0

ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

45 363 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Tiết : 31 Ngày soạn: 05/11/2008 Ngày giảng: 08/12/2008 Ngày soạn: 20/12/2008 Mặt phẳng toạ độ A. Mục tiêu: - Thấy đợc sự cần thiết phải dùng cặp sốđể xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng, biết vẽ hệ trục tọa độ. - Biết xác định 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. - Thấy đợc mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn. B. Chuẩn bị: - Phấn màu, thớc thẳng, com pa C. Tiến trình bài giảng: I.ổn định lớp (1') II. Kiểm tra bài cũ: (2') - HS1: Làm bài tập 36 (tr48 - SBT) III. Bài mới: Hoạt động của thày, trò Ghi bảng - GV mang bản đồ địa lí Việt nam để giới thiệu ? Hãy đọc tọa độ mũi Cà Mau của bản đồ. - HS đọc dựa vào bản đồ. ? Toạ độ địa lí đợc xác định bới hai số nào. - HS: kinh độ, vĩ độ. - GV treo bảng phụ A . . . . . . . . . E B . . x . . . . . . F C . . . . . . . . . G D . . . . . . . . . H - GV: Trong toán học để xác định vị trí 1 điểm 1. Đặt vấn đề (10') VD1: Toạ độ địa lí mũi Cà Mau 0 0 104 40'Đ 8 30'B VD2: Số ghế H 1 1 H là số hàng là số ghế trong một hàng 2. Mặt phảng tọa độ (8') GV : Lê Đức Hà Trờng THCS Minh Tân 1 trên mặt phẳng ngời ta thờng dùng 2 số. Treo bảng phụ hệ trục oxy sau đó giáo viên giới thiệu + Hai trục số vuôngời góc với nhau tại gốc của mỗi trc + Độ di trên hai trục chọn bằng nhau + Trục hoành Ox, trục tung Oy hệ trục oxy GV hớng dẫn vẽ. - GV nêu cách xác định điểm P - HS xác định theo và làm ?2 - GV yêu cầu học sinh quan sát hình 18 - GV nhận xét dựa vào hình 18 0 x y IV III II I P -3 -2 -1 -3 -2 -1 32 1 3 2 1 Ox là trục hoành Oy là trục tung 3. Toạ độ một điểm trong mặt phẳng tọa độ (12') Điểm P có hoành độ 2 tung độ 3 Ta viết P(2; 3) * Chú ý SGK IV. Củng cố: (10') - Toạ độ một điểm thì hoành độ luôn đứng trớc, tung độ luôn đứng sau - Mỗi điểm xác định một cặp số, mỗi cặp số xá định một điểm - Làm bài tập 32 (tr67 - SGK) M(-3; 2) N(2; -3) Q(-2; 0) - Làm bài tập 33 (tr67 - SGK) Lu ý: 2 1 0,5 4 2 = = V. H ớng dẫn học ở nhà : (2') - Biết cách vẽ hệ trục 0xy - Làm bài tập 33, 34, 35 (tr68 - SGK); bài tập 44, 45, 46 (tr50 - SBT) * Lu ý: Khi vẽ điểm phải vẽ mặt phẳng tọa độ trên giấy ôli hoặc các đờng kẻ // phải chính xác. GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 2 Tiết : 32 Ngày soạn: 05/11/2008 Ngày giảng: 08/12/2008 luyện tập A. Mục tiêu: - HS thành thạo vẽ hệ trục toạ độ, xác địnhvị trí một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm tọa độ của một điểm cho trớc. - HS vẽ hình cẩn thận, xác định toạ độ chính xác. B. Chuẩn bị: - Bảng phụ, thớc thẳng C. Tiến trình bài giảng: I.ổn định lớp (1') II. Kiểm tra bài cũ: (7') - HS1: Vẽ mặt phẳng tọa độ biểu diễn điểm A(-3; 2,5) trên mặt phẳng tọa độ - HS2: Đọc tọa độ của B(3; -1); biểu diễ điểm đó trên mặt phẳng tọa độ. III. Luyện tập : Hoạt động của thày, trò Ghi bảng - Y/c học sinh làm bài tập 34 - HD: Dựa vào mặt phẳng tọa độ và trả lời ? Viết điểm M, N tổng quát nằm trên 0y, 0x - HS: M(0; b) thộc 0y; N(a; 0) thuộc 0x - Y/c học sinh làm bài tập 35 theo đơn vị nhóm. - Mỗi học sinh xác định tọa độ một điểm, sau đó trao đổi chéo kết quả cho nhau - GV lu ý: hoành độ viết trớc, tung độ viết BT 34 (tr68 - SGK) (8') a) Một điểm bất kì trên trục hoành thì tung độ luôn bằng 0 b) Một điểm bất kỳ trên trục tung thì hoành độ luôn bằng không. BT 35 (8') . Hình chữ nhật ABCD A(0,5; 2) B2; 2) C(0,5; 0) D(2; 0) . Toạ độ các đỉnh của V PQR GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 3 sau. - Y/c học sinh làm bài tập 36. - HS 1: lên trình bày quá trình vẽ hệ trục - HS 2: xác định A, B - HS 3: xác định C, D - HS 4: đặc điểm ABCD - GV lu ý: độ dài AB là 2 đv, CD là 2 đơn vị, BC là 2 đơn vị . - GV: Treo bảng phụ ghi hàm số y cho bới bảng - HS 1 làm phần a. - Các học sinh khác đánh giá. - Lu ý: hoành độ dơng, tung độ dơng ta vẽ chủ yếu góc phần t thứ (I) - HS 2: lên biểu diễn các cặp số trên mặt phẳng tọa độ - Các học sinh khác đánh giá. - GV tiến hành kiểm tra vở một số học sinh và nhận xét rút kinh nghiệm. Q(-1; 1) P(-3; 3) R(-3; 1) BT 36 (tr68 - SGK) (8') 0 -4 -3 -2 -1 -4 -3 -2 -1 x y B D A C ABCD là hình vuông BT 37 (8') Hàm số y cho bởi bảng x 0 1 2 3 4 y 0 2 4 6 8 0 8 6 4 2 4321 x y IV. Củng cố: (3') - Vẽ mặt phẳng tọa độ GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 4 - Biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ - Đọc tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ V. H ớng dẫn học ở nhà : (2') - Về nhà xem lại bài - Làm bài tập 47, 48, 49, 50 (tr50; 51 - SBT) - Đọc trớc bài y = ax (a 0) GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 5 Tiết : 33 Ngày soạn: 10/11/2008 Ngày giảng: 15/12/2008 đồ thị hàm số y = ax (a 0) A. Mục tiêu: - Hiểu đợc khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax. - Biết ý nghĩa của đồ thị trong trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số - Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax B. Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi ?1, ?2 C. Tiến trình bài giảng: I.ổn định lớp (1') II. Kiểm tra bài cũ: (5') - HS1: Vẽ mặt phẳng tọa độ 0xy, biểu diễn điểm A(-1; 3) trên mặt phẳng tọa độ III. Bài mới: Hoạt động của thày, trò Ghi bảng - GV treo bảng phụ ghi ?1 - HS 1 làm phần a - HS 2 làm phần b 1. Đồ thị hàm số là gì (15') a) A(-2; 3) B(-1; 2) C(0; -1) D(0,5; 1) E(1,5; -2) b) GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 6 - GV và học sinh khác đánh giá kết quả trình bày. - GV: tập hợp các điểm A, B, C, D, E chính là đồ thị hàm số y = f(x) ? Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì. - HS: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tơng ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ. - Y/ c học sinh làm ?1 - Nếu nhiều học sinh làm sai ?1 thì làm VD - Y/c học sinh làm ?2 - Cho 3 học sinh khá lên bảng làm lần lợt phần a, b, c - Y/c học sinh làm ?3: giáo viên đọc câu hỏi. - HS: Ta cần biết 2 điểm thuộc đồ thị - GV treo bảng phụ nội dung ?4 - HS1: làm phần a - HS 2: làm phần b ? Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax - HS: Xác định 2 điểm thuộc đồ thị B1: Xác định thêm 1 điểm A B2: Vẽ đờng thẳng OA x y 3 2 1 -2 -1 321 0 -1-2 -3 A B D E C * Định nghĩa: SGK * VD 1: SGK 2. Đồ thị hàm số y = ax (a 0) . Đồ thị hàm số y = ax (a 0) là đờng thẳng qua gốc tọa độ. * Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax: - Xác định một điểm khác gốc 0 thuộc đồ thị - Kể đờng thẳng qua điểm vừa xác định và gốc 0. * VD: Vẽ đồ thị y = -1,5 x . Với x = -2 y = -1,5.(-2) = 3 A(-2; 3) GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 7 0 y = -1,5x -2 3 y x IV. Củng cố: (6') - HS nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0) - Làm bài tập 39 (SGK- tr71) 6 4 2 -2 -4 -5 5 y =-x q x ( ) = -x y = -2x h x ( ) = -2 x y = 3x g x ( ) = 3 x y = x f x ( ) = x V. H ớng dẫn học ở nhà : (2') - Học thuộc khái niệm đồ thị hàm số - Cách vẽ đồ thị y = ax (a 0) - Làm bài tập 40, 41, 42, 43 (sgk - tr71, 72) GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 8 Tiết : 34 Ngày soạn: 10/11/2008 Ngày giảng: 15/12/2008 luyện tập A. Mục tiêu: - Củng cố khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a 0) - Rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0), biết kiểm tra một điểm thuộc đồ thị, một điểm không thuộc đồ thị hàm số - Biết xác định hệ số a khi biết đồ thị hàm số - Thấy đợc ứng dụng của đồ thị trong thực tiễn. B. Chuẩn bị: C. Tiến trình bài giảng: I.ổn định lớp (1') II. Kiểm tra bài cũ: (7') - HS1: Vẽ đồ thị hàm số y = 1 2 x - HS2: Vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x - HS3: Vẽ đồ thị hàm số y = 4x - HS4: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x 6 4 2 -2 -4 -6 -5 5 y=q(x) y =-3x q x ( ) = -3 x y = 4x h x ( ) = 4 x y = -1.5x g x ( ) = -1.5 x y = 1 2 x f x ( ) = 0.5 x GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 9 III. Luyện tập: Hoạt động của thày, trò Ghi bảng ? Điểm nào thuộc đt hàm số y = -3x A 1 ;1 3 ; B 1 ; 1 3 ; C(0;0) - HS đọc kĩ đầu bài - GV làm cho phần a - 2 học sinh lên bảng làm cho điểm B, C ? Tìm a ta phải dựa vào hệ thức nào. - HS: y = ax ? Muốn tìm a ta phải biết trớc điều gì. - HS: Biết đồ thị đi qua một điểm (có hoành độ và tung độ cụ thể) - GV hớng dẫn học sinh trình bày. - 1 học sinh biểu diễn điểm có hoành độ 1 2 , cả lớp đánh giá, nhận xét. - GV kết luận phần b - Tơng tự học sinh tự làm phần c - Y/c học sinh làm bài tập 43 - Lu ý 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ là 10 km BT 41 (tr72 - SGK) (8') . Giả sử A 1 ;1 3 thuộc đồ thị y = -3x 1 = -3. 1 3 1 = 1 (đúng) A thuộc đồ thị hàm số y = -3x . Giả sử B 1 ; 1 3 thuộc đt y = -3x -1 = 1 3 .(-3) -1 = 1 (vô lí) B không thuộc BT 42 (tr72 - SGK) (8') a) Điểm A nằm trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ A(2; 1) Vì A thuộc đt hàm số y = ax 1 = a.2 a = 1 2 Ta có hàm số y = 1 2 x b) M ( 1 2 ; b) nằm trên đờng thẳng x = 1 2 c) N(a; -1) nằm trên đờng thẳng y = -1 BT 43 (tr72 - SGK) (8') a) Thời gian ngời đi xe đạp 4 h Thời gian ngời đi xe đạp 2 h b) Quãng đờng ngời đi xe đạp 20 (km) Quãng đờng ngời đi xe đạp 20 (km) Quãng đờng ngời đi xe máy 30 (km) GV : Lê Đức Hà Tr ờng THCS Minh Tân 10 [...]... lập bảng tần số - Làm bài tập 7, 8, 9 tr1 1-1 2 SGK - Làm bài tập 5, 6, 7 tr4-SBT Tiết : 44 Ngày soạn: 17 / 1 / 2009 Ngày giảng:19 / 1 / 2009 luyện tập GV : Lê Đức Hà Tân 27 Tr ờng THCS Minh A Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh cách lập bàn tần số - Rèn kĩ năng xác định tần số của giá trị dấu hiệu, lập bảng tần số, xác định dấu hiệu - Thấy đợc vai trò của toán học vào đời sống B Chuẩn bị: - Học sinh: máy... - Xạ thủ bắn: 30 phút - Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm b) Bảng tần số: Số điểm (x) Số lần bắn (n) Nhận xét: 7 3 8 9 9 10 10 8 N - Điểm số thấp nhất là 7 - Điểm số cao nhất là 10 Số điểm 8 và 9 chiếm tỉ lệ cao Bài tập 9 (tr12-SGK) a) Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh - Giáo viên đa đề lên máy chiếu - Số các giá trị: 35 - Học sinh đọc đề bài GV : Lê Đức Hà Tân b) Bảng tần số: ... Ôn tập về số hữu tỉ, số thực, tính giá trị của biểu thức số (8') ? Số hữu tỉ là gì - Số hữu tỉ là một số viết đợc dới dạng phân ? Số hữu tỉ có biểu diễn thập phân nh thế nào số ? Số vô tỉ là gì ? Trong tập R em đã biết đợc những phép a với a, b Z, b 0 b - Số vô tỉ là số viết đợc dới dạng số thập toán nào phân vô hạn không tuần hoàn - Học sinh: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, căn bậc hai - Giáo viên... đt qua A(1; 3) - HS: diện tích hình chữ nhật = dài.rộng y y = 3x 3 - 1 học sinh vẽ đt hàm số y = 3x trên bảng, các học sinh còn lại vẽ vào vở x - GV kiểm tra quá trình làm của học sinh 0 -1 IV Củng cố: (3') Dạng toán - Xác định a của hàm số y = ax (a 0) - Kiểm tra điểm có thuộc đồ thị hay không - Vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0) V Hớng dẫn học ở nhà:(2') - Làm bài tập 44(tr73); 47 (tr74) - Tiết sau ôn... a) Năm 1921 số dân nớc ta là 16 triệu ngời - Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời câu b) Năm 199 9-1 921 =78 năm dân số nớc ta tăng hỏi SGK 60 triệu ngời - Yêu cầu học sinh trả lời miệng c) Từ năm 1980 đến 1999 dân số nớc ta tăng 76 - Học sinh trả lời câu hỏi - 54 = 22 triệu ngời Bài tập 8 (tr5-SBT) - Giáo viên đa nội dung bài toán lên máy a) Nhận xét: chiếu - Số điểm thấp nhất là 2 điểm - Học sinh suy... tần số là 1 Giá trị 18 có tần số là 3 Giá trị 17 có tần số là 1 Giá trị 20 có tần số là 2 Giá trị 19 có tần số là 3 V Hớng dẫn học ở nhà:(2') - Học theo SGK, làm các bài tập 1-tr7; 3-tr8 - Làm các bài tập 2; 3 (tr3, 4 - SBT) Tiết : Ngày soạn:10 / 1 / 2009 42 Ngày giảng:12 / 1/ 2009 luyện tập A Mục tiêu: - Củng cố lại cho học sinh các kiến thức về dấu hiệu, giá trị cuat dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số. .. nhà:(2') - Làm lại bài tập 12 (tr14-SGK) - Làm bài tập 9, 10 (tr5; 6-SGK) - Đọc Bài 4: Số trung bình cộng GV : Lê Đức Hà Tân 34 Tr ờng THCS Minh Ngày soạn: 5 / 2 / 2009 Tiết : 47 Ngày giảng : 7 / 2 /2009 số trung bình cộng A Mục tiêu: - Biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm ' 'đại diện'' cho một dấu hiệu trong một số trờng hợp để so sánh khi... kiểm tra - Giáo viên hớng dẫn học sinh làm ?2 ?2 - Học sinh làm theo hớng dẫn của giáo viên Điểm số Tần số Các tích (x) 2 (n) 3 (x.n) 6 ? Nhân số điểm với tần số của nó 3 2 6 - Giáo viên bổ sung thêm hai cột vào bảng tần 4 3 12 số 5 3 15 ? Tính tổng các tích vừa tìm đợc 6 8 48 ? Chia tổng đó cho số các giá trị 7 9 63 Ta đợc số TB kí hiệu X 8 9 72 9 2 18 10 1 N=40 10 Tổng:250 ? Lập bảng tần số - 1 học... nhà:(2') - Ôn tập lại các kiến thức, dạng bài tập trên - Ôn tập lại các bài toán về đại lợng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số, đồ thị của hàm số - Làm bài tập 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58) - SBT GV : Lê Đức Hà Tân 13 Tr ờng THCS Minh Tiết : 36 Ngày soạn: 20/11/2008 Ngày giảng: 22/12/2008 ôn tập học kì I A Mục tiêu: - Ôn tập về đại lợng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = ax (a 0) - Rèn... tiết từ đổi số a thập phân phân số , a : b = , quy tắc b Bài tập 2: (6') Tìm x, y biết tính 7x = 3y và x - y = 16 - Học sinh đọc kĩ yêu cầu bài tập 2 - Giáo viên lu ý: ab = cd Vì 7 x = 3 y a d = c b x = 4 x = 12 3 - 1 học sinh khá nêu cách giải y = 4 y = 28 7 - 1 học sinh TB lên trình bày - Các học sinh khác nhận xét GV : Lê Đức Hà Tân x y x y 16 = = = 3 7 4 4 Bài tập 3 (6') Cho hàm số y = ax 16 . nghiệm. Q (-1 ; 1) P (-3 ; 3) R (-3 ; 1) BT 36 (tr68 - SGK) (8') 0 -4 -3 -2 -1 -4 -3 -2 -1 x y B D A C ABCD là hình vuông BT 37 (8') Hàm số y cho bởi. (7& apos;) - HS1: Vẽ đồ thị hàm số y = 1 2 x - HS2: Vẽ đồ thị hàm số y = -1 ,5x - HS3: Vẽ đồ thị hàm số y = 4x - HS4: Vẽ đồ thị hàm số y = -3 x 6 4 2 -2 -4
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA, ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA,

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của thày, trò Ghi bảng - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

o.

ạt động của thày, trò Ghi bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 18 - GV nhận xét dựa vào hình 18 - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

y.

êu cầu học sinh quan sát hình 18 - GV nhận xét dựa vào hình 18 Xem tại trang 2 của tài liệu.
- GV: Treo bảng phụ ghi hàm số y cho bới bảng - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

reo.

bảng phụ ghi hàm số y cho bới bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi ?1, ?2 - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

Bảng ph.

ụ ghi ?1, ?2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Cho 3 học sinh khá lên bảng làm lần lợt phần a, b, c - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

ho.

3 học sinh khá lên bảng làm lần lợt phần a, b, c Xem tại trang 7 của tài liệu.
-2 học sinh lên bảng làm cho điểm B ,C - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

2.

học sinh lên bảng làm cho điểm B ,C Xem tại trang 10 của tài liệu.
-1 học sinh lên bảng vận dụng để tính. - Cho học sinh đọc kĩ đề bài - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

1.

học sinh lên bảng vận dụng để tính. - Cho học sinh đọc kĩ đề bài Xem tại trang 11 của tài liệu.
2. Ôn tập tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

2..

Ôn tập tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Giáo viên đa ra các bài tập, yêu cầu học sinh lên bảng làm. Bài tập 1: Thực hiện các phép tính sau: - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

i.

áo viên đa ra các bài tập, yêu cầu học sinh lên bảng làm. Bài tập 1: Thực hiện các phép tính sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hoạt động của thày, trò Ghi bảng - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

o.

ạt động của thày, trò Ghi bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Bảng phụ - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

Bảng ph.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Học sinh lên bảng làm bài tập 7 tr11-SGK. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

c.

sinh lên bảng làm bài tập 7 tr11-SGK Xem tại trang 28 của tài liệu.
-1 học sinh lên bảng làm. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

1.

học sinh lên bảng làm Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Giáo viên: Bảng phụ ghi bảng tần số bài 8 (tr12-SGK), bảng phụ hình 1;2 tr13; 14; thớc thẳng. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

i.

áo viên: Bảng phụ ghi bảng tần số bài 8 (tr12-SGK), bảng phụ hình 1;2 tr13; 14; thớc thẳng Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Học sinh: ta phải lập đợc bảng tần số. ? Nhìn vào biểu đồ đoạn thẳng ta biết đợc điều gì. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

c.

sinh: ta phải lập đợc bảng tần số. ? Nhìn vào biểu đồ đoạn thẳng ta biết đợc điều gì Xem tại trang 31 của tài liệu.
- Bài tập 11(tr14-SGK) (Hình 2) - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

i.

tập 11(tr14-SGK) (Hình 2) Xem tại trang 32 của tài liệu.
? Nêu các bớc để vẽ biểu đồ hình cột. (học sinh đứng tại chỗ trả lời) - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

u.

các bớc để vẽ biểu đồ hình cột. (học sinh đứng tại chỗ trả lời) Xem tại trang 33 của tài liệu.
-1 học sinh lên bảng làm (lập theo bảng dọc) ? Nhân số điểm với tần số của nó. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

1.

học sinh lên bảng làm (lập theo bảng dọc) ? Nhân số điểm với tần số của nó Xem tại trang 36 của tài liệu.
- Rèn kĩ năng lập bảng, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

n.

kĩ năng lập bảng, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu Xem tại trang 38 của tài liệu.
b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng của dấu hiệu. c) Tìm mốt của dấu hiệu. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

b.

Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng của dấu hiệu. c) Tìm mốt của dấu hiệu Xem tại trang 39 của tài liệu.
Điểm thi học kì môn toán của lớp 7A đợc ghi trong bảng sau: 6 3 8 5 55875542758747987648568109982877 56795 83395 a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ? - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

i.

ểm thi học kì môn toán của lớp 7A đợc ghi trong bảng sau: 6 3 8 5 55875542758747987648568109982877 56795 83395 a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ? Xem tại trang 39 của tài liệu.
- Giáo viên: thớc thẳng, phấn màu, bảng phụ nội dung:                - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

i.

áo viên: thớc thẳng, phấn màu, bảng phụ nội dung: Xem tại trang 40 của tài liệu.
-3 học sinh lên bảng làm + Học sinh 1: Lập bảng tần số. + Học sinh 2: Dựng biểu đồ. - ĐẠI SỐ 7 CHUẨN (T31 - T50) ĐÃ CHỈNH SỬA

3.

học sinh lên bảng làm + Học sinh 1: Lập bảng tần số. + Học sinh 2: Dựng biểu đồ Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn