Biện pháp xây tường gạch

75 94.7K 133

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:15

Thuyết minh Biện pháp xây tường gạch, bản vẽ biện pháp xây tường gạch công trình 50 tầng, bien phap xay tuong. PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC METHOD STATEMENT FOR CLAY BRICK & PLASTERING WORK BIỆN PHÁP XÂY TÔ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG   Dự án: KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH Project: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD 22,BINH THANH DISTRICT Địa điểm /Addrees: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh JULY -2018 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC METHOD STATEMENT FOR CLAY BRICK & PLASTERING WORK BIỆN PHÁP XÂY TÔ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG     EDIT BY: NGUYỄN TẤN VIỆT   CHECKED BY: NGUYỄN ANH VŨ   SITE MANAGER: LƯƠNG QUỐC THIỆN   Dự án: KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH Project: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD 22,BINH THANH DISTRICT Địa điểm /Addrees: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC CONTENTS / NỘI DUNG Purpose / Mục đích Reference documents / Tài liệu tham khảo Resources (Manpower, Material, Equipment) / Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị): Sequence of Work / Trình tự cơng việc Determination of initial time setting of fresh mortar / Xác định thời gian đông kết vữa tươi Sampling and preparation of sample / Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử Quality control process / Quy trình kiểm sốt chất lượng Power and Lighting / Điện chiếu sáng Safety Method / Biện pháp an toàn 10 Appendix / Phụ lục  Mortar aggregate ratio M75 / Bảng cấp phối vữa M75  Test results on motar / Kết thí nghiệm vữa tươi  Inspection and test / Quy trình kiểm tra nghiệm thu  Transport equipment / Thiết bị vận chuyển  8th Floor layout (Tower 1,2 ,3) / Mặt tường tầng điển hình tháp  Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng  Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí thiết bị & Biểu đồ tải nâng tải  Detailed brick construction drawings / Các vẽ xây gạch chi tiết 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC Purpose / Mục đích The purpose of this measure is to provide a detailed description of the construction work of the clay bricks of the Sunwah Pearl Project Mục đích biện pháp nhằm cung cấp mô tả chi tiết công tác thi công xây, tô gạch đất sét nung dự án Sunwah Pearl Reference documents / Tài liệu tham khảo The project specification / Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án Vietnamese standard / Tiêu chuẩn Việt Nam 01 TCVN 4085-2011 : “Kết cấu gạch đá - tiêu chuẩn thi công nghiệm thu” 02 TCVN 9377-2-2012 : “Cơng tác hồn thiện xây dựng - thi công nghiệm thu” 03 TCVN 3121-2 : 2003 : “Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 2: lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử” 04 TCVN 3121-9 : 2003 : “Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết vữa tươi” 05 TCVN 1450-2009 : “Gạch rỗng đất sét nung” 06 TCVN 1451-1998 : “Gạch đặc đất sét nung” 07 TCVN 2682-2009 : “Xi măng poóc lăng - yêu cầu kỹ thuật” 08 TCVN 3121-2003 : “Vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 1: xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất” .09 TCVN 4033-1995 : “Xi măng pc lăng puzơland - yêu cầu kĩ thuật” 10 TCVN 4314-2003 : “Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật” .11 TCVN 9202-2012 : “Xi măng xây trát” 12 TCVN 9204-2012 : “Vữa xi măng khô trộn sẵn không co” 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC Resources (Manpower, Material, Equipment) / Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị): 3.1 Manpower: (Sơ đồ tổ chức trình riêng) 3.2 Resources for brick work / Tài nguyên cho công tác gạch: No / STT Material Name / Tên vật liệu Type / Chủng loại Notes / Ghi 4- Hollow Bricks / Gạch lỗ Clay /Đất sét 80 x 80 x 180 2- Solid brick /Gạch lỗ Clay /Đất sét 40 x 80 x 180 Cement / Xi măng PCB40 Clean sand / Cát Common Rebar / Sắt râu D6 Chemical Anchor bar / Hóa chất Sikadure 731, Fischer Stone / Đá Common PVC coner bead / Nẹp góc As submit PVC stor bead / Ốp cạnh ngừng tô tường As submit 10 Groove / Join chống nứt As submit 11 PVC coner joint / Chỉ tường As submit 12 Wire mesh / Lưới chống nứt, gia cường As submit 13 Chất trám trét chống cháy As submit 14 Admixture / Phụ gia Waterproofing / Chống thấm 15 Warning Tape / Băng cảnh báo 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD Anchorage for wall kicker / RC Lintel 10 x 20 PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC 3.3 Resources for Rebar work / Tài nguyên cho công tác thép: No Equipment name / Tên thiết bị Unit / Đơn vị Quantity / Số lượng Welding machine 150 - 300 A /Máy hàn Set / Bộ Drilling machine f8 - f13/Máy khoan Set / Bộ Hand cutting machine /Máy cắt Set / Bộ 10 Mixing machine 350 lit /Máy trộn vữa Set / Bộ Level machine Topcon, Nikon / Máy thủy bình Set / Bộ 6 Theodolite Topcon / Máy kinh vĩ Set / Bộ Level laser machine GPI / Máy laser Set / Bộ 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC 3.4 Plan of Vertical supplying material by Hoist / Kế hoạch cung cấp vật liệu theo phương đứng vận thăng HOIST HOIST MATERIAL HOIST SECTION 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD   PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC 3.5 Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng (Xem vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing) 3.6 Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí thiết bị & Biểu đồ tải nâng tải: a) Temporary road layout / Mặt bố trí đường tạm: (Xem vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing) b) Brick Lifting: (Xem vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing) Sequence of Work / Trình tự công việc: 4.1 Material handling, storage and delivery / Xử lý vật liệu, bảo quản vận chuyển: Unload and handle masonry units with care to minimize soiling, chipping and breakage Do not tip masonry units from the carrier Handle loads with wrapping and banding in place unless it is impractical to so / Tháo dỡ xử lý gạch xây cẩn thận để tránh làm bẩn, mẻ vỡ Không đổ gạch xuống từ xe hàng Dỡ gạch vải phủ dải băng chổ trừ làm Cement bags delivered should be stored at enclosed storage with 100 mm above ground level and covered by plastic protection in order to prevent water / Các bao xi măng vận chuyển, bảo quản cách mặt đất 100mm che phủ bạt cần thiết để tránh nước 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC The bagged cement shall be stored in piles not more than bags high Prevent flood by providing perimeter surface drainage if necessary / Các bao xi măng bảo quản, xếp chồng lên không bao Nơi cất giữ phải ngăn nước, bố trí nước cần thiết Boarded platform at least 75 mm off the ground and undercover are recommended to protect bricks from muddy water, contact from soil and construction debris / Nơi để gạch cao mặt đất 75mm che đậy cần thiết để bảo vệ gạch không bị nước bùn, đất mảnh vụn xây dựng dính vào Skim coat material, expanded metal lath, corner beads, etc shall be stored in a dry place, under cover and protect from damage and distortion / Vật liệu bột trét, lưới mắt cáo, nẹp góc … bảo quản nơi khơ ráo, che chắn bảo vệ khỏi bị hư hỏng bóp méo Materials shall be hoist up by hoist / Vật liệu vận chuyển lên tầng vận thăng cẩu tháp 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC 4.2 Mixing Yard Preparation / Chuẩn bị sân trộn vữa:   Mixing yards location showing in the temporary facility plan & layout / Vị trí trạm trộn vữa thể mặt kế hoạch bố trí sở, thiết bị tạm thời Bờ bao xung quanh nơi chưa cát xây gạch cao 400mm, chiều rộng 120mm tơ vữa mặt, kích thước theo vẽ phác thảo 4.3 Preparation of works / Chuẩn bị trước xây: Remove mud, all loose concrete, timber or other foreign materials from concrete floor, wall columns and slab soffit where necessary / Loại bỏ bùn, bê tông vụn, gỗ vật lạ không cần thiết từ sàn, cột, tường bê tông khỏi nơi chuẩn bị xây Check the dowel bars for brick wall and dowel bars for RC stiffener column and lintel beam prior to brick wall installation / Kiểm tra đủ thép râu cho tường gạch, bổ trụ, lanh tô trước xây Scaffolding and access ways if necessary / Chuẩn bị giàn giáo lối cần thiết 中国建筑(东南亚)有限公司 CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD ... - HCMC Except where specified to be fairface, all faces of brickwork are to be left rough and the joints raked out to a depth of 13mm whilst the mortar is green to form adequate key for plaster... permitted to be anchored to ceiling framing members or finished with soldier course to underside of slab / Các vách ngăn không phép neo vào khung trần treo kết khúc với lớp cứng vào sàn Line of storey... Purpose / Mục đích The purpose of this measure is to provide a detailed description of the construction work of the clay bricks of the Sunwah Pearl Project Mục đích biện pháp nhằm cung cấp mô

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • THUYET MINH BP XAY GACH -REV03

  • BIA

  • BRICK PLASTERING -REV-03

 • PHU LUC- BP XAY GACH -REV 03

  • PHU LUC

  • BIEN BAN CHUNG KIEN TRON CAP PHOI VUA

  • 20180713032240618

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part39

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part2

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part40

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part3

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part41

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part4

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part42

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part5

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part43

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part6

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part44

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part7

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part45

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part8

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part46

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part9

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part47

   • Binder1111

    • Binder1

     • SWP-CSC-C&S-FORM-003-REV01-Inspection and Testing plan (ITP) _Brick & plastering work_Part10

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part48

   • Binder1111

    • Binder1

     • MS for Brick pLastering work - REV01_Part34

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part49

   • Binder1111

    • Binder1

     • MS for Brick pLastering work - REV01_Part35

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part50

   • Binder1111

    • Binder1

     • MS for Brick pLastering work - REV01_Part36

  • bien phap xay to gach dat set nung - rev02_Part51

   • Binder1111

    • Binder1

     • MS for Brick pLastering work - REV01_Part37

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

Tài liệu liên quan