0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất, bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

16 1,103 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 09:31

I. T tng H Chớ Minh v c trng, bn cht, bc i v bin phỏp xõy dng ch ngha xó hi ( CNXH ) Vit Nam. A. Bn cht v c trng tng quỏt ca CNXH Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH theo quan điểm Mác-Lênin từ lập trng của một ngời yêu nớc đi tìm con đờng giải phóng dân tộc để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Ngời tiếp nhận quan điểm của những nhà sáng lập CNXH khoa học, đồng thời có sự bổ sung cách tiếp cận mới về CNXH. Bởi vậy, vẫn là theo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH, nhng với cách diễn đạt ngôn ngữ nói và viết của Hồ Chí Minh thì tất cả đều rất mộc mạc, dung dị, dễ hiểu. + Bn cht : Trc tiên, Hồ Chí Minh coi CNXH nh là một thể chế xã hội bao gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh, trong đó con ngời đợc phát triển toàn diện, tự do và xã hội đó hớng đến mục tiêu giải phóng con ng ời. Về mặt Kinh tế, bản chất CNXH đợc Hồ Chí Minh nêu trong đặc điểm của chế độ sở hữu công cộng và phân phối theo nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH, đó là: Làm theo năng lực, hởng theo lao động, có phúc lợi xã hội. Về mặt Chính trị, thì bản chất đợc thể hiện ở chế độ dân chủ, mọi ngời đợc phát triển toàn diện với tinh thần làm chủ. Hồ Chí Minh quan niệm về CNXH ở nớc ta bằng cách nhấn mạnh mục tiêu vì lợi ích của Tổ quốc của nhân dân, là làm sao cho dân giàu nớc mạnh, là làm cho Tổ quốc giàu mạnh, là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, là làm cho mọi ngời đợc ăn no, mặc ấm, đợc sung sớng, tự do, Hồ Chí Minh nêu CNXH ở Việt Nam trong ý thức, động lực của toàn dân 1 dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Và ở đây, sức mạnh tổng hợp đợc sử dụng và phát huy đó là sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. + Đặc trng : Hồ Chí Minh nêu các đặc trng của CNXH trên các mặt của đời sống xã hội nh sau: Đặc trng về kinh tế: CNXH là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học-kĩ thuật. Đó là: một chế độ có một nền kinh tế phát triển dựa trên cơ sở năng suất lao động xã hội cao, chính sách gắn giữa sự phát triển của lực lợng sản xuất và sự phát triển của Khoa học-kĩ thuật, và dựa trên chính sách chế độ công hữu về t liệu sản xuất tiên tiến. Đặc trng về chính trị: CNXH Việt Nam là chế độ nhân dân lao động là chủ và làm chủ trên mọi lĩnh vực. Đó là: một chế độ có nhà nớc là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí thức, và CNXH Việt Nam phải đoàn kết hữu nghị với các dân tộc trên thế giới để phát triển toàn diện về mọi mặt. Mọi quyền lực đều tập trung trong tay nhân dân. Nhân dân đoàn kết thành một khối thống nhất để làm chủ nớc nhà. Nhân dân là ngời quyết định vận mệnh cũng nh sự phát triển của đất nớc dới chế độ XHCN. Bởi vậy, Xây dựng CNXH phải là sự nghiệp của nhân dân, dựa vào sức mạnh của toàn dân và đợc Đảng chỉ lối lãnh đạo. 2 ặc trng về xã hội: CNXH Việt Nam đó là một xã hội công bằng trong lao động và trong hởng thụ. Đó là: một chế độ không còn ngời bóc lột ngời. Đây là một vấn đề đợc hiểu nó nh là một chế độ hoàn chỉnh, đạt đến độ chín muồi. Trong CNXH, không còn bóc lột, áp bc bất công, thực hiện chế độ sở hữu xã hội về t liệu sản xuất và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Đó là một xã hội đợc xây dựng trên nguyên tắc công bằng, hợp lý. CNXH khắc phục dần sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, lao động chân tay và lao động trí óc. Các dân tộc trong nớc phát triển bình đẳng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đặc trng về văn hoá: CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức. Đó là: một chế độ xây dựng đợc một nền văn hoá tiên tiến. Trong đó, lấy yếu tố văn hoá dân tộc làm gốc và từ đó tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại làm phong phú và hiện đại cho nền văn hoá góp phần giúp đời sống con ngời vui tơi, lành mạnh. CNXH là hiện thân đỉnh cao của tiền trình tiến hoá lịch sử của nhân loại. Hồ Chí Minh quan niệm đó là độc lập, tự do, bình đẳng, công bằng, dân chủ, bảo đảm quyền con ngời, bác ái, đoàn kết, hữu nghị,trong đó, có những giá trị tạo tiền đề, có giá trị hạt nhân. Tất cả những giá trị cơ bản này là mục tiêu chủ yếu của CNXH. Một khi tất cả các giá trị đó đã đạt đợc thì loài ngời sẽ vơn tới lý tởng cao nhất CNXH, đó là liên hợp tự do của những ngời lao động mà C.Mác, Ph. Ăngghen đã dự báo. Nhng theo Hồ Chí Minh thì đó sẽ là một quá trình phấn đấu 3 khó khăn, gian khổ, lâu dài, dần dần và không thể nôn nóng. B. Bc i v bin phỏp xõy dng CNXH a. Bớc đi Thực chất, loại hình và đặc điểm của thời kì quá độ: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về thời kì quá độ: chỉ rõ và khẳng định tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ lên CNXH vị trí lịch sử, nhiệm vụ đặc thù của nó trong quá trình vận động, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Theo quan điểm đó, có hai con đờng quá độ lên CNXH. Con đờng thứ nhất là con đờng quá độ trực tiếp từ những nớc t bản phát triển ở trình độ cao. Con đờng thứ hai là quá độ gián tiếp ở những nớc chủ nghĩa t bản phát triển còn thấp hoặc những nớc trải qua thời kì phát triển của chủ nghĩa t bản nhng có ảng kiểu mới của giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo và đợc một hay nhiều nớc giúp đỡ. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ ở Việt Nam: Đó là quan niệm về một hình thái quá độ gián tiếp cụ thể quá độ từ một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau khi giành đợc độc lập dân tộc đi lên CNXH. Cụ thể hơn về con đờng đó, Ngời khẳng đinh: Con đờng cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên CNXH. Theo Hồ Chí Minh, khi bớc vào thời kì quá độ lên CNXH, nớc ta có đặc điểm lớn nhất là từ một nớc nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn CNTB (Chủ nghĩa t bản). Trong đó, Ngời đặc biệt lu ý đến mâu thuẫn cơ bản 4 của thời kì quá độ, đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nớc theo xu hớng tiến bộ và thực trạng kinh tế-xã hội quá thấp kém của nớc ta. Nhiệm vụ lịch sử của thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam: Một là, xây dựng nền tảng vật chất kĩ thuật cho CNXH, xây dựng chế độ mới có công nông nghiệp hiện đại, khoa học kĩ thuật tiên tiến, xây dựng chính trị, văn hoá, t tởng cho CNXH. Hai là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài. Giai đoạn này đợc Hồ Chí Minh nhấn mạnh là phức tạp và khó khăn: - Thứ nhất, đây thực sự là một cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt. Nó đặt ra và đòi hỏi đồng thời giải quyết hàng loạt mâu thuẫn khác nhau. Hồ Chí Minh trong Di chúc đã coi sự nghiệp xây dựng CNXH là một cuộc chiến đấu khổng lồ của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. - Thứ hai, trong sự nghiệp xây dựng CNXH, Đảng và Nhà nớc ta cha có kinh nghiệm, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Do vậy, Đảng ta phải vừa học, vừa làm và vừa rút kinh nghiệm. - Thứ ba, sự nghiệp xây dựng CNXH ở nớc ta luôn luôn bị các thế lực phản động trong và ngoài nớc tìm cách chống phá. - Ba là, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hoá cho nhân dân lao động. Nội dung xây dựng CNXH ở nớc ta trong thời kì quá độ: 5 Về Chính trị: - Nội dung quan trọng nhất là giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cờng củng cố nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nớc. Mối quan tâm lớn nhất của Ngời về Đảng cầm quyền là làm sao cho Đảng không trở thành Đảng quan liêu, xa dân, thoái hoá, biến chất, làm mất lòng tin của dân. - Một nội dung chính trị quan trọng na trong thời kì quá độ lên CNXH là củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công-nông- trí thức, do Đảng Cộng Sản lãnh đạo; củng cố và tăng cờng sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng nh từng thành tố của nó. - Ngoài ra cần nâng cao tính tích cực, chủ động, hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội. Về Kinh tế: Thứ nhất, Hồ Chí Minh đề cập trên các mặt, đó là: Lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất, Cơ chế quản lý kinh tế. Ngời nhấn mạnh đến việc thúc đẩy sự phát triển lực lợng sản xuất, tăng năng xuất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiệp hoá XHCN. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế. -Quản lý kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán, đem lại hiệu quả cao, sử dụng tốt các đòn bẩy trong phát triển sản xuất. Các nguyên tắc trong quản lý kinh tế nh sau: Tập trung-dân chủ Hạnh toán kinh tế, chống tham ô, lãng phí, quan liêu 6 Nguyên tắc kế hoạch hoá Đi kèm với việc tuân thủ các nguyên tắc trên thì vấn đề đào tạo cán bộ quản lý kinh tế cần đảm bảo: Vừa có phẩm chất vừa có trình độ năng lực. Phẩm chất của ngời cán bộ quản lý kinh tế cần có đó là đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, trí, công vô t . Trình độ năng lực đó là có khả năng nắm vững chuyên môn nghiệp vụ của mình thành thạo để hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. Phẩm chất và năng lực là hai yếu tố đều quan trọng và có mối quan hệ với nhau, trong đó thì phẩm chất là quan trọng nhất. Ngời chủ trơng thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động: Làm nhiều hởng nhiều, làm ít hởng ít, không làm không hởng; và ngoài ra là vấn đề khoán trong sản xuất. Thứ hai, Hồ Chí Minh đề cập cơ cấu ngành và cơ cấu các thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ. Ngời coi và lấy nông nghiệp làm mặt trận kinh tế hàng đầu, củng cố hệ thống thơng nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội. -Ngời lu ý phải phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn, chú trọng kinh tế vùng núi, hải đảo. - Hồ Chí Minh là ngời đầu tiên chủ trơng phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong suốt thời kì quá độ lên CNXH. Trong thời kì kháng chiến, ở vùng tự do, Ngời xác định tồn tại 6 thành phần kinh tế nh sau: Kinh tế địa chủ phong kiến 7 Kinh tế quốc doanh Kinh tế hợp tác xã Kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ công Kinh tế t bản nhà nớc Kinh tế t bản t nhân Hồ Chí Minh nhận định, các thành phần kinh tế trên sẽ thúc đẩy lẫn nhau cùng tồn tại, cùng phát triển để tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần nhằm thực hiện thắng lợi của cuộc kháng chiến. Trong thời kì chế độ dân chủ mới, Ngời xác định tồn tại 5 thành phần kinh tế nh sau: Kinh tế quốc doanh Kinh tế hợp tác xã Kinh tế cá nhân, nông dân và thợ thủ công Kinh tế t bản công nghiệp Kinh tế t bản nhà nớc Trong các thành phần kinh tế trên, Ngời khẳng định kinh tế quốc doanh là kinh tế chủ đạo và phát triển nhanh hơn, và nớc ta cần u tiên phát triển kinh tế quốc doanh để tạo nền tảng vật chất cho CNXH, thúc đẩy việc cải tạo XHCN. Về lĩnh vực văn hoá-xã hội: Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng con nguời mới. Đặc biệt, Ngời đề cao vai trò của văn hoá, giáo dục và khoa học-kĩ 8 thuật trong xã hội XHCN: Muốn xây dựng CNXH nhất định phải có học thức, cần phải học cả văn hoá, chính trị, kĩ thuật và chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắc chắn đa loài ngời đến hạnh phúc vô tận. Bởi vậy cần nâng cao dân trí không ngừng, đào tạo và sử dụng nhân tài để phục vụ cho quốc gia dân tộc. b. Biện pháp Phơng châm: Để xác định bớc đi và tìm cách làm phù hợp với Việt Nam, Hồ Chí Minh đề ra hai nguyên tắc có tính chất phơng pháp luận nh sau: -Một là, xây dựng CNXH là một hiện tợng phổ biến mang tính chất quốc tế, cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chế độ mới và tham khảo thêm những kinh nghiệm của các nớc anh em. Học tập phải trên tinh thần vận dụng sáng tạo, không sao chép, máy móc, giáo điều. -Hai là, xác định bớc đi và biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân. Những lu ý trong khâu thực hiện: -Trong khi nhấn mạnh hai nguyên tắc trên, Hồ Chí Minh lu ý: Bớc đi của thời kì quá độ lên CNXH phải trải qua nhiều bớc, đi bớc nào phải chắc bớc ấy, tiến dần dần và phải thận trọng; Không đợc phiêu lu, làm ẩu, phải nắm vững quy luật và tính toán cụ thể. -Trong các bớc đi lên CNXH, Hồ Chí Minh đặc biệt lu ý đến vai trò của công nghiệp hoá XHCN, coi đó là con đờng phải đi của chúng ta, là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kì quá độ lên CNXH. Và theo Ngời, muốn thắng lợi nhiệm vụ này thì phải dựa trên cơ sở xây dựng và phát triển nền nông nghiệp toàn diện, vững chắc, một hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải 9 quyết vấn đề lơng thực, thực phẩm cho nhân dân, các nhu cầu thiết yếu cho xã hội. Biện pháp: Hồ Chí Minh đã gợi ý nhiều phơng thức, biện pháp tiến hành xây dựng CNXH. Trên thực tế, Ngời đã chỉ đạo một số cách làm cụ thể sau đây: Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính. Xây dựng CNXH phải có kế hoạch, kế hoạch phải khoa học và sát với thực tế, có biện pháp và quyết tâm để thực hiện thắng lợi. Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lợc ở hai miền Nam Bắc khác nhau trong phạm vi một quốc gia. Phải biết khai thác, phát huy tiềm năng sức mạnh của nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Trong điều kiện nớc ta, biện pháp cơ bản, quyết định, lâu dài trong xây dựng CNXH là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay tức là phải biến sự nghiệp xây dựng CNXH thành sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo Tiến hành tăng gia sản xuất phải đi liền với tiết kiệm Khi thực hiện phải gắn mục tiêu với biện pháp và cách làm. II. ng ta vn dng t tng H Chớ Minh trong cụng cuc i mi hin nay. T tởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con ờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo hộc thuyết Mác - Lenin. Đó là các luận điểm về bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội; về tính tất yếu khách quan của thời kỳ 10 [...]... độ; về đặc đi m, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, các hình thức, bớc đi và biện pháp tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta T tởng đó trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa cua Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều nấn đề về xác định hình thức, biện pháp và bớc đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với những đặc đi m dân tộc và xu... quốc tế, cũng nh đi u kiện thực tế trong nớc tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng nhất 1 Giữ vững mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh là ngời tìm ra con đờng giải phóng dân tộc Việt Nam: Con đờng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng chính là mục tiêu... Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xớng và lãnh đạo đạt đợc những thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho con đờng phát triển và xã hội chủ nghĩa ở nớc ta Cùng với tổng kết thực tiễn, quan nim của Đảng ta về ch nghĩa xã hội, con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sát thực, cụ thể hoá Nhng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thời cơ, vận hội, nớc ta đang phải đối đầu... độ dần lên chủ nghĩa xã hội Trong đi u kiện nớc ta, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau khi giành đợc độc lập dân tộc ta phải đi lên chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến hoá trong quỏ trình phát triển của xã hội loài ngời Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng đợc khát vọng của toàn dân tộc : độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm no áo ấm cho mọi ngời dân Việt Nam Thực tiễn... tộc là đi u kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc 11 Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới toàn diện đất nớc vì mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là tiếp tục con đờng cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn Vì thế đổi mới là quá trình vận dụng và phát... trị, xã hội, văn hoá ; không vì phát triển, tăng trởng kinh tế bằng mọi giá mà làm phơng hại các mặt khác của cuộc sống con ngời Vấn đề đặt ra là trong quá trình phát triển vẫn giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng các thành tựu mà nhân loại đã đạt đợc để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, làm cho tăng trởng kinh tế luôn đi. .. t tởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phảI là thay đổi mục tiêu Tuy nhiên, khi chấp nhận kinh tế thị trờng, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải tận dụng các mặt tích cực của nó, đồng thời phải biết cách ngăn chặn, phòng tránh các mặt tiêu cực, bảo đảm nhịp độ phát triển nhanh, bền vững trên tất cả các mặt của đời sống xã hội: kinh tế, chính... sỏch v hay theo cỏch núi ca H Chớ Minh l lý lun suụng Hc tp, vn dng lý lun phi gn lin vi u tranh vi nhng quan im sai trỏi, nhm bo v v phỏt trin t tng H Chớ Minh Chớnh vỡ ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh cú sc mnh to ln i vi s nghip cỏch mng cu ng v nhõn dõn ta, do ú phi nờu cao cnh giỏc, u tranh khụng khoan nhng vi mi quan im sai trỏi Hc tp o c, phong cỏch H Chớ Minh l noi gng cn, kim, liờm, chớnh,... phỏt trin xó hi - Chm lo mi mt i sng ca nhõn dõn nõng cao cht lng ngun nhõn lc -Thc hin nht quỏn chin lc i on kt dõn tc ca H Chớ Minh, trờn c s ly liờn minh cụng-nụng-trớ thc lm nũng ct, to nờn s ng thun xó hi vng chc vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, vn minh 3 Kt hp sc mnh dõn tc vi sc mnh thi i Xõy dng ch ngha xó hi phi bit tranh th cỏc iu kin quc t thun li, tn dng ti a sc mnh ca... nhân loại đã đạt đợc để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, làm cho tăng trởng kinh tế luôn đi liền với sự tiến bộ, công bằng xã hội, sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức, tinh thần 2 Phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, khi dy mnh m tt c cỏc ngun lc, trc ht l ni lc thc hin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc i mi l s nghip ca nhõn dõn, do ú cn phi phỏt . Minh trong cụng cuc i mi hin nay. T tởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con ờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng và. những quan đi m sai trái, nhằm bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp cách mạng cuả Đảng và nhân dân. cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta. T tởng đó trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa cua Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất, bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất, bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,

Từ khóa liên quan