0

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về bản CHẤT, đặc TRƯNG, bước đi và BIỆN PHÁP xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM và ĐẢNG TA vận DỤNG tư TƯỞNG đó TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAY

19 642 9
  • TIỂU LUẬN   tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về bản CHẤT, đặc TRƯNG, bước đi và BIỆN PHÁP xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM và ĐẢNG TA vận DỤNG tư TƯỞNG đó TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:39

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sang tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, là sự kết tinh tinh hoa văn hóa của dân tộc và trí tuệ của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân ái và tư tưởng cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU A Tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hơị Việt Nam B Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội công đổi đất nước ta .14 C KẾT LUẬN 19 LỜI MỞ ĐẦU tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng sang tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tưởng cộng đồng làng Việt Nam, hình thành từ lâu đời lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Hồ Chí Minh biết đến tưởng chủ nghĩa hội sơ khai phương Đông, qua "thuyết đại đồng "của Nho giáo, chế độ công điền phương đông sở kinh tế tạo nên liên kết cộng đồng bền chặt người Việt Nam Khi nước khảo sát cách mạng giới, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy học thuyết Mác lý tưởng hội nhân đạo, đường thực ước mơ giải phóng dân tộc bị áp khỏi ách nô lệ Đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xơ, lần biết đến "chính sách kinh tế mới" Lênin, nhìn thấy thành tựu nhân dân xô-viết đường xây dựng hội tưởng Hồ Chí minh cờ dẫn dắt nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta, tưởng chủ nghĩa hội phận quan trọng.Nhất quán với nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng, chủ nghĩa hội học thuyết khoa học cách mạng giai cấp vơ sản nhằm xóa bỏ ách thống trị chủ nghĩa, thực lý tưởng giải phóng giai cấp giải phóng tồn thể hội lồi người Chủ nghĩa hội hiểu với cách chế độ hội thuộc hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa mà việc xây dựng hồn thiện trình lịch sử lâu dài để bước đạt tới mục tiêu Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm chủ nghĩa hội Việt Nam dựa sở lý luận chủ nghĩa Mac – Lênin chủ nghĩa hội tình hình thực tiễn hội việt Nam, đặc điểm dân tộc Việt nam lúc Hồ Chí Minh làm phong phú thêm cách tiếp cận chủ nghĩa hội, đóng góp vào phát triển lý luận chủ nghĩa Mac – Lênin Qua nhiều năm xây dựng chủ nghĩa hội việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội vào đất nước ta qua thời kỳ, đất nước ta đạt nhiều thành tựu trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam thời kỳ sau giá trị chủ nghĩa Mac – Lênin tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội sở lý luận Qua tiểu luận em xin làm rõ them "tư tưởng Hồ Chí Minh chất, đặc trưng bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam Đảng ta vận dụng tưởng cơng đổi nay" A Tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hơị Việt Nam I Tính tất yếu chủ nghĩa hội Việt Nam Theo quan điểm chủ nghĩa Mac – Lênin Theo chủ nghĩa Mac- Lênin có hai đường độ lên Chủ Nghĩa Hội Con đường thứ đường độ trực tiếp lên Chủ Nghĩa Hội từ nước Bản phát triển trình độ cao Con đường thứ hai đường độ gián tiếp lên Chủ Nghĩa Hội nước thấp nước tiểu Theo quan điểm Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh tiếp thu vận dụng sáng tạo lý luận Mac- Lênin phát triển tất yếu hội lồi người theo hình thái kinh tế - hội Quan điểm Hồ Chí Minh : Tiến lên Chủ nghĩa hội bước phát triển tất yếu Việt nam sau nước nhà giành độc lập theo đường cách mạng vơ sản tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan nghiệp giải phóng dân tộc thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp giải phóng người Mục tiêu giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản mà Hồ Chí Minh lựa chọn cho dân tộc Việt Nam nước nhà độc lập, nhân dân hưởng sống ấm no, tự do, hạnh phúc, tức sau giành độc lập dân tộc, nhân dân ta xây dựng hội mới, hội hội chủ nghĩa Trên sở vận dụng lí ln cách mạng khơng ngừng, thời kỳ q độ lên chủ nghĩa hội chủ nghĩa Mac – Lênin xuất phát từ đặc điểm tình hình Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định, đường cách mạng việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, tiến dần lên chủ nghĩa hội Như quan điểm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam quan điểm hình thái độ gián tiếp cụ thể : Quá độ từ hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu lên chủ nghĩa hội Chính nội dung , Hồ Chí Minh cụ thể hóa làm phong phú thêm cho lí luận Mac- Lenin thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội II Tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng, chất Chủ Nghĩa Hội Việt Nam Cách tiếp cận Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội a Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa hội từ học thuyết Mac – Lênin Theo học thuyết Mac – Lênin loài người trải qua năm hình thái kinh tế hội khác Từ sau thắng lợi cách mạng thánh Mười, loài người bắt đầu bước vào Thời đại - Thời đại độ từ chủ nghĩa lên chủ nghĩa hội phạm vi toàn giới, giai cấp cơng nhân giai cấp trung tâm có sứ mệnh lãnh đạo hội Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa hội theo quan điểm Mac – Lênin từ lập trường người u nước tìm đường giải phóng dân tộc để xây dựng hội tốt đẹp Hồ Chí Minh cho rằng, lồi người định vươn lên chủ nghĩa hội, hộivăn hóa phát triển cao b Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa hội từ khía cạnh khác - Từ chủ nghĩa yêu nước khát vọng giải phóng dân tộc, chất mục tiêu chủ nghĩa hội nhằm giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho người -Hồ chí Minh tiếp cận chủ nghĩa hội từ phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo , nhân văn, giải tốt mối quan hệ cá nhân với hội Hồ Chí Minh cho rằng: chủ nghĩa hội đối lập, xa lạ với chủ nghĩa cá nhân, không phủ nhận cá nhân, trái lại, đề cao, tôn trọng người cá nhân, giá trị cá nhân, phát triển lực cá nhân vv́ới phát triển hội hạnh phúc người Chủ nghĩa hội tạo điều kiện cho phát triển hài ḥòa cá nhân hội hội tôn trọng cá nhân, đồng thời cá nhân biết đề cao lợi ích hội, hy sinh lợi ích cá nhân lợi ích hội - Hồ Chí Minh tiếp cận hội từ phương diện văn hóa, đưa văn hóa xâm nhập vào bên trị, kinh tế tạo nên thống biện chứng văn hóa, trị , kinh tế Điều cho thấy, Hồ Chí Minh, chủ nghĩa hội hv́nh thái phát triển văn hóa, đỉnh cao văn minh nhân loại Do đó, tŕnh hv́nh thành phát triển chủ nghĩa hội lại phải gắn với văn hóa, có đứng đỉnh cao văn hóa, chủ nghĩa hội phát triển theo quy luật hội khách quan, phù hợp với tiến tŕnh phát triển chung nhân loại - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa hội từ sở kế thừa phát triển truyền thống lịch sử, văn hóa hội người Việt Nam Quá trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam q trình xây dựng văn hóa mà kết tinh, kế thừa, phát triển giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp hang nghìn năm dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa giới, kết hợp truyền thống với đại, dân tộc quốc tế Nhân dân Việt Nam xây dựng hội theo quan điểm Hồ Chí Minh tức tuân theo quy luật phát triển dân tộc Việt Nam: Độc lập dân tộc chủ nghĩa hội gắn liền với Độc lập dân tộc tiền đề, điều kiện tiên để xây dựng chủ nghĩa hội, xây dựng thành công chủ nghĩa hội điều kiện đảm bảo vững chắc, đồng thời mục tiêu cho độc lập dân tộc hướng tới Bản chất đặc trưng chủ nghĩa hội Việt Nam Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm chủ nghĩ hội Việt Nam dựa nguyên lý chủ nghĩa Mac- Lênin chủ nghĩa hội, cách diễn đạt ngơn ngữ nói viết Hồ Chí Minh vấn đề đầy chất lý luận trị phong phú, phức tạp biểu đạt ngôn ngữ sống nhân dân Việt nam, mộc mạc , dung dị, dễ hiểu Hồ Chí Minh diễn đạt quan điểm chủ nghĩa hội Việt Nam số mặt nó, trị, kinh tế, văn hóa, hội… Với cách diến đạt Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội, khơng nên tuyệt đối hóa mặt, tách riêng rẽ mặt mà cần đặt tổng thể chung Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa họi nước ta cách nhấn mạnh mục tiêu lợi ích tổ quốc, nhân dân , cho dân giàu nước mạnh, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sưóng, làm cho ngưòi ăn no mặc ấm, sung sướng, tự Đặc trưng, chất chủ nghĩa hội Việt Nam Hồ Chí Minh nhấn mạnh điểm sau : a Đặc trưng kinh tế: Chủ nghĩa hội Việt Nam phải xây dựng kinh tế phát triển cao dựa sở phát triển lực lượng sản xuất gắn với khoa học kỹ thuật hiên đại tiên tiến sở, chế độ công hữu liệu sản xuất thực chủ yếu b Đặc trưng trị: - Chủ nghĩa Việt Nam chế độ trị nhân dân lao động chủ làm chủ - Sự tồn chủ nghĩa hội Việt Nam thống hội tảng liên minh công – nông – tri thức - Chủ nghĩa hội cơng trình tập thể nhân dân, nhân dân tự xây dựng lãnh đạo đảng - Chủ nghĩa hội Việt Nam phải đoàn kết hữư nghị với dân tộc giới Không biết phát huy sức mạnh nội lực mà phải biết khai thác sức mạnh ngoại lực c Đặc trưng văn hóa: - Chủ nghĩa hội Việt Nam phải xây dựng văn hóa tiên tiến, lấy yếu tố văn hóa dân tộc làm gốc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - Chủ nghĩa hội Việt Nam hội phát triển cao văn hóa nước, đời sống người vui tươi phải lành mạnh, biết tiếp thu có trọn lọc văn tinh hoa nhân loại - Chủ nghĩa hội Việt Nam hội phát triển cao hóa đạo đức, người với người bạn, đồng chí, anh em d Đặc trưng hội: - Chủ nghĩa hội Việt Nam hội công lao động hưởng thụ - làm nhiều hưởng nhiều làm hưởng ít, khơng làm không hưởng - Chủ nghĩa hội Việt Nam chế độ khơng người bóc lột người, khắc phục phân biệt thành thị nông thôn, đồng miền núi, lao động chân tay la động trí óc - Các dân tộc nước phải bình đẳng, đồn kết giúo đỡ phát triển Các đặc trưng nêu hình thức thể mộy hệ thống giá trị vừa kế thừa các di sản khứ, vừa sang tạo trình xây dựng hội Chủ nghĩa hội than đỉnh cao tiến trình tiến hóa lịch sử nhân loại Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa hội tổng hợp quyện chặt cấu trúc nội nó, hệ thống giá trị làm tảng điều chỉnh quan hệ hội, độc lập tự do, bình đẳng, cơng dân chủ đảm bảo quyền lợi người, bắc ái, đoàn kế hữu nghị … Trong có giá trị tạo tiền đề, có giá trị hạt nhân Tất giá trị mục tiêu chủ yếu chủ nghĩa hội Một tất giá trị đạt lồi người vươn tới lý tưởng cao chủ nghĩa hội Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu động lực chủ nghĩa hội a Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu +, Mục tiêu cao nhất: - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân lao động +, Mục tiêu chung: - Độc lập tự cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân +, Mục tiêu cụ thể: - Về chế độ trị : Là chế độ nhân dân lao động làm chủ, nhà nước dan dân dân, nhà nước thực hai chức dân chủ nhân dân chuyên kẻ thù - Về kinh tế: Nền kinh tế hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải phát triển tồn diện ngành, có ngững ngành chủ yếu công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp - Về hội : xây dựng phát triển giáo dục để nâng cao dân trí, đạt trình độ văn hóa cao - Về quan hệ hội: Phải xây dựng hội, có cơng dân chủ, xây dựng mối quan hệ nười với người đè sách hội phải quan tâm thực b Quan điểm Hồ Chí Minh động lực Động lực bao gồm nhân tố góp phần thúc đẩy phát triển đất nước lên chủ nghĩa hội, có hệ thống động lực nội sinh ngoại sinh động lực muốn phát huy tác dụng phải thong qua vai trò tác động người, động lực quan trọng định động lực người cá nhân người Việt nam cộng đồng người việt nam - Động lực chủ yếu phải biết khai thác phát huy sức mạnh đồn kết cộng đơng dân tộc Việt Nam Muốn phải xây dựng mặt trận dân tộc thống đảng cộng sản lãnh đạo lấy liên minh công nông tri thức làm nong cốt - Phát huy sức mạnh người với cách cá nhân người lao động Do cần phải tìm cách khơi dậy sức mạnh cá nhân người 10 - Phải kết hợp giải hài hòa lợi ích cá nhân tập thể hội, phải quan tâm đến lợi ích đáng người lao động, đảm bảo công bình đẳng người lao động - Hồ Chí Minh coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng lực sản xuất, làm cho người nhà trỏ nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn kinh tế với kỹ thuật với hội - Tác động tới phương diện trị, tưởng, tinh thần phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, phát huy vai trò nhân tố trị đạo đức pháp luật Khắc phục trở lực kìm hãm phát triển chủ nghĩa hội Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống chia rẽ bè phái đồn kết vơ kỷ luật, chống chủ quan bảo thủ giáo điều, lười biếng, chống tham ơ, lãng phí quan lưu Chính sách đối ngoại đắn, tranh thủ khai thác sứ mạnh ngoại lực, đặc biệt yiếp thu thành tựu khoa học công nghệ cao vào việc xây dựng phát triển kinh tế Quan điểm Hồ Chí Minh bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam - Hồ Chí Minh nêu hai ngun tắc có tính chất phương pháp luận: Một là, xây dựng chủ nghĩa hội hiên tượng phổ biến mang tính quốc tế, cần quán triệt nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lênin xây dựng chế độ mới, tham khảo học tập kinh nghiệm nước an hem Học tập kinh nghiệm nước tiên tiến, không chép, máy móc giáo điều Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam làm khác 11 Liên Xơ, trung Quốc nước khác Việt Nam có điều kiện cụ thẻ khác Hai là, xác định bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa hội chủ yêuds xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân Trong nhấn mạnh hai nguyên tắc đây, Hồ Chí Minh lưu ý vừa chống việc xa rời nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lênin, tuyệt đối hóa riêng, đặc điểm dân tộc, vừa chống máy móc giáo điều áp dụng nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lênin mà khơng tính đến ngững điều kiện lịch sử, cụ thể đất nước thời đại a Về bước đi: Qn triệt hai ngun tắc có tính chất phương pháp luận, Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hai bước xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam - Theo Hồ Chí Minh : phải trải qua nhiều bước, bước bước ấy, tiến phải thận trọng - Bác Hồ rõ : Không phiêu lưu , làm ẩu, phải nắm vững quy luật, tính tốn cụ thể có biện pháp thực Trong bước lên chủ nghĩa hội, Hồ Chí Minh đặc biệt ý đến vai trò cơng nghiệp hóa hội chủ nghĩa, coi đường phải chúng ta, nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, cơng nghiệp hóa khơng phải xây dựng nhà máy cho thật to, quy mô cho thật lớn bất chấp điều kiện cụ thể cho phép giai đoạn định Theo Người, công nghiệp hóa hội chủ nghĩa thắng lợi sở xây dựng phát triển nơng nghiệp tồn diện, vững 12 chắc, hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, yêu cầu tiêu dung thiết yếu cho hôi b Về biện pháp: - Thực cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng - Kết hợp xây dựng với bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược hai miền Nam - Bắc khác phạm vi quốc gia - Xây dựng chủ nghĩa hội phải có kế hoạch, biện pháp tâm để thực thắng lợi kế hoạch, kế hoạch phải khoa học sát với thực tiễn - Tăng gia sản xuất phải liền với tiết kiệm - Phải gắn mục tiêu với biện pháp cách làm - Phải biết khai thác phát huy tính tích cực tiềm người dân Trong điều kiện nước ta, biện pháp bản, định lâu dài xây dựng chủ nghĩa hội đem dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Hồ Chí Minh cho rằng, phải huy đọng hết tiềm năng, nguồn lực có dân để dem lại lợi ích cho dân Nói cách khác, phải biến mghiệp xây dựng chủ nghĩa hội thành nghiệp toang dân đảng lãnh đạo 13 B Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội công đổi đất nước ta Nước ta đứng trước thời vận hội lớn, chứa đựng khơng thách thức, nguy Do để bảo đảm đưa đất nước phát triển giữ vững định hướng hội chủ nghĩa đòi hỏi Đảng ta phải kiên trì chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phát triển sáng tạo lý luận vào công đổi đất nước Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội tảng chủ nghĩa Mac-Lênin va tưởng Hồ Chí Minh Độc lập dân tộc chủ nghĩa hội mục tiêu cao cả, bất biến toàn Đảng, toàn dân ta Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, bước độ dần lên chủ nghĩa hội Trong điều kiện nước ta, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa hội, sau giành độc lập dân tộc phải lên chủ nghĩa hội, quy luật tiến hóa q trình phát triển hội lồi người Chỉchủ nghĩa hội đáp ứng khát vọng toàn dân tộc Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa hội hội chủ nghĩa sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Hiện nay, tiến hành đổi toàn diện đất nước mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiếp tục đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hộiHồ Chí Minh lựa chọn Đổi mới, thế, trình vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, thay đổi mục tiêu 14 Trong trình phát triển kinh tế thị trường phải giữ vững định hướng hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng thành tựu loài người phục vụ cho công xây dựng chủ nghĩa hội, thành tựu khoa học công nghệ đại làm cho tăng trưởng kinh tế liền với tiến bộ, công hội, sạch, lành mạnh đạo đức, tinh thần Nếu Đảng ta không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội mắc phải sai lầm nước Đông âu Liên Xô Phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức Cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức đường tất yếu phải đất nước ta Chúng ta phải tranh thủ thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, điều kiện giao lưư, hội nhập quốc tế để nhanh chóng biến nước ta thành nước công nghiệp theo hướng đại, sánh vai với cường quốc năm châu mong muốn Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh dẫn: xây dựng chủ nghĩa hội nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, phải đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân, nghĩa phải biết phát huy nguồn lực vốn có dân để xây dựng sống ấm no, hạnh phúc cho dân Theo tinh thần đó, ngày nay, cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức phải dựa vào nguồn lực nước chính, có phát huy mạnh nội lực tranh thủ sử dụng hiệu nguồn lực bên Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Ngày nay, sức mạnh thời đại tập trung cách mạng khoa học công nghệ, xu tồn cầu hóa Chúng ta cần sức tranh thủ tối đa 15 hội xu tạo để nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, phải có chế, sách để thu hút vốn đầu kinh nghiệm quản lý đại, thực sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tưởng Hồ Chí Minh Do phải giáo dục cho nhân dân có niềm tin lý tưởng hội chủ nghĩa điều kiện giới có nhiều biến đổi Cần phải xử lý nghiêm minh, công hành vi vi phạm pháp luật làm suy thoái tưởng, băng hoại đạo đức hội Hội nhập quốc tế mà không chệch hướng hội chủ nghĩa, bảo đảm mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh góp phần xứng đáng vào cách mạng giới Khơng ngừng bảo vệ phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc, làm cho sắc văn hoá giữ vững phát triển Giữ vững tinh thần độc lập tự chủ tiếp thu sức mạnh bên ngoài, kết hợp sức mạnh nước Việc giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đáng, ý thức bảo vệ văn hố dân tộc, tiếp thu có chọn lọc văn hố nước ngồi yêu cầu cấp thiết đặt việc “mở cửa” Công tác đối ngoại xác định có vai trò quan trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư, để xây dựng chủ nghĩa hội Đất nước ta đứng trước thời lớn thách thức lớn phát triển Để lãnh đạo đất nước điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ 16 Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” – Trong nghiệp đổi đất nước, suy yếu thối hóa, biến chất tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền Đảng bị suy giảm, dẫn đến ổn định trị – hội nguy lớn Chăm lo xây dựng Đảng sạch, vững mạnh điều kiện tối cần thiết điều kiện tiên để giữ vững ổn định trị – hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng hội chủ nghĩa – Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Tính chất then chốt nhiệm vụ xây dựng Đảng thể điểm sau: Một là, đẩy mạnh nâng cao hiệu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút phát huy tiềm trí tuệ toàn dân tộc Trong thực nhiệm vụ này, cần quán triệt tưởng Hồ Chí Minh: Xây dựng hội công việc “rất to lớn, nặng nề, phức tạp, mà vẻ vang Đây chiến đấu chống lại cũ kỹ, hư hỏng, để tạo mẻ, tốt tươi Để giành lấy thắng lợi chiến đấu khổng lồ cần phải động viên toàn dân, tổ chức giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại toàn dân” Hai là, cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Trong điều kiện chế kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, động, dám nghĩ dám làm,… không quan tâm, phát huy nhân tố người Đảng, mà để phát huy sức mạnh 17 tồn dán tộc, vấn đề có ý nghĩa định đến thành bại nghiệp cách mạng Ba là, kiên đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thối tưởng trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực khác Đảng hội Những tiêu cực hội xâm nhập vào thể Đảng, vào máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín Đảng, Nhà nước nhân dân, ảnh hưởng đến việc cầm quyền Đảng, tồn vong chế độ đường phát triển đất nước Do vậy, toàn Đảng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đắn tưởng, gương Hồ Chí Minh nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thực “là đạo đức, văn minh” 18 C KẾT LUẬN tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta nhân dân ta đường thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ văn minh Trong suốt chặng đường kỉ, tưởng Hồ Chí Minh trở thành cờ dẫn dắt cách mạng nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Trong bối cảnh giới ngày nay, tưởng Hồ Chí Minh giúp nhận thức vấn đề lớn có liên quan đến việc bảo vệ độc lập dân tộc, phát triển hội đảm bảo quyền người, Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cho việc giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, nhất, sở vận dụng sang tạo phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin Đó luận điểm chất, mục tiêu động lực chủ nghĩa hội, bước biện pháp tiến hành công xây dựng chủ nghĩa hội nước ta tưởng trở thành tài sản vơ giá, sở lí luận kim nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng hội chủ nghĩa Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề xác định hình thức, biện pháp bước lên chủ nghĩa hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày 19 ... lý luận Qua tiểu luận em xin làm rõ them "tư tưởng Hồ Chí Minh chất, đặc trưng bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đảng ta vận dụng tư tưởng cơng đổi nay" A Tư Tưởng Hồ Chí Minh chủ. .. nhất, sở vận dụng sang tạo phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin Đó luận đi m chất, mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội, bước biện pháp tiến hành công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Tư tưởng trở thành... tiêu Hồ Chí Minh nêu lên quan đi m chủ nghĩa xã hội Việt Nam dựa sở lý luận chủ nghĩa Mac – Lênin chủ nghĩa xã hội tình hình thực tiễn xã hội việt Nam, đặc đi m dân tộc Việt nam lúc Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về bản CHẤT, đặc TRƯNG, bước đi và BIỆN PHÁP xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM và ĐẢNG TA vận DỤNG tư TƯỞNG đó TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAY, , Quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm