0

Tư tưởng HCM về bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào

16 668 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2017, 15:16

I T tng H Chớ Minh v c trng, bn cht, bc i v bin phỏp xõy dng ch ngha xó hi ( CNXH ) Vit Nam A Bn cht v c trng tng quỏt ca CNXH Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH theo quan điểm Mác-Lênin từ lập trng ngời yêu nớc tìm đờng giải phóng dân tộc để xây dựng xã hội tốt đẹp Ngời tiếp nhận quan điểm nhà sáng lập CNXH khoa học, đồng thời có bổ sung cách tiếp cận CNXH Bởi vậy, theo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin CNXH, nhng với cách diễn đạt ngôn ngữ nói viết Hồ Chí Minh tất mộc mạc, dung dị, dễ hiểu + Bn cht : Trc tiên, Hồ Chí Minh coi CNXH nh thể chế xã hội bao gồm mặt phong phú, hoàn chỉnh, ngời đợc phát triển toàn diện, tự xã hội hớng đến mục tiêu giải phóng ngời Về mặt Kinh tế, chất CNXH đợc Hồ Chí Minh nêu đặc điểm chế độ sở hữu công cộng phân phối theo nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin CNXH, là: Làm theo lực, hởng theo lao động, có phúc lợi xã hội Về mặt Chính trị, chất đợc thể chế độ dân chủ, ngời đợc phát triển toàn diện với tinh thần làm chủ Hồ Chí Minh quan niệm CNXH nớc ta cách nhấn mạnh mục tiêu lợi ích Tổ quốc nhân dân, cho dân giàu nớc mạnh, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, nhằm nâng cao đời sống vật chất văn hoá nhân dân, làm cho ngời đợc ăn no, mặc ấm, đợc sung sớng, tự do, Hồ Chí Minh nêu CNXH Việt Nam ý thức, động lực toàn dân dới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đây, sức mạnh tổng hợp đợc sử dụng phát huy sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại + Đặc trng : Hồ Chí Minh nêu đặc trng CNXH mặt đời sống xã hội nh sau: Đặc trng kinh tế: CNXH chế độ xã hội có kinh tế phát triển cao, gắn liền với phát triển khoa học-kĩ thuật Đó là: chế độ có kinh tế phát triển dựa sở suất lao động xã hội cao, sách gắn phát triển lực lợng sản xuất phát triển Khoa học-kĩ thuật, dựa sách chế độ công hữu t liệu sản xuất tiên tiến Đặc trng trị: CNXH Việt Nam chế độ nhân dân lao động chủ làm chủ lĩnh vực Đó là: chế độ có nhà nớc dân, dân dân, dựa khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt liên minh công-nông-trí thức, CNXH Việt Nam phải đoàn kết hữu nghị với dân tộc giới để phát triển toàn diện mặt Mọi quyền lực tập trung tay nhân dân Nhân dân đoàn kết thành khối thống để làm chủ nớc nhà Nhân dân ngời định vận mệnh nh phát triển đất nớc dới chế độ XHCN Bởi vậy, Xây dựng CNXH phải nghiệp nhân dân, dựa vào sức mạnh toàn dân đợc Đảng lối lãnh đạo ặc trng xã hội: CNXH Việt Nam xã hội công lao động hởng thụ Đó là: chế độ không ngời bóc lột ngời Đây vấn đề đợc hiểu nh chế độ hoàn chỉnh, đạt đến độ chín muồi Trong CNXH, không bóc lột, áp bc bất công, thực chế độ sở hữu xã hội t liệu sản xuất thực nguyên tắc phân phối theo lao động Đó xã hội đợc xây dựng nguyên tắc công bằng, hợp lý CNXH khắc phục dần khác biệt thành thị nông thôn, đồng miền núi, lao động chân tay lao động trí óc Các dân tộc nớc phát triển bình đẳng giúp đỡ phát triển Đặc trng văn hoá: CNXH xã hội phát triển cao văn hoá, đạo đức Đó là: chế độ xây dựng đợc văn hoá tiên tiến Trong đó, lấy yếu tố văn hoá dân tộc làm gốc từ tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại làm phong phú đại cho văn hoá góp phần giúp đời sống ngời vui tơi, lành mạnh CNXH thân đỉnh cao tiền trình tiến hoá lịch sử nhân loại Hồ Chí Minh quan niệm độc lập, tự do, bình đẳng, công bằng, dân chủ, bảo đảm quyền ngời, bác ái, đoàn kết, hữu nghị,trong đó, có giá trị tạo tiền đề, có giá trị hạt nhân Tất giá trị mục tiêu chủ yếu CNXH Một tất giá trị đạt đợc loài ngời vơn tới lý tởng cao CNXH, liên hợp tự ngời lao động mà C.Mác, Ph Ăngghen dự báo Nhng theo Hồ Chí Minh trình phấn đấu khó khăn, gian khổ, lâu dài, nôn nóng B Bc i v bin phỏp xõy dng CNXH a Bớc Thực chất, loại hình đặc điểm thời kì độ: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin thời kì độ: rõ khẳng định tính tất yếu khách quan thời kì độ lên CNXH vị trí lịch sử, nhiệm vụ đặc thù trình vận động, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa Theo quan điểm đó, có hai đờng độ lên CNXH Con đờng thứ đờng độ trực tiếp từ nớc t phát triển trình độ cao Con đờng thứ hai độ gián tiếp nớc chủ nghĩa t phát triển thấp nớc trải qua thời kì phát triển chủ nghĩa t nhng có ảng kiểu giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo đợc hay nhiều nớc giúp đỡ Quan điểm Hồ Chí Minh thời kì độ Việt Nam: Đó quan niệm hình thái độ gián tiếp cụ thể độ từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau giành đợc độc lập dân tộc lên CNXH Cụ thể đờng đó, Ngời khẳng đinh: Con đờng cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên CNXH Theo Hồ Chí Minh, bớc vào thời kì độ lên CNXH, nớc tađặc điểm lớn từ nớc nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn CNTB (Chủ nghĩa t bản) Trong đó, Ngời đặc biệt lu ý đến mâu thuẫn thời kì độ, mâu thuẫn nhu cầu phát triển cao đất nớc theo xu hớng tiến thực trạng kinh tế-xã hội thấp nớc ta Nhiệm vụ lịch sử thời kì độ lên CNXH Việt Nam: Một là, xây dựng tảng vật chất kĩ thuật cho CNXH, xây dựng chế độcông nông nghiệp đại, khoa học kĩ thuật tiên tiến, xây dựng trị, văn hoá, t tởng cho CNXH Hai là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo xây dựng lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài Giai đoạn đợc Hồ Chí Minh nhấn mạnh phức tạp khó khăn: - Thứ nhất, thực cách mạng làm đảo lộn mặt Nó đặt đòi hỏi đồng thời giải hàng loạt mâu thuẫn khác Hồ Chí Minh Di chúc coi nghiệp xây dựng CNXH chiến đấu khổng lồ toàn Đảng, toàn dân Việt Nam - Thứ hai, nghiệp xây dựng CNXH, Đảng Nhà nớc ta cha có kinh nghiệm, lĩnh vực kinh tế Do vậy, Đảng ta phải vừa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm - Thứ ba, nghiệp xây dựng CNXH nớc ta luôn bị lực phản động nớc tìm cách chống phá - Ba là, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hoá cho nhân dân lao động Nội dung xây dựng CNXH nớc ta thời kì độ: Về Chính trị: - Nội dung quan trọng giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, tăng cờng củng cố nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nớc Mối quan tâm lớn Ngời Đảng cầm quyền cho Đảng không trở thành Đảng quan liêu, xa dân, thoái hoá, biến chất, làm lòng tin dân - Một nội dung trị quan trọng na thời kì độ lên CNXH củng cố mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt liên minh công-nôngtrí thức, Đảng Cộng Sản lãnh đạo; củng cố tăng cờng sức mạnh toàn hệ thống trị nh thành tố - Ngoài cần nâng cao tính tích cực, chủ động, hiệu hoạt động tổ chức xã hội Về Kinh tế: Thứ nhất, Hồ Chí Minh đề cập mặt, là: Lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất, Cơ chế quản lý kinh tế Ngời nhấn mạnh đến việc thúc đẩy phát triển lực lợng sản xuất, tăng xuất lao động sở tiến hành công nghiệp hoá XHCN Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh coi trọng quan hệ phân phối quản lý kinh tế -Quản lý kinh tế phải dựa sở hạch toán, đem lại hiệu cao, sử dụng tốt đòn bẩy phát triển sản xuất Các nguyên tắc quản lý kinh tế nh sau: Tập trung-dân chủ Hạnh toán kinh tế, chống tham ô, lãng phí, quan liêu Nguyên tắc kế hoạch hoá Đi kèm với việc tuân thủ nguyên tắc vấn đề đào tạo cán quản lý kinh tế cần đảm bảo: Vừa có phẩm chất vừa có trình độ lực Phẩm chất ngời cán quản lý kinh tế cần có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, trí, công vô t Trình độ lực có khả nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thành thạo để hoàn thành nhiệm vụ đợc giao Phẩm chất lực hai yếu tố quan trọngmối quan hệ với nhau, phẩm chất quan trọng Ngời chủ trơng thực nguyên tắc phân phối theo lao động: Làm nhiều hởng nhiều, làm hởng ít, không làm không hởng; vấn đề khoán sản xuất Thứ hai, Hồ Chí Minh đề cập cấu ngành cấu thành phần kinh tế, cấu kinh tế vùng, lãnh thổ Ngời coi lấy nông nghiệp làm mặt trận kinh tế hàng đầu, củng cố hệ thống thơng nghiệp làm cầu nối tốt ngành sản xuất xã hội -Ngời lu ý phải phát triển đồng kinh tế đô thị kinh tế nông thôn, trọng kinh tế vùng núi, hải đảo - Hồ Chí Minh ngời chủ trơng phát triển cấu kinh tế nhiều thành phần suốt thời kì độ lên CNXH Trong thời kì kháng chiến, vùng tự do, Ngời xác định tồn thành phần kinh tế nh sau: Kinh tế địa chủ phong kiến Kinh tế quốc doanh Kinh tế hợp tác xã Kinh tế cá thể nông dân thợ thủ công Kinh tế t nhà nớc Kinh tế t t nhân Hồ Chí Minh nhận định, thành phần kinh tế thúc đẩy lẫn tồn tại, phát triển để tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần nhằm thực thắng lợi kháng chiến Trong thời kì chế độ dân chủ mới, Ngời xác định tồn thành phần kinh tế nh sau: Kinh tế quốc doanh Kinh tế hợp tác xã Kinh tế cá nhân, nông dân thợ thủ công Kinh tế t công nghiệp Kinh tế t nhà nớc Trong thành phần kinh tế trên, Ngời khẳng định kinh tế quốc doanh kinh tế chủ đạo phát triển nhanh hơn, nớc ta cần u tiên phát triển kinh tế quốc doanh để tạo tảng vật chất cho CNXH, thúc đẩy việc cải tạo XHCN Về lĩnh vực văn hoá-xã hội: Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng nguời Đặc biệt, Ngời đề cao vai trò văn hoá, giáo dục khoa học-kĩ thuật xã hội XHCN: Muốn xây dựng CNXH định phải có học thức, cần phải học văn hoá, trị, kĩ thuật chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắn đa loài ngời đến hạnh phúc vô tận Bởi cần nâng cao dân trí không ngừng, đào tạo sử dụng nhân tài để phục vụ cho quốc gia dân tộc b Biện pháp Phơng châm: Để xác định bớc tìm cách làm phù hợp với Việt Nam, Hồ Chí Minh đề hai nguyên tắc có tính chất phơng pháp luận nh sau: -Một là, xây dựng CNXH tợng phổ biến mang tính chất quốc tế, cần quán triệt nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng chế độ tham khảo thêm kinh nghiệm nớc anh em Học tập phải tinh thần vận dụng sáng tạo, không chép, máy móc, giáo điều -Hai là, xác định bớc biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân Những lu ý khâu thực hiện: -Trong nhấn mạnh hai nguyên tắc trên, Hồ Chí Minh lu ý: Bớc thời kì độ lên CNXH phải trải qua nhiều bớc, bớc phải bớc ấy, tiến phải thận trọng; Không đợc phiêu lu, làm ẩu, phải nắm vững quy luật tính toán cụ thể -Trong bớc lên CNXH, Hồ Chí Minh đặc biệt lu ý đến vai trò công nghiệp hoá XHCN, coi đờng phải chúng ta, nhiệm vụ trọng tâm thời kì độ lên CNXH theo Ngời, muốn thắng lợi nhiệm vụ phải dựa sở xây dựng phát triển nông nghiệp toàn diện, vững chắc, hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải vấn đề lơng thực, thực phẩm cho nhân dân, nhu cầu thiết yếu cho xã hội Biện pháp: Hồ Chí Minh gợi ý nhiều phơng thức, biện pháp tiến hành xây dựng CNXH Trên thực tế, Ngời đạo số cách làm cụ thể sau đây: Thực cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm Xây dựng CNXH phải có kế hoạch, kế hoạch phải khoa học sát với thực tế, có biện pháp tâm để thực thắng lợi Kết hợp xây dựng bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lợc hai miền Nam Bắc khác phạm vi quốc gia Phải biết khai thác, phát huy tiềm sức mạnh nhân dân lợi ích nhân dân Trong điều kiện nớc ta, biện pháp bản, định, lâu dài xây dựng CNXH đem dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Hay tức phải biến nghiệp xây dựng CNXH thành nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo Tiến hành tăng gia sản xuất phải liền với tiết kiệm Khi thực phải gắn mục tiêu với biện pháp cách làm II ng ta dng t tng H Chớ Minh cụng cuc i mi hin T tởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội ờng độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, nhất, sở vận dụng phát triển sáng tạo hộc thuyết Mác - Lenin Đó luận điểm chất, mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội; tính tất yếu khách quan thời kỳ độ; đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, hình thức, bớc biện pháp tiến hành công xây dựng chủ nghĩa xã hội nớc ta T tởng trở thành tài sản vô giá, sở lý luận kim nam cho việc kiên trì, giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa cua Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều nấn đề xác định hình thức, biện pháp bớc lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày 10 Công đổi Đảng ta khởi xớng lãnh đạo đạt đợc thành tựu quan trọng, tạo lực cho đờng phát triển xã hội chủ nghĩa nớc ta Cùng với tổng kết thực tiễn, quan nim Đảng ta ch nghĩa xã hội, đờng lên chủ nghĩa xã hội ngày sát thực, cụ thể hoá Nhng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh thời cơ, vận hội, nớc ta phải đối đầu với hàng loạt thách thức, khó khăn bình diện quốc tế, nh điều kiện thực tế nớc tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng t tởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội, cần tập trung giải vấn đề quan trọng Giữ vững mục tiêu chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh ngời tìm đờng giải phóng dân tộc Việt Nam: Con đờng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu cao cả, bất biến toàn Đảng, toàn dân ta Dới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta đấu tranh giành đợc độc lập độc dân tộc, bớc độ dần lên chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện nớc ta, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau giành đợc độc lập dân tộc ta phải lên chủ nghĩa xã hội, quy luật tiến hoá quỏ trình phát triển xã hội loài ngời Chỉ có chủ nghĩa xã hội đáp ứng đợc khát vọng toàn dân tộc : độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm no áo ấm cho ngời dân Việt Nam Thực tiễn phát triển đất nớc cho thấy, độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Hiện nay, tiến hành đổi toàn diện đất nớc mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tiếp tục đờng cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh lựa chọn Vì đổi trình vận dụng phát triển t tởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, không phảI thay đổi mục tiêu 11 Tuy nhiên, chấp nhận kinh tế thị trờng, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phải tận dụng mặt tích cực nó, đồng thời phải biết cách ngăn chặn, phòng tránh mặt tiêu cực, bảo đảm nhịp độ phát triển nhanh, bền vững tất mặt đời sống xã hội: kinh tế, trị, xã hội, văn hoá ; không phát triển, tăng trởng kinh tế làm phơng hại mặt khác sống ngời Vấn đề đặt trình phát triển giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng thành tựu mà nhân loại đạt đợc để phục vụ cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội, thành tựu khoa học - công nghệ đại, làm cho tăng trởng kinh tế liền với tiến bộ, công xã hội, sạch, lành mạnh đạo đức, tinh thần Phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, dy mnh m tt c cỏc ngun lc, trc ht l ni lc thc hin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc i mi l s nghip ca nhõn dõn, ú cn phi phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, dy mnh m, t chc cỏc ngun lc, trc ht l ngun lc ni sinh, thc hin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ l ng tt yu m t nc ta phi tri qua Chỳng ta phi tranh th thnh tu ca cỏch mng khoa hc v cụng ngh, ca iu kin giao lu, hi nhp quc t nhanh chúng bin nc ta thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i, sỏnh vai vi cỏc cng quc nm chõu nh mong mun ca H Chớ Minh H Chớ Minh ó ch dn : xõy dng ch ngha xó hi l s nghip ca ton dõn, ng lónh o, phi em ti sn, sc dõn, ca dõn lm li cho dõn, ngha l phi bit phỏt huy mi ngun lc cú dõn xõy dng cuc sng m no, hnh phỳc cho nhõn dõn Theo tinh thn ú, ngy nay, cụng nghip hoỏ, hin i 12 hoỏ t nc phi da vo ngun lc nc l chớnh, cú phỏt huy mnh m ni lc mi cú th tranh th s dng hiu qu ngun lc bờn ngoi Trong ni lc, ngun lc ngi l quý giỏ Ngun lc ca nhõn dõn, ca ngi Vit Nam bao gm trớ tu, ti nng, sc lao ng, ca ci tht to ln phỏt huy sc mnh tt ca ton dõn tc xõy dng v phỏt trin t nc, cn gii quyt tt sau: - Tin dõn, da vo dõn, xỏ lp quyn lm ch ca nhõn dõn trờn thc t, lm cho ch dõn ch c thc hin mi lnh vc hot ng ca ngi, nht l a phng, c s, lm cho dõn ch tht s tr thnh ng lc ca s phỏt trin xó hi - Chm lo mi mt i sng ca nhõn dõn nõng cao cht lng ngun nhõn lc -Thc hin nht quỏn chin lc i on kt dõn tc ca H Chớ Minh, trờn c s ly liờn minh cụng-nụng-trớ thc lm nũng ct, to nờn s ng thun xó hi vng chc vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh Kt hp sc mnh dõn tc vi sc mnh thi i Xõy dng ch ngha xó hi phi bit tranh th cỏc iu kin quc t thun li, tn dng ti a sc mnh ca thi i Ngy sc mnh ca thi i trung cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh, xu hng ton cu hoỏ Chỳng ta phi tranh th ti a cỏc c hi xu th ú to nõng cao hiu qu hp tỏc quc t; phi cú c ch, chớnh sỏch ỳng thu hỳt u t, kinh nghim qun lý v cụng ngh hin i, thc hin kt hp sc mnh dõn tc vi sc mnh thi i theo t tng H Chớ Minh 13 Mun vy, chỳng ta phi cú ng li chớnh tr c lp, t ch Tranh th hp tỏc phi i ụi vi thng xuyờn dy yờu nc, tinh thn dõn tc chõn chớnh ca mi ngi dõn Vit Nam nhm gúp phn lm gia tng tim lc quc gia Ch ng hi nhp kinh t quc t phi gn lin vi nhim v trau di bn lnh v bn sc hoỏ dõn tc, nht l cho niờn, thiu niờn lc lng rng ct ca nc nh, khụng t ỏnh mt mỡnh bi xa ri ci r dõn tc Ch cú bn lnh v bn sc dõn tc sõu sc, mnh m ú mi cú th loi tr cỏc yu t c hi, tip thu tinh hoa hoỏ loi ngi, lm phong phỳ, lm giu thờm nn hoỏ dõn tc Chm lo xõy dng ng vng mnh, lm sch b mỏy nh nc, y mnh u tranh chng quan liờu, tham nhng, lóng phớ, thc hin cn kim xõy dng ch ngha xó hi Thc hin mc tiờu c lp dõn tc v ch ngha xó hi, phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn cn n vai trũ lónh o ca mt ng cỏch mng chõn chớnh, mt nh nc tht s ca dõn, dõn v vỡ dõn Mun vy phi: -Xõy dng ng Cng sn Vit Nam cm quyn, mt ng o c, minh Cỏn b ng viờn gn bú mỏu tht vi nhõn dõn, va l ngi hng dn lónh o nhõn dõn, va ht lũng ht sc phc v nhõn dõn, gng mu mi vic - Xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha mnh m, ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn; thc hin ci cỏch nn hnh chớnh quc gia mt cỏch ng b phc v i sng nhõn dõn - Bng cỏc gii phỏp thit thc, c th, hỡnh thnh mt i ng cỏn b liờm khit, tn trung vi nc, tn hiu vi dõn; kiờn quyt a b mỏy chớnh 14 quyn nhng ụng quan cỏch mng, lm dng quyn lc ca nhõn dõn mu cu li ớch riờng; phỏt huy vai trũ ca nhõn dõn cuc u tranh chng quan liờu, tham nhng, lóng phớ, gi vng s n nh chớnh tr-xó hi ca t nc - Giỏo dc mi tng lp nhõn dõn ý thc bit cỏch lm giu cho t nc, hng hỏi y mnh tng gia sn xut kinh doanh gn lin vi tit kim xõy dng nc nh Trong iu kin t nc cũn nghốo, tit kim phi tr thnh quc sỏch, thnh mt chớnh sỏch kinh t ln v cng l mt chun mc o c, mt hnh vi hoỏ nh H Chớ Minh ó cn dn: Mt dõn tc bit cn, bit kim l mt dõn tc minh, tin b; dõn tc ú chc chn s thng c nghốo nn, lc hu, ngy cng giu cú v vt cht, cao p v tinh thn Túm li nhanh chúng a t nc i lờn ch ngha xó hi chỳng ta cn hc tp, dng lý lun phi quỏn trit quan im thc tin ngn nga bnh giỏo iu cng nh bnh kinh nghim ch ngha Nu lý lun xa ri thc tin thỡ sm mun cng dn n giỏo iu, sỏch v hay theo cỏch núi ca H Chớ Minh l lý lun suụng Hc tp, dng lý lun phi gn lin vi u tranh vi nhng quan im sai trỏi, nhm bo v v phỏt trin t tng H Chớ Minh Chớnh vỡ ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh cú sc mnh to ln i vi s nghip cỏch mng cu ng v nhõn dõn ta, ú phi nờu cao cnh giỏc, u tranh khụng khoan nhng vi mi quan im sai trỏi Hc o c, phong cỏch H Chớ Minh l noi gng cn, kim, liờm, chớnh, cụng, vụ t, t li ớch ca õn tc, ca ng, ca nhõn dõn, ca th lờn trờn li ớch cỏ nhõn Núi n t tng H Chớ Minh l núi n lý lun cỏch mng hnh ng, lý lun gn cht vi thc tin, núi i ụi vi lm a cụng cuc i mi t nc theo nh hng xó hi ch ngha ngy cng phỏt trin theo chiu sõu, ũi hi chỳng ta phi quỏn trit nhng quan im m H Chớ Minh ó nờu ú l phi da vo sc mnh ton dõn, phỏt huy c tinh 15 thn yờu nc, yờu ch ngha xó hi, lũng t tụn dõn tc, ý thoỏt nghốo nn lc hu ca mi ngi dõn Coi i on kt ton dõn l ng lc phỏt trin kinh t- xó hi Tng trng kinh t phi gn lin vi thc hin cụng bng xó hi Thc hin cụng nghip hoỏ- hin i hoỏ t nc l nhim v trung tõm ca ton ng, ton dõn Phỏt trin kinh t nhiu thnh phn phi i ụi vi cng c kinh t nh nc sc phỏt huy vai trũ ch o nh nc nh hng v iu tit v mụ nn kinh t Phỏt trin kinh t phi i ụi vi phỏt trin hoỏ, xó hi v m bo an ninh quc phũng Tng cng giỏo dc o c H Chớ Minh, xõy dng chun mc o c xó hi nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Xõy dng np sng xó hi tt p, gia ỡnh hoỏ, li sng tỡnh ngha, on kt, ho hiu Xõy dng cỏi mi phi gn lin vi ci to nhng thúi h tt xu, u tranh khụng khoan nhng vi cn bnh cú nguy c xúi mũn bn cht tt p ca ch xó hi ch ngha u tranh hiu qu vi nhng cn bnh ú ũi hi vai trũ tiờn phong gng mu ca cỏn b, ng viờn Mi cỏn b, ng viờn phi nờu cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn, t li ớch ca ng, ca dõn tc lờn trờn ht thy li ớch cỏ nhõn 16 ... nhân dân Trong đi u kiện nớc ta, biện pháp bản, định, lâu dài xây dựng CNXH đem dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Hay tức phải biến nghiệp xây dựng CNXH thành... chúc coi nghiệp xây dựng CNXH chiến đấu khổng lồ toàn Đảng, toàn dân Việt Nam - Thứ hai, nghiệp xây dựng CNXH, Đảng Nhà nớc ta cha có kinh nghiệm, lĩnh vực kinh tế Do vậy, Đảng ta phải vừa học,... thấp nớc ta Nhiệm vụ lịch sử thời kì độ lên CNXH Việt Nam: Một là, xây dựng tảng vật chất kĩ thuật cho CNXH, xây dựng chế độ có công nông nghiệp đại, khoa học kĩ thuật tiên tiến, xây dựng trị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng HCM về bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào , Tư tưởng HCM về bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào ,

Từ khóa liên quan