0

Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất, bước đi và biện pháp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?

16 1,131 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2016, 13:55

Đề bài: Trình bày tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng, chất, bước biện pháp xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam Đảng ta vận dụng tưởng công đổi nào? Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh MỤC LỤC A.Giới thiệu tưởng Hồ Chí Minh B.Tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội đường độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam I.Tư tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu Chủ nghĩa hội 1.Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội Việt Nam 2.Quan điểm Hồ Chí Minh chất đặc trưng Chủ nghĩa hội 3.Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu động lực Chủ nghĩa hội Việt Nam II.Con đường biện pháp độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam 10 1.Con đường độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam 10 2.Biện pháp xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam 13 C.Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội đường độ lên Chủ nghĩa hội công đổi nươc ta 15 D.Kết Luân 16 A Giới thiệu tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Đó tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thực dân, dân dân; quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ trung thành nhân dân tưởng Hồ Chí Minh cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MarxLenin điều kiện cụ thể Việt Nam, thực tế tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản tinh thần quý báu Đảng Cộng Sản Việt Nam dân tộc Việt Nam Trong tài sản quý báu đó, tưởng Bác Chủ nghĩa hội đường độ lên Chủ nghĩa hội nước ta nội dung quan trọngĐảng ta cần phải nắm vững để từ vận dụng thành công vào công đổi đất nước B tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội đường độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam Tưởng Hồ chí Minh Chủ nghĩa hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tinh thần cộng đồng làng Việt Nam, hình thành lâu đời lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh biết đến tưởng Chủ nghĩa hội sơ khai phương đông, qua”Thuyết đại đồng” Nho giáo, chế độ công điền phương đông sở kinh tế tạo nên cố kết bền chặt người Việt Nam Khi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy học thuyết Mac lý tưởng hội nhân đạo, đường thực ước mơ giải phóng dân tộc bị áp khỏi ách nô lệ Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc lần đến Liên xô, lần biết đến sách kinh tế Lênin, nhìn thấy thành tựu nhân dân xô viết đường xây dựng hội Đó tiền đề để hình thành nên tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam I tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu Chủ nghĩa hội Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội Việt Nam a Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa hội từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc  Từ đặc điểm lịch sử dân tộc: Nước ta phải trải qua thời kỳ chiếm hữu nô lệ, mang đậm đấu ấn phong kiến phương Đông, mâu thuẫn giai cấp không gay gắt, liệt phương Tây,do hình thành quốc gia dân tộc từ sớm Ngay từ buổi đầu dựng nước, phải liên tục đấu trang chống ngoại xâm nên chủ nghĩa yêu nước hình thành trở thành truyền thống dân tộc Nước ta nước nông nghiệp, lấy đất nước làm tảng với chế độ công điền hình thành cộng đồng thêm bền chặt Tất điều giá trị tinh thần tưởng Chủ nghĩa hội Việt Nam: Tinh thần yêu nước, GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh yêu thương đùm bọc lẫn hoan nạn đấu tranh, cố kết cộng đồng quốc gia dân tộc  Từ truyền thống văn hóa lâu đời sắc riêng: Đó nên văn hóa lấy nhân nghĩa làm gốc, trừ độc, trừ tham, trọng đạo lý; văn hóa mang tính dân chủ; có tính chất khoan dung; dân tộc hiên tài; hiếu học…Hồ Chí Minh quan niệm, Chủ nghĩa hội thông với văn hóa,”Chủ nghĩa hội giai đoạn phát triển cao so với chủ nghĩa mặt văn hóa giải phóng người” b Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa hội từ phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn Chủ nghĩa hội đối lập với chủ nghĩa cá nhân c Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa hội từ phương diện văn hóa, đưa văn hóa thâm nhập vào bên trị, kinh tế tạo nên thống biện chứng văn hóa, kinh tế trị d Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa hội từ phương diện kinh tế Hồ Chí Minh tiếp thu nguyên lý chủ nghĩa Mac- Lênin, vận dụng sáng tạo đưa nhiều kiến giải phù hợp với Việt Nam Người khẳng định vai trò định sức sản xuất phát triển hội chuyển biến từ họi sang hội Trên sở tảng kinh tế Chủ nghĩa hội xác lập hệ thống giá trị đặc thù mang chất thấm sâu vào quan hệ hội Bác khẳng định, lịch sử loài người có hình thức quan hệ sản xuất chính, nhấn mạnh” quốc gia đân tộc phải trải qua bước vậy” Bác sớm đến với tưởng độ lên Chủ nghĩa hội không trải qua giai đoạn chủ nghĩa e Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa hội từ yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam xu hướng phts triển thời đại GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh  Cách mạng đàu kỷ XX đặt yêu cầu khách quan tìm ý thức hệ đủ sức vạch đường lối phương pháp cách mạng đắn đem lại thắng lợi cho cách mạng Việt Nam Bậc cách mạng tiền bối có ý thức giành độc lập dân tộc lại ý thức cách tân đất nước có ý thức cách tân đất nước lại ý thúc chống Pháp Cách mạng Việt Nam đòi hỏi giaai cấp tiên tiến đại diện cho phương thức sản xuất mới, có hệ tương độc lập, có ý thức tổ chức trở thành giai cấp tự giác đứng lên làm cách mạng Hồ Chí Minh sớm nhìn thấy phong trào yêu nước Việt Nam rơi vào khủng hoảng đường lối, cách mạng chưa đem lại giải phóng dân tộc tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa hội xuất phát từ thực tiễn cach mạng Việt Nam  Cách mạng tháng mười Nga giành thắng lợi mở đường thực giải phóng dân tộc phương Đông: độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa hội Nguyễn Ái Quốc bắt đầu truyền bá tưởng Chủ nghĩa hội vào dân f Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa hội từ độc lập, sáng tạo, tự chủ Đặc điểm định hướng tự chủ sáng tạo là: định hướng sở thực tiễn; tìm hiểu tận gốc chất vật tượng; kết hợp lý trí khoa học tình cảm cách mạng Hồ Chí Minh la rộng mở văn hóa Quan điểm Hồ Chí Minh chất đặc trưng Chủ nghĩa hộiĐặc trưng kinh tế: Chủ nghĩa hội Việt Nam phải xây dựng nên kinh tế phát triển cao, dựa sở lực lượng sản xuất phát GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh triển, gắn với khoa học kỹ thuật đại tiên tiến dựa sơ công hữu liệu sản xuất chủ yếu  Đặc trưng trị:  Chủ nghĩa hội Việt Nam chế độ nhân dân lao động chủ làm chủ moi lĩnh vực  Xây dựng Chủ nghĩa hội phải nghiệp nhân dân lãnh đạo Đảng  Sự tồn củ Chủ nghĩa hội Việt Nam thống hội tảng liên minh công-nông tri thức  Chủ nghĩa hội Việt Nam phải đoàn kết với dân tộc giới  Đặc trưng hôi:  Chủ nghĩa hội Việt Nam hội công lao động hưởng thụ  Chủ nghĩa hội Việt Nam chế độ mà không người bóc lột người, khắc phăc dần khác biệt thành tị nông thôn,đồng miền núi, lao động chân tay lao động trí óc  Các dân tộc nước phải bình đẳng, đoàn kết phát triển  Đặc trưng văn hóa:  Chủ nghĩa hội Việt Nam hội phát triển cao văn hóa đạo đức  Chủ nghĩa hội Việt Nam phải xây dựng văn hóa tiên tiến, lấy yếu tố văn hóa dân tộc làm gốc, tiếp thu tinh hoa văn hóa văn hóa nhân loại GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu động lực Chủ nghĩa hội Việt Nam a Mục tiêu bản: - Mục tiêu chung: độc lập cho dân tộc, tự hạnh phúc cho nhân dân “Tôi chie có ham muốn,ham muốn bậc, cho nước t hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, học hành” Chủ nghĩa hội không ngừng nâng cao đời sông vật chất tinh thần cho nhân dân, trước hết nhân dân lao động Đây mục tiêu cao Chủ nghĩa hội Mục tiêu Chủ nghĩa hội theo quan điểm Hồ Chí Minh khăng định tính ưu việt Chủ nghĩa hội so với chê độ tồn lịch sử la nhiệm vụ gải phóng người cách toàn diện - Quá trình xây dựng Chủ nghĩa hội lâu dài, Hồ Chí Minh cho rằng: “chúng ta phia xây dựng hội hoàn toàn xưa chưa có lịch sử dân tộc ta…” Đề cập đến mục tiêu cụ thể: + Mục tiêu trị: chế độ nhân dân làm chủ, nhà nước dân, dân dân Nhà nước phải thực tôt hai chức năng: dân chủ với nhân dân chuyên với kẻ thù + Mục tiêu kinh tế: kinh tế hội chủ nghĩa nước ta cần phải phát triển toàn diện Trong ngành có ngành chủ yếu công nghiệp, nông nghiệp thương mại +Mục tiêu văn hóa: văn hóa mục tiêu bản, xòa mù chữ, phát triển nghệ thuật, thực nếp sống mới, nâng cao dân trí… +Mục tiêu hội: xây dựng hội công dân chủ, xây dựng va giải tốt mối quan hệ người với người, sách hội phải quan tâm thực hiện… GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh +Mục tiêu người: theo Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội công trình tập thể nhân dân Do đó, không cps người Chủ nghĩa hội.Trước hết, để xây dựng Chủ nghĩa hội phải có người Chủ nghĩa hội Đó người có lý tưởng hội chủ nghĩa, đấu tranh cho lý tương Chủ nghĩa hội.Thứ hai, người hội chủ nghĩa phải gắn liền tài với đạo đức Người quan niệm: Có tài mà không co đức la hỏng Có đức mà tài không làm việc b Động lực Chủ nghĩa hội: - Phát huy nguồn động lực vật chất tưởng cho việc xây dựng Chủ nghĩa hội: vốn, khoa học công nghệ, người( lực người) Trong đó, người động lực quan trọng định “ Chủ nghĩa hội xây dựng với giác ngộ đầy đủ lao động sáng tạo hàng chục triệu người” Nòng cốt công- nông – tri thức - Phát huy đông lực người hai phương diện; cộng đồng cá nhân Phát huy đông lực cộng đồng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết- động lực chủ yếu để phát triển đất nước Phát huy sức mạnh cá nhân sở kích thích hành động gắn liền với lợi ích vật chất đáng người lao động “ Phải chăm nom đến chỗ ăn, chỗ ở, việc làm nhân dân” “Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi Nếu dân rét, Đảng Chính phủ có lỗi” - Hồ Chí Minh coi trọng động lực kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải phóng lực sản xuất, làm cho người, nhà trở nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn liền với phát triển kinh tế- kỹ thuật, kinh tế- hội Tác động trị tinh thần trren sở phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động ý thức làm chủ.Hồ Chí Minh quan tâm đến văn hóa, khoa học va giáo dục Đó động lực bên trong, tiềm tàng phát triển Sự lãnh đạo đắn Đảng GV: Trần Thị Nguyệt Page Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh vấn đề thực công hội phải theo nguyên tắc: “không sợ thiếu, sợ không công bằng” Tránh bình quân, Bác nêu hiệu khoán thưởng Thưởng phạt công minh Sử dụng vai trò điều chỉnh nhân tố tinh thần khác như: văn hóa, pháp luật hoạt động người Đó động lực bên quan trọng Ngoài Hồ Chí Minh nêu động lực bên kết hợp với sức mạnh thời đại, tăng cương đoàn kết quốc tế, sử dụng thành khoa học kỹ thuật giới - Nét độc đáo trrong phong cách Hồ Chí Minh yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn lực vốn có Chủ nghĩa hội Đó lực cản: Căn bệnh thoái hóa, biến chất cán bộ; chống chủ nghĩa cá nhân; Bác coi kẻ thù ác Chủ nghĩa hội Chôngs tham ô lãng phí; Bác coi đồng minh thực dân phong kiến Chống bè phái đoàn kết nội bộ; chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều; chống lười biếng.dui Theo Bác bệnh phá hoại đạo đức cách mạng Đảng, Bác gọi giặc nội xâm II Con đường biện pháp độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam Con đường độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam a Quan điểm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam  Tính khách quan thời kỳ độ:  Mac cho rằng: hình thức độ trức tiếp từ chủ nghĩa lên Chủ nghĩa hội diễn nước phát triển châu Âu khác thực chuyên vô sản GV: Trần Thị Nguyệt Page 10 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh  Lênin cho rằng: độ gián thiếp không qua chủ nghĩa nước tiểu nông cần có giúp đỡ từ bên nước công nghiệp tiên tiến làm cáh mạng hội chủ nghĩa thành công điều kiện bên phai có Đảng vô sản lãnh đạo đất nước theo Chủ nghĩa hội Sự sáng tạo Lênin bổ sung cho hoc thuyết Mac, xuất phát từ thực tiễn nước Nga, không độ trị  Hồ Chí Minh thống với nhà kinh điển nhấn mạnh hình thức độ “rút ngắn” áp dụng cho Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định đường cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên Chủ nghĩa hội  Cần nhận thức rõ tính quy luật chung đặc điểm lịch sử cụ thể nước trước bước vào thời kỳ độHồ Chí Minh xây dựng quan niệm độ gián tiếp vào thực tiễn Việt Nam từ hội thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu lên Chủ nghĩa hội Hồ Chí Minh khẳng định đường cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc  Hồ Chí Minh đặc điểm mâu thuẫn thời kỳ độ lên Chủ nghĩa hội Việt Nam: “ Đặc điểm to lớn nước ta thời kỳ độ từ nước nông nghiệp lac hậu tiến thẳng lên Chủ nghĩa hội không qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa bản” Đây vấn đề cần nhận thức tìm giải pháp đắn để có hình thức, bước phù hợp với Việt Nam  Mâu thuẫn thời kỳ độ mâu thuẫn giãu bên yêu cầu phải tiến lên xây dựng chế độ hội có “công nông nghiệp đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến” với bên “tình GV: Trần Thị Nguyệt Page 11 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh trạng lạc hậu phải đối phó với bao lực cản trở, phá hoại mục tiêu chúng ta”  Về độ dài thời kỳ độ: Lúc đầu dụa theo kinh nghiệm Liên Xô Trung Quốc, Hồ Chí Minh dự đoán “chắc đôi ba, bốn kế hoạch dài hạn ”sau quan niệm diều chỉnh: “xây dựng Chủ nghĩa hội đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ dài lâu” b Nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ lên Chủ nghĩa hội Người nêu: Phải xây dựng nên tảng vật chất kỹ thuật Chủ nghĩa hội …, vừa cải tạo kinh tế cũa vừa xây dựng kinh tế mới, mà xây dựng chủ yếu lâu dài Hồ Chí Minh nhiệm vụ cụ thể trị, kinh tế, văn hóa, hội nhằm chống lại lực cản trở lên Chủ nghĩa hội Hai nhiêm vụ lớn là:  Xây dựng tảng vật chất kỹ thuật cho Chủ nghĩa hội , xây dựng tiền đề kinh tế, trị, văn hóa, tưởng cho Chủ nghĩa hội Cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, kết hợp cải tạo xây dựng, xây dựng trọng tâm nội dưng cốt lõi, lâu dài Tính chất phức tạp lâu dài khóa khăn Hồ Chí Minh lý giải:  Là cách mạng làm đảo lộn mặt đời sống hội lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kinh tế thị trường  Là công việc mẻ với Đảng ta, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm  Sự nghiệp bị lực phản động nước tìm cách chống phá Vì xây dựng Chủ nghĩa hội vừa đòi hỏi khoa học, hiểu biết quy luật khách quan, vừa phải co nghệ thuật quản lý khôn khéo GV: Trần Thị Nguyệt Page 12 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh c Nội dung xây dựng Chủ nghĩa hội thời kỳ đội lên Chủ nghĩa hội nước ta  Chính trị: giữ vững phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Cộng Sản, củng cố mở rộng mắt trận dân tộ thống nhất, nòng cốt liên minh công nhân, nông dân, tri thức Đảng Cộng sản lãnh đạo  Kinh tế: Người nhấn mạnh việc tăng suất lao động sở tiến hành công nghiệp hóa hội chủ nghĩa; xây dựng cấu kinh tế ngành, cấu thành phần kinh tế, cấu vùng kinh tế lãnh thổ; chủ trương đa dạng hóa loại hình sở hữu liệu sản xuất, đồng thời coi trọng quan hệ phân phối quản lý kinh tế sử dụng hình thức phương tiện chủ nghĩa để xây dựng Chủ nghĩa hội Kẻ thù muốn đè bẹp ta kinh tế thay quân sự, ta phải phát triển kinh tế  tưởng văn hóa, hội: Bác nêu phải khắc phục yếu kiến thức, bấp bênh trị, trì trệ kinh tế, lạc hậu văn hóa… tất dẫn đến biểu xấu xa, thoái hóa cán bộ, đảng viên khe hở chủ nghĩa dễ dàng lợi dụng Hồ Chí Minh nhấn mạnh “muốn cải tạo hội chủ nghĩa phải cải tạo mình, tưởng hội chủ nghĩa thi không làm việc hội chủ nghĩa được” Khắc phục chủ nghĩa cá nhân bước quan trọng để tiến lên Chủ nghĩa hội Biện pháp xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam Hồ Chí Minh nêu hai nguyên tắc có tính phương pháp luận:  Xây dựng Chủ nghĩa hội mang tính quốc tế, cần vững nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lênin xây dựng chế độ Phải học tập kinh nghiệm nước anh em không áp dụng máy móc nước tađặc điểm riêng ta “Tất dân tộc tiến tới Chủ nghĩa hội cách hoàn toàn giống nhau.” GV: Trần Thị Nguyệt Page 13 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh  Xác định bước đi, biện pháp phải xuất phát từ thực tê, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân a Bước xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam Phải trải qua nhiều bước, “bước ngắn, bước dài, tùy theo hoàn cảnh làm mau ham rầm rộ…Đi bước vững bước ấy, tiến dần dần” Bác sớm ngăn ngừa xu hướng chủ quan, nóng vội “Chớ thấy Liên Xô, Trung Quốc có nông trường quốc doanh, tổ chức hợp tác thi ta vội tổ chức hợp tác xã” - Bước nông nghiệp: từ cải cách ruộng đất sau tiến lên tổ đổi công cho tốt cho khắp, lại tiến lên hợp tác dễ dàng… - Bước công nghiệp: “ ta cho nông nghiệp quan trọng va ưu tiên, đến tiểu thủ công nghiệp công nghiệp nhẹ, sau tiến đến công nghiệp nặng” b Biện pháp xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam  Người nêu cao tinh thần độc lập,tự chủ, sáng tạo, chống giáo điều, rập khuôn phải tìm tòi riêng cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam “Muốn dỡ bớt mò mẫn, đỡ phạm sai lầm phải học kinh nghiệm nước anh em” “áp dụng kinh nghiệm cách sáng tạo”, “ta giống Liên Xô Liên Xô co phong tục tập quán khác, có lich sử khác…” Ví dụ: miền Bắc phải kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam; miền Bắc “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, “vừa chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng Chủ nghĩa hội”; Chủ nghĩa hội dân, dân dân” Quan hệ công nghiệp nông nghiệp “ La hai phận chính, ngành kinh tế, có quan hệ khăng khít, thiếu phận nào, phát triển vững hai” GV: Trần Thị Nguyệt Page 14 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh  Phương pháp xây dựng Chủ nghĩa hội “ làm cho người nghèo thi đủ ăn, người đủ ăn giàu, người giàu giàu thêm”, Chủ nghĩa hội không đồng với nghèo đói, không bình quân, mà bước tiến lên sống sung túc, dồi Cách làm: đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân Chính phủ giúp đỡ kế hoạch, cổ động Chủ nghĩa hội dân dân Người đề sách: Công-tư lợi, chủ-thợ lợi, công-nông giúp nhau, lưu thông Chỉ tiêu1, biện pháp 10, sách 20…có hoàn thành kế hoạch Người sử dụng số cách cụ thể sau:  Thực cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, xây dựng làm  Kết hợp xây dựng với bảo vệ, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược khác phạm vi quốc gia  Xây dựng Chủ nghĩa hội phải có kế hoạch, biện pháp, tâm thực thắng lợi kế hoạch  Hồ Chí Minh cho phải huy động hết nguồn lực vốn có dân để làm lợi cho dân C Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa hội đường độ lên Chủ nghĩa hội công đổi nươc ta Phương hướng vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi nắm vững quan điểm thực tiễn, vận dụng phát triển sáng tạo tưởng Người để giải đắn vấn đề thực tiễn đặt Đảng ta nắm bắt rõ tưởng Chủ nghĩa hội đường độ lên Chủ nghĩa hội Người , nhờ Đảng vận dụng cách sáng tạo vào công đổi đất nước nay: GV: Trần Thị Nguyệt Page 15 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh 1.Kiên định mục tiêu, độc lập dân tộc Chủ nghĩa hội tảng chủ nghĩa Mac-Lenin chủ nghĩa Hồ Chí Minh 2.Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực nguồn lực nội sinh để thực công nghiệp hóa- đại hóa đất nước 3.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 4.Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực cần kiệm để xây dựng Chủ nghĩa hội D Kết Luân Một di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho tưởng Người Loài người tiến nhân dân ta phủ nhận hệ tưởng Hồ Chí Minh, hình thành phong trào lớn kỷ XX góp phần định đưa dân tộc Việt Nam tới độc lập dân tộc, thống đất nước, thực dân chủ, giữ gìn hòa bình khu vực giới, tạo nên thời đại mang tên Người - thời đại Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh trình, tưởng Hồ Chí Minh giá trị, diện mạo vừa rõ nét, vừa tiềm ẩn Do vậy, Đảng ta cần phải đề xuất nhiều quan điểm, cách thức phương pháp khác để tiếp cận khai thác tối đa giá trị nhằm phục cho công phát triển đất nước, phát triển người, đưa nước ta lên tầm cao trường quốc tế GV: Trần Thị Nguyệt Page 16 [...]... vốn có trong dân để làm lợi cho dân C Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa hội trong công cuộc đổi mới hiện nay nươc ta Phương hướng vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới là nắm vững quan đi m thực tiễn, vận dụng phát triển sáng tạo tưởng của Người để giải quyết đúng đắn những vấn đề thực tiễn đặt ra Đảng ta đã nắm... ta đã nắm bắt rõ tưởng về Chủ nghĩa hội con đường quá độ lên Chủ nghĩa hội của Người , nhờ đó Đảng vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay: GV: Trần Thị Nguyệt Page 15 Bài tập lớn môn tưởng Hồ Chí Minh 1.Kiên định mục tiêu, độc lập dân tộc Chủ nghĩa hội trên nền tảng chủ nghĩa Mac-Lenin chủ nghĩa Hồ Chí Minh 2.Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,... lên Chủ nghĩa hội Người nêu: Phải xây dựng nên tảng vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa hội …, vừa cải tạo kinh tế cũa vừa xây dựng kinh tế mới, mà xây dựng chủ yếu là lâu dài Hồ Chí Minh chỉ ra nhiệm vụ cụ thể về chính trị, kinh tế, văn hóa, hội nhằm chống lại các thế lực cản trở đi lên Chủ nghĩa hội Hai nhiêm vụ lớn là:  Xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật cho Chủ nghĩa hội , xây dựng. .. trệ về kinh tế, lạc hậu về văn hóa… tất cả sẽ dẫn đến những biểu xấu xa, thoái hóa cán bộ, đảng viên là khe hở chủ nghĩa bản dễ dàng lợi dụng Hồ Chí Minh nhấn mạnh “muốn cải tạo hội chủ nghĩa thì phải cải tạo chính mình, nếu không có tưởng hội chủ nghĩa thi không làm việc hội chủ nghĩa được” Khắc phục chủ nghĩa cá nhân là bước quan trọng để tiến lên Chủ nghĩa hội 2 Biện pháp xây dựng. .. 2 Biện pháp xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam Hồ Chí Minh đã nêu hai nguyên tắc có tính phương pháp luận:  Xây dựng Chủ nghĩa hội mang tính quốc tế, cần lắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin về xây dựng chế độ mới Phải học tập kinh nghiệm các nước anh em nhưng không áp dụng máy móc vì nước tađặc đi m của riêng ta “Tất cả các dân tộc tiến tới Chủ nghĩa hội không phải một cách... tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, tưởng cho Chủ nghĩa hội Cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, kết hợp cải tạo xây dựng, trong đó xây dựngtrọng tâm là nội dưng cốt lõi, lâu dài Tính chất phức tạp lâu dài khóa khăn được Hồ Chí Minh lý giải:  Là một cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt của đời sống hội cả lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kinh tế thị trường  Là một công. .. 20…có như thế mới hoàn thành kế hoạch Người đã sử dụng một số cách cụ thể như sau:  Thực hiện cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, xây dựng làm chính  Kết hợp xây dựng với bảo vệ, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau trong phạm vi một quốc gia  Xây dựng Chủ nghĩa hội phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch  Hồ Chí Minh cho rằng... nhân dân ta không thể phủ nhận hệ tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành trong các phong trào lớn của thế kỷ XX góp phần quyết định đưa dân tộc Việt Nam tới độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện dân chủ, giữ gìn hòa bình khu vực trên thế giới, tạo nên thời đại mang tên Người - thời đại Hồ Chí Minh ởng Hồ Chí Minh là một quá trình, tưởng Hồ Chí Minh là một giá trị, diện mạo của... môn tưởng Hồ Chí Minh  Xác định bước đi, biện pháp phải xuất phát từ thực tê, đặc đi m dân tộc, nhu cầu khả năng thực tế của nhân dân a Bước đi xây dựng Chủ nghĩa hội Việt Nam Phải trải qua nhiều bước, bước ngắn, bước dài, tùy theo hoàn cảnh chớ làm mau ham rầm rộ Đi bước nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần” Bác sớm ngăn ngừa xu hướng chủ quan, nóng vội “Chớ thấy Liên Xô, Trung Quốc đã. .. tế lãnh thổ; chủ trương đa dạng hóa các loại hình sở hữu về liệu sản xuất, đồng thời coi trọng quan hệ phân phối quản lý kinh tế sử dụng hình thức phương tiện của chủ nghĩa bản để xây dựng Chủ nghĩa hội Kẻ thù muốn đè bẹp ta về kinh tế thay bằng quân sự, vì vậy ta phải phát triển kinh tế  tưởng văn hóa, hội: Bác nêu phải khắc phục sự yếu kém về kiến thức, sự bấp bênh về chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất, bước đi và biện pháp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?, Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất, bước đi và biện pháp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?, , Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Từ khóa liên quan