0

Biện pháp xây tường gạch không nung

30 8,196 1
  • Biện pháp xây tường gạch không nung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2020, 22:17

Biện pháp xây tô tường gạch không nung dự án Sunwah Pearl D:\Forder GIANG\8.SUNWAY PEARL DETAILS\4 TITLE (khung ten)\logo\logo-sunwah-pearl.png D:\Forder GIANG\8.SUNWAY PEARL DETAILS\khung ten\logo\du-an-can-ho-sunwah-pearl-300x300.png SUNWAH PEARL PROJECT CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD, BINH THANH DISTRICT, HCM CITY METHOD STATEMMENT FOR AAC BRICK & PLASTERING WORK AUGUST - 2018 BAY WATER COMPANY., Ltd METHOD STATEMENT FOR AAC BRICK & PLASTERING WORK BIỆN PHÁP CÔNG TÁC XÂY TÔ GẠCH AAC CONTENTS / NỘI DUNG Purpose / Mục đích Reference documents / Tài liệu tham khảo Resources (Manpower, Material, Equipments) / Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị): Sequence of Work / Bảo quản vật liệu, vận chuyển Working method / Biện pháp thi công xây tường Working plastering method / Biện pháp thi công tô tường Sequence control quality / Quy trình kiểm sốt chất lượng 1|Page Purpose / Mục đích - To describe detail the AAC brick plastering work of Sunwah Pearl Project / Mục đích biện pháp nhằm mơ tả chi tiết công tác thi công xây tô tường gạch không nung AAC dự án Sunwah Pearl Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án - Vietnamese standard: TCVN 7959-2011: Block bê tơng chưng khí áp TCVN 9028-2011: Vữa cho bê tông nhẹ TCVN 9029-2011: Bê tông nhẹ - Gạch bê tơng bọt, khơng khí chưng áp – Yêu cầu kĩ thuật TCVN 9030-2011: Bê tông nhẹ - Gạch bê tơng bọt, khơng khí chưng áp – Phương pháp thử TCVN 3121-2003: Vữa xây dựng – Phương pháp thử TCVN 4314-2002: Vữa xây dựng – Yêu cầu kĩ thuật TCVN 9202-2022: Xi măng xây trát TCVN 9377-2011: Công tác trát xây dựng TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa – Phương pháp thử Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị): 3.1 Nhân công: (Sơ đồ tổ chức nhà thầu trình sau) GSKT / SUPERVISOR G SÁT ATLD / HSE TỔ ĐỘI / WORKING TEAM 2|Page TỔ ĐỘI / WORKING TEAM TỔ ĐỘI / WORKING TEAM 3.2 Vật liệu STT 3|Page Tên vật liệu Loại 100x200x600 Ghi Theo hồ sơ vật liệu duyệt Gạch không nung AAC (EBLOCK) / AAC Brick Vữa chuyên dụng xây tường / Mortar EBT-104 Vữa tô chuyên dụng Skimcoat / Skimcoat mortar EBS-301 Fiberglass mesh / Lưới sợi thủy tinh Chỉ tường As submit Join chống nứt As submit Nẹp góc As submit Sắt râu / Steel bar Hóa chất / Chemistry 200x200x600 D6 Sikadure 731 3.3 Thiết bị STT 4|Page Tên thiết bị Máy khuấy vữa / Mixing machine Bay / Trowel Khay đựng vữa tô / Mud pan Thước thủy / Spirit level Xe rùa / Wheelbarrow Máy laser / Laser machine Dây dọi / Plump bob Máy cắt gạch / Marble Saw Loại Ghi 3.4 Plan of Vertical supplying material by Hoist / Kế hoạch cung cấp vật liệu theo phương đứng vận thăng 5|Page 3.5 Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng 6|Page 7|Page Mặt bố trí đường tạm: 8|Page Xử lý vật liệu, bảo quản vận chuyển - AAC block when transported to the site should be packed on a flat pallet size 1.2m x 1m x 1.8m, block beams are clustered, tightened, encapsulated with nylon to prevent rain, block stable bales during transport / Block AAC vận chuyển tới cơng trình nên đóng thành kiện pallet phẳng kích thước 1,2x1x1,8m, kiện block chùm, đai chặt, bọc kín nilon để tránh mưa, giữ kiện block ổn định trình vận chuyển - AAC block should be unloaded by hand lift When using the crane, it is recommended to use soft wire and avoid rubbing the cord, pressing against the wall to break the block / Kiện block AAC nên xếp dỡ xe có tay nâng Khi dùng cẩu nên dùng dây mềm tránh để dây cọ sát, tỳ đè vào thành kiện gây sứt block - The AAC block should be stored in a dry place, on a flat surface It is possible to stack one or more overlapping bales according to the manufacturer's instructions (usually not over 2.5m) / Kiện block AAC cần bảo quản nơi khô ráo, phẳng, vững Có thể xếp nhiều kiện chồng lên theo dẫn người sản xuất (thường không nên cao 2,5m) - At the site, if not used immediately, keep the lid or cover up and open the plastic wrap around the case to dry the block / Tại công trường, chưa dùng ngay, nên giữ lại phần nắp che đậy phần mở phần nilon bọc xung quanh kiện để làm khô thêm block - Remove the AAC cover when starting to use the block / Tháo nắp đậy kiện AAC bắt đầu sử dụng block để xây - The ground to place bricks is at least 75mm and covered if necessary to protect the brick from muddy water, earth and building debris sticking / Nơi để gạch cao mặt đất 75mm che đậy cần thiết để bảo vệ gạch không bị nước bùn, đất mảnh vụn xây dựng dính vào - The powdered material, lattice, cornering are stored in a dry, protected and protected area from damage and distortion / Vật liệu bột trét, lưới mắt cáo, nẹp góc … bảo quản nơi khô ráo, che chắn bảo vệ khỏi bị hư hỏng bóp méo - The materials are transported to the floor by hoist and tower crane / Vật liệu vận chuyển lên tầng vận thăng cẩu tháp 9|Page 5.4 Connection detail / Các chi tiết liên kết 5.4.1 Wall – wall connection detail / Chi tiết liên kết tường – tường The walls must be staggered together Avoid loops between AAC bricks and the distance between the two vertical lines should be no less than 25% of the AAC bricks length (15cm) / Các góc tường phải xây sole với Tránh trùng mạch hàng gạch AAC khoảng cách đường mạch đứng không nhỏ 25% chiều dài viên gạch AAC (15cm) 5.4.2 Wall-to-wall joints (concrete) / Chi tiết liên kết tường – cột (vách) bê tông Use D6a400 beard steel (8x8mm bricks) to connect AAC walls and columns (concrete walls) / Dùng thép râu D6a400 (gạch phải xẻ rãnh gạch 8x8mm) để liên kết tường AAC cột (vách, bổ trụ) bê tông Sàn 15 | P a g e 5.4.3 Details link brick wall brick and AAC brick / Chi tiết liên kết tường gạch nung gạch AAC Use a cylinder to bond at the intersection between the bricks and the unburned brick AAC / Dùng bổ trụ để liên kết vị trí giao gạch nung gạch không nung AAC 5.4.3 Details linking doors, windows (using concrete) / Chi tiết liên kết vị trí cửa đi, cửa sổ (dùng cục bê tơng thí) - Install the door frame after the wall installed, using the concrete to strengthen the link between the door and the wall / Lắp dựng khung cửa sau xây tường, sử dụng cục thí bê tơng để tăng cường liên kết khung cửa tường 16 | P a g e 5.4 Add stiffener for the walls / Thêm bổ trụ cho tường gạch - To prevent crack the wall with a long aperture / Nhằm chống nứt tường với độ dài For wall thickness 100mm, length of 3.6m and wall thickness 200mm, length of over 4.8m should add stiffener (reinforced concrete) to keep the wall stable in length / Đối với tường dày 100mm, dài 3,6m tường dày 200mm, dài 4,8m nên tạo thêm bổ trụ (bê tơng cốt thép) để giữ ổn định tường theo chiều dài 5.4.4 Create the momentum in the height of the wall / Tạo đà giằng theo chiều cao tường With the height of concrete walls air > 3,2m must be arranged solution to bend the wall with reinforced concrete running across the wall / Với chiều cao tường bê tơng khí > 3,2m phải bố trí giải pháp đổ giằng tường bê tông cốt thép chạy ngang tường - Tile wall as follows: 10cm thick, width by brick size / Quy cách giằng tường sau: dày 10cm, rộng theo kích thước viên gạch 5.4.5 Openings for M&E / Vị trí lỗ mở, hốc rãnh âm tường M&E - Openings, holes, grooves, must be cut by cutter or grooving tools Note: the depth should not exceed 1/3 of the wall thickness / Các lỗ mở, hốc, rãnh,… phải cắt máy cắt dụng cụ tạo rãnh Lưu ý, chiều sâu không 1/3 chiều dày tường - After cleaning the groove and installing the inside wall system; re-fill with concrete mortar and apply anti-glass cracking to the AAC brick before proceeding to bowl / Sau làm rãnh lắp hệ âm tường; tiến hành trám đầy lại vữa xây chuyên dụng đồng thời dán lưới chống thủy tinh nứt cho tường gạch AAC trước tiến hành tô 17 | P a g e 5.4.6 Bonding fiberglass against crack before applying AAC brick / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt trước tô tường gạch AAC - At the intersection between the wall - beams, walls - ceiling, walls - columns or contiguous between the walls - walls, walls with other materials, At the lemon position, fiberglass mesh should be cracked to increase the elastic coefficient for the junction points / Tại vị trí tiếp giáp tường - dầm, tường - trần, tường - cột tiếp giáp tường xây - tường xây, tường xây với vật liệu khác, vị trí tạo rãnh đường điện nước đoạn tiếp giáp hai đầu vị trí lanh tơ, phải dùng lưới sợi thủy tinh chống nứt để tăng hệ số đàn hồi cho điểm tiếp giáp a Gluing glass fiberglass against cracking wall and column linkage / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí liên kết tường cột: Lưới sợi thủy tinh chống nứt b Gluing glass fiberglass against cracking at location of pipes and electric / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí đường điện nước: 18 | P a g e Fiberglass mesh/ Lưới sợi thủy tinh c Bonding glass fiberglass against cracking adjacent junction, lint / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí tiếp giáp dầm, lanh tô d Bonding fiberglass anti-cracking joints different materials / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí tiếp giáp vật liệu khác nhau: - Drill bundles can be used for precast concrete slabs or solid bricks assembled at this location At the junction of the two types of materials together are anti-cracked mesh / Các vị trí khoan bắt khung cửa sử dụng cục bê tông đúc sẵn gạch đặc tổ hợp vị trí Ở vị trí tiếp giáp hai loại vật liệu với dán lưới chống nứt 19 | P a g e Method statement of plastering AAC brick wall / Biện pháp thi công tô tường gạch AAC 6.1 Preparation / Công tác chuẩn bị 6.1.1 Hygiene / Vệ sinh, chuẩn bị bề mặt - Wall after built / Tường sau xây: + Check the flatness of the wall, floor beams, columns / Phải kiểm tra độ phẳng tường, dầm sàn, cột + Use mortar to fill the fill at the position of brick mortar, the surface convex indentation on the surface / Dùng vữa xây chuyên dụng trám trét đầy vị trí gạch vị khuyết mẻ mạch vữa, lồi lõm cục bề mặt + Use a wall grinder to handle the convexity of the wall due to the error of the brick Wall has tolerance: ± 2mm / Sử dụng máy mài tường để xử lý lồi lõm tường sai số gạch Tường có sai số cho phép: ±2mm + Adhesive anti-cracking mesh in positions according to 5.4.7 / Dán lưới chống nứt vị trí theo mục 5.4.7 + Clean dust on the surface of the wall by brush or air, cleaning tools If the surface of the wall is too dry, watering the wall surface and proper humidity 15-17% then start the plastering work Use a portable multifunction humidifier to measure the wall moisture / Làm bụi bẩn bề mặt tường chổi khí, vệ sinh dụng cụ thi công Nếu bề mặt tường khô, tưới nước tạo ẩm bề mặt tường độ ẩm phù hợp 15-17% tiến hành tô Sử dụng máy đo độ ẩm đa cầm tay để tiến hành đo độ ẩm tường 20 | P a g e 6.1.2 Mixing the mortar / Trộn vữa tô chuyên dụng - Mix the mortar in the right proportion (water, cement) as required by the manufacturer / Trộn vữa theo tỉ lệ (nước, xi măng) theo yêu cầu nhà sản xuất - Add the water to the mixing tank in a certain proportion, then slowly put the skimcoat into Stir the agar by agitation for at least minutes to the homogeneous mixture / Cho nước vào thùng trộn theo tỉ lệ địn, sau từ từ cho vữa tơ Skimcoat vào Khuấy vữa máy khuấy phút đến khu hỗn hợp đồng 6.2 Start the plastering work by skimcoat / Tiến hành thi công tô tường vữa tô Skimcoat 6.2.1 Apply the lining layer / Thi cơng lớp lót - Stir the mortar, the tablet mortar plastered with a thin layer of plaster on the wall Thickness of lining: 1.25mm, area for operation of walling 11.5m2 / Khuấy bột vữa, dung bàn chà trát lớp vữa mỏng lên tường Chiều dày lớp lót:1,25mm, diện tích cho lần thao tác tô tường 11,5m2 - During plastering, it is necessary to check the flatness of the wall by the meter, which is not flat, need to add mortar and flat / Trong q trình tơ phải thường xun kiểm tra độ phẳng tường thước thủy, vị trí chưa phẳng cần bổ sung vữa tạo phẳng - Continue painting the lining for the wall until it is finished Area of the working is 5m2 - 15m2 / Tiếp tục thi cơng tơ lớp lót cho tường hồn thiện Diện tích cho lần thi công từ 5m2 - 15m2 21 | P a g e 6.2.1 Start the finishing layer work / Thi công lớp hoàn thiện - After – hours when finishing the lining, proceed to complete the finishing Finishing thickness: 1.25mm / Sau 3~6h hồn thành tơ lớp lót, tiến hành thi cơng lớp hồn thiện Chiều dày lớp hoàn thiện:1,25mm - Apply the work as a primer coat until finish the surface Total thickness of layers: 2.5mm / Thao tác thi cơng thi cơng lớp lót tơ hồn thiện bề mặt Tổng chiều dày lớp tô:2,5mm * Note / Chú ý: - Clean the wall before painting with a brush / Vệ sinh tường trước tô chổi - Mixing the grout to the right ratio of the manufacturer; not mix manually; must be mixed with a machine / Trộn vữa tỷ lệ cấp phối nhà sản xuất; không trộn thut công; phải trộn máy khấy - Do not use mortar after mixing more than hour, mix again after 30 minutes if not used / Không dùng vữa sau trộn >1h, trộn lại sau 30 phút không sử dụng - Do not use scattered plaster / Khơng dùng vữa rơi vãi ngồi - Use canvas, plastic, to cover the wall to avoid water / Sử dụng bạt, nilông,…để che chắn tường để tránh tiếp xúc tường với nước - After building 24 hours It can be plastered After 72 hours, it can masticate if the environment is dry / Sau xây 24h tơ trát Sau 72h bả mastic điều kiện môi trường khô - If the wall is wet, waiting until the wall is dry then start to paint, the relative humidity is 15 ~ 17% / Nếu tường ẩm phải đợi tường khô bắt đầu tô, độ ẩm phù hợp 15~17% - Watering the wall after 24 hours Maintenance time is at least days / Tưới nước bảo dưỡng tường sau tô 24h Thời gian bảo dưỡng ngày - Use low mortar or soft material to insert a gap between the wall and the ceiling./ Dùng vữa mác thấp vật liệu mềm để chèn khe đnhr tường trần 22 | P a g e Quality control process / Quy trình kiểm sốt chất lượng: - Technical requirements and tolerances: are controlled according to Tables and TCVN 4085-2011: Brick Texture - Construction Standards and Acceptance and Permit Tolerances in the "Technical Criteria for Architecture " of project / Yêu cầu kỹ thuật sai số cho phép: kiểm soát theo Bảng TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Bảng dung sai cho phép “Tiêu chí kỹ thuật Kiến trúc” dự án - Tolerances - Construct masonry within the following tolerances / Dung sai – Xây gạch phạm vi dung sai sau đây: a Alignment of Pilasters: Maximum mm from true line / Đường tim trụ tường: Tối đa 6mm từ tim đường b Variation from Plane of Wall : mm in metres , mm in metres , 12 mm maximum / Mặt phẳng tường: 6mm cho mét, 9mm cho mét, tối đa 12mm c Variation from Plumb: mm per story non-cumulative / Lệch so với Phương đứng: 6mm tầng khơng tích lũy d Variation from Level Coursing : mm in metres , mm in metres, 12.5 mm maximum / Sai số lớp gạch: 3mm cho mét, 6mm cho mét, tối đa 12.5mm e Variation of Joint Thickness: mm in 900 mm / 3mm cho 900mm f Conform to the Tolerances Table / Tuân thủ theo dung sai 23 | P a g e Tolerances Table / Bảng dung sai Position or dimension / Vị trí hoạc kích thước Chiều rộng khe tường 10 Vị trí ngang đứng bề mặt so với mặt phẳng khác (giao nhau) đo mô tả AS37000 phụ lục G Vị trí ngang gốc tầng viên gạch khối xây định thể mặt 15 Dây dọi tổng chiều cao tòa nhà 25 Dây dọi tầng với đường thẳng đứng qua phần đế tầng 10 Vị trí đệm nối với phương ngang, từ cao trình yêu cầu 24 | P a g e Sai số cho phép (mm) 10mm cho 10m dài, tổng không 15mm Vị trí bề mặt gạch lộ tương ứng với mặt phẳng liền kề (áp dụng cho tất cả) Vị trí tương đối tường chịu lực tầng liền kề dự định xếp theo thẳng đứng 10 Gia cường gân cứng chiều dày tường Dọc theo chiều dài tường chiều cao tường 50 Trong cột trụ Bề dày mối nối đệm Bề dày lỗ đục L1.33 L1.20 L1.32 L1.34 L1.19 L1.21 L1.31 L1.37 L1.36 L1.35 L1.16 L1.03 L1.22 L1.23 L1.02 L1.01 L1.26 L1.30 L1.15 L1.04 L1.28 L1.14 L1.05 L1.27 L1.06 L1.25 L1.29 L1.1 L1.12 L1.11 L1.10 L1.09 L1.08 xxx OWNER L1.18 L1.17 L1.24 L1.07 OWNER OWNER OWNER OWNER O DW DW DW DW O O O DW O DW DW DW DW DW O O ... đích - To describe detail the AAC brick plastering work of Sunwah Pearl Project / Mục đích biện pháp nhằm mơ tả chi tiết công tác thi công xây tô tường gạch không nung AAC dự án Sunwah Pearl Tài... duyệt Gạch không nung AAC (EBLOCK) / AAC Brick Vữa chuyên dụng xây tường / Mortar EBT-104 Vữa tô chuyên dụng Skimcoat / Skimcoat mortar EBS-301 Fiberglass mesh / Lưới sợi thủy tinh Chỉ tường. .. coefficient for the junction points / Tại vị trí tiếp giáp tường - dầm, tường - trần, tường - cột tiếp giáp tường xây - tường xây, tường xây với vật liệu khác, vị trí tạo rãnh đường điện nước đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp xây tường gạch không nung,

Từ khóa liên quan