0

Biện pháp xây tô tường gạch không nung AAC (song ngữ Anh Việt)

24 742 5
  • Biện pháp xây tô tường gạch không nung AAC (song ngữ Anh Việt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2018, 15:46

1. Về lý thuyết: Gạch không nung là các loại gạch xây, gạch lát vỉa hè… được tạo hình và đóng rắn đạt các chỉ số cơ lý, độ hút nước, độ thấm nước… mà không qua nung đốt bằng than, điện hay các nguồn năng lượng khác.2.Trong thực tế, trừ một số loại gạch không nung tự nhiên (gạch đá ong…) và gạch đất hóa đá là thuần túy không sử dụng một tỷ lệ vật liệu nào qua nung. Các loại gạch không nung chủ đạo trên thực tế vẫn sử dụng một phần vật liệu đã qua nung để làm vật liệu liên kết. Riêng gạch bê tông khí chưng áp (AAC) vẫn dùng than (hoặc điện) để đốt lò hơi đóng rắn sản phẩm nhưng mức độ tiêu hao năng lượng thấp hơn gạch đất sét nung:Gạch xi măng cốt liệu (block bê tông): dùng từ 8% đến 10% xi măng để liên kết.Gạch Papanh, gạch Bi: dùng dưới 8% xi măng hoặc vôi để liên kết.Gạch bê tông bọt (gạch nhẹ): dùng trên 20% xi măng để liên kết.Gạch bê tông khí chưng áp: sử dụng vôi + xi măng và đóng rắn bằng lò chưng áp. METHOD STATEMENT FOR AAC BRICK & PLASTERING WORK BIỆN PHÁP CÔNG TÁC XÂY GẠCH AAC CONTENTS / NỘI DUNG Purpose / Mục đích Reference documents / Tài liệu tham khảo Resources (Manpower, Material, Equipments) / Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị): Sequence of Work / Bảo quản vật liệu, vận chuyển Working method / Biện pháp thi công xây tường Working plastering method / Biện pháp thi công tường Sequence control quality / Quy trình kiểm sốt chất lượng 1|Page Purpose / Mục đích - To describe detail the AAC brick plastering work of Project / Mục đích biện pháp nhằm mô tả chi tiết công tác thi công xây tường gạch không nung AAC dự án Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án - Vietnamese standard: TCVN 7959-2011: Block bê tơng chưng khí áp TCVN 9028-2011: Vữa cho bê tông nhẹ TCVN 9029-2011: Bê tông nhẹ - Gạch bê tơng bọt, khơng khí chưng áp – u cầu kĩ thuật TCVN 9030-2011: Bê tông nhẹ - Gạch bê tơng bọt, khơng khí chưng áp – Phương pháp thử TCVN 3121-2003: Vữa xây dựng – Phương pháp thử TCVN 4314-2002: Vữa xây dựng – Yêu cầu kĩ thuật TCVN 9202-2022: Xi măng xây trát TCVN 9377-2011: Công tác trát xây dựng TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa – Phương pháp thử Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị): 3.1 Nhân cơng: (Sơ đồ tổ chức nhà thầu trình sau) GSKT / SUPERVISOR G SÁT ATLD / HSE TỔ ĐỘI / WORKING TEAM 2|Page TỔ ĐỘI / WORKING TEAM TỔ ĐỘI / WORKING TEAM 3.2 Vật liệu STT 3|Page Tên vật liệu Loại 100x200x600 Ghi Theo hồ sơ vật liệu duyệt Gạch không nung AAC (EBLOCK) / AAC Brick Vữa chuyên dụng xây tường / Mortar EBT-104 Vữa chuyên dụng Skimcoat / Skimcoat mortar EBS-301 Fiberglass mesh / Lưới sợi thủy tinh Chỉ tường As submit Join chống nứt As submit Nẹp góc As submit Sắt râu / Steel bar Hóa chất / Chemistry 200x200x600 D6 Sikadure 731 3.3 Thiết bị STT 4|Page Tên thiết bị Máy khuấy vữa / Mixing machine Bay / Trowel Khay đựng vữa / Mud pan Thước thủy / Spirit level Xe rùa / Wheelbarrow Máy laser / Laser machine Dây dọi / Plump bob Máy cắt gạch / Marble Saw Loại Ghi 3.4 Plan of Vertical supplying material by Hoist / Kế hoạch cung cấp vật liệu theo phương đứng vận thăng 5|Page 3.5 Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng 6|Page 7|Page Mặt bố trí đường tạm: 8|Page Xử lý vật liệu, bảo quản vận chuyển - AAC block when transported to the site should be packed on a flat pallet size 1.2m x 1m x 1.8m, block beams are clustered, tightened, encapsulated with nylon to prevent rain, block stable bales during transport / Block AAC vận chuyển tới cơng trình nên đóng thành kiện pallet phẳng kích thước 1,2x1x1,8m, kiện block chùm, đai chặt, bọc kín nilon để tránh mưa, giữ kiện block ổn định trình vận chuyển - AAC block should be unloaded by hand lift When using the crane, it is recommended to use soft wire and avoid rubbing the cord, pressing against the wall to break the block / Kiện block AAC nên xếp dỡ xe có tay nâng Khi dùng cẩu nên dùng dây mềm tránh để dây cọ sát, tỳ đè vào thành kiện gây sứt block - The AAC block should be stored in a dry place, on a flat surface It is possible to stack one or more overlapping bales according to the manufacturer's instructions (usually not over 2.5m) / Kiện block AAC cần bảo quản nơi khơ ráo, phẳng, vững Có thể xếp nhiều kiện chồng lên theo dẫn người sản xuất (thường không nên cao 2,5m) - At the site, if not used immediately, keep the lid or cover up and open the plastic wrap around the case to dry the block / Tại công trường, chưa dùng ngay, nên giữ lại phần nắp che đậy phần mở phần nilon bọc xung quanh kiện để làm khô thêm block - Remove the AAC cover when starting to use the block / Tháo nắp đậy kiện AAC bắt đầu sử dụng block để xây - The ground to place bricks is at least 75mm and covered if necessary to protect the brick from muddy water, earth and building debris sticking / Nơi để gạch cao mặt đất 75mm che đậy cần thiết để bảo vệ gạch không bị nước bùn, đất mảnh vụn xây dựng dính vào - The powdered material, lattice, cornering are stored in a dry, protected and protected area from damage and distortion / Vật liệu bột trét, lưới mắt cáo, nẹp góc … bảo quản nơi khơ ráo, che chắn bảo vệ khỏi bị hư hỏng bóp méo - The materials are transported to the floor by hoist and tower crane / Vật liệu vận chuyển lên tầng vận thăng cẩu tháp 9|Page Method Statement For AAC Bricks Work / Biện pháp thi công xây tường gạch AAC 5.1 Preparation / Công tác chuẩn bị 5.1.1 Hygiene / Vệ sinh, chuẩn bị mặt - Remove mud, crushed concrete, wood or other unwanted objects from the floor, columns, concrete walls from the site preparation / Bỏ bùn, bê tông vụn, gỗ vật lạ không cần thiết từ sàn, cột, tường bê tông khỏi nơi chuẩn bị xây - Clean surface, spray water to moisten the wall / Vệ sinh bề mặt sẽ, phun nước làm ẩm chân tường - Clean the dirt on the tile surface / Quét lớp bụi bẩn bề mặt gạch - Check the mortar mixers place include generators, water points, materials / Kiểm tra nơi trộn vữa bao gồm máy phát điện, điểm cấp nước, vật liệu… - Inspect the toner cartridges marked on the floor from the 1000mm wall finish using a spatula, laser, water balance and wire / Kiểm tra đường mực gửi đánh dấu sàn cách bề mặt tường hoàn thiện 1000mm cách sử dụng dọi, máy laser, cân nước dây 5.1.2 Mixing the mortar EBT-104 / Trộn vữa xây tường EBT-104 - Pour water slowly into the tray Water volume according to the manufacturer's instructions or on the cover of the mortar / Đổ nước từ từ vào khay Lượng nước theo hướng dẫn nhà sản xuất ghi vỏ bao vữa - Use a special stirrer or a stirrer with a stirrer handle, stirring just poured slowly from the EBLOCK mortar into the mixing tray / Dùng máy khuấy chuyên dụng máy khoan cầm tay kẹp cánh khuấy, vừa khuấy vừa đổ từ từ vữa EBLOCK vào khay trộn - Continuous stirring until the plaster mixture is uniform (see color, no dry mortar, no lumps) / Khuấy trộn liên tục hỗn hợp vữa dẻo (nhìn thấy màu, khơng bột vữa khơ, khơng vón cục) - After 10 - 15 minutes stirring once more During construction, mortar can be mixed again / Sau 10 - 15 phút khấy thêm lần Trong q trình xây, để vữa dẻo khấy trộn lại - Unused dry mortar is stored in a sealed container such as preserved cement / Vữa khô chưa dùng tới bảo quản bao kín bảo quản xi măng bao 10 | P a g e 5.2 AAC Bricks Plastering Works / Công tác xây gạch AAC Step 1: The first row of bricks / Bước 1: Xây hàng gạch - Using spirit level, ropes align the border outside the surface of the wall with the flicked ink / Dùng thước thủy, dây dù chỉnh đường biên bề mặt tường theo đường mực búng - Apply a - 2cm thick plaster at the base of the wall to create a flat, plaster width greater than the wall width of at least 5cm and check the plane / Trát lớp vữa xây dày 1-2cm chân tường để tạo phẳng, bề rộng lớp vữa lớn bề rộng tường 5cm kiểm tra lại mặt phẳng - Use notched trowel to plaster EBLOCK grouting along the length of the joining surface of the brick wall / Dùng bay cưa trát vữa xây EBLOCK dọc theo chiều dài mặt liên kết tường gạch - Set the first brick at the corner of the corner to match the aligned boundary / Đặt viên gạch vị trí góc tường trùng với đường biên chỉnh - Use the calibration hammer to adjust the tile in place Use the meter to check the balance and vertical of the brick / Dùng búa cao su gõ cân chỉnh gạch vị trí Dùng thước thủy kiểm tra độ cân thẳng đứng gạch 11 | P a g e Step 2: Appy next row of bricks / Bước 2: Xây hàng gạch - Special mortar for mortar made from 2-5mm thick / Xây vữa chuyên dụng cho mạch vữa xây dày từ - 5mm - Usage limit: 3kg/m2 (wall 100mm) and 6kg/m2 (wall 200mm) / Định mức sử dụng: 3kg/m2 (tường 100mm) 6kg/m2 (tường 200mm) - The block in the next row should choose the appropriate length to the vertical mortar of this row staggered with the bottom row (should be ≥ 15cm) / Block đầu hàng cần chọn có chiều dài phù hợp để mạch vữa đứng hàng so le với hàng phía (nên ≥ 15cm) - Place the sawtooth on top of the bricks, so that the sawtooth is perpendicular and exposed to the surface / Đặt bay cưa chứa vữa lên hàng gạch xây, cho cưa bay vng góc tiếp xúc với bề mặt - Place the next brick of the second row in the top-down and outward directions Action performed as first pane / Đặt viên gạch hàng thứ theo chiều từ xuống từ vào Thao tác thực viên - Use a rubber hammer and the Nivo scale to check the alignment of the vertical and horizontal balance of the new block / Dùng búa cao su thước Nivo kiểm tra chỉnh độ thăng đứng thăng ngang block xây - Use the trowel to handle the grout on both sides of the brick / Dùng bay để xử lý phần vữa trào hai bên gạch - Add the EBLOCK mortar to the vacant positions of the mortar / Trát vữa xây EBLOCK vào vị trí khuyết mạch vữa 12 | P a g e - Flatten the entire surface with a sanding table, to eliminate the bumps (bumps) between the blocks / Mài phẳng mặt toàn hàng xây bàn chà nhám để loại bỏ giật gấp (mấp mô) block - Use clean brushes to clean the dust on the block surface to be polished and prepare the next row / Dùng chổi, bàn chải vệ sinh bụi bám bề mặt hàng block mài phẳng chuẩn bị xây hàng - Continue to the last block of the row, measure the remaining distance, if not fit the block then cut the block just enough left / Tiếp tục đến block cuối hàng, đo khoảng cách lại, khơng vừa block cắt block cho vừa đủ khoảng lại - Building AAC tiles on the same wall as the actual size, brick is cut to the brick after building with ceiling (beams or floor) 10 ~ 20mm gap / Xây hàng gạch AAC vị trí đỉnh tường: theo kích thước thực tế, gạch cắt cho hang gạch sau xây tạo với trần (dầm sàn) khe hở 10~20mm - Insert mortar to a gap between the top of the wall and the ceiling / Sử dụng vữa xây mác thấp để chèn khe hở đỉnh tường trần 13 | P a g e 5.3 AAC Bick Wall Inspectation / Công tác nghiệm thu xây tường gạch AAC a Inspectation of Material before working / Nghiệm thu vật liệu trước thi công - AAC block bricks must be tested on volume, volume, marking, according to the actual or experimental test results of the AAC brick production unit / Gạch block AAC phải nghiệm thu về: khối lượng, thể tích, mác,… theo kết thí nghiệm thực tế theo chứng thí nghiệm đơn vị sản xuất gạch AAC - Stucco mortar should be tested in accordance with the results of the molding test or by the mortar manufacturer / Vữa xây cần nghiệm thu theo kết thí nghiệm đúc mẫu theo chứng thí nghiệm đơn vị sản xuất vữa b AAC Brick Wall Inspactation / Nghiệm thu tường xây AAC - The inspection and acceptance of the wall is done according to TC4085: 2011 and note: / Công tác kiểm tra, nghiệm thu tường xây thực theo TC4085:2011 đồng thời cần ý: + Build bricks in accordance with the principle of non-identical circuit between two consecutive rows / Xây gạch theo nguyên tắc không trùng mạch hàng liên tiếp + Mortar gap between two rows of bricks is not less than 25% of bricks length / Khoảng cách mạch vữa hàng gạch không nhỏ 25% chiều dài viên gạch + Thickness of mortar gap is 2-3 mm / Chiều dày mạch vữa liên tiếp thích hợp từ 2-3mm + Do not use mortar after mixing for more than hours Do not reuse the plastered mortar / Không sử dụng vữa sau trộn 2h Không sử dụng lại phần vữa bị rơi vãi + There must be a link between the brick wall and the column or other brick wall with a minimum height of 600mm or rows of tiles / Phải có liên kết tường gạch cột với tường gạch khác với chiều cao tối thiểu 600mm hàng gạch 14 | P a g e 5.4 Connection detail / Các chi tiết liên kết 5.4.1 Wall – wall connection detail / Chi tiết liên kết tườngtường The walls must be staggered together Avoid loops between AAC bricks and the distance between the two vertical lines should be no less than 25% of the AAC bricks length (15cm) / Các góc tường phải xây sole với Tránh trùng mạch hàng gạch AAC khoảng cách đường mạch đứng không nhỏ 25% chiều dài viên gạch AAC (15cm) 5.4.2 Wall-to-wall joints (concrete) / Chi tiết liên kết tường – cột (vách) bê tông Use D6a400 beard steel (8x8mm bricks) to connect AAC walls and columns (concrete walls) / Dùng thép râu D6a400 (gạch phải xẻ rãnh gạch 8x8mm) để liên kết tường AAC cột (vách, bổ trụ) bê tông Sàn 15 | P a g e 5.4.3 Details link brick wall brick and AAC brick / Chi tiết liên kết tường gạch nung gạch AAC Use a cylinder to bond at the intersection between the bricks and the unburned brick AAC / Dùng bổ trụ để liên kết vị trí giao gạch nung gạch khơng nung AAC 5.4.3 Details linking doors, windows (using concrete) / Chi tiết liên kết vị trí cửa đi, cửa sổ (dùng cục bê tơng thí) - Install the door frame after the wall installed, using the concrete to strengthen the link between the door and the wall / Lắp dựng khung cửa sau xây tường, sử dụng cục thí bê tông để tăng cường liên kết khung cửa tường 16 | P a g e 5.4 Add stiffener for the walls / Thêm bổ trụ cho tường gạch - To prevent crack the wall with a long aperture / Nhằm chống nứt tường với độ dài For wall thickness 100mm, length of 3.6m and wall thickness 200mm, length of over 4.8m should add stiffener (reinforced concrete) to keep the wall stable in length / Đối với tường dày 100mm, dài 3,6m tường dày 200mm, dài 4,8m nên tạo thêm bổ trụ (bê tông cốt thép) để giữ ổn định tường theo chiều dài 5.4.4 Create the momentum in the height of the wall / Tạo đà giằng theo chiều cao tường With the height of concrete walls air > 3,2m must be arranged solution to bend the wall with reinforced concrete running across the wall / Với chiều cao tường bê tơng khí > 3,2m phải bố trí giải pháp đổ giằng tường bê tông cốt thép chạy ngang tường - Tile wall as follows: 10cm thick, width by brick size / Quy cách giằng tường sau: dày 10cm, rộng theo kích thước viên gạch 5.4.5 Openings for M&E / Vị trí lỗ mở, hốc rãnh âm tường M&E - Openings, holes, grooves, must be cut by cutter or grooving tools Note: the depth should not exceed 1/3 of the wall thickness / Các lỗ mở, hốc, rãnh,… phải cắt máy cắt dụng cụ tạo rãnh Lưu ý, chiều sâu không 1/3 chiều dày tường - After cleaning the groove and installing the inside wall system; re-fill with concrete mortar and apply anti-glass cracking to the AAC brick before proceeding to bowl / Sau làm rãnh lắp hệ âm tường; tiến hành trám đầy lại vữa xây chuyên dụng đồng thời dán lưới chống thủy tinh nứt cho tường gạch AAC trước tiến hành 17 | P a g e 5.4.6 Bonding fiberglass against crack before applying AAC brick / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt trước tường gạch AAC - At the intersection between the wall - beams, walls - ceiling, walls - columns or contiguous between the walls - walls, walls with other materials, At the lemon position, fiberglass mesh should be cracked to increase the elastic coefficient for the junction points / Tại vị trí tiếp giáp tường - dầm, tường - trần, tường - cột tiếp giáp tường xây - tường xây, tường xây với vật liệu khác, vị trí tạo rãnh đường điện nước đoạn tiếp giáp hai đầu vị trí lanh tơ, phải dùng lưới sợi thủy tinh chống nứt để tăng hệ số đàn hồi cho điểm tiếp giáp a Gluing glass fiberglass against cracking wall and column linkage / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí liên kết tường cột: Lưới sợi thủy tinh chống nứt b Gluing glass fiberglass against cracking at location of pipes and electric / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí đường điện nước: 18 | P a g e Fiberglass mesh/ Lưới sợi thủy tinh c Bonding glass fiberglass against cracking adjacent junction, lint / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí tiếp giáp dầm, lanh d Bonding fiberglass anti-cracking joints different materials / Dán lưới sợi thủy tinh chống nứt vị trí tiếp giáp vật liệu khác nhau: - Drill bundles can be used for precast concrete slabs or solid bricks assembled at this location At the junction of the two types of materials together are anti-cracked mesh / Các vị trí khoan bắt khung cửa sử dụng cục bê tông đúc sẵn gạch đặc tổ hợp vị trí Ở vị trí tiếp giáp hai loại vật liệu với dán lưới chống nứt 19 | P a g e Method statement of plastering AAC brick wall / Biện pháp thi công tường gạch AAC 6.1 Preparation / Công tác chuẩn bị 6.1.1 Hygiene / Vệ sinh, chuẩn bị bề mặt - Wall after built / Tường sau xây: + Check the flatness of the wall, floor beams, columns / Phải kiểm tra độ phẳng tường, dầm sàn, cột + Use mortar to fill the fill at the position of brick mortar, the surface convex indentation on the surface / Dùng vữa xây chuyên dụng trám trét đầy vị trí gạch vị khuyết mẻ mạch vữa, lồi lõm cục bề mặt + Use a wall grinder to handle the convexity of the wall due to the error of the brick Wall has tolerance: ± 2mm / Sử dụng máy mài tường để xử lý lồi lõm tường sai số gạch Tường có sai số cho phép: ±2mm + Adhesive anti-cracking mesh in positions according to 5.4.7 / Dán lưới chống nứt vị trí theo mục 5.4.7 + Clean dust on the surface of the wall by brush or air, cleaning tools If the surface of the wall is too dry, watering the wall surface and proper humidity 15-17% then start the plastering work Use a portable multifunction humidifier to measure the wall moisture / Làm bụi bẩn bề mặt tường chổi khí, vệ sinh dụng cụ thi công Nếu bề mặt tường khô, tưới nước tạo ẩm bề mặt tường độ ẩm phù hợp 15-17% tiến hành Sử dụng máy đo độ ẩm đa cầm tay để tiến hành đo độ ẩm tường 20 | P a g e 6.1.2 Mixing the mortar / Trộn vữa chuyên dụng - Mix the mortar in the right proportion (water, cement) as required by the manufacturer / Trộn vữa theo tỉ lệ (nước, xi măng) theo yêu cầu nhà sản xuất - Add the water to the mixing tank in a certain proportion, then slowly put the skimcoat into Stir the agar by agitation for at least minutes to the homogeneous mixture / Cho nước vào thùng trộn theo tỉ lệ địn, sau từ từ cho vữa Skimcoat vào Khuấy vữa máy khuấy phút đến khu hỗn hợp đồng 6.2 Start the plastering work by skimcoat / Tiến hành thi công tường vữa Skimcoat 6.2.1 Apply the lining layer / Thi công lớp lót - Stir the mortar, the tablet mortar plastered with a thin layer of plaster on the wall Thickness of lining: 1.25mm, area for operation of walling 11.5m2 / Khuấy bột vữa, dung bàn chà trát lớp vữa mỏng lên tường Chiều dày lớp lót:1,25mm, diện tích cho lần thao tác tường 11,5m2 - During plastering, it is necessary to check the flatness of the wall by the meter, which is not flat, need to add mortar and flat / Trong q trình phải thường xuyên kiểm tra độ phẳng tường thước thủy, vị trí chưa phẳng cần bổ sung vữa tạo phẳng - Continue painting the lining for the wall until it is finished Area of the working is 5m2 - 15m2 / Tiếp tục thi công lớp lót cho tường hồn thiện Diện tích cho lần thi công từ 5m2 - 15m2 21 | P a g e 6.2.1 Start the finishing layer work / Thi cơng lớp hồn thiện - After – hours when finishing the lining, proceed to complete the finishing Finishing thickness: 1.25mm / Sau 3~6h hoàn thành lớp lót, tiến hành thi cơng lớp hồn thiện Chiều dày lớp hoàn thiện:1,25mm - Apply the work as a primer coat until finish the surface Total thickness of layers: 2.5mm / Thao tác thi công thi cơng lớp lót hồn thiện bề mặt Tổng chiều dày lớp tô:2,5mm * Note / Chú ý: - Clean the wall before painting with a brush / Vệ sinh tường trước chổi - Mixing the grout to the right ratio of the manufacturer; not mix manually; must be mixed with a machine / Trộn vữa tỷ lệ cấp phối nhà sản xuất; không trộn thut công; phải trộn máy khấy - Do not use mortar after mixing more than hour, mix again after 30 minutes if not used / Không dùng vữa sau trộn >1h, trộn lại sau 30 phút không sử dụng - Do not use scattered plaster / Không dùng vữa rơi vãi - Use canvas, plastic, to cover the wall to avoid water / Sử dụng bạt, nilông,…để che chắn tường để tránh tiếp xúc tường với nước - After building 24 hours It can be plastered After 72 hours, it can masticate if the environment is dry / Sau xây 24h trát Sau 72h bả mastic điều kiện mơi trường khơ - If the wall is wet, waiting until the wall is dry then start to paint, the relative humidity is 15 ~ 17% / Nếu tường ẩm phải đợi tường khô bắt đầu tô, độ ẩm phù hợp 15~17% - Watering the wall after 24 hours Maintenance time is at least days / Tưới nước bảo dưỡng tường sau 24h Thời gian bảo dưỡng ngày - Use low mortar or soft material to insert a gap between the wall and the ceiling./ Dùng vữa mác thấp vật liệu mềm để chèn khe đnhr tường trần 22 | P a g e Quality control process / Quy trình kiểm soát chất lượng: - Technical requirements and tolerances: are controlled according to Tables and TCVN 4085-2011: Brick Texture - Construction Standards and Acceptance and Permit Tolerances in the "Technical Criteria for Architecture " of project / Yêu cầu kỹ thuật sai số cho phép: kiểm soát theo Bảng TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Bảng dung sai cho phép “Tiêu chí kỹ thuật Kiến trúc” dự án - Tolerances - Construct masonry within the following tolerances / Dung sai – Xây gạch phạm vi dung sai sau đây: a Alignment of Pilasters: Maximum mm from true line / Đường tim trụ tường: Tối đa 6mm từ tim đường b Variation from Plane of Wall : mm in metres , mm in metres , 12 mm maximum / Mặt phẳng tường: 6mm cho mét, 9mm cho mét, tối đa 12mm c Variation from Plumb: mm per story non-cumulative / Lệch so với Phương đứng: 6mm tầng khơng tích lũy d Variation from Level Coursing : mm in metres , mm in metres, 12.5 mm maximum / Sai số lớp gạch: 3mm cho mét, 6mm cho mét, tối đa 12.5mm e Variation of Joint Thickness: mm in 900 mm / 3mm cho 900mm f Conform to the Tolerances Table / Tuân thủ theo dung sai 23 | P a g e Tolerances Table / Bảng dung sai Position or dimension / Vị trí hoạc kích thước Chiều rộng khe tường 10 Vị trí ngang đứng bề mặt so với mặt phẳng khác (giao nhau) đo mô tả AS37000 phụ lục G Vị trí ngang gốc tầng viên gạch khối xây định thể mặt 15 Dây dọi tổng chiều cao tòa nhà 25 Dây dọi tầng với đường thẳng đứng qua phần đế tầng 10 Vị trí đệm nối với phương ngang, từ cao trình yêu cầu 24 | P a g e Sai số cho phép (mm) 10mm cho 10m dài, tổng khơng q 15mm Vị trí bề mặt gạch lộ tương ứng với mặt phẳng liền kề (áp dụng cho tất cả) Vị trí tương đối tường chịu lực tầng liền kề dự định xếp theo thẳng đứng 10 Gia cường gân cứng chiều dày tường Dọc theo chiều dài tường chiều cao tường 50 Trong cột trụ Bề dày mối nối đệm Bề dày lỗ đục ... trí tiếp giáp tường - dầm, tường - trần, tường - cột tiếp giáp tường xây - tường xây, tường xây với vật liệu khác, vị trí tạo rãnh đường điện nước đoạn tiếp giáp hai đầu vị trí lanh tô, phải dùng... Mục đích - To describe detail the AAC brick plastering work of Project / Mục đích biện pháp nhằm mô tả chi tiết công tác thi công xây tô tường gạch không nung AAC dự án Tài liệu tham khảo - Tiêu... tông đúc sẵn gạch đặc tổ hợp vị trí Ở vị trí tiếp giáp hai loại vật liệu với dán lưới chống nứt 19 | P a g e Method statement of plastering AAC brick wall / Biện pháp thi công tô tường gạch AAC
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp xây tô tường gạch không nung AAC (song ngữ Anh Việt),

Từ khóa liên quan