0

bctt tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở xã phú lộc huyện phù ninh phú thọ và ctxh cá nhân

85 309 0
  • bctt tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở xã phú lộc huyện phù ninh phú thọ và ctxh cá nhân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 07:47

MỤC LỤCMỞ ĐẦU………………………………………………………………PHẦN A: VỀ AN SINH XÃ HỘII. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG TẠI XÃ PHÚ LỘC HUYỆN PHÙ NINH TỈNH PHÚ THỌ.1. Khái quát đặc điểm tình hình tại, xã Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ1.1 Những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của UBND xã Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức bộ máy của UBND xã xã Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ1.4. Các chính sách, chương trình, dịch vụ đang thực hiện chế độ với cán bộ, nhân viên.1.5. Các cơ quan đối tác của UBND xã Phú Lộc2. Thuận lợi và khó khăn của xã Phú Lộc trong việc thực thi nhiệm vụ, chức năng được giao.2.1. Thuận lợi2.2. Khó khănII.Tình hình thực hiện chính sách Ưu đãi người có công với cách mạng ở xã Phú Lộc huyện Phù NinhPhú Thọ.1. Quy mô, cơ cấu và nhu cầu của đối tượng người có công với cách mạng ở xã Phú Lộc huyện Phù Ninh2.Quy trình xét duyệt tiếp nhận và quản lý hồ sơ đối tượng người có công: 3.Tình hình thực hiện chính sách của Nhà Nước và quy định của địa phương xã Phú Lộc3.1 Theo quy định của Nhà nước3.2 Theo quy định của địa phương3.3. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách của địa phương3.4. Những vướng mắc khi thực hiện chính sách4.Các chương trình chăm sóc người có công với cách mạng: 5. Nguồn lực thực hiện6. Đề xuấtPHẦN B: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN1.Mô tả ca2.Tiến trình can thiệp trợ giúp đối tượng 2.1 Giai đoạn tiếp cận đối tượng 2.2 Thu thập thông tin về đối tượng 2.3 . Đánh giá và xác định vấn đề 2.4. Lập kế hoạch giúp đỡ. 2.5.Thực hiện kế hoạch can thiệp 2.6. Lượng giá và chuyển giao3.Những thuận lợi và khó khăn khi hỗ trợ thân chủ thực hiện kế hoạch4. Đề xuất kiến nghịTỔNG KẾTDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOLỜI MỞ ĐẦUTrên thế giới, công tác xã hội đã và đang là một trong những ngành đặc biệt phát triển, ở các nước có CTXH phát triển thì công tác xã hội là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hệ thống an sinh xã hội. Tại Việt Nam thì Công tác xã hội là một ngành còn đang phát triển, non trẻ và đang có những bước tiến đáng kể.Với mục đích vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, củng cố và bố sung lượng kiến thức còn hạn chế, bản thân em đã quyết định về thực tập tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ để có thể bồi dưỡng kiến thức, phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội ở tại xã xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ. Thông qua quá trình thực tập, bản thân em được tiếp cận thực tế, rèn luyện kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp tại cơ sở. Là một sinh viên đang thực tập còn nhiều bỡ ngỡ, vì vậy báo cáo thực tập của em còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như kinh nghiệm, nên không tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong Khoa Công tác xã hội để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trong Khoa Công tác xã hội trường Đại học Lao động – Xã hội, đặc biệt là cảm ơn cô giáo : Lê Thị Thủy, Th.s Phạm Hồng Trang là những người đã trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tập; cảm ơn các cán bộ tại xã xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………… PHẦN A: VỀ AN SINH HỘI I KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI PHÚ LỘC HUYỆN PHÙ NINH TỈNH PHÚ THỌ Khái quát đặc điểm tình hình tại, Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ 1.1 Những vấn đề điều kiện tự nhiên, kinh tế, trị, văn hóa hội 1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển UBND Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ 1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống tổ chức máy UBND Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ 1.4 Các sách, chương trình, dịch vụ thực chế độ với cán bộ, nhân viên 1.5 Các quan đối tác UBND Phú Lộc Thuận lợi khó khăn Phú Lộc việc thực thi nhiệm vụ, chức giao 2.1 Thuận lợi 2.2 Khó khăn II.Tình hình thực sách Ưu đãi người công với cách mạng Phú Lộc huyện Phù Ninh-Phú Thọ Quy mô, cấu nhu cầu đối tượng người cơng với cách mạng Phú Lộc huyện Phù Ninh Quy trình xét duyệt tiếp nhận quản lý hồ sơ đối tượng người cơng: 3.Tình hình thực sách Nhà Nước quy định địa phương Phú Lộc 3.1 Theo quy định Nhà nước 3.2 Theo quy định địa phương 3.3 Đánh giá tình hình thực sách địa phương 3.4 Những vướng mắc thực sách 4.Các chương trình chăm sóc người cơng với cách mạng: Nguồn lực thực Đề xuất PHẦN B: CÔNG TÁC HỘI NHÂN 1.Mơ tả ca 2.Tiến trình can thiệp trợ giúp đối tượng 2.1 Giai đoạn tiếp cận đối tượng 2.2 Thu thập thông tin đối tượng 2.3 Đánh giá xác định vấn đề 2.4 Lập kế hoạch giúp đỡ 2.5.Thực kế hoạch can thiệp 2.6 Lượng giá chuyển giao 3.Những thuận lợi khó khăn hỗ trợ thân chủ thực kế hoạch Đề xuất kiến nghị TỔNG KẾT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Trên giới, công tác hội ngành đặc biệt phát triển, nước CTXH phát triển cơng tác hội công cụ hỗ trợ đắc lực cho hệ thống an sinh hội Tại Việt Nam Cơng tác hội ngành phát triển, non trẻ bước tiến đáng kể Với mục đích vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, củng cố bố sung lượng kiến thức hạn chế, thân em định thực tập Phú Lộc, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ để bồi dưỡng kiến thức, phân tích thực trạng hoạt động cơng tác hội Phú Lộc, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ Thơng qua q trình thực tập, thân em tiếp cận thực tế, rèn luyện kiến thức chuyên môn kỹ nghề nghiệp sở Là sinh viên thực tập nhiều bỡ ngỡ, báo cáo thực tập em nhiều hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm, nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy giáo Khoa Công tác hội để báo cáo em hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Khoa Công tác hội- trường Đại học Lao động – hội, đặc biệt cảm ơn giáo : Lê Thị Thủy, Th.s Phạm Hồng Trang người trực tiếp hướng dẫn em trình thực tập; cảm ơn cán Phú Lộc, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn PHẦN A : AN SINH HỘI I Đặc điểm tình hình chung Phú Lộc Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 1.Khái quát điều kiện tự nhiên,kinh tế, trị - hội Phú Lộc 1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế, trị - hội Điều kiện tự nhiên -Vị trí địa lý: Phú Lộc thuộc huyện Phù Ninh, nằm phía đơng bắc tỉnh Phú Thọ Phía Bắc giáp huyện Đoan Hùng, Phía nam giáp thành phố Việt Trì huyện Lâm Thao Phía Tây giáp thị Phú Thọ huyện Thanh Ba Phía đơng tuyến sơng Lơ bao bọc ranh giới với huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Đặc điểm địa hình: Địa hình Phú Lộc hướng dốc từ tây bắc xuống đông nam, độ dốc từ – 25⁰, chủ yếu đồi núi thấp -Khí hậu: Phú Lộc nhiệt độ trung bình năm 23,50 C, số nắng trung bình năm 1.353 giờ, lượng mưa trung bình năm 1.674 mm, độ ẩm trung bình 86% - Dân số Phú Lộc diện tích 11,34 km², dân số năm 1999 7180 người, mật độ dân số đạt 633 người/km² Điều kiện kinh tế hội  Tình hình sản xuất nơng nghiệp -Vụ chiêm: Tổng diện tích lúa gieo cấy vụ chiêm là:13,8ha đạt 92,1% so với kế hoạch Năng suất bình quân: 55,5 tạ/ha, sản lượng đạt 725,9 tấn, 100,1% so với kỳ năm 2015 Diện tích trồng ngô: 15 ha, đạt 100% so với kế hoạch Năng suất đạt 45 tạ/ha Sản lượng đạt 67,5 tấnbằng 100% so với kỳ Diện tích trồng rau đạt 30ha đạt 100% so với kế hoạch -Vụ mùa: Tổng diện tích vụ mùa là: 41,4 ha, suất 3,39 tấn/ha, sản lượng 140,3 Diện tích trồng ngơ: 20 đạt 100% kế hoạch Năng suất đạt 40ta/ha, sản lượng đạt 80 Tổng sản lượng lương thực hạt năm 2016 đạt 1.013,7  Về chăn nuôi: Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh bùng phát, giá thực phẩm hại gay ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập hộ chăn ni tổng đàn gia súc biến động so với kế hoạch - Tổng đàn trâu: 157 giảm 36 so với kỳ -Đàn bò: 585 tăng 134 so với kỳ - Đàn lợn nái: 799 tăng 204 so với kỳ - Tổng đàn lợn: 6900 -Đàn gia cầm: khoảng 70.000 Cơng tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc gia cầm phun thuốc khử trùng tiêu độc tuyên truyền sâu rộng, hộ dân tích cực hưởng ứng tham gia Kết 100% hộ chăn nuôi thực tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cẩm phun thuốc khử trùng tiêu độc vệ sinh chuồng trại Để giúp dỡ người chăn ni gặp khó khăn giá thực phẩm giảm.Hội nông dân Phú Lộc phối hợp với UBND NHCSXH huyện Phù Ninh xét duyệt cho hộ chăn nuôi, trồng trọt để khắc phục sản xuất nông nghiệp đảm bảo ổn định phát triển  Về nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích ni trồng thủy sản là: 13,93 Điều kiện XH Phú Lộc truyền thống cách mạng, nhân dân tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, đình, chùa ln ln trì tốt lễ hội truyền thống, tất thơn nhà Văn hóa đạt tiêu chuẩn diện tích sở vật chất Khoảng 99% dân địa đồn truyền thồng kết tình làng làng nghĩa xóm khăng khít khơng ma t tệ nạn XH Nhân dân truyền thơng cách mạng từ lâu đời, tình thần đồn kết, đồng long đồng sức vươn lên sống; ln tíhc cực thực chủ trương, sách pháp luật cảu Đảng Nhà nước ban hành Lực lượng lao động truyền thống cần cù, động sáng tạo, ham học hỏi, giám nghĩ giám làm đổi vươn lên sống Tuy nhiên dân chúng vòn phận dân cư tư tưởng bảo thủ, ích kỷ gây khó khăn cho q trình phát triển tiến tới hồn thành tiêu chí nơng thơn Hệ thống trường học quy hoạch đạt chuẩn gần trung tâm xã, quyền ln ln phát huy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều loại hình CLB trì nề nếp An ninh trị trật tự an tồn hội giữ vững, Đảng, Chính quyền nhiều năm giữ vững danh hiệu vững mạnh Hệ thống trị phát huy vai trò trách nhiệm lợi tiềm lớn cho phát triển địa phương Nhận xét: Nhân dân Phú Lộc vốn truyền thơng cách mạng từ lâu đời, tình thần đồn kết, đồng lòng đồng sức vươn lên sống; ln tích cực thực chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước; ln ln tinh thần đồn kết lòng thương yêu thương người với người Điều ảnh hưởng tích cực đến hoạt động an sinh hội tính đồn kết cộng đồng cao giúp cho việc phát động phongg trào tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa người hửng ứng tích cực Tuy nhiên mặt chung đời sống kinh tế nhân dân mức trung bình, lại nơng nghiệp, khơng đường quốc lộ hay khu cơng nghiệp đóng địa bàn nên việc huy động nguồn để thực sách an sinh hội khơng cao, nguồn tài thực chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách chủ yếu 1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Phú Lộc-huyện Phù Ninhtỉnh Phú Thọ Ngày 8-9-1891, ba huyện Phù Ninh, Sơn Vi, Thanh Ba thuộc phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây nhập vào tỉnh Hưng Hóa Thời kỳ 1903-1968, thuộc tỉnh Phú Thọ Thời kỳ 1968-1996, thuộc tỉnh Vĩnh Phú Sau năm 1975, huyện Phù Ninh 25 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Bộ, Chân Mộng, Gia Thanh, Hạ Giáp, Hùng Lô, Kim Đức, Liên Hoa, Minh Phú, Phú Hộ, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Phượng Lâu, Tiên Du, Trạm Thản, Tiên Phú, Trị Quận, Trung Giáp, Tử Đà, Vân Phú, Vĩnh Phú, Vụ Quang Theo Quyết định số 178-CP ngày 5-7-1977 Hội đồng Chính phủ, huyện Phù Ninh sáp nhập với huyện Lâm Thao thành huyện Phong Châu Riêng Vân Phú, Phượng Lâu sáp nhập vào thành phố Việt Trì Liên Hoa, Phú Mỹ, Trạm Thản, Tiên Phú, Minh Phú, Chân Mộng, Vụ Quang sáp nhập vào huyện Sông Lô thành lập Ngày 26-2-1980, thị trấn Phong Châu thành lập Ngày 22-12-1980, Liên Hoa, Phú Mỹ, Trạm Thản, Tiên Phú huyện Đoan Hùng trả huyện Phong Châu (riêng xã: Minh Phú, Chân Mộng, Vụ Quang thuộc huyện Đoan Hùng) Từ 6-11-1996, sau chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc Phú Thọ, huyện Phong Châu lại thuộc tỉnh Phú Thọ Năm 1997, chuyển Phú Hộ thành thị trấn Phú Hộ Năm 1999, huyện Phong Châu lại tách thành hai huyện cũ Ngày 1-4-2003, thị trấn Phú Hộ cắt sang thị Phú Thọ (sau giải thể thành Phú Hộ) Năm 10-11-2006, Hùng Lô Kim Đức cắt sang thành phố Việt Trì Ngày 19-1-2009, thành lập Lệ Mỹ sở điều chỉnh 770,71 diện tích tự nhiên 3.618 nhân Phú Mỹ 1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống tổ chức máy UBND Phú Lộc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn UBND Phú Lộc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ UBND làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm nhân tinh thần chủ động, sáng tạo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ viên UBND Mỗi việc giao cho cán phụ trách chịu trách nhiệm Mỗi thành viên UBND chịu trách nhiệm nhân lĩnh vực phân công trước Đảng ủy xã, HĐND - UBND chấp hành đạo, lãnh đạo Đảng ủy, giám sát HĐND xã; phối hợp chặt chẽ UBND với MTTQ đoàn thể - UBND giải công việc công dân tổ chức theo pháp luật, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm; bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, kịp thời hiệu quả, trình tự, thủ tục, bảo vệ lợi ích nhân dân * Trách nhiệm, phạm vi giải công việc UBND - UBND thảo luận tập thể, định theo đa số vấn đề quy định Điều 124 Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003 vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền UBND - Cách thức giải công việc UBND xã: + UBND họp, thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề quy định khoản Điều phiên họp UBND + Đối với vấn đề cần giải gấp không tổ chức họp UBND được, theo định UBND, Văn phòng UBND gửi tồn hồ sơ vấn đề cần xử lý đến thành viên UBND để lấy ý kiến * Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBND người đứng đầu UBND, lãnh đạo điều hành công việc UBND, chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định điều 127 Luật tổ chức HĐND-UBND năm 2003; đồng thời UBND chịu trách nhiệm tập thể hoạt động UBND trước Đảng ủy, HĐND UBND huyện - Chủ tịch UBND triệu tập, chủ trì phiên họp Hội nghị khác UBND, vắng mặt ủy quyền Phó chủ tịch chủ trì thay - Căn vào văn quan Nhà nước cấp trên, Nghị Đảng ủy- HĐND tình hình thực tiễn địa phương, xây dựng Chương trình cơng tác năm, quý, tháng UBND - Quyết định vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, vấn đề đột xuất địa bàn, vấn đề ý kiến khác vượt thẩm quyền Phó chủ tịch Uỷ viên UBND - Ký ban hành văn thuộc thẩm quyền UBND thẩm quyền Chủ tịch UBND theo quy định pháp luật - Báo cáo tình hình kinh tế - hội xã, hoạt động UBND với Đảng ủy, HĐND UBND huyện - Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị nhân dân theo quy định pháp luật - Trực tiếp phụ trách: Quản lý điều hành kế hoạch phát triển kinh tế hội; Quản lý điều hành ngân sách; Quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư; Nội chính; Tổ chức máy cán bộ, xây dựng quyền, thi đua khen thưởng, kỷ luật * Trách nhiệm, phạm vi giải cơng việc Phó chủ tịch UBND - Trực tiếp đạo lĩnh vực địa bàn công tác Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cơng việc theo lĩnh vực phân cơng, Phó chủ tịch sử dụng quyền hạn Chủ tịch giải vấn đề thuộc lĩnh vực giao - Chịu trách nhiệm nhân trước Chủ tịch, UBND HĐND lĩnh vực đươc giao Đối với vấn đề vượt phạm vi thẩm quyền Phó chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch định 10 St t Mục tiêu cụ thể Hoạt động Nguồn lực Bên Bên Thời gian Bắt Kết đầu thúc đình Người thực Kết mong đợi + Phân tích lấy dẫn chứng minh họa hậu bạo lực gia đình cho chồng TC biết Kiểm tra Đưa TC đến TC Cán 7/03/2 10/03/ Ổn định sức chủ, khỏe cho TC sức khỏe trung tâm y tế y tế 018 cho TC Nhân NVXH, - Giúp TC viên Nhân yên tâm hội viên y khám tổng thể tế, NVX 12/03/ 18/03/ NVX Định - Giới thiệu hướng thân chủ đến H, nghề trung tâm Trung nghiệp dạy nghề cho thân chủ - kết nối thân chủ với nguồn lực, doanh nghiệp TC 2018 Thân tâm tư vấn giới thiệu việc làm 2018 2018 H,TC, - trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm Giúp chồng thân chủ chọn nghề phù hợp với thân sau sức khỏe ổn định, thu nhập ổn định 71 St t Mục tiêu cụ Hoạt động Nguồn lực Bên Bên thể Thời gian Bắt Kết đầu thúc Người thực Kết mong đợi - hội đoàn thể 2.5.Thực kế hoạch can thiệp Đối tượng Hoạt động Đánh giá kết thực Thân chủ + Kiểm huấn viên dẫn đến nhà + Biết thơng tin khái giới thiệu NVXH trò chuyện với quát TC vấn đề TC TC bước đầu làm quen gặp phải + Tham vấn cho TC: Lắng nghe + Hiểu đánh giá mong muốn, suy nghĩ hoàn cảnh gia đình TC Phân tích đánh giá tâm lý TC + Bước đầu TC chấp nhận rụt rè, e ngại xuất NV CTXH + NV CTXH thiết lập mối quan hệ tốt tạo niềm tin với TC + Được TC cung cấp chia 72 sẻ thông tin cần thiết + TC lúc chán nản, đau đớn cảm thấy ghét chồng người mà chị yêu thương đánh đập chửi mắng chị nhiều lần Gia đình + Tham vấn cho gia đình TC: + Gia đình hiểu tâm Đánh giá bối cảnh chung trạng TC ln giúp đỡ hội, dự đốn diễn biến quan tâm chị nhiều tâm lý TC Phân tích mức độ hình thái hành vi TC Đưa gợi ý giải pháp + Chồng chị thay đổi hành vi, giảm tần suất bạo lực thái độ nhẹ nhàng với TC + Cung cấp cho gia đình kiến thức quyền trẻ em phụ nữ; Luật Phòng chống bạo lực gia đình + Phân tích lấy dẫn chứng minh họa hậu bạo lực gia đình Bạn bè -Hướng dẫn thân chủ tham gia + TC thích tham gia câu lạc hội phụ nữ hoạt động hội, thích địa phương để chia sẻ trò nói chuyện chia sẻ chuyện nhiều người Bắt đầu tâm 73 + Truyền đạt số thông tin người xung quanh thân chủ lý cải thiện + Bên cạnh TC nhiều người yêu thương quý mến chị Như chị cảm thấy vui vẻ lạc quan sống Chính + Cung cấp kiến thức + Chính quyền phát động quyền địa Luật, tham mưu, hỗ trợ phong trào nam giới phương quyền mở buổi tập huấn, xây dựng hạnh phúc gia giáo dục nâng cao kỹ sống, đình loại bỏ bạo lực gia đình + Tổ chức tuyên truyền Luật + Trao đổi với quyền địa Phòng chống bạo lực gia phương việc áp dụng đình hình phạt xử lý với nhân hành vi bạo lực gai đình + Truyền thơng rộng rãi cho nhân dân biết qua loa đài, phát UBND thị trấn, khu phố Phúc trình lần Ngày 22/01/2018, đến nhà bác để triển khai bước kế hoạch đề ra, buổi làm việc diễn thuận lợi Phúc trình: 74 Họ tên: Tuổi: 65 tuổi Thời gian: 12h – 13h ngày 22/01/2018 Địa điểm: trường mầm non Phú Lộc Mục đích: triển khai thực mục tiêu kế hoạch, ổn định giải tỏa tâm lý Trong buổi làm việc hôm nay, chị thực bước kế hoạch đề ra.Để kết cao, chi chia sẻ thuận lợi - khó khăn thực kế hoạch Tơi sử dụng kỹ hỏi, tham vấn, khai thác cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, để biết thuận lợi khó khăn q trình thực Đồng thời đưa hoạt động để hỗ trợ bác thực kế hoạch như: sắm vai, sử dụng mệnh đề tơi để bác bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ cách rõ ràng, cụ thể, cải thiện tình hình sức khỏe mối quan hệ với chồng nhằm giải tỏa tâm lý tiêu cực chị, giúp chị cảm thấy lạc quan hơn, không suy nghĩ tiêu cực Tham vấn, tư vấn cho chị suy nghĩ, cảm xúc mà chị gặp phải, chia sẻ, lắng nghe câu chuyện chị, vấn đề chị gặp phải để hiểu chị giúp chị nhận vấn đề để từ thay đổi suy nghĩ, cảm xúc, giúp chị nói suy nghĩ lòng NVCTXH: để chị thực hiệu bước kế hoạch em hoạt động chị muốn tham gia không ạ? Thân chủ: hoạt động em, em nói 75 NVCTXH: sử dụng mệnh đề tơi, tức nói suy nghĩ chị trước, sau nói lên hành vi, hành động người khác sau Ví dụ như: em cảm thấy buồn anh thường xuyên anh đánh đập em ( hướng dẫn chị sử dụng mệnh đề tôi, nói cảm xúc thân lên trước sau nói lên hành vi người khác thay trích hành vi họ để giảm thiểu căng thẳng giũa hai bên để hai bên hiểu hơn) Thân chủ: chị hiểu NVCTXH: em chị thực hoạt động vòng phút không NVCTXH: để chị chồng chị hiểu hơn, nói chuyện chia sẻ với nhiều chị nói suy nghĩ lòng chị nói chuyện với chồng chị không ạ? ( sử dụng hoạt động sắm vai để bác thể cảm xúc, suy nghĩ thân nói chuyện với chồng chị, để chị chồng hiểu tính cách, người, suy nghĩ, cảm xúc hơn, để từ cải thiện mối quan hệ chị chồng) Thân chủ: em Đánh giá buổi phúc trình : Ổn định giải tỏa tâm lý vơ khó, khơng phải hai thực được, giúp thân chủ loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực sinh viên chưa nhiều kinh nghiệm tơi khó khăn hơn, nên bước giúp thân chủ phần nào, giúp tinh thần thân chủ ổn định hơn, 76 cảm thấy thoải mái, hạn chế suy nghĩ, cảm xúc gây ảnh hưởng đến trình giải vấn đề thân chủ Qua bước này, cần không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ cho thân để ngày hoàn thiện 2.6 Lượng giá chuyển giao 2.6.1 Lượng giá kết thúc Đây công việc đo lường thẩm định lại thay đổi tiến chị H, với mục đích xác định xem hoạt động can thiệp NVXH mang lại kết tích cực cho thân chủ hay khơng, từ biện pháp để điều chỉnh Lượng giá hội để NVXH hội vừa nâng cao lực chuyên môn, vừa xem xét mức độ phù hợp kế hoạch thân chủ * Nội dung lượng giá: - Lượng giá tiến bộ, thay đổi thân chủ: + Qua việc thực kế hoạch, chị H nhiều thay đổi tích cực, đạt mục tiêu, mục đích đề ban đầu + Từ người khủng hoảng, bất ổn tâm lý, chị trở nên ổn định hơn, … chị biết chấp nhận với tình xảy Thân chủ lạc quan tự tin sống, suy nghĩ tích cực hành động định hướng + Chồng thân chủ tìm cơng việc ổn định sống kinh tế gia đình thân chủ đỡ khó khăn - Lượng giá thay đổi thành viên gia đình TC: + Qua q trình hỗ trợ, khơng thay đổi đạt kết từ phía TC mà tác động đến thành viên gia đình TC 77 + Các thành viên gia đình TC + Đồng thời, thân chủ thay đổi tích cực chủ động chia sẻ, trò chuyện kỹ chăm sóc tâm lý sức khỏe cho chị - Lượng giá việc vận dụng kỹ năng, thái độ NVXH: NVXH vận dụng nhiều kỹ quan trọng trình giải vấn đề cho thân chủ: + Kỹ lắng nghe tích cực: thân chủ chia sẻ, cung cấp thông tin, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, NVXH lắng nghe cách chăm chú, cẩn thận, không nhãng + Kỹ quan sát: Quan sát hành vi, cử chỉ, thái độ thân chủ người xung quanh để xác định vấn đề, cảm xúc mà thân chủ gặp phải.Việc quan sát hỗ trợ nhiều cho trình giúp đỡ TC NVXH +Kỹ thấu cảm: đồng cảm, chia sẻ với khó khăn, vấn đề mà thân chủ gặp phải suốt trình trợ giúp + Kỹ đặt câu hỏi: Đã sử dụng nhiều loại hình câu hỏi nhằm thu thâp nhiều thông tin, chia sẻ từ thân chủ người xung quanh Ngồi ra, hàng loạt kỹ khác như: phản hồi thông tin, kỹ xử lý căng thẳng… Trong suốt q trình hỗ trợ, NVXH ln đề cao thái độ NVXH, tôn trọng TC, định TC người xung quanh Tơn trọng phẩm giá người Làm việc nguyên tắc, đầy đủ giai đoạn ca trợ giúp 2.6.2 Kết thúc/đóng hồ sơ - Xử lí cảm xúc đối tượng chia tay: 78 + Trong tiến trình hỗ trợ, khả tự đương đầu với khó khăn thân chủ nâng cao nhân viên hội rút dần mức độ can thiệp để thân chủ tự giải vấn đề mình, tách khỏi phụ thuộc vào nhân viên hội Khi chị gần hồn thành hết mục tiêu bắt đầu hướng dẫn thân chủ qua tiến trình chia tay + Khuyến khích chị chia sẻ cảm xúc tiêu cực (buồn bã, tiếc nuối, không muốn chia tay) giải tỏa căng thẳng tồn (sợ khơng nhân viên hội khơng thể làm tốt cơng việc tại) + Nói rõ cho thân chủ tiến trình can thiệp kết thúc nhân viên hội quan tâm hỗ trợ chị cần thiết nằm khả 6.3 Chuyển giao Trong ca này, thân chủ cần thêm dịch vụ khác để giải vấn đề cách triệt để lâu dài nên nhân viên hội cần chuyển giao ca đến nhân viên hội khác đủ kiến thức, kỹ chuyên môn kinh nghiệm vấn đề Phúc trình lần Ngày 18/03/2018, tơi đến gặp thân chủ để lượng giá lại làm chưa làm được, để kế hoạch trình trợ giúp Phúc trình: Họ tên: Nguyễn Thị H Tuổi: 31 tuổi Thời gian: 15h – 16h30 ngày 18/03/2018 Địa điểm: nhà riêng thân chủ Mục đích: lượng giá – chuyển giao Tơi chị đến bước cuối giai đoạn hỗ trợ, nhiều cảm xúc, buồn có, tiếc nuối q mến, tin tưởng, thân thiện, cởi mở Tôi chị kiểm tra lại kết đạt thời gian qua, lượng giá lại tiến trình hoạt động, việc mà chị làm chưa làm trình thực Kết đạt động lực để 79 tiếp tục thực ước mớ, cơng việc kinh nghiệm cho ca trợ giúp sau này, giúp tơi học quý giá, trải nghiệm thực tiễn Tôi nhắc lại nhiệm vụ thân nói rõ cho chị biết dù tiến trình kết thúc tơi quan tâm hỗ trợ chị cần thiết khả không dám hứa trước điều Đồng thời tơi khích lệ, khen ngợi chị, thành cơng mà chị đạt được, khó khăn mà chị vượt qua Đồng thời để phòng ngừa vấn đề xảy ra, tơi chị thảo luận kế hoạch cho tương lai, cơng việc, hoạt động sau này, khó khăn mà chị gặp phải, nêu nguồn lực mà chị tìm đến họ hàng, người xung quang,Hội phụ nữ, giúp chị làm quen với tình xảy sống, giúp chị chuẩn bị sẵn tinh thần tâm lý trước khó khăn, định hướng tương lai Tơi giải thích cho chị biết tơi sinh viên thực tập chưa nhiều kinh nghiệm, khả giả vấn đê phạm vi khả cho phép thời gian ngắn nên bước kế hoạch chưa thực hiệu đạt đề nên chuyển ca chị tới nhân viên công tác hội đủ khả giải vấn đề chị, kinh nghiệm vấn đề trung tâm đủ dịch vụ hỗ trợ chị Chị cảm ơn tơi giúp chị tìm vấn đề giải vấn đề, hỗ trợ chị gia đình chị Tơi cảm thấy vui phần giúp đỡ hỗ trợ chị, giúp chị giải vấn đề NVXH: Cháu vui thời gian qua chị ln cố gắng, nỗ lực để tự giải vấn đề TC: Chị vui lắm, nhờ em mà chị tự tin hơn, chị trò chuyện với chồng chị nhiều hơn, chị thoải mái chia sẻ với người Thực chị cảm ơn em nhiều (Vui mừng, Cười) 80 NVXH: thể đồng hành chị thời gian qua, em thực vui hạnh phúc chị đạt kết Hãy vui vẻ, lạc quan sống chị TC: Ừ, em yên tâm, chị suy nghĩ khác nhiều rồi, phải thật mạnh mẽ để không làm người phải thất vọng (cười, tự tin) Nhưng chị buồn khơng gặp em thường xuyên (im lặng) NVXH: Vâng, không ạ, chị gặp vấn đề gì, cần em chia sẻ, liên lạc với em nhé, chị em lại trò chuyện chia sẻ thời gian qua Đánh giá buổi phúc trình: - Qua buổi làm việc cuối TC NVXH, NVXH nhận thấy thực kỹ năng: Kỹ phản hồi, lắng nghe tích cực, kỹ quan sát, kỹ xử lý căng thẳng thần kinh Sử dụng kỹ giúp NVXH nhận thấy suy nghĩ, cảm xúc chân thật từ phía TC - Kỹ chưa thực được: Tuy nhiên, buổi cuối này, NVXH chưa chưa áp dụng kỹ vấn, đặt câu hỏi để khai thác tối đa suy nghĩ, cảm xúc thân chủ 3.Những thuận lợi khó khăn hỗ trợ thân chủ thực kế hoạch: * Phía thân chủ - Thuận lợi: +Thân chủ lạc quan, tin tưởng sẵn sàng đối phó với tình xảy sống Do đối tượng mà sinh viên lựa chọn thành viên Phú Lộc, nơi mà sinh viên thực tập nên q trình thu thâp thơng tin từ nguồn lực gia đình, quyền địa phương, hàng xóm thân chủ dễ dàng, thuận tiện xác 81 + Thông tin mà thân chủ cung cấp xác, với vấn đề hồn cảnh, nên q trình hỗ trợ TC diễn nhanh +Các nguồn lực, người liên quan đến thân chủ cởi mở, thoải mái, nhiệt tình, sẵn sàng thân chủ thực hoạt động giúp đỡ thân chủ - Khó khăn: + Do bị chồng đánh đập nhiều lần nên chị bị ám ảnh tâm lý lớn nên cần khoảng thời gian dài để thân chủ ổn định tốt tâm lý * Người thực hiện-sinh viên - Thuận lợi + Được thầy giảng dạy kiến thức, lý thuyết, kỹ công tác hội với nhân để áp dụng vào thực tế cách dễ dàng hiệu Được thầy hướng dẫn, kiểm huấn, giúp đỡ, điều chỉnh kế hoạch tiến trình trợ giúp thân chủ hướng, mang lại hiệu cao nên q trình trợ giúp khơng gặp nhiều trở ngại chuyên môn + Được tin tưởng, tham gia thân chủ, người liên quan suốt trình làm việc Các nguồn lực, người liên quan đến đối tượng cởi mở, thoải mái, nhiệt tình, sẵn sàng sinh viên thực hoạt động giúp đỡ thân chủ + Đã áp dụng thành công nhiều kỹ quan sát, thấu hiểu, lắng nghe tích cực - Khó khăn + Chưa thể áp dụng tất kỹ cách thành thạo thời gian hạn chế khác lý thuyết thực tế 82 + Sinh viên chưa thật tận dụng hết lực Dẫn đến việc tham vấn, chia sẻ thu thập thông tin ban đầu chưa chuyên nghiệp + Việc xác định tiếp cận cận nguồn lực trung tâm ý tế gặp nhiều khó khăn + Bên cạnh kỹ áp dụng tốt, đạt hiệu cao sát, thấu hiểu, lắng nghe… nhiều kỹ chưa thực thành thục như: kỹ giải tỏa căng thẳng, Đề xuất kiến nghị * Với nhà nước, ban ngành liên quan - Tiếp tục hồn thiện hệ thống sách, pháp luật, sách hỗ trợ, giúp đỡ vật chất tinh thần nhóm người bị bạo lực gia đình, để họ lạc quan, tự tin vào thân, sống - Xây dựng đội ngũ nhân viên CTXH chuyên nghiệp, đội ngũ cán tình nguyện viên địa phương * Với nhà trường - Cần thời gian thực tập nhiều mang tính quy mơ, chun nghiệp để sinh viên tiếp cận với nhiều loại hình mơi trường làm việc Khơng thực tế môi trường nông thôn, mà môi trường thành thị, trung tâm - Tổ chức nói chuyện, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm khóa sinh viên với để học hỏi hoàn thiện kiến thức, kỹ - Nhà trường cần hồn thiện, nâng cao điều kiện sở vật chất máy chiếu, quạt điện… trình học tập nhiều kiến thức thầy chia sẻ qua video, clip nên cần để sinh viên buổi học đạt chất lượng cao 83 - Hỗ trợ phần kinh phí sinh viên tham gia thực tập để giúp đỡ sinh viên đạt kết cao TỔNG KẾT Trong thời gian qua cấp ủy đảng, quyền đồn thể, tổ chức trị - hội địa phương phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ mình, thực tốt chương trình tổng rà sốt, đặc biệt, thu hút quan tâm nhiều hội viên cựu chiến binh người tham gia kháng chiến Nhiều ý kiến trực tiếp nhân dân, đối tượng gia đình sách ý kiến tham gia đóng góp trình bày thắc mắc, nguyện vọng với quan chức thực tốt sách ưu đãi người công Như vậy, đạo lý “ Uống nướn nhớ nguồn”, “Ăn nhớ kẻ trồng cây” Đảng Nhà nước đề cao, công tác thực ưu đãi hội biểu long biết ơn, trân trọng với công lao mà hệ cha ơng trước hy sinh Vì vậy, cần đẩy mạnh nâng cao hiệu cơng tác đền ơn nghĩa sâu rộng tồn nhân dân 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết thực cơng tác chăm sóc người cơng Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế văn hóa trị Phú Lộc,huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ Giáo trình Ưu đãi hội, nhà xuất Lao động – hội, năm 2013 Giáo trình Cơng tác hội nhân gia đình, nhà xuất Lao động – hội, năm 2011 Nghị định 101/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày tháng năm 2013 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày tháng năm 2013 Chính phủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận đối tượng người cơng Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2006 Chính phủ ban hành điều lệ quản lý sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng năm 2013 hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, thực chế độ Ưu đãi người công với cách mạng nhân dân 85 ... II Tình hình thực sách Ưu đãi người có cơng với cách mạng xã Phú Lộc huyện Phù Ninh -Phú Thọ Quy mô, cấu nhu cầu đối tượng người có cơng với cách mạng xã Phú Lộc huyện Phù Ninh 17 1.1 Quy mơ người. .. thương binh xã hội xã Phú Lộc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 13 Chủ tịch xã Phó Chủ tịch xã Cán sách Trợ giúp xã hội Cán sách Ưu đãi xã hội Phân tích: Tại xã Phú Lộc , ban thương binh xã hội chịu... hợp hưởng lương sinh hoạt phí học Người có cơng với cách mạng họ theo học sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hưởng ưu đãi theo quy định Pháp lệnh ưu đãi người có cơng Người có công với cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: bctt tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở xã phú lộc huyện phù ninh phú thọ và ctxh cá nhân, bctt tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở xã phú lộc huyện phù ninh phú thọ và ctxh cá nhân, Đề xuất kiến nghị, Thuận lợi và khó khăn của xã Phú Lộc trong việc thực thi nhiệm vụ, chức năng được giao., 1Theo quy định của Nhà nước:, 2 Theo chính sách của địa phương xã Phú Lộc:, 4 Những vướng mắc khi thực hiện chính sách., 1 Tình hình thực hiện các chương trình của Nhà nước:, Một số kiến nghị đề xuất:, Những thuận lợi và khó khăn khi hỗ trợ thân chủ thực hiện kế hoạch:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm