24 đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lý 2018

124 153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2019, 22:13

24 đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lý 2018 file word BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh; ……………………………………… Mã đề thi 201 Số báo danh: …………………………………… Câu 1: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T Khoảng thời gian để sóng truyền quãng đường bước sóng A 4T B 0,5T C T D 2T Câu 2: Theo thứ tự tăng dần tần số sóng vơ tuyến, xếp sau đúng? A Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài B Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn C Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung D Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn Câu 3: Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có giá trị cực đại A 50 V B 100 V C 100 V D 50 V Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω > 0) Tần số góc dao động A A B ω C φ D x Câu 5: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục Chiết suất thủy tinh có giá trị lớn ánh sáng A lục B cam C đỏ D tím Câu 6: Gọi c tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) m có lượng toàn phần A 2mc B mc2 C 2mc2 D mc Câu 7: Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze ánh sáng trắng B Tia laze có tính định hướng cao C Tia laze có tính kết hợp cao D Tia laze có cường độ lớn Câu 8: Trong trình truyền tải điện xa, để giảm cơng suất hao phí đường dây truyền tải người ta thường sử dụng biện pháp sau đây? A Giảm tiết diện dây dẫn B Tăng điện áp hiệu dụng nơi phát điện C Giảm điện áp hiệu dụng nơi phát điện D Tăng chiều dài dây dẫn Câu 9: Trong điện trường có cường độ , điện tích E q dương di chuyển chiều đường sức điện đoạn d công lực điện A B qEd C 2qEd Câu 10: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Dao động cưỡng có chu kì ln chu kì lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng D C Dao động cưỡng có tần số tần số riêng hệ dao động D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 11: Cho hạt nhân: A ; ; B Hạt nhân phân hạch C D Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài đặt khơng khí có dòng điện với cường độ chạy qua Độ lớn cảm ứng từ B dòng điện gây điểm cách dây đoạn tính cơng thức: A B = 2.10-7 B B = 2.107 C B = 2.10-7 D B = 2.107 Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách hai cực tiểu giao thoa liên tiếp 0,5 cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng A 1,0 cm B 4,0 cm C 2,0 cm D 0,25 cm Câu 14: Một vòng dây dẫn kín, phẳng đặt từ trường Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thơng qua vòng dây giảm từ giá trị 6.10−3 Wb suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn A 0,12 V B 0,15 V C 0,30 V D 0,24 V Câu 15: Một lắc lò xo có k = 40 N/m m = 100 g Dao động riêng lắc có tần số góc A 400 rad/s B 0,1π rad/s C 20 rad/s D 0,2π rad/s Câu 16: Giới hạn quang điện kim loại 300 nm Lấy h = 6,625.10 −34 J.s; c = 3.108 m/s Cơng êlectron kim loại A 6,625.10−19 J B 6,625.10−28 J C 6,625.10−25 J D 6,625.10−22 J Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2 m Trên màn, khoảng vân đo 0,6 mm Bước sóng ánh sáng thí nghiệm A 600 nm Câu 18: Hạt nhân B 720 nm D 500 nm có khối lượng 7,0144 u Cho khối lượng prôtôn nơtron 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân A 0,0401 u C 480 nm B 0,0457 u C 0,0359 u D 0,0423 u Câu 19: Đặt vào hai đầu điện trở điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần số f thay đổi Khi f = f0 f = 2f0 cơng suất tiêu thụ điện trở tương ứng P1 P2 Hệ thức sau đúng? A P2 = 0,5P1 B P2 = 2P1 C P2 = P1 D P2 = 4P1 Câu 20: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí tới mặt nước với góc tới 60 0, tia khúc xạ vào nước với góc khúc xạ r Biết chiết suất khơng khí nước ánh sáng đơn sắc 1,333 Giá trị r A 37,97o B 22,03o C 40,52o D 19,48o Câu 21: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Ảnh vật tạo thấu kính ngược chiều với vật cao gấp ba lần vật Vật AB cách thấu kính A 15 cm B 20 cm C 30 cm D 40 cm Câu 22: Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây với bước sóng 20 cm biên độ dao động điểm bụng cm Số điểm dây mà phần tử dao động với biên độ mm A B C D Câu 23: Để xác định suất điện động E nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc (nghịch đảo số ampe kế A) vào giá trị R biến trở hình bên (H2) Giá trị trung bình E xác định thí nghiệm A 1,0 V B 1,5 V C 2,0 V D 2,5 V Câu 24: Cho mạch điện hình bên Biết E= 12V; r = 1Ω; R 1=5Ω; R2= R3 = 10Ω Bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai đầu R1 A 10,2 V B 4,8 V C 9,6 V D 7,6 V Câu 25: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi nguyên tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng En trạng thái có lượng - 13,6 eV phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng 0,1218 µm Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; eV = 1,6.10−19 J Giá trị En A −1,51 eV B −0,54 eV C −3,4 eV D −0,85 eV Câu 26: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) hoạt động Bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catôt Ban đầu, hiệu điện anôt catơt U tốc độ êlectron đập vào anôt v Khi hiệu điện anơt catơt 1,5U tốc độ êlectron đập vào anôt thay đổi lượng 4000 km/s so với ban đầu Giá trị v A 1,78.107 m/s B 3,27.106 m/s C 8,00.107 m/s D 2,67.106 m/s Câu 27: Trong khơng khí, ba điện tích điểm q1, q2, q3 đặt ba điểm A, B, C nằm đường thẳng Biết AC = 60 cm, q1 = 4q3, lực điện q1 q3 tác dụng lên q2 cân B cách A C A 80 cm 20 cm B 20 cm 40 cm C 20 cm 80 cm D 40 cm 20 cm Câu 28: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung 50 μF Trong mạch có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai tụμ điện V Tại thời điểm hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện mạch có độ lớn A A B A C A D A Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát vơ số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm) Trên quan sát, M có xạ cho vân sáng hai xạ có bước sóng λ λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối Giá trị nhỏ λ2 A 667 nm B 608 nm Câu 30: Dùng hạt α có động 5,00 MeV bắn vào hạt nhân C 507 nm D 560 nm đứng yên gây phản ứng: + Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,62 MeV B 0,92 MeV C 0,82 MeV D 0,72 MeV Câu 31: Ở mặt nước, nguồn sóng đặt O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước với bước sóng λ M N hai điểm mặt nước cho OM = 6λ, ON = 8λ OM vng góc với ON Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 32: Chất phóng xạ pơlơni phát tia α biến đổi thành chì Gọi chu kì bán rã pơlơni T Ban đầu (t = 0) có mẫu nguyên chất Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 2T, có 63 mg mẫu bị phân rã Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u số khối hạt nhân nguyên tử Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng A 72,1 mg B 5,25 mg tạo thành mẫu có khối lượng C 73,5 mg D 10,3 mg Câu 33: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B, dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng λ Trên AB có vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vuông M điểm thuộc cạnh CD nằm vân cực đại giao thoa bậc (MA − MB = λ) Biết phần tử M dao động ngược pha với nguồn Độ dài đoạn AB gần với giá trị sau đây? A 4,6λ B 4,4λ C 4,7λ D 4,3λ Câu 34: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,48 J Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,32 J Biên độ dao động vật A cm B 14 cm C 10 cm D 12 cm Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt (U0 ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 5r, cảm kháng cuộn dây ZL = 4r CLω2 > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u = U01cos(ωt + φ) u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A 0,47 rad B 0,62 rad C 1,05 rad D 0,79 rad Câu 36: Đặt điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 30 V Khi C = 0,5C0 biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm A uMN = 15 cos(100πt + ) V B uMN = 15 cos(100πt + ) V C uMN = 30 cos(100πt + ) V D uMN = 30 cos(100πt + ) V Câu 37: Hai vật M1 M2 dao động điều hòa tần số Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x M1 vận tốc v2 M2 theo thời gian t Hai dao động M1 M2 lệch pha A B C D Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch có cường độ i Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích u.i theo thời gian t Hệ số công suất đoạn mạch A 0,625 B 0,866 C 0,500 D 0,707 Câu 39: Điện truyền từ nhà máy phát điện gồm tổ máy đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Giờ cao điểm cần tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70% Coi điện áp hiệu dụng nhà máy không đổi, hệ số công suất mạch điện 1, công suất phát điện tổ máy hoạt động không đổi Khi công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ giảm 72,5% so với cao điểm cần tổ máy hoạt động? A B C D Câu 40: Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, không ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,2 Ban đầu, giữ m đứng n vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo Biết M ln m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến lò xo trở trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ tốc độ trung bình m A 16,7 cm/s B 23,9 cm/s C 29,1 cm/s D 8,36 cm/s HẾT -Mã đề thi 202 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh; ……………………………………… Số báo danh: …………………………………… Câu 1: Điện áp u = 110 A 110 V cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng B 110 V C 100 V D 100π V Câu 2: Một vật dao động điều hòa trục Ox Vận tốc vật A hàm bậc hai thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C ln có giá trị khơng đổi D ln có giá trị dương Câu 3: Một đoạn dây dẫn thẳng dài ℓ có dòng điện với cường độ I chạy qua, đặt từ trường có cảm ứng từ B Biết đoạn dây dẫn vng góc với đường sức từ lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn Cơng thức sau đúng? A F = B F = BI2ℓ C F = D F = BIℓ Câu 4: Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze ln truyền thẳng qua lăng kính B Tia laze sử dụng thông tin liên lạc C Tia laze dùng dao mổ y học D Tia laze có chất với tia tử ngoại Câu 5: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox Công thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ tần số f sóng A λ = 2πfv B λ = C λ = vf D λ = Câu 6: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục Chiết suất thủy tinh có giá trị nhỏ ánh sáng A lục B tím C cam D đỏ Câu 7: Cho điện trường có cường độ E Chọn chiều dương chiều đường sức điện Gọi U hiệu điện hai điểm M N đường sức, d = đúng? A E = B E = độ dài đại số đoạn MN Hệ thức sau C E = Ud D E = 2Ud Câu 8: Trong điện thoại di động A có máy phát sóng vơ tuyến B khơng có máy phát máy thu sóng vơ tuyến C có máy thu sóng vơ tuyến D có máy phát máy thu sóng vơ tuyến Câu 9: Số nuclơn có hạt nhân A 79 B 197 C 276 D 118 Câu 10: Một máy biến áp lí tưởng hoạt động ổn định Phát biểu sau sai? A Tần số điện áp hai đầu cuộn sơ cấp hai đầu cuộn thứ cấp B Máy biến áp có tác dụng làm biến đổi điện áp xoay chiều C Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ D Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp Câu 11: Một lắc lò xo có tần số dao động riêng f Khi tác dụng vào ngoại lực cưỡng tuần hồn có tần số f xảy tượng cộng hưởng Hệ thức sau đúng? A f = 2f0 B f = f0 C f = 4f0 D f = 0,5f0 Câu 12: Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? A B C D Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách hai cực đại giao thoa liên tiếp cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng A cm B cm C cm D cm Câu 14: Chiết suất nước thủy tinh ánh sáng đơn sắc có giá trị 1,333 1,532 Chiết suất tỉ đối nước thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc A 0,199 B 0,870 C 1,433 D 1,149 Câu 15: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Trong q trình dao động, chiều dài lớn lò xo 25 cm Khi vật nhỏ lắc qua vị trí cân chiều dài lò xo A 22 cm B 31 cm Câu 16: Đặt điện áp u = 200 mạch i = C 19 cm D 28 cm cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện đoạn cos100πt (A) Hệ số công suất đoạn mạch A 0,71 B 0,87 C D Câu 17: Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10 cm Vòng dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng vòng dây góc 60 có độ lớn 1,5.10−4 T Từ thơng qua vòng dây dẫn có giá trị A 1,3.10−3 Wb B 1,3.10−7 Wb C 7,5.10−8 Wb D 7,5.10−4 Wb Câu 18: Một ánh sáng đơn sắc truyền chân khơng có bước sóng 589 nm Lấy h = 6,625.10 −34 J.s; c = 3.108 m/s Lượng tử lượng ánh sáng A 1,30.10−19 J Câu 19: Hạt nhân B 3,37.10−28 J C 3,37.10−19 J D 1,30.10−28 J có lượng liên kết 1784 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 5,45 MeV/nuclôn B 19,39 MeV/nuclôn C 7,59 MeV/nuclơn D 12,47 MeV/nuclơn Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,50 mm B 1,0 mm C 1,5 mm D 0,75 mm Câu 21: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng - 1,51 eV trạng thái dừng có lượng - 3,4 eV phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng λ Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; eV = 1,6.10−19 J Giá trị λ A 0,103.10−6 m B 0,487.10−6 m C 0,122.10−6 m D 0,657.10−6 m Câu 22: Cho mạch điện hình bên Biết E = V; r = Ω; R = 5Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω Bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai đầu R1 A 8,5 V B 6,0 V C 4,5 V D 2,5 V Câu 23: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Khoảng cách vật ảnh qua thấu kính A 160 cm B 150 cm C 120 cm D 90 cm Câu 24: Cường độ dòng điện mạch dao động lí tưởng có phương trình i = cos(2π.107t) (mA) (t tính ) Khoảng thời gian ngắn tính từ lúc i = đến i = mA A 2,5.10−8 s B 2,5.10−6 s C 1,25.10−8 s D 1,25.10−6s Câu 25: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) hoạt động Bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catôt Ban đầu, hiệu điện anơt catơt U tốc độ êlectron đập vào anôt v Khi hiệu điện anơt catơt 2U tốc độ êlectron đập vào anôt thay đổi lượng 5000 km/s so với ban đầu Giá trị v A 2,42.107 m/s B 0,35.107 m/s C 1,00.107 m/s D 1,21.107 m/s Câu 26: Trong khơng khí, hai cầu nhỏ khối lượng 0,1 g treo vào điểm hai sợi dây nhẹ, cách điện, có độ dài Cho hai cầu nhiễm điện chúng đẩy Khi hai cầu cân bằng, hai dây treo hợp với góc 300 Lấy g = 10 m/s2 Lực tương tác tĩnh điện hai cầu có độ lớn A 2,7.10−5 N B 5,8.10−4 N C 2,7.10−4 N D 5,8.10−5 N Câu 27: Một nguồn âm điểm phát âm môi trường đẳng hướng, không hấp thụ không phản xạ âm Biết mức cường độ âm điểm cách nguồn âm 100 m có giá trị 20 dB Mức cường độ âm điểm cách nguồn âm m có giá trị A 60 dB B 40 dB C 100 dB D 80 dB C 1,5 Ω D 1,0 Ω Câu 28: Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vôn kế V lớn Biết R = 14 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm A 2,5 Ω B 2,0 Ω Câu 29: Dùng hạt α có động 5,50 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên gây phản ứng: Phản ứng thu lượng 2,64 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,8 MeV B 0,5 MeV C 0,6 MeV D 0,7 MeV Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch có cường độ i Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích u.i theo thời gian t Hệ số công suất đoạn mạch A 0,80 B 0,50 C 0,67 D 0,75 Câu 31: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O Tại thời điểm t 1, vật qua vị trí cân Trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 = t1 + (s), vật không đổi chiều chuyển động tốc độ vật giảm nửa Trong khoảng thời gian từ thời điểm t2 đến thời điểm t3 = t2 + (s), vật quãng đường cm Tốc độ cực đại vật trình dao động A 1,41 m/s B 22,4 m/s C 0,38 m/s D 37,7 m/s Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát vơ số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục khoảng từ 406 nm đến 760 nm (406 nm < λ < 760 nm) Trên quan sát, M có xạ cho vân sáng hai xạ có bước sóng λ λ2 (λ1 < λ2 ) cho vân tối Giá trị lớn λ1 A 464 nm B 487 nm C 456 nm D 542 nm Câu 33: Chất phóng xạ pơlơni phát tia α biến đổi thành chì Gọi chu kì bán rã pôlôni T Ban đầu (t = 0) có mẫu nguyên chất Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 2T, có 126 mg mẫu bị phân rã Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u số khối hạt nhân nguyên tử Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng A 10,5 mg B 20,6 mg tạo thành mẫu có khối lượng C 41,2 mg D 61,8 mg Câu 34: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B, dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng λ Trên AB có vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng M điểm thuộc cạnh CD nằm vân cực đại giao thoa bậc (MA − MB = λ) Biết phần tử M dao động pha với nguồn Độ dài đoạn AB gần với giá trị sau đây? A 4,8λ B 4,6λ C 4,4λ D 4,7λ Câu 35: Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, không ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,2 Ban đầu, giữ m đứng n vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo Biết M ln m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s2 Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến lò xo trở trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ tốc độ trung bình m A 15,3 cm/s B 19,1 cm/s C 23,9 cm/s D 16,7 cm/s Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt (U0 ω có giá trị dương, khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 3r, cảm kháng cuộn dây ZL = 7r CLω2 > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u1 = U01cos(ωt + φ) u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A 0,79 rad B 1,05 rad C 0,54 rad D 0,47 rad Câu 37: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng M N hai phần tử dây dao động điều hòa có vị trí cân cách đầu A khoảng 16 cm 27 cm Biết sóng truyền dây có bước sóng 24 cm Tỉ số biên độ dao động M biên độ dao động N A B C 10 D D Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ giao thoa Câu 11: Một sóng hình sin truyền mơi trường với bước sóng λ Trên hướng truyền sóng, khoảng cách hai điểm gần mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A λ B 2λ Câu 12: Cường độ dòng điện i = A A C D cos100πt A có giá trị hiệu dụng B 4A C 2A D Câu 13: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m, dao động điều hòa với chu kì riêng s Lấy π2 = 10 Khối lượng vật A 150 g B 250 g C 100 g D 200 g Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách hai cực đại giao thoa liên tiếp A cm Câu 15: Hạt nhân B cm C cm D cm có lượng liên kết 783 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 15,6 MeV/nuclôn B 19,6 MeV/nuclôn C 8,7 MeV/nuclôn D 6,0 MeV/nuclơn Câu 16: Một kim loại có giới hạn quang điện 0,5 μm Lấy c = 3.10 m/s Chiếu xạ có tần số f vào kim loại xảy tượng quang điện Giá trị nhỏ f A 4,5.1014 Hz B 5.1014 Hz C 2.1014 Hz D 6.1014 Hz Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm Khoảng cách hai khe mm Trên quan sát, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp 0,72 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến A 1,4 m B 1,8 m C 1,6 m D 1,2 m Câu 18: Chiếu tia sáng đơn sắc từ nước tới mặt phân cách với khơng khí Biết chiết suất nước khơng khí ánh sáng đơn sắc 1,333 Góc giới hạn phản xạ toàn phần mặt phân cách nước khơng khí ánh sáng đơn sắc A 41,400 B 48,610 C 36,880 D 53,120 Câu 19: Một vòng dây dẫn kín, phẳng đặt từ trường Trong khoảng thời gian 0,02 s, từ thơng qua vòng dây giảm từ giá trị 4.10−3 Wb suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn A V B 0,2 V C V D 0,8 V Câu 20: Đặt vào hai đầu điện trở điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f thay đổi Nếu tăng f cơng suất tiêu thụ điện trở A tăng giảm B tăng C không đổi 110 D giảm Câu 21: Cho mạch điện hình bên Biết E = 12 V; r = Ω; R =3Ω; R2=R3 = 4Ω Bỏ qua điện trở dây nối Công suất tiêu thụ điện R1 A 4,5 W B 12,0 W C 6,0 W D 9,0 W Câu 22: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) hoạt động Bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catôt Ban đầu, hiệu điện anơt catơt 10 kV tốc độ êlectron đập vào anôt v Khi hiệu điện anôt catôt 15 kV tốc độ êlectron đập vào anơt v Lấy me = 9,1.10−31 kg e = 1,6.10−19 C Hiệu v2 – v1 có giá trị A 2,66.107 m/s B 8,4.105 m/s C 1,33.107 m/s D 4,2.105 m/s Câu 23: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc 10 rad/s Biết điện tích cực đại tụ điện nC Khi cường độ dòng điện mạch có giá trị µA điện tích tụ điện có độ lớn A 4.10−10 C B 8.10−10 C C 2.10−10 C D 6.10−10 C C 2,5 Ω D 2,0 Ω Câu 24: Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vơn kế V lớn Biết R = 13 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm A 1,5 Ω B 3,0 Ω Câu 25: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với biên độ dao động điểm bụng a M phần tử dây dao động với biên độ 0,5a Biết vị trí cân M cách điểm nút gần khoảng cm Sóng truyền dây có bước sóng A cm B 12 cm C 16 cm D 24 cm Câu 26: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 12 cm Ảnh vật tạo thấu kính chiều với vật cao nửa vật Tiêu cự thấu kính A −24 cm B 24 cm C −12 cm D 12 cm Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Nguyên tử hiđrơ trạng thái dừng có lượng -3,4 eV, hấp thụ phơtơn ứng với xạ có tần số f chuyển lên trạng thái dừng có lượng -0,85 eV Lấy h = 6,625.10−34 J.s; eV = 1,6.10−19 J Giá trị f A 6,16.1034 Hz B 6,16.1014 Hz C 4,56.1034 Hz D 4,56.1014 Hz Câu 28: Trong khơng khí, hai điện tích điểm đặt cách d d + 10 (cm) lực tương tác điện chúng có độ lớn tương ứng 2.10−6 N 5.10−7 N Giá trị d A 2,5 cm B 10 cm C 20 cm 111 D cm Câu 29: Hai vật M1 M2 dao động điều hòa tần số Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x M1 vận tốc v2 M2 theo thời gian t Hai dao động M M2 lệch pha A B C D Câu 30: Hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng song song với trục Ox Hình chiếu vng góc vật lên trục Ox dao động với phương trình x = 10cos(2,5πt + ) (cm) x2 = 10cos(2,5πt − ) (cm) (t tính s) Kể từ t = 0, thời điểm hình chiếu hai vật cách 10 cm lần thứ 2018 A 806,9 s B 807,2 s C 403,5 s D 403,2 s Câu 31: Một nguồn âm điểm đặt O phát âm có cơng suất khơng đổi mơi trường đẳng hướng, không hấp thụ không phản xạ âm Ba điểm A, B C nằm hướng truyền âm Mức cường độ âm A lớn mức cường độ âm B a (dB), mức cường độ âm B lớn mức cường độ âm X 3a (dB) Biết OA = OB Tỉ số A B C D Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt (U0 ω có giá trị dương, khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 5r, cảm kháng cuộn dây Z L = 6,5r CLω2 > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u1 = U01cos(ωt + φ) u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A 0,54 rad B 0,47 rad C 1,05 rad Câu 33: Dùng hạt α có động 5,00 MeV bắn vào hạt nhân D 0,74 rad đứng yên gây phản ứng: Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt H có giá trị gần với giá trị sau đây? A 2,96 MeV B 2,43 MeV C 2,58 MeV D 2,75 MeV Câu 34: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B, dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng λ Trên AB có vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại C điểm mặt nước cho ABC tam giác M điểm thuộc cạnh CB nằm vân cực đại giao thoa bậc (MA − MB = λ) Biết phần tử M dao động pha với nguồn Độ dài đoạn AB gần với giá trị sau đây? A 4,3λ B 4,5λ 112 C 4,7λ D 4,9λ Câu 35: Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,2 Ban đầu, giữ m đứng n vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo Biết M ln m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến m đổi chiều chuyển động lần thứ tốc độ trung bình m A 28,7 cm/s B 22,3 cm/s C 19,1 cm/s D 33,4 cm/s Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch có cường độ i Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích u.i theo thời gian t Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 0,71 C 0,20 D 0,25 Câu 37: Pơlơni chất phóng xạ α Ban đầu có mẫu nguyên chất Khối lượng mẫu thời điểm t = t 0, t = t0 + 2∆t t = t0 + 3∆t (∆t > 0) có giá trị m 0, g g Giá trị m0 A 128 g B 64 g C 512 g D 256 g Câu 38: Điện truyền từ nhà máy phát điện gồm tổ máy đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Giờ cao điểm cần tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 75% Coi điện áp hiệu dụng nhà máy không đổi, hệ số công suất mạch điện 1, công suất phát điện tổ máy hoạt động không đổi Khi công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ giảm 81,25% so với cao điểm cần tổ máy hoạt động? A B C D Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục khoảng từ 399 nm đến 750 nm (399 nm < λ < 750 nm) Trên quan sát, M có xạ cho vân sáng hai xạ có bước sóng λ λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối Giá trị lớn λ1 A 536 nm B 456 nm C 450 nm D 479 nm Câu 40: Đặt điện áp uAB = 40cos(100πt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C tổng trở đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 40 V Khi C = 0,5C0 biểu thức điện áp hai đầu tụ điện A uNB = 40 cos(100πt - ) V B uNB = 40 cos(100πt) V C uNB = 20 cos(100πt - ) V D uNB = 20 cos(100πt) V BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 113 Họ tên thí sinh; ……………………………………… Số báo danh: …………………………………… Câu 1: Theo thứ tự tăng dần tần số sóng vơ tuyến, xếp sau đúng? A Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài Mã đề thi 223 B Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn C Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung D Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn Câu 2: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T Khoảng thời gian để sóng truyền quãng đường bước sóng A 4T B T C 2T D 0,5T Câu 3: Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze có tính định hướng cao B Tia laze có tính kết hợp cao C Tia laze ánh sáng trắng D Tia laze có cường độ lớn Câu 4: Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có giá trị cực đại A B 50 V C D 100 V Câu 5: Trong trình truyền tải điện xa, để giảm cơng suất hao phí đường dây truyền tải người ta thường sử dụng biện pháp sau đây? A Tăng điện áp hiệu dụng nơi phát điện B Giảm tiết diện dây dẫn C Tăng chiều dài dây dẫn D Giảm điện áp hiệu dụng nơi phát điện Câu 6: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục Chiết suất thủy tinh có giá trị lớn ánh sáng A cam B lục C tím D đỏ Câu 7: Một dây dẫn thẳng dài đặt khơng khí có dòng điện với cường độ I chạy qua Độ lớn cảm ứng từ B dòng điện gây điểm cách dây đoạn r tính cơng thức:r A B = 2.10-7 B B = 2.107 C B = 2.107 D B = 2.10-7 Câu 8: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω >0) Tần số góc dao động A A B ω C φ D x Câu 9: Trong điện trường có cường độ E, điện tích q dương di chuyển chiều đường sức điện đoạn d cơng lực điện A qEd B 2qEd C Câu 10: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng B Dao động cưỡng có chu kì ln chu kì lực cưỡng C Dao động cưỡng có tần số ln tần số riêng hệ dao động D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng 114 D Câu 11: Gọi c tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) m có lượng tồn phần A mc2 B 2mc2 Câu 12: Cho hạt nhân: A Câu 13: Hạt nhân ; C mc ; B D 2mc Hạt nhân phân hạch C D có khối lượng 7,0144 u Cho khối lượng prôtôn nơtron 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân A 0,0401 u B 0,0423 u C 0,0457 u D 0,0359 u Câu 14: Giới hạn quang điện kim loại 300 nm Lấy h = 6,625.10 −34 J.s; c = 3.108 m/s Cơng êlectron kim loại A 6,625.10−22 J B 6,625.10−28 J C 6,625.10−25 J D 6,625.10−19 J Câu 15: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí tới mặt nước với góc tới 60 0, tia khúc xạ vào nước với góc khúc xạ r Biết chiết suất khơng khí nước ánh sáng đơn sắc 1,333 Giá trị r A 22,030 B 19,480 C 40,520 D 37,970 Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2 m Trên màn, khoảng vân đo 0,6 mm Bước sóng ánh sáng thí nghiệm A 500 nm B 600 nm C 720 nm D 480 nm Câu 17: Một vòng dây dẫn kín, phẳng đặt từ trường Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thơng qua vòng dây giảm từ giá trị 6.10−3 Wb suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn A 0,30 V B 0,24 V C 0,15 V D 0,12 V Câu 18: Đặt vào hai đầu điện trở điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần số f thay đổi Khi f = f0 f = 2f0 cơng suất tiêu thụ điện trở tương ứng P1 P2 Hệ thức sau đúng? A P2 = 0,5P1 B P2 = P1 C P2 = 2P1 D P2 = 4P1 Câu 19: Một lắc lò xo có k = 40 N/m m = 100 g Dao động riêng lắc có tần số góc A 0,2π rad/s B 400 rad/s C 20 rad/s D 0,1π rad/s Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách hai cực tiểu giao thoa liên tiếp 0,5 cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng A 4,0 cm B 0,25 cm C 2,0 cm D 1,0 cm Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây với bước sóng 20 cm biên độ dao động điểm bụng cm Số điểm dây mà phần tử dao động với biên độ mm A B 115 C D Câu 22: Cho mạch điện hình bên Biết E =12V; r = 1Ω; R =5Ω; R2 = R3 =10Ω Bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai đầu R1 A 9,6 V B 10,2 V C 7,6 V D 4,8 V Câu 23: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) hoạt động Bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catôt Ban đầu, hiệu điện anơt catơt U tốc độ êlectron đập vào anôt v Khi hiệu điện anơt catơt 1,5U tốc độ êlectron đập vào anôt thay đổi lượng 4000 km/s so với ban đầu Giá trị v A 3,27.106 m/s B 1,78.107 m/s C 2,67.106 m/s D 8,00.107 m/s Câu 24: Trong khơng khí, ba điện tích điểm q 1, q2, q3 đặt ba điểm A, B, C nằm đường thẳng Biết AC = 60 cm, q1 = 4q3, lực điện q1 q3 tác dụng lên q2 cân B cách A C A 40 cm 20 cm B 20 cm 40 cm C 80 cm 20 cm D 20 cm 80 cm Câu 25: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng En trạng thái có lượng -13,6 eV phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng 0,1218 µm Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; eV = 1,6.10−19 J Giá trị En A −3,4 eV B −1,51 eV C −0,85 eV D −0,54 eV Câu 26: Để xác định suất điện động E nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc (nghịch đảo số ampe kế A) vào giá trị R biến trở hình bên (H2) Giá trị trung bình E xác định thí nghiệm A 2,0 V B 2,5 V C 1,5 V D 1,0 V Câu 27: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Ảnh vật tạo thấu kính ngược chiều với vật cao gấp ba lần vật Vật AB cách thấu kính A 30 cm B 40 cm C 15 cm D 20 cm Câu 28: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung 50 μF Trong mạch có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai tụ điện V Tại thời điểm hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện mạch có độ lớn A A B A C A D A Câu 29: Ở mặt nước, nguồn sóng đặt O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước với bước sóng λ M N hai điểm mặt nước cho OM = 6λ, ON = 8λ OM vng góc với 116 ON Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 30: Hai vật M1 M2 dao động điều hòa tần số Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x M1 vận tốc v2 M2 theo thời gian t Hai dao động M2 M1 lệch pha A B C D Câu 31: Chất phóng xạ pôlôni phát tia α biến đổi thành chì Gọi chu kì bán rã pơlơni T Ban đầu (t = 0) có mẫu nguyên chất Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 2T, có 63 mg mẫu bị phân rã Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u số khối hạt nhân nguyên tử Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng A 73,5 mg B 72,1 mg tạo thành mẫu có khối lượng C 10,3 mg D 5,25 mg Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch có cường độ i Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích u.i theo thời gian t Hệ số công suất đoạn mạch A 0,500 B 0,866 C 0,707 D 0,625 Câu 33: Điện truyền từ nhà máy phát điện gồm tổ máy đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Giờ cao điểm cần tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70% Coi điện áp hiệu dụng nhà máy không đổi, hệ số công suất mạch điện 1, công suất phát điện tổ máy hoạt động không đổi Khi công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ giảm 72,5% so với cao điểm cần tổ máy hoạt động? A B C Câu 34: D Dùng hạt α có động 5,00 MeV bắn vào hạt nhân D đứng yên gây phản ứng: Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,92 MeV B 0,72 MeV C 0,82 MeV D 0,62 MeV Câu 35: Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, không ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,2 Ban đầu, giữ m đứng yên vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, khơng dãn) song song với trục lò xo Biết M m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s2 Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến lò 117 xo trở trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ tốc độ trung bình m A 16,7 cm/s B 29,1 cm/s C 23,9 cm/s D 8,36 cm/s Câu 36: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B, dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng λ Trên AB có vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng M điểm thuộc cạnh CD nằm vân cực Mã đề thi 224 đại giao thoa bậc (MA − MB = λ) Biết phần tử M dao động ngược pha với nguồn Độ dài đoạn AB gần với giá trị sau đây? A 4,3λ B 4,7λ C 4,4λ D 4,6λ Câu 37: Đặt điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 30 A uMN = 30 cos(100πt + C uMN = 30 cos(100πt + ) V V Khi C = 0,5C biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm ) V B uMN = 15 cos(100πt + ) V D uMN = 15 cos(100πt + ) V Câu 38: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,48 J Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,32 J Biên độ dao động vật A cm B 12 cm C 14 cm D 10 cm Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm) Trên quan sát, M có xạ cho vân sáng hai xạ có bước sóng λ1 λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối Giá trị nhỏ λ2 A 560 nm B 507 nm C 667 nm D 608 nm Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt (U0 ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 5r, cảm kháng cuộn dây Z L = 4r CLω2 > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u1 = U01cos(ωt + φ) u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A 0,62 rad B 1,05 rad C 0,79 rad BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Họ tên thí sinh; ……………………………………… Số báo danh: …………………………………… Câu 1: Số nuclơn có hạt nhân D 0,47 rad 118 A 118 B 197 C 79 D 276 Câu 2: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục Chiết suất thủy tinh có giá trị nhỏ ánh sáng A tím B đỏ C cam D lục Câu 3: Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? A B C D Câu 4: Cho điện trường có cường độ E Chọn chiều dương chiều đường sức điện Gọi U hiệu điện hai điểm M N đường sức, d = đúng? A E = độ dài đại số đoạn MN Hệ thức sau B E = 2Ud C E = D E = Ud Câu 5: Một vật dao động điều hòa trục Ox Vận tốc vật A ln có giá trị dương B biến thiên điều hòa theo thời gian C ln có giá trị không đổi D hàm bậc hai thời gian Câu 6: Điện áp u = 110 A 110 V cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng B 100π V C 100 V D 110 V Câu 7: Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze có chất với tia tử ngoại B Tia laze sử dụng thông tin liên lạc C Tia laze dùng dao mổ y học D Tia laze truyền thẳng qua lăng kính Câu 8: Một lắc lò xo có tần số dao động riêng f Khi tác dụng vào ngoại lực cưỡng tuần hồn có tần số f xảy tượng cộng hưởng Hệ thức sau đúng? A f = f0 B f = 4f0 C f = 2f0 D f = 0,5f0 Câu 9: Một máy biến áp lí tưởng hoạt động ổn định Phát biểu sau sai? A Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ B Máy biến áp có tác dụng làm biến đổi điện áp xoay chiều C Tần số điện áp hai đầu cuộn sơ cấp hai đầu cuộn thứ cấp ln D Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp Câu 10: Trong điện thoại di động A có máy phát máy thu sóng vơ tuyến B có máy phát sóng vơ tuyến C khơng có máy phát máy thu sóng vơ tuyến D có máy thu sóng vơ tuyến Câu 11: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox Công thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ tần số f sóng A λ = B λ = C λ = 2πfv 119 D λ = vf v f Câu 12: Một đoạn dây dẫn thẳng dài ℓ có dòng điện với cường độ I chạy qua, đặt từ trường có cảm ứng từ B Biết đoạn dây dẫn vng góc với đường sức từ lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F Cơng thức sau đúng? A F = B F = BIℓ C F = BI2ℓ D F = Câu 13: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Trong trình dao động, chiều dài lớn lò xo 25 cm Khi vật nhỏ lắc qua vị trí cân chiều dài lò xo A 31 cm B 19 cm C 28 cm D 22 cm Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách hai cực đại giao thoa liên tiếp cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng A cm B cm C cm D cm Câu 15: Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10 cm Vòng dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng vòng dây góc 60 có độ lớn lào 1,5.10−4 T Từ thơng qua vòng dây dẫn có giá trị A 7,5.10−4 Wb B 1,3.10−7 Wb C 7,5.10−8 Wb D 1,3.10−3 Wb Câu 16: Một ánh sáng đơn sắc truyền chân khơng có bước sóng 589 nm Lấy h = 6,625.10 −34 J.s; c = 3.108 m/s Lượng tử lượng ánh sáng A 1,30.10−19 J B 3,37.10−28 J C 3,37.10−19 J D 1,30.10−28 J Câu 17: Chiết suất nước thủy tinh ánh sáng đơn sắc có giá trị 1,333 1,532 Chiết suất tỉ đối nước thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc A 0,870 B 1,433 C 0,199 D 1,149 Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 1,0 mm B 0,75 mm Câu 19: Hạt nhân D 1,5 mm có lượng liên kết 1784 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 19,39 MeV/nuclôn B 7,59 MeV/nuclôn Câu 20: Đặt điện áp u = 200 mạch i = C 0,50 mm C 5,45 MeV/nuclôn D 12,47 MeV/nuclôn cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện đoạn cos100πt (A) Hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,87 B C D 0,71 Câu 21: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) hoạt động Bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catôt Ban đầu, hiệu điện anơt catơt U tốc độ êlectron đập vào anôt v Khi hiệu điện anơt catơt 2U tốc độ êlectron đập vào anôt thay đổi lượng 5000 km/s so với ban đầu Giá trị v A 2,42.107 m/s B 1,21.107 m/s.C 0,35.107 m/s D 1,00.107 m/s 120 Câu 22: Trong khơng khí, hai cầu nhỏ khối lượng 0,1 g treo vào điểm hai sợi dây nhẹ, cách điện, có độ dài Cho hai cầu nhiễm điện chúng đẩy Khi hai cầu cân bằng, hai dây treo hợp với góc 300 Lấy g = 10 m/s2 Lực tương tác tĩnh điện hai cầu có độ lớn A 5,8.10−5 N B 2,7.10−5 N C 2,7.10−4 N D 5,8.10−4 N Câu 23: Một nguồn âm điểm phát âm môi trường đẳng hướng, không hấp thụ không phản xạ âm Biết mức cường độ âm điểm cách nguồn âm 100 m có giá trị 20 dB Mức cường độ âm điểm cách nguồn âm m có giá trị A 100 dB B 40 dB C 80 dB D 60 dB Câu 24: Cường độ dòng điện mạch dao động lí tưởng có phương trình i = cos(2π.107) (mA) (t tính s) Khoảng thời gian ngắn tính từ lúc i = đến i = mA A 2,5.10−8 s B 1,25.10−8 s C 1,25.10−6s D 2,5.10−6 s C 2,0 Ω D 1,0 Ω Câu 25: Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vơn kế V lớn Biết R0 = 14 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm A 2,5 Ω B 1,5 Ω Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Khoảng cách vật ảnh qua thấu kính A 150 cm B 120 cm C 160 cm D 90 cm Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng 1,51 eV trạng thái dừng có lượng -3,4 eV phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng λ Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; eV = 1,6.10−19 J Giá trị λ A 0,103.10−6 m B 0,122.10−6 m C 0,657.10−6 m D 0,487.10−6 m Câu 28: Cho mạch điện hình bên Biết E = V; r = Ω; R = Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω Bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai đầu R1 A 4,5 V B 6,0 V C 2,5 V D 8,5 V Câu 29: Dùng hạt α có động 5,50 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên gây phản ứng: Phản ứng thu lượng 2,64 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt X gần với giá trị sau đây? 121 A 0,5 MeV B 0,6 MeV C 0,7 MeV D 0,8 MeV Câu 30: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B, dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng λ Trên AB có vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng M điểm thuộc cạnh CD nằm vân cực đại giao thoa bậc (MA − MB = λ) Biết phần tử M dao động pha với nguồn Độ dài đoạn AB gần với giá trị sau đây? A 4,6λ B 4,4λ C 4,7λ D 4,8λ Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát vơ số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục khoảng từ 406 nm đến 760 nm (406 nm < λ < 760 nm) Trên quan sát, M có xạ cho vân sáng hai xạ có bước sóng λ λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối Giá trị lớn λ1 A 542 nm B 456 nm C 487 nm D 464 nm Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt (U0 ω có giá trị dương, khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 3r, cảm kháng cuộn dây Z = 7r CLω > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u = U01cos(ωt + φ) u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A 1,05 rad B 0,47 rad C 0,54 rad D 0,79 rad Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch có cường độ i Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích u.i theo thời gian t Hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,80 B 0,75 C 0,50 D 0,67 Câu 34: Điện truyền từ nhà máy phát điện gồm tổ máy đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Giờ cao điểm cần tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70% Coi điện áp hiệu dụng nhà máy không đổi, hệ số công suất mạch điện 1, công suất phát điện tổ máy hoạt động không đổi Khi công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ giảm 83% so với cao điểm cần tổ máy hoạt động? A B C D Câu 35: Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, không ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,2 Ban đầu, giữ m đứng yên vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, khơng dãn) song song với trục lò xo Biết M m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s2 Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến lò xo trở trạng thái có chiều2 dài tự nhiên lần thứ tốc độ trung bình m A 16,7 cm/s B 15,3 cm/s C 19,1 cm/s 122 D 23,9 cm/s Câu 36: Đặt điện áp uAB = 20cos(100πt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 20 V Khi C = 0,5C0 biểu thức điện áp hai đầu tụ điện làA u NB = 20 B uNB = 20 cos(100πt + ) V C uNB = 10 cos(100πt + ) V D uNB = 10 cos(100πt - ) V cos(100πt - ) V Câu 37: Hai vật M1 M2 dao động điều hòa tần số Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x M1 vận tốc v2 M2 theo thời gian t Hai dao động M2 M1 lệch pha A B C D Câu 38: Chất phóng xạ pơlơni phát tia α biến đổi thành chì Gọi chu kì bán rã pơlơni T Ban đầu (t = 0) có mẫu nguyên chất Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 2T, có 126 mg mẫu bị phân rã Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u số khối hạt nhân nguyên tử Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng A 41,2 mg B 20,6 mg tạo thành mẫu có khối lượng C 61,8 mg D 10,5 mg Câu 39: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O Tại thời điểm t 1, vật qua vị trí cân Trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 = t1 + (s), vật không đổi chiều chuyển động tốc độ vật giảm nửa Trong khoảng thời gian từ thời điểm t2 đến thời điểm t3 = t2 + (s), vật quãng đường cm Tốc độ cực đại vật trình dao động A 0,38 m/s B 22,4 m/s C 1,41 m/s D 37,7 m/s Câu 40: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng M N hai phần tử dây dao động điều hòa có vị trí cân cách đầu A khoảng 16 cm 27 cm Biết sóng truyền dây có bước sóng 24 cm Tỉ số biên độ dao động M biên độ dao động N A B C 123 D HẾT 124 ... HẾT -Mã đề thi 202 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên... D 2,07 MeV Mã đề thi 204 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lý 2018, 24 đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lý 2018

Từ khóa liên quan