ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 10

12 271 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:34

Bổ trợ kiến thức HÓA ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ Các đònh luật trong hóa học Cần nhớ 3 Đònh luật sau:  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT)  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL)  ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) Bài 14 Với: 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớ Trong dung dòch =Σ Mol điện tích (-) Σ Mol điện tích (+) n điện tích = • n ion x Số điện tích  Ví dụ 1: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Lập biểu thức liên hệ x, y, z, t Trong dung dòch =Σ Mol điện tích (-) Σ Mol điện tích (+) n điện tích = • n ion x Số điện tích  Ví dụ 1: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Lập biểu thức liên hệ x, y, z, t Giải: Theo ĐLBTĐT có: 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớ Trong dung dòch =Σ Mol điện tích (-) Σ Mol điện tích (+) Trên phương trình ion: = Σ đ.tích vế phải Σ đ.tích Vế trái  Ví dụ 2: ( ĐHNNTH – 1998) Cho pứ: 3M +8H + +2NO 3 - → M n+ + NO + H 2 O Tính số oxi hóa +n của M? Pt:?  Ví dụ 3: Cân bằng các phản ứng (bằng pp cân bằng e-) a. Al +OH - + NO 3 +H 2 O →AlO 2 + NH 3 - - b. Al +OH - + NO 2 +H 2 O →AlO 2 + NH 3 - - c.Zn + OH - + NO 3 →ZnO 2 + NH 3 + H 2 O - 2- 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớ Trong dung dòch =Σ Mol điện tích (-) Σ Mol điện tích (+) Trên phương trình ion: = Σ đ.tích vế phải Σ đ.tích Vế trái  Các quá trình oxi hóa khử = Σ số e nhận Σ Số e cho = Σ mol e nhận Σ mol e cho ( ĐHNNTH – 1998) Cho pứ: 3M +8H + +2NO 3 - → M n+ + NO + H 2 O a.Tính số oxi hóa +n của M?  Ví du4:ï b. Hãy cho biết chất oxi hóa; chất khử; chất tạo muối và vai trò HNO 3 Với: 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL): Có 3 nội dung cần nhớ • n ion  Ví dụ 5: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion Giải: Theo ĐLBTKL có:  Ví dụ 5: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion [...]... Khi cô cạn ddA, thu được 46,9 gam rắn Tính x,y ? Ví dụ 7:( ĐHYDTP.HCM – 2000) Cho pứ: 0,1 mol A+H2O →18g C3H6O3+ 4,6 g C2H6O Tìm CTPT- CTCT A, biết : số mol A : số mol H2O = 1:2 ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) . nhớ • n ion  Ví dụ 5: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x. muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion Vớ duù 6: (ẹHQGTP.HCM 1999) ddA Fe 2+ : 0,1 mol Al 3+ : 0,2. = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion Giải: Theo ĐLBTKL có:  Ví dụ 5: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 10, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 10, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 10