0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 9

33 314 0
  • ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:32

Ñeà oân 9: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Cho (A) Cho (A) va va ø ø o o dd dd HNO HNO 3 3 , , thu thu đư đư ơc ơc ddB ddB , , tha tha á á y y co co ù ù kh kh í í ma ma ø ø u u nâu nâu thoa thoa ù ù t t ra ra . . Va Va ä ä y y (A) (A) co co ù ù the the å å la la ø ø : : A. A. Fe Fe 2 2 O O 3 3 B. B. FeO FeO C. C. CuO CuO D. D. Al Al 2 2 O O 3 3  Ví dụ 1: B Oxit KL + HNO 3 → → Muối + NO 2 ↑ + H 2 O (A): Oxit của KL (hoá trò thấp) kh kh í í ma ma ø ø u u nâu nâu A. A. Fe(NO Fe(NO 3 3 ) ) 3 3 C. Fe(NO 3 ) 2 B. Fe(NO 3 ) 2 vaứ Fe(NO 3 ) 3 D. A,B,C ủuựng Vớ duù 2 : Khi Khi cho cho Fe Fe p p ửự ửự vụ vụ ự ự i i dd dd AgNO AgNO 3 3 , , seừ seừ thu thu ủử ủử ụ ụ ù ù c c Fe phản ứng với dd AgNO 3 Giáo khoa Fe + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + Ag (1) Sau (1) còn AgNO 3 thì: AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag (2) Tóm lại: Fe+ AgNO 3 ? Fe(NO 3 ) 3 Fe(NO 3 ) 2 ? Fe(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 3 2 2 2 2 Trong đònh lượng:  Phản ứng: (1), (2) nên viết lại  Bảng tóm tắt sản phẩm : n Ag + n Fe Fe 2+ Fe dư Fe 2+ Fe 3+ Fe 3+ Ag + :dư Fe 2+ Fe 3+ Sản phẩm (1’), (2’) ⇒ bảng TTSP: 2 3 Fe + 2 AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2 Ag (1’) Fe + 3 AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 3 Ag (2’) A. A. Fe(NO Fe(NO 3 3 ) ) 3 3 C. Fe(NO 3 ) 2 B. Fe(NO 3 ) 2 vaứ Fe(NO 3 ) 3 D. A,B,C ủuựng Vớ duù 2 : Khi Khi cho cho Fe Fe p p ửự ửự vụ vụ ự ự i i dd dd AgNO AgNO 3 3 , , seừ seừ thu thu ủử ủử ụ ụ ù ù c c D Fe+AgNO 3 Fe(NO 3 ) 3 Fe(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 3 A. 24,2 gam B. 18 g C. 8,32g D. Không xác đònh được Hoà tan hết 5,6 gam Fe trong ddAgNO 3 ; thu được một loại muối sắt. Vậy khối lượng muối sẽ bằng:  Ví dụ 3: Fe+AgNO 3 Fe(NO 3 ) 3 Fe(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 3   Gô Gô ï ï i i y y ù ù : : Fe Fe Fe(NO 3 ) 3 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol ⇒ ⇒ m m muo muo á á i i = = 0,1 . 242 = 24,2 0,1 . 242 = 24,2 g g Fe Fe Fe(NO 3 ) 2 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol ⇒ ⇒ m m muo muo á á i i = = 0,1 . 180 = 0,1 . 180 = 18 18 g g A. 5,4 gam B. 7,26 g C. 8,32g D. Không xác đònh được Hoà tan hết 5,6 gam Fe trong AgNO 3 thu được một loại muối sắt. Vậy khối lượng muối sẽ bằng:  Ví dụ 3: Fe Fe Fe(NO 3 ) 3 m m muo muo á á i i = = 24,2 24,2 g g Fe Fe Fe(NO 3 ) 2 m m muo muo á á i i = 18 = 18 g g D [...]... Muối = = 78,6,4 A A 78,6 g rắn B 79, 8 g rắn C 78,05 g rắn D 78,5 g rắn m Muối = mM pứ + 96 n H 96 2 22,4 Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe trong HNO3 đặc; thu được 11,2 lit (đkc) NO2 Cô cạn dung dòch thu được bao nhiêu gam rắn? D.Giá trò khác A 19, 04 B. 19, 15 C 19, 25 D m Muối = + mKLpứ m Gốc axit m Muối 〉 mKLpứ m Muối 〉 19, 6 gam ù Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe trong HNO3... H2SO4 m Muối = mM pứ + 96 n H H2 2 Ví dụ 8: Cho 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe pư hết với ddHCl thu được 42,55 gam muối khan Thể tích H2 (ĐKC) thu được bằng: Với HCl m Muối V =22,4 H2 = 10,8 L (đkc) = mM pứ A 8 ,96 L B 10,08L B C 11,2L D 16,8L +71 n 71 H2 Ví dụ 9 : Cho 21 gam hhA: Zn, Al, Fe phản ứng hết với ddH2SO4 thu được 13,44 lit H2 (ĐKC) Sau phản ứng cô cạn được: A 18 ,96 g rắn B 19, 08 g rắn C 20,05 g rắn... HNO3 có thể là: - NO2↑: Màu vàng nâu - NO↑: Khí không màu (dễ hoá nâu trong không khí, do: NO + ½ O2= NO2) - N2O↑, N2↑ : Đều là khí không màu - NH4NO3 (NH4NO3+NaOH=NH3↑+H2O+NaNO3) Gợi ý 2: +HNO3 M(NO ) °M 3 n x mol x mol (1)⇒ n NO = x.n (I) (1) 3 °M x (2)⇒ n - ne n.x Mn+ (2) (mol) e cho = n.x (II) n e cho= n (III) enhận Giải Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe trong HNO3 đặc; thu được 11,2... mMpứ+ 62 n e nhận m Muối = 19, 6 + 62 n e nhận = 50,6 Ví dụ 12: Hòa tan hết m gam hhA: Ag, Cu, Fe trong H2SO4 đặc; thu được 34,6gam muối và 11,2 lit (đkc) SO2 Vậy m có giá trò bằng: A 10,6 B.11,15 C 13,6 D.Giá trò khác A Với H2SO4 m Muối = mMpứ + 96 .1/2 n e nhận m KLpứ = 34,6 - 96 1/2 n e nhận = 10,6 Gợi ý: +H2SO4 °M x mol Với H2SO4 1/2 M2(SO4)n (2) x/2 mol m Muối = mMpứ + 96 .1/2 n e nhận Giải Ví dụ... sắt Vậy m có giá trò : A 23,76 gam A C 25,112g B 21,6 g D 28,6 g nAg= 0,22 mol Ví dụ 5: Ankan là những A Hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn B Hidrocacbon không có mạch vòng C Hidrocacbon mạch thẳng D D Hidrocacbon no không có mạch vòng Ví dụ 6: Những cặp chất nào là đồng đẳng của nhau A CH3 – CH2 – O – CH3 và CH3CH2CH2OH B CH3CH(CH3)2và CH3CH2CH2CH3 C C2H5NH2 và CH3CH2CH2NH2 C D C3H6 và... Hòa tan hết m gam hhA: Ag, Cu, Fe trong H2SO4 đặc; thu được 34,6gam muối và 11,2 lit (đkc) SO2 Vậy m có giá trò bằng: A 10,6 B.11,15 C 13,6 D.Giá trò khác A Với H2SO4 m Muối = mMpứ + 96 .1/2 n e nhận m KLpứ = 34,6 - 96 1/2 n e nhận = 10,6 ... tiếp: A A Sobit B Axit oxalic C Etyloxalat D Axit axetic Ví dụ 8: Cho 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe phản ứng hết với ddHCl Sau phản ứng cô cạn thu được 42,55 gam muối khan Thể tích H2 (ĐKC) thu được bằng: A 8 ,96 L B 0,08L C 11,2L D 16,8L Gợi ý 1: Kim Loại pứ với Axit loại 1 n H+ =2 pứ M + H+ m Muối = nH 2 Muối m Mn+= m M Muối pư Mn+ Gốc axit mMn++ m Gốc axit Gợi ý 2: nH+ = 2 pứ m Muối HCl = Kim Loại pứ với Axit . Ñeà oân 9: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Cho (A) Cho (A). phân tử chỉ chứa liên kết đơn B. Hidrocacbon không có mạch vòng C. Hidrocacbon mạch thẳng D. Hidrocacbon no không có mạch vòng Ankan là những D Những cặp chất . mol ⇒ ⇒ m m muo muo á á i i = = 0,1 . 180 = 0,1 . 180 = 18 18 g g A. 5,4 gam B. 7,26 g C. 8,32g D. Không xác đònh được Hoà tan hết 5,6 gam Fe trong AgNO 3 thu được một loại muối
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 9, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 9, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 9