on thi tot nghiep thpt quoc gia mon hoa 2017

81 391 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2017, 09:08

Tài liệu hóa học lớp 12 TÀI LIỆU ƠN TẬP MƠN HĨA HỌC LỚP 12 THPT Chương ESTE – LIPIT Phần 2: Trắc nghiệm lý thuyết Câu 1: Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 2: Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 3: Chất X có cơng thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Cơng thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 4: Este etyl axetat có cơng thức A CH3CH2OH B CH3COOH C CH3COOC2H5 D CH3CHO Câu 5: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 6: Este etyl fomiat có cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 7: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 8: Hợp chất Y có cơng thức phân tử C4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z có cơng thức C3H5O2Na Cơng thức cấu tạo Y A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 9: Thủy phân este X mơi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Cơng thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 10: Este metyl acrilat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 11: Este vinyl axetat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 12: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 13: Khi đốt cháy hồn tồn este no, đơn chức số mol CO sinh số mol O phản ứng Tên gọi este A n-propyl axetat B metyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Câu 14: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa ( số trieste = n2(n+1)/2) A B C D Câu 15: Khi thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm thu muối axit béo A phenol B glixerol C ancol đơn chức D este đơn chức Câu 16: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 17: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 18: Khi xà phòng hóa triolein ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H33COONa glixerol Câu 19: Este có CTPT C3H6O2 có gốc ancol etyl axit tạo nên este A axit axetic B Axit propanoic C Axit propionic D Axit fomic Câu 20: Metyl propionat tờn gọi hợp chất cú cụng thức cấu tạo sau đây? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Câu 21: Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc, có cơng thức cấu tạo sau A HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH2CH2CH3 Câu 22: Trong hợp chất sau, hợp chất thuộc loại chất béo? A (C17H31COO)3C3H5 B (C16H33COO)3C3H5 Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 C (C6H5COO)3C3H5 D (C2H5COO)3C3H5 Câu 23 Cho phát biểu sau a đun chất béo với dung dịch NaOH thu xà phòng b Phản ứng este hóa phản ứng chiều c Etyl axetat có phản ứng với Na d Phản ứng este với dung dịch kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa e Chất béo trieste glixerol với axit béo Số phát biểu A B C D Câu 24: Để điều chế xà phòng, người ta thực phản ứng A Đun nóng axít béo với dd kiềm B Đun nóng glixerol với axít béo C Đun nóng lipit với dd kiềm D A, C Câu 25: Sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sơi chất: Ancol etylic, Axitaxetic, etylaxetat A Ancol etylic< Axitaxetic< etylaxetat B Ancol etylic C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO B CH3COOH > CH3COOCH3 > C2H5OH > CH3CHO C C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO> CH3COOCH3 D C2H5OH > CH3CHO > CH3COOCH3 > CH3COOH Câu 30: Thủy phân este X mơi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Cơng thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 31: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 A triolein B tristearin C tripanmitin D Stearic Phần 3: Các dạng tập thường gặp Dạng 1: Tìm CTPT este dựa vào phản ứng đốt cháy Phương pháp: + Đặt CTTQ este: CnH2nO2 + Viết ptpứ cháy: CnH2nO2 + 3n − O2  nCO2 + n H2O + Đặt số mol CO2 H2O vào ptr suy số mol CnH2nO2 + Từ CT : M Cn H nO2 = m n Thế kiện đề cho vào CT => n => CTPT cần tìm + nH 2O = nCO2 + Este đựơc tạo axít no đơn chức ancol no đơn chức + Nhìn vào đáp án tồn este no đơn chức => Nếu thấy có dấu hiệu đặt CTTQ (CnH2nO2) giải hướng dẫn * Este đơn chức cháy cho nCO2 = nH 2O , suy este đơn chức khơng no nối đơi, mạch hở (CnH2n-2O2) Dấu hiệu:  neste = nCO2 − nH 2O Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 Ví dụ 1: Đốt cháy hồn tồn 1,48 g este A thu 2,64g CO2 1,08 g H2O Tìm CTPT A A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C3H4O2 Ví dụ 2: Đốt hồn tồn 4,2g este E thu 6,16g CO2 2,52g H2O Cơng thức cấu tạo E A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Ví dụ : Este X tạo ancol no đơn chức axit cacboxylic khơng no (có liên kết đơi) đơn chức Đốt cháy m mol X thu 22,4 lít CO2 (đktc) 9g H2O Giá trị m số cho đây? A mol B mol C mol D Kết khác Ví dụ 4: Đốt cháy hồn tồn 0,1 gam chất hữu X cần 4,48 lít khí oxi (đkc) thu nCO2 : nH2O = : Biết X tác dụng với NaOH tạo hai chất hữu CTCT X là: A HCOOC3H7 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Ví dụ 5: (ĐH B-09) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hồn tồn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O (ở đktc), thu 6,38 gam CO Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Cơng thức phân tử hai este X A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C2H4O2 C5H10O2 Dạng 2: Tìm CTCT este dựa vào phản ứng xà phòng hóa: Xà phòng hóa este đơn chức: t0 RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH Lưu ý: Một số este thuỷ phân khơng tạo ancol: • Este + NaOH  → muối + anđehit Este đơn chức có gốc ancol dạng cơng thức R-CH=CH- Thí dụ CH3COOCH=CH-CH3 • Este + NaOH  → muối + xeton Este đơn chức với dạng cơng thức R’ –COO – C(R)=C(R”)R’’’ Thí dụ : CH3-COO-C(CH3)= CH2 tạo axeton thuỷ phân • Este + NaOH  → muối + H2O Este phenol: C6H5OOC-R • Este + NaOH  → sản phẩm ⇒ Este đơn chức vòng C O R o +NaOH t → O R COONa OH Xác định cơng thức cấu tạo este hữu hai chức: a Một ancol hai muối: R1 C O R O nOH − = 2n = este O ∑ C R2 + 2NaOH R1 COONa + R2 COONa + R(OH)2 O nmuối; nancol = neste b Hai ancol muối: R1 O C O - R C O O R2 + 2NaOH R1 OH + R2OH + R(COONa)2 ∑ nOH = 2nmuối = 2neste; nOH- = nrượu Khi xác định cơng thức cấu tạo este hữu ta nên ý: - Este có số ngun tử C ≤ - Este có Meste≤ 100 đvC  Este đơn chức Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học - Tỉ lệ mol: lớp 12 nNaOH = số nhóm chức este neste t - Cho phản ứng: Este + NaOH  → Muối + Rượu Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mrượu Cơ cạn dung dịch sau phản ứng chất rắn khan, ý đến lượng NaOH dư hay khơng Ví dụ 1: Đốt cháy hồn tồn mol este X thu mol khí CO Mặt khác xà phòng hóa 0,1 mol este thu 8,2 gam muối chứa natri Tìm CTCT X A HCOOC3H7 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Ví dụ 2: Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cạn dung dịch thu 23,2 gam chất rắn khan Cơng thức cấu tạo X A CH2=CHCH2COOCH3 B CH3COOCH=CHCH3 C C2H5COOCH=CH2 D CH2=CHCOOC2H5 Ví dụ 3: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,2 gam B 8,56 gam C 3,28 gam D 10,4 gam Ví dụ 4: X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Cơng thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Ví dụ 5: Xà phòng hố hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Cơng thức hai este A CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOCH3 HCOOC2H5 V í d ụ : Este X khơng no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hố tạo anđehit muối axit hữu Có CTCT phù hợp với X? A B C D Dạng 3: Tìm CTCT este dựa vào tỷ khối Nhớ CT: deste/B = M este MB => Meste => n=> CTPT ( Mkk = 29) Ví dụ Tỷ khối este so với khơng khí 2,07 CTPT este là: A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Ví dụ Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Cơng thức A là: A C2H5COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Ví dụ Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Cơng thức A là: A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 Ví dụ Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Cơng thức A là: A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 Dạng 4: Tính hiệu suất phản ứng este hóa H SOđ t,  → RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH ¬  Trước phản ứng: a mol b mol Phản ứng; x x Sau phản ứng; a–x b–x Tính hiệu suất phản ứng - Nếu a ≥ b  H tính theo ancol - Nếu a < b  H tính theo axit x x Ví dụ 1: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hố A 62,5% B 75% C 55% D 50% Ví dụ 2: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hố 50%) Khối lượng este tạo thành Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam Dạng 5: Hai este có KLPT tác dụng với NaOH Cần nhớ: nNaOH meste M este = => từ nNaOH suy VNaOH D 5,2 gam n mNaOH = CM = n.M tuỳ theo đề u cầu Ví dụ Xà phòng hóa hồn tồn 37,0 gam hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12,0g Ví dụ Xà phòng hóa 22,2g hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dùng hết 200 ml dd NaOH Nồng độ mol/l dung dịch NaOH A 0,5 B M C 1,5 M D 2M Ví dụ Xà phòng hóa hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp este etyl axetat metyl propionat lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V A 200 ml B 500 ml C 400 ml D 600 ml Dạng 6: Tính khối lượng chất béo khối lượng xà phòng Ta có PTTQ: (RCOO)3C3H5 + NaOH  3RCOONa ( chất béo) (Xà phòng) Áp dụng ĐLBT KL: +C3H5(OH)3 ( glixerol) mchất béo + mNaOH = mxà phòng + mglixerol => m chất cần tìm Ví dụ Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng (kg) glixerol thu A 13,8 B 4,6 C 6,975 D 9,2 Ví dụ Xà phòng hóa hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam Ví dụ Đun nóng 4,03 kg panmitin với lượng dư dung dịch NaOH thu kg xà phòng chứa 72% muối natri panmitat ? A 5,79 B 4,17 C 7,09 D 3,0024 Ví dụ Khối lượng Glixerol thu đun nóng 2,225 kg chất béo (loại tristearin) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi phản ứng xảy hồn tồn) là: A 1,78 kg B 0,184 kg C 0,89 kg D 1,84 kg Ví dụ Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 12,2 gam Ví dụ Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 X có cơng thức A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH Dạng 7: Xác định số axit, số este hóa, số xà phòng hóa Tốn chất béo - Chỉ số axit: số mg KOH cần để trung hồ axit béo tự có 1g chất béo - Chỉ số xà phòng hố: tổng số mg KOH cần để xà phòng hố glixerit trung hồ axit béo tự có 1g chất béo  Chỉ số xà phòng hóa = Chỉ số este hóa + số axit - Chỉ số iot: số gam iot cộng hợp vào liên kết bội có 100g chất béo Ví dụ 1: Để trung hồ lượng axit tự có 14 gam mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo A 4,8 B 6,0 C 5,5 D 7,2 Ví dụ 2: Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cơ cạn dung dịch sau phản ứng Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Ví dụ 3: Thuỷ phân hồn tồn chất béo E dung dịch NaOH thu 1,84g glixerol 18,24g muối axit béo Chất béo A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C (C15H31COO)3C3H5 D (C15H29COO)3C3H5 Ví dụ 4: Để trung hòa hết 4g chất béo có số axit cần lượng NaOH A 0,028g B 0,02g C 0,28g D 0,2g Ví dụ 5: Khi xà phòng hóa hồn tồn 2,52g chất béo cần 90 ml dung dịch KOH 0,1m Chỉ số xà phòng hóa chất béo A 200 B 190 C.210 D.180 Ví dụ 6: Khi xà phòng hóa hồn tồn 2,52g chất béo X có số xà phòng hóa 200 thu 0,184g glixerol Chỉ số axit X A 10,15 B 66,67 C 55,55 D 67,87 Phần Trắc nghiệm chương Câu 1: Este khơng thu phản ứng axit ancol? A Allyl axetat B Vynyl axetat C Etyl axetat D Metyl arcrylat Câu 2: Thủy phân este X mơi trường kiềm thu natri axetat rượu etylic Cơng thức X A Etyl propionat B Etyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat Câu 3: Ứng dụng este sống cơng nghiệp là: A Được dùng điều chế polime để sản xuất chất dẻo B Dùng làm hương liệu CN thực phẩm C Dùng làm dung mơi D Tất Câu4: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm là: A C17H35COONa glixerol B C17H35COOH glixerol C C17H31COONa etanol D C15H31COONa glixerol Câu 5: Cho sơ đồ: CH4 A  B  C  D  E  CH4 Hai chất C, D là: A CH3COOH CH3COONa B CH3CHO CH3COOH C CH3COOH CH3COO-CH=CH2 D C2H5OH CH3COOH Câu 6: Ở điều kiện thường chất béo tồn dạng: A Lỏng rắn B Lỏng khí C Lỏng D Rắn Câu 7: Cho hỗn hợp hai chất hữu mạch thẳng X, Y tác dụng với NaOH dư thu rượu đơn chức muối axit hữu đơn chức Nhận xét sau khơng đúng? A X, Y este đơn chức axit B X axit hữu đơn chức, Y rượu đơn chức C X rượu đơn chức, Y este đơn chức tạo từ rượu X D X axit đơn chức, Y este đơn chức tạo từ axit X Câu 8: Thủy phân este E có cơng thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 lỗng), thu sản phẩm hữu X Y Tử X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: A Propyl fomat B Etyl axetat C Metyl propionat D Ancol etylic Câu 9: Hợp chất X đơn chức có cơng thức đơn giản CH 2O X tác dụng với dung dịch NaOH khơng tác dụng với Natri Cơng thức cấu tạo X là: A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOH D OHCCH2OH Câu 10: Số đồng phân đơn chức tạp chức ứng với cơng thức phân tử C 3H6O2 là: A B C D Câu 11: Có este có cơng thức phân tử C4H6O2 chúng tạo từ phân tử este hóa? A B 2C D Câu 12: Cho chất có cơng thức cấu tạo sau: HOCH 2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam A X, Y, Z, T B Z, R, T C X, Y, R, T D X, Z, T Câu 13: Phát biểu sau khơng A Chất béo Trieste glixerol với axit monocacboxylic có mạch cacbon dài khơng phân nhánh B Chất béo chứa chủ yếu gốc khơng no axit thường chất lỏng nhiệt độ phòng C Phản ứng thủy phân chất béo mơi trường kiềm phản ứng thuận nghịch Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 D Chất béo chứa chủ yếu gốc no axit thường chất rắn nhiệt độ phòng Câu 14: Lipit chất hữu có tế bào sống và? A Tan nước dùng làm dung mơi hữu khơng phân cực B Khơng tan nước tan nhiều dung mơi hữu khơng phân cực C Tan nước tan nhiều dung mơi hữu khơng phân cực D Khơng tan nước khơng tan dung mơi hữu khơng phân cực Câu 15: Axit béo là? A Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn phân nhánh B Những axit đơn chức có mạch cacbon dài phân nhánh C Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn, khơng phân nhánh D Những axit đơn chức có mạch cacbon dài, khơng phân nhánh Câu 16: Cho chất có cơng thức cấu tạo đây, chất este: a CH 3CH2COOCH3 ;b CH3OOCCH3; c HOOCCH2CH2OH; d HCOOC2H5 A a, b, c, d B a, c, d C a, b, d D b, c, d Câu 17: Chất béo có tính chất chung với este? A Tham gia phản ứng xà phòng hóa B Tham gia phản ứng thủy phân mơi trường bazơ C Tham gia phản ứng thủy phân mơi trường axit mơi trường bazơ D Tham gia phản ứng thủy phân mơi trường axit Câu 18: Số đồng phân cấu tạo có chức este dẫn xuất benzen có cơng thức phân tử C 8H8O2 là: A B 6C D Câu 19: Chất béo sau tồn trạng thái lỏng điều kiện thường? A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 C C15H31COOC3H5(OOCC17H35)2 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 20: Chất béo là? A Đieste glixerol với axit B Trieste glixerol với axit C Đieste glixerol với axit béo D Trieste glixerol với axit béo Câu 21: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3 Tên gọi X là: A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionat D Propyl axetat Câu 22: Hợp chất hữu X có cơng thức C 4H8O2 Thủy phân X mơi trường axit thu chất hữu Y, Z Oxi hóa Y thu Z X là: A Metyl axetat B Etyl propionat C Etyl axetat D Metyl propionat Câu 23: Thủy phân este X mơi trường kiềm thu natri axetat rượu metylic Cơng thức X A Etyl propionat B Metyl axetat C Metyl propionat D Etyl axetat Câu 24: Số hợp chất hữu đơn chức, có cơng thức phân tử C2H4O2 tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 25: Chất béo có đặc điểm chung sau đây: A Khơng tan nước, nặng nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật B Là chất lỏng, khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật C Là chất rắn, khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật D Khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật Câu 26: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ 36,364% Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D CH2O2 Câu 27: Cho chất sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sơi giảm dần A (3);(1);(2) B (2);(1);(3) C (1);(2);(3) D (2);(3);(1) Câu 28: metyl fomiat có cơng thức phân tử là: A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 29: Este có cơng thức phân tử CH3COOCH3 có tên gọi là: A metyl axetat B vinyl axetat C metyl fomiat D metyl propionat Câu 30: Phát biểu sau khơng đúng? A Phản ứng thuỷ phân este mơi trường axit có tính thuận nghịch B Cơng thức chung este axit no đơn chức rượu no đơn chức C nH2n O2 (n ≥ 2) C phản ứng xà phòng hóa este phản ứng khơng có tính thuận nghịch D Este sản phẩm phản ứng este hố axit hữu axit vơ với ancol Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 31: Phát biểu sau đúng: A tất este phản ứng với dung dịch kiềm ln thu sản phẩm cuối muối ancol B phản ứng axit hữu ancol có H 2SO4 đặc phản ứng chiều C thủy phân chất béo ln thu C2H4(OH)2 D phản ứng thủy phân chất béo mơi trường axit bazơ ln thu glixerol Câu 32: Chất sau tham gia phản ứng tráng gương: A CH3COOH B C3H7COOH C HCOOC3H7 D CH3COOCH3 Câu 33: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Cơng thức A là: A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 34: Phản ứng sau xảy ra: A CH3COOCH3 + Na B CH3COOH + AgNO3/NH3 C CH3COOCH3 + NaOH D CH3OH + NaOH Câu 35: Este X có CTPT C4H8O2 tạo nên từ ancol metylic axit A Axit propionic B Axit butiric C Axit fomic D Axit axetic Câu 36: Phản ứng hóa học đặc trưng este là: A Phản ứng trung hòa B Phản ứng xà phòng hóa C Phản ứng oxi hóa D Phản ứng este hóa Câu 37: Thuỷ phân este mơi trường kiềm, đun nóng, gọi phản ứng: A Xà phòng hố B Este hố C Hiđrat hố D Kiềm hố Câu 38 Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu 4,6g ancol Y Tên gọi X là: A etyl fomat B etyl propionat C etyl axetat D propyl axetat Câu 39 Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cơ cạn hỗn hợp sau phản ứng 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy hồn tồn.CTCT A là: A.HCOOCH(CH3)2 B.CH3CH2COOCH3 C.C2H3COOC2H5 D.HCOOCH2CH2CH3 Câu 40: Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 25% khối lượng este thu là: A 0,75 gam B 0,74 gam C 0,76 gam D Kết qủa khác Câu 41: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan 5,5 Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 20,4 g chất rắn khan Cơng thức cấu tạo este A A n – propyl fomiat B iso – propyl fomiat C etyl axetat D metyl propionat Câu42: Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metylfomiat là: A Kết qủa khác B 68,4% C 55,2% D 44,8% Câu 43: Đốt cháy hồn tồn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 15,68 lit khí CO (đktc) Khối lượng H2O thu A 25,2 gam B 50,4 gam C 12,6 gam D 100,8 gam Câu 44: Mệnh đề khơng là: A CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime B CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3 C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch brom D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđêhit muối Câu 45: Ứng với cơng thức C4H8O2 có đồng phân đơn chức? A B C D Câu 746Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu bao nhiêu? A 8,2 gam B 10,5 gam C 12,3 gam D 10,2 gam Câu 47: Cho 9,2g axit fomic t.dụng với ancol etylic dư thu 11,3 g este.Hiệu suất p.ứng là: A 65,4% B 76,4% C Kết qủa khác D 75,4% Câu 48: Chất sau tham gia phản ứng tráng gương: A HCOOCH3 B Tất C HCOOC3H7 D HCOOH Câu 49: Số đồng phân este C4H8O2 là? A B C D Câu 50: Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 1,64 gam B 4,28 gam C 5,20 gam D 4,10 gam Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 50: Khi đốt cháy hồn tồn 8,8 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 8,96 lít CO (ở đktc) 7,2 gam nước Nếu cho 8,8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hồn tồn, thu 9,6 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A axit propionic B etyl axetat C metyl propionat D ancol metylic Câu 51: Hai sản phẩm phản ứng thủy phân este X (trong mơi trường axit) tham gia phản ứng tráng bạc Cơng thức phân tử phù hợp với X A C2H6O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C3H4O2 Câu 52: Đốt cháy hồn tồn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 31,36 lit khí CO (đktc) Khối lượng H2O thu A 12,6 gam B 50,4 g0am C 100,8 gam D 25,2 gam Câu 52: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomiat metyl axetat tác dụng với NaOH hết 150 ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng metyl fomiat hỗn hợp A gam B gam C 3,4 gam D 3,7 gam Câu 53: Đun 24 gam axit axetic với 27,6 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 22 gam este Hiệu suất phản ứng este hố A 62,5% B 50% C 75% D 55% Câu 54: Đun nóng gam axit axetic với gam ancol etylic có H 2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este tạo thành hiệu suất phản ứng 80% A 10,00 gam B 7,04 gam C 12,00 gam D 8,00 gam Câu 55: Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thu 22 gam este Nếu H=25% khối lượng ancol etylic phản ứng là: A 26 gam B 46 gam C 92 gam D Kết qủa khác Câu 56: Ứng với cơng thức C3H6O2 có đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D Câu 57: Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 50% khối lượng este thu là: A 0,74 gam B 0,55 gam C 0,75 gam D 0,76 gam Câu 58: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metyl fomiat là: A 25,42% B Kết qủa khác C 42,32% D 68,88% Câu 59: Hợp chất X đơn chức có cơng thức phân tử C 3H6O2 Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu 9,60 gam chất rắn khan Cơng thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B CH3CH2COOH C CH3COOCH3 D HOC2H4CHO Câu 60: Câu nhận xét sau khơng đúng: A este có nhiệt độ sơi thấp axit có liên kết hiđrơ liên phân tử B Este khơng tan nước khơng tạo liên kết hiđrơ với nước C Este sơi nhiệt độ thấp axit tạo este dễ bay D Axit sơi nhiệt độ cao có liên kết hiđrơ liên phân tử phân tử axit Câu 61: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Cơng thức A là: A C2H5COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 62: Cho 0,01 mol este hữu mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH E thuộc loại este: A đơn chức B hai chức C ba chức D khơng xác định Câu 63: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng (kg) glixerin thu là: A 13,8 B 6,975 C 4,6 D đáp án khác Câu 64 : Khi cho 178 kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120 kg dd NaOH 20%, giả sử phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng (kg) xà phòng thu : A 61,2 B 183,6 C 122,4 D 146,8 Câu 65: Triglixerit este lần este glixerin Có thể thu tối đa triglixerit đun glixerin với hh axit RCOOH, R'COOH, R''COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác): A B C 12 D 18 Câu 66: Trong phản ứng este hố rượu axit hữu cân dịch chuyển theo chiều tạo este khi: A giảm nồng độ rượu hay axit B cho rượu dư hay axit dư C dùng chất hút nước để tách nước D B, C Nguyễn Thị Thu Sang Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 67: Trong phản ứng este hố rượu axit hữu cân dịch chuyển theo chiều tạo este thực hiện? A Giảm nồng độ rượu hay axit B Cho rượu dư hay axit dư C Dùng chất hút nước để tách nước D Chưng cất để tách este Câu 68: Rượu cho phản ứng este axit CH3COOH dễ nhất: A Butan-1-ol B Butan-2-ol C Rượu isobutylic D 2-metyl,propan-2-ol Câu 69: Chất x có CTPT C4H8O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức C 2H3O2Na chất Z có cơng thức C2H6O X thuộc loại chất sau đây: A Axit B Este C Anđêhit D Ancol Câu 70: Cho yếu tố sau phản ứng este hố: 1) hồn tồn 2) Có giới hạn 3) toả nhiệt mạnh 4) Nhanh 5) Chậm; phản ứng este hố nghiệm yếu tố nào? A 1,3 B 2,4 C 2,5 D 3,5 Câu 71: Làm bay 7,4 (g) este A no, đơn chức thu thể tích thể tích 3,2 (g) khí oxi đk nhiệt độ, ap suất; cơng thức phân tử A là: A C3H6O2 B C4H8O3 C C5H10O4 D Kết khác Câu 72: Xà phòng hố 22,2 (g) hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 lượng dd NaOH vừa đủ, muối tạo sấy khơ đến khan cân 21,8(g) Giả thiết phản ứng xảy hồn tồn, Số mol HCOOC2H5 CH3COOCH3 là: A.0,15(mol) 0,15(mol) B 0,2 (mol) 0,1(mol) C 0,1(mol) 0,2(mol) D 0,25(mol) 0,5(mol) Câu 73.Đốt cháy 3,7g chất hữu X cần dùng 3,92 lít O (đktc) thu CO2 H2O có tỉ lệ mol 1:1 Biết X tác dụng với KOH tạo chất hữu Vậy cơng thức phân tử X A C3H6O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H4O2 Câu 74 Đun nóng 215g axit metacrylic với 100g metanol (với H pứ = 60%) Khối lượng este metyl metacrylat thu A 100g B 125g C 150g D 175g Câu 75: Để trung hồ 2,8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo A B 15 C D 16 Chương CACBOHIDRAT Phần 2: Trắc nghiệm lý thuyết Câu 1: Trong phân tử cacbohyđrat ln có A nhóm chức axit B nhóm chức xeton C nhóm chức ancol D nhóm chức anđehit Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Câu 3: Hai chất đồng phân A glucozơ mantozơ B fructozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Câu 5: Saccarozơ glucozơ có A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân mơi trường axit Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hố: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CHO CH3CH2OH B CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CH2OH CH2=CH2 Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương A xenlulozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Nguyễn Thị Thu Sang 10 Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 8: Este X có cơng thức phân tử C 2H4O2 Đun nóng 9,0 gam X dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng xảy hồn tồn thu m gam muối Giá trị m A 10,2 B 15,0 C 12,3 D 8,2 Câu : Nhiệt phân hồn tồn 50,0 gam CaCO3 thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 11,2 B 5,6 C 33,6 D 22,4 Câu 10 : Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe Mg phản ứng với dung dịch HCl lỗng (dư), đến phản ứng xảy hồn tồn thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Khối lượng mg 10,4 gam hỗn hợp X A 5,6 gam B 4,8 gam C 3,5 gam D 6,4 gam Câu 11: Chất X có cơng thức cấu tạo CH3COOC2H5 Tên gọi X A propyl fomat B metyl axetat C etyl axetat D metyl acrylat Câu 12 : Cho 17,8 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu 22,2 gam muối Cơng thức X A H2N – CH2 – COOH B H2N – CH2 – CH2 – COOH C H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH D H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Câu 13: Có thể điều chế polietilen (PE) phản ứng trùng hợp monome A CH2=CH2 B CH2=CH−CH3 C CH2=CHOCOCH3 D CH2=CHCl Câu 14: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu m gam muối Giá trị m A 25,0 B 12,5 C 19,6 D 26,7 Câu 15: Cho dãy dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol Số dung dịch dãy phản ứng với Cu(OH) nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam A B C D Câu 16: Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng là: A Mg B Ag C Cu D Au Câu 17: Dãy gồm chất khơng tham gia phản ứng tráng bạc là: A axit fomic, anđehit fomic, glucozơ B fructozơ, tinh bột, anđehit fomic C saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ D anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ Câu 18: Dãy chất : NaHCO3, Cr(OH)3, Al2O3, FeCl3 Số chất lưỡng tính dãy là: A B C D Câu 19: Chất X tác dụng với dung dịch HCl Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH) sinh kết tủa Chất X là: A Ca(HCO3)2 B BaCl2 C CaCO3 D AlCl3 Câu 20: Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Câu 21: Dãy kim loại sau khơng tan dung dịch HNO3 đặc nguội ? A Cu,Au,Na B Al,Fe,Cr C Zn,Al,Cu D Mg,Fe,Ca Câu 22: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm A Rb B Li C Na D K Câu 23: Kim loại sau kim loại kiềm thổ ? A Al B Cr C Fe D Ca Câu 24: Trong phân tử chất sau chứa ngun tố nitơ? A Etyl axetat B Saccarozơ C Metylamin D Glucozơ Câu 25: Đun sơi hỗn hợp gồm ancol etylic axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) xảy phản ứng A trùng ngưng B este hóa C xà phòng hóa D trùng hợp Câu 26: Nhiệt phân hồn tồn Fe(OH)3 nhiệt độ cao thu chất rắn A FeO B Fe C Fe2O3 D Fe3O4 Câu 27: Ion Cr2O72- có màu : A Đỏ B Xanh C Da cam D Vàng Câu 28: Các hidroxit xắp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải A NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2 B NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 C Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH D Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3 Câu 29: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch KOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl ? A CH3COOH B H2NCH(CH3)COOH C C6H5NH3 D C2H5OH Câu 30: Hai kim loại thường điều chế cách điện phân muối clorua nóng chảy A Zn, Cu B Mg, Na C Cu, Mg D Zn, Na Nguyễn Thị Thu Sang 67 Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 31: Chất thuộc loại cacbohiđrat A xenlulozơ B glixerol C poli(vinyl clorua) D protein Câu 32 : Trong mơi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu A đỏ B Vàng C Xanh D tím Câu 33 Q trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng : A nhiệt phân B trùng ngưng C trùng hợp D trao đổi Câu 34: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn A Fe B Al C Cr D K Câu 35: Chất sau khơng tham gia phản ứng trùng hợp? A CH2 = CH2 B CH2 = CH –CH = CH2 C CH2= CH – Cl D CH3 – CH3 Câu 36: Trong hợp chất H2CrO4 , ngun tố crom có số oxi hóa A +5 B +6 C +4 D +7 Câu 37: Phản ứng sau khơng tạo muối sắt (III)? A Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl B FeO tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng (dư) C Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 D Fe tác dụng với dung dịch HCl Câu 38: Điện phân dung dịch CuCl2 điện cực trơ 15 phút với cường độ dòng điện ampe Khối lượng đồng giải phóng catơt : A 1,5g B 1,1g C 2,5g D 0,9g Câu 39: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành A vàng B xanh C đỏ D nâu đỏ Câu 40: Đồng phân glucozơ là: A Saccarozơ B Tinh bột C Fructozơ D Xenlulozơ Câu 41: Phát biểu sau đúng? A Chất béo trieste glixerol với axit béo B Cacbohidrat hợp chất hữu đơn chức C Glucozơ đồng phân saccarozơ D Xà phòng hỗn hợp muối natri kali axit axetic Câu 42: Thế điện cực chuẩn cặp oxi hóa – khử sau có giá trị dương? A Mg2+/ Mg B Na+/ Na C Al3+/Al D Cu2+/ Cu Câu 43: Hòa tan hồn tồn 20,88 gam oxit sắt dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thu dung dịch X 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Cơ cạn dung dịch X, thu m gam muối sunfat khan Giá trị m A 52,2 B 48,4 C 54,0 D 58,0 Câu 44: Số đồng phân cấu tạo amin bậc hai ứng với cơng thức phân tử C4H11N A B C D Câu 45: Đốt 27,4 g kim loại M nhóm IIA 1,12 lít O2 (đktc), chất rắn thu hòa tan dd HCl dư thoát 2,24 lít khí (ở đktc) M kim loại ? ( Be = 9, Mg = 24,Ca = 40, Sr=88, Ba = 137 ) A Ca B Mg C Ba D Be Câu 46: Tơ nilon-6,6 tổng hợp từ phản ứng A trùng hợp axit ađipic hexametylen amin C trùng hợp từ caprolactan B trùng ngưng axit ađipic hexametylen amin D trùng ngưng từ caprolactan Câu 47 : Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu sản phẩm hữu A CH3COOH C6H5OH B CH3COOH C6H5ONa C CH3OH C6H5ONa D CH3COONa C6H5ONa Câu 48 : Để tác dụng hết với 20 g hỗn hợp X gồm Ca MgO cần V ml dung dịch HCl 2M Giá trị V A 400 ml B 500 ml C 450 ml D 550 ml ĐỀ Câu 1: Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, dùng kim loại sau đây: Nguyễn Thị Thu Sang 68 Tài liệu hóa học lớp 12 A Ca B Na C Ag D Fe Câu 2: Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng: A Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 B Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 C Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl D Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 Câu 3: Trong thực tế, khơng sử dụng cách sau để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn: A Gắn đồng với kim loại sắt B Tráng kẽm lên bề mặt sắt C Phủ lớp sơn lên bề mặt sắt D Tráng thiếc lên bề mặt sắt Câu 4: Để làm lớp cặn dụng cụ đun chứa nước nóng, người ta dùng : A nước vơi B giấm ăn C dung dịch muối ăn D ancol etylic Câu 5: Trong cơng nghiệp, Mg điều chế cách đây: A Điện phân nóng chảy MgCl2 B Điện phân dung dịch MgSO4 C Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2 D Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2 Câu 6: Hòa tan hồn tồn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 lỗng, thu 10,08 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng Al X : A 58,70% B 20,24% C 39,13% D 76,91% Câu 7: Phương trình hóa học sau sai: A 2Cr + 3H2SO4 (lỗng) Cr2(SO4)3 + 3H2 B 2Cr + 3Cl2 2CrCl3 C Cr(OH)3 + 3HCl C rCl3+ 3H2O D Cr2O3 + 2NaOH (đặc) 2NaCrO2 + H2O Câu 8: Nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH xuất kết tủa màu : A vàng nhạt B trắng xanh C xanh lam D nâu đỏ Câu 9: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào nước, thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hồn tồn Dung dịch Y khơng tác dụng với chất sau đây: A AgNO3 B NaOH C Cl2 D Cu Câu 10: Cho dãy kim loại: Al, Cu, Fe, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H 2SO4 lỗng : A B C D Câu 11: Để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, dùng dung dịch: A HCl B Na2SO4 C NaOH D HNO3 Câu 12: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al 10,8 gam FeO, sau thời gian thu hỗn hợp Y Để hòa tan hồn tồn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M Giá trị V : A 375 B 600 C 300 D 400 Câu 13: Cho hỗn hợp Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch X lượng chất rắn khơng tan Muối dung dịch X là: A FeCl3 B CuCl2, FeCl2 C FeCl2, FeCl3 D FeCl2 Câu 14: Nước thải cơng nghiệp thường chứa ion kim loại nặng Hg 2+, Pb2+, Fe3+, Để xử lí sơ nước thải trên, làm giảm nồng độ ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất sau đây: A NaCl B Ca(OH)2 C HCl D KOH Câu 15: Chất sau có tên gọi đường nho: A Glucozơ B Saccarozơ C Fructozơ D Tinh bột Câu 16: Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam Ag Nồng độ dung dịch glucozơ dùng : A 0,20M B 0,01M C 0,02M D 0,10M Câu 17: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 18: Polime thiên nhiên X sinh q trình quang hợp xanh Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím Polime X là: A tinh bột B xenlulozơ C saccarozơ D glicogen Câu 19: Chất có phản ứng màu biure :A Chất béo B Protein C Tinh bột D Saccarozơ Câu 20: Phát biểu sau đúng: A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước C Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng dung dịch HCl D Các amin khơng độc, sử dụng chế biến thực phẩm Câu 21: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cơ cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m : A 53,95 B 44,95 C 22,60 D 22,35 Câu 22: Chất khơng có phản ứng thủy phân là: A glucozơ B etyl axetat C Gly-Ala D saccarozơ Câu 23: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu m gam muối Giá trị m : A 3,425 B 4,725 C 2,550 D 3,825 Nguyễn Thị Thu Sang 69 Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 24: Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m : A 2,90 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Trang 1/2mã đề 254 Câu 25: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 0,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y m gam chất rắn Z Giá trị m : A 25,2 B 19,6 C 22,4 D 28,0 Câu 26: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH) sau: Giá trị V gần với giá trị sau đây: A 1,7 D 2,5 B 2,1 C 2,4 Câu 27: Cho bột Fe vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 HCl đến phản ứng kết thúc, thu dung dịch X, hỗn hợp khí NO, H2và chất rắn khơng tan Các muối dung dịch X : A FeCl3, NaCl B.Fe(NO3)3,FeCl3, NaNO3, NaCl C FeCl2, Fe(NO3)2, NaCl, NaNO3 D FeCl2, NaCl Câu 28: Dung dịch X gồm 0,02mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử NO3-) : A 4,48 g B 5,60 g C 3,36 g D 2,24 g Câu 29: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch HNO (lỗng, dư), thu chất rắn T khí khơng màu hóa nâu khơng khí X Y A AgNO3 FeCl2 B AgNO3 FeCl3 C Na2CO3và BaCl2 D AgNO3 Fe(NO3)2 Câu 30: Cho phát biểu sau: (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhơm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhơm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bơng tẩm dung dịch kiềm Số phát biểu : A B C D Câu 31: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO4 1M Sau phản ứng, thu dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa 896 ml NO (sản phẩm khử N +5, đktc) Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH Biết phản ứng xảy hồn tồn Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 X có giá trị gần với giá trị sau đây: A 63 B 18 C 73 D 20 Câu 32: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan hồn tồn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2 Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4) 0,5M, thu m gam kết tủa Giá trị m : A 27,96 B 29,52 C 36,51 D 1,50 Câu 33: Đốt cháy hồn tồn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu 3,42 mol CO2 3,18 mol H2O Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b : A 53,16 B 57,12 C 60,36 D 54,84 Câu 34: Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2(Z), H2NCH2COOC2H5(T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O ,X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4 , X3 + X4 Nilon-6,6 + H2O Phát biểu sau đúng: A Các chất X2, X3 X4 có mạch cacbon khơng phân nhánh B Nhiệt độ sơi X2 cao axit axetic Nguyễn Thị Thu Sang 70 Tài liệu hóa học lớp 12 C Dung dịch X4 làm quỳ tím chuyển màu hồng D Nhiệt độ nóng chảy X3cao X1 Câu 36: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: X, Y, Z, T là: A Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin B Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ D Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin Câu 37: Đốt cháy hồn tồn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO c mol H2O (b – c = 4a) Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn Giá trị m2 là: A 57,2 B 42,6 C 53,2 D 52,6 Câu 38: Este hai chức, mạch hở X có cơng thức phân tử C6H8O4 khơng tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxyl Z Y khơng phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường; đun Y với H2SO4 đặc 170oC khơng tạo anken Nhận xét sau đúng: A Trong X có ba nhóm –CH3 B Chất Z khơng làm màu dung dịch nước brom C Chất Y ancol etylic D Phân tử chất Z có số ngun tử cacbon số ngun tử oxi Câu 39: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic T là: A 3,84 gam B 2,72 gam C 3,14 gam D 3,90 gam Câu 40: Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val Đốt cháy hồn tồn Q lượng oxi vừa đủ, thu lấy tồn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam có 0,84 lít khí (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam M, thu 4,095 gam H2O Giá trị m gần với giá trị sau đây: A 6,0 B 6,5 C 7,0 D 7,5 ĐỀ Câu 1: Cho chất X, Y, Z, T đơn chức, mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O2 X, Y, Z, T có đặc điểm sau: - X có đồng phân hình học dung dịch X làm đổi màu quỳ tím - Y khơng có đồng phân hình học, có phản ứng tráng bạc, thủy phân Y NaOH thu ancol - Thuỷ phân Z cho chất hữu có số ngun tử cacbon sản phẩm có phản ứng tráng bạc - T dùng để điều chế chất dẻo T khơng tham gia phản ứng với dung dịch NaHCO3 Phát biểu sau đúng? A Y anlyl fomat B Polime điều chế trực tiếp từ T poli(metyl metacrylat) C Z điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng D X axit metacrylic Câu 2: Cho hỗn hợp bột (chứa hai chất có số mol) sau vào lượng dư dung dịch HCl (lỗng, khơng có khơng khí): (a) Al AlCl3; (b) Cu Cu(NO3)2; (c) Fe FeS; (d) Cu Fe2O3; (e) Cu CuO Sau kết thúc phản ứng, số hỗn hợp tan hồn tồn A B C D Câu 3: Các hình vẽ sau mơ tả cách thu khí thường sử dụng điều chế thu khí phòng thí nghiệm Hình dùng để thu khí khí sau: H2, C2H2 , NH3 , SO2 , HCl , N2 Nguyễn Thị Thu Sang 71 Tài liệu hóa học lớp 12 A N2, H2 B H2, N2 , C2H2 C H2 , N2, NH3 D HCl, SO2 Câu 4: Cho phương trình hố học: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4  → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tổng hệ số ( số ngun tố, tối giản) chất có phương trình phản ứng là: A 40 B 52 C 48 D 54 Câu 5: Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu 4,85 gam muối Cơng thức X A H2N–(CH2)3–COOH B H2N–CH2–COOH C H2N–(CH2)2–COOH D H2N–CH(CH3)–COOH Câu 6: Cho hỗn hợp gồm 0,56 gam Fe 0,64 gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO 0,45M Khi kết thúc phản ứng thu dung dịch A Nồng độ mol/lit dung dịch Fe(NO3)2 A là: A 0,04 B 0,05 C 0,055 D 0,045 Câu 7: Một dung dịch có chứa KCl, HCl, Fe 2(SO4)3 có số mol Khi điện phân dung dịch với điên cực trơ, có màng ngăn xốp đến hết ion sắt Dung dịch sau điện phân có : A PH khơng đổi so với ban đầu B PH =7 C PH7 Câu 8: Cấu hình electron lớp ngồi kim loại kiềm thổ (n lớp electron ngồi cùng) A ns2np2 B ns1 C ns2np1 D ns2 2+ 2+ Câu 9: Cho phản ứng: Fe + Cu (1) ;  → Fe + Cu 2+ 3+ 2Fe + Cl2  (2); → 2Fe + 2Cl 3+ 2+ 2+ 2Fe + Cu  (3) → 2Fe + Cu Dãy chất ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hố: A Cu2+ > Fe2+ > Cl2 > Fe3+ B Cl2 > Cu2+ > Fe2+ > Fe3+ C Fe3+ > Cl2 > Cu2+ > Fe2+ D Cl2 > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ Câu 10: Cho 4,5(gam) etylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu là: A 8,15(g) B 7,65(g) C 8,1(g) D 0,85(g) Câu 11: Trong q trình sản xuất axit sunfuric, người ta hấp thụ SO3 H2SO4 đậm đặc thu oleum ( H2SO4.nSO3) Hòa tan 8,45 gam oleum vào nước dung dịch A Để trung hòa hết dung dịch A cần phải dùng 240 gam dung dịch NaOH 1M ( d = 1,2 g/ml ) Cơng thức oleum là: A H2SO4.5SO3 B H2SO4.2SO3 C H2SO4.3SO3 D H2SO4.10SO3 − Câu 12: Dung dịch X chứa 0,2 mol K+; 0,3 mol Ba2+; 0,2 mol Cl − ; x mol HCO3 Giá trị x A 0,2 B 0,3 C 0,6 D 0,4 Câu 13: Để sản xuất ancol etylic người ta dùng ngun liệu mùn cưa vụn gỗ chứa 50% xenlulozơ Nếu muốn điều chế ancol etylic, với hiệu suất q trình 70% khối lượng ngun liệu A 5000kg B 5031kg C 6200kg D 5100kg Câu 14: Cho khí CO qua m gam Fe 3O4 nung nóng thu 11,6 gam chất rắn A khí B Cho tồn khí B hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo 19,7 gam kết tủa Giá trị m : A 14,85 gam B 12,4 gam C 16,0 gam D 13,2 gam Câu 15: Thủy phân hồn tồn 0,1 mol este đơn chức Y 145 mL dung dịch NaOH 1M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol etylic 10 gam chất rắn khan Cơng thức cấu tạo Y A CH3COOC2H5 B C2H3COOC2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 16: Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp gồm tinh bột, glucozơ saccarozơ oxi dư, thu 2,52 lít CO2 (đktc) 1,8 gam nước Giá trị m Nguyễn Thị Thu Sang 72 Tài liệu hóa học lớp 12 A 3,60 B 3,15 C 5,25 D 6,20 Câu 17: Cho luồng khí O2 qua ống đựng 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al Fe nung nóng thu 92,4 gam chất rắn X Hòa tan hồn tồn lượng X dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y 3,44 gam hỗn hợp khí Z Biết có 4,25 mol HNO tham gia phản ứng, cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng N có 319 gam hỗn hợp muối : A 18,213% B 18,125% C 18,038% D 18,082% 2+ 2+ 2Câu 18 : Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca , Mg , HCO3 , Cl , SO4 Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng A HCl B NaHCO3 C H2SO4 D Na2CO3 Câu 19: Cho thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch natri aluminat (b) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội (c) Sục khí SO2 đến dư vào nước brom (d) Cho mẩu Li vào bình kín chứa khí N2 nhiệt độ thường (e) Dẫn khí H2S đến dư qua dung dịch CuSO4 (g) Rắc bột lưu huỳnh lên thuỷ ngân bị rơi vãi Số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hố – khử A B C D Câu 20: Cho dãy chất: metyl acrylat, tristearin, saccarozơ, glyxylalanin Số chất bị thủy phân đun nóng mơi trường axit A B C D +N +T +M Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng: X (C9H8O2) → Y → Z → metyl acrylat xt Tên gọi X A phenyl acrylat B phenyl metacrylat C benzyl acrylat D benzyl axetat Câu 22: Có phát biểu sau: Khi cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư tạo sản phẩm bột Phân tử α-amino axit có nhóm NH2 nhóm COOH Dung dịch amino axit có khả làm quỳ tím chuyển màu Các amino axit chất rắn nhiệt độ thường Cho α-amino axit tác dụng với hỗn hợp NaNO2 HCl sinh khí N2 Số phát biểu A B C D Câu 23: Thủy phân hồn tồn 14,6 gam Gly–Ala dung dịch NaOH dư, thu m gam muối Giá trị m A 20,8 B 18,6 C 22,6 D 16,8 Câu 24: Amin sau amin bậc hai? A propan-2-amin B phenylamin C propan-1-amin D đimetylamin Câu 25: Phát biểu sau đúng? Saccarozơ glucozơ A có khả tham gia phản ứng tráng bạc B có chứa liên kết glicozit phân tử C có tính chất ancol đa chức D bị thủy phân mơi trường axit đun nóng Câu 26: Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chất dãy thuộc loại polisaccarit A B C D Câu 27: Hỗn hợp X gồm tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tạo từ Gly, Ala Val Đốt cháy hồn tồn m gam X, cho tồn sản phẩm cháy (chỉ gồm CO 2, H2O N2) vào bình đựng 140ml dung dịch Ba(OH) 1M, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy có 840 ml (dktc) khí thu dung dịch có khối lượng tăng 11,865 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.Giá trị m gần với giá trị sau đây? Nguyễn Thị Thu Sang 73 Tài liệu hóa học lớp 12 A 8,25 B 7,25 C 6,26 D 7,26 + NaOH + HCl Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng dung dịch: Alanin  → X  → Y (X, Y chất hữu HCl dùng dư) Cơng thức Y A ClH3N-CH(CH3)-COONa B ClH3N-CH(CH3)-COOH C ClH3N-(CH2)2-COOH D H2N-CH(CH3)-COONa Câu 29: Thực thí nghiệm sau: (1) Thả viên Fe vào dung dịch HCl (2) Thả viên Fe vào dung dịch FeCl3 (3) Thả viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 (4) Đốt dây Fe bình kín chứa đầy khí O2 (5) Nối dây Ni với dây Fe để khơng khí ẩm (6) Thả viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 H2SO4 lỗng Số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 30: Đốt cháy 3,2 gam este E đơn chức, mạch hở 3,584 lít CO (đktc) 2,304 gam H2O Nếu cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu 14,3 gam chất rắn khan Cơng thức phân tử ancol tạo nên este là: A CH4O B C2H6O C C3H6O D C3H8O Câu 31: Hai tơ sau tơ tổng hợp? A tơ nilon-6,6 bơng B tơ visco tơ axetat C tơ tằm bơng D tơ nilon-6,6 tơ nitron Câu 32: Cho 0,15 mol hỡn hợp X gờm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (Lysin) vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y Y phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M Sớ mol lysin X là: A 0,1 B 0,8 C 0,05 D 0,75 Câu 33: Trong phòng thí nghiệm, Cu điều chế cách đây? A Nhiệt phân Cu(NO3)2 B Điện phân nóng chảy CuCl2 C Cho kim loại K vào dung dịch Cu(NO3)2 D Cho kim loại Fe vào dung dịch CuSO4 Câu 34: Để tác dụng hết với 4,64 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch HCl M thu dung dịch A 5,6 B 4,96C Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Giá trị cửa m là: A 4,8 D 6,4 Câu 35: Cho 16,8 gam Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng kết thúc thu m gam chất rắn Giá trị m A 18,4 B 12,8 C 16,8 D 16 Câu 36: Hai kim loại tác dụng mãnh liệt với nước điều kiện thường A K Ca B Na Al C Li Mg D Mg Na Câu 37: 39 Có hỗn hợp gồm Cu, Fe, Al, Zn dạng bột mịn Để tách lấy Cu người ta hòa tan hỗn hợp vào: A Dung dịch HNO3 B Dung dịch Ag2SO4 C Dung dịch Ni(NO3)2 D Dung dịch CuSO4 Câu 38: Cho 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M vào 100 ml dung dịch AlCl 1,5 M Sau phản ứng kết thu a gam kết tủa Giá trị a là: A 7,8 gam B 3,9 gam C 9,36 gam D 10,7 gam Câu 39: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO ) tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X Để thu lượng kết tủa lớn X A Na CO B NaOH C Ca(OH) D Ba(OH) Câu 40: Hồ tan hồn tồn gam CuO lượng đủ V lít dung dịch H 2SO4 lỗng 0,05 M Giá trị V A B C D 2,5 Nguyễn Thị Thu Sang 74 Tài liệu hóa học lớp 12 ĐỀ Câu 1: Ngun tố sắt có số hiệu ngun tử 26 Trong bảng tuần hồn, sắt thuộc A chu kì nhóm VIIIA B chu kì nhóm VIIIB C chu kì nhóm IVA D chu kì nhóm VIIIB Câu 2: Ứng với CTPT C4H8O2 có este đồng phân A B C D Câu 3: Phát biểu sau khơng ? A Chất béo khơng tan nước B Chất béo khơng tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung mơi hữu C Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần ngun tố D Chất béo este glixerol axit cacboxylic mạch dài, khơng phân nhánh Câu 4: Tinh bột xenlulozơ A monosaccarit B Đisaccarit C Đồng phân D Polisaccarit Câu 5: Ngun nhân anilin có tính baz : A Phản ứng với dd axit B Là dẫn xuất amoniac C Có khả nhường proton D Trên N đơi điện tử tự có khả nhận proton H+ Câu : Trong nhận xét sau đây, nhận xét đúng? A Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím sang đỏ B Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím sang xanh C Dung dịch amino axit khơng làm đổi màu quỳ tím D Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím sang đỏ sang xanh khơng làm đổi màu quỳ tím Câu 7: tripeptit hợp chất A.mà phân tử có liên kết peptit B.có lk peptit mà phân tử có gốc amino axit giống C có lk peptit mà phân tử có gốc amino axit khác D có lk peptit mà phân tử có gốc amino axit Câu 8: Kim loại khác có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác Sự khác định A khối lượng riêng khác B kiểu mạng tinh thể khác C mật độ electron tự khác D mật độ ion dương khác Câu 9: Phát biểu sau phù hợp với tính chất hố học chung kim loại ? A Kim loại có tính khử, bị khử thành ion âm B Kim loại có tính oxi hố, bị oxi hố thành ion dương C Kim loại có tính khử, bị oxi hố thành ion dương D Kim loại có tính oxi hố, bị khử thành ion âm Câu 10: Cho ion kim loại : Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hố giảm dần : A Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ B Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ C Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ D Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ Câu 11: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) cách sau coi an tồn ? A Dùng fomon, nước đá B Dùng phân đạm, nước đá C Dùng nước đá nước đá khơ D Dùng nước đá khơ, fomon Câu 12: Mưa axit chủ yếu chất sinh q trình sản xuất cơng nghiệp khơng xử lí triệt để Đó chất sau ? A SO2, NO2 B H2S, Cl2 C NH3, HCl D CO2, SO2 Nguyễn Thị Thu Sang 75 Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 13: Tục ngữ có câu: "Nước chảy đá mòn" nghĩa đen phản ánh tượng đá vơi bị hồ tan gặp nước chảy Phản ứng hố học sau dùng để giải thích tượng này? A Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O B Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2 C CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 D CaO + H2O Ca(OH)2 Câu 14: Chất sau khơng phản ứng với dung dịch NaOH? A NaCl B FeCl3 C Al(OH)3 D Al2O3 Câu 15: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S khơng khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B.5 C D Câu 16: Có q trình điện phân sau : (1) Điện phân dung dịch CuSO4 với anot làm kim loại Cu (2) Điện phân dung dịch FeSO4 với điện cực graphit (3) Điện phân Al2O3 nóng chảy với điện cực than chì (4) Điện phân dung dịch NaCl với anot than chì catot thép Các q trình điện phân mà cực dương bị mòn : A (1), (2) B (1), (3) C (2), (3) D (3), (4) to Câu 17: Cho phản ứng mơ tả phương pháp khác để làm mềm nước cứng (dùng M 2+ thay cho Ca2+ Mg2+) (1) M2+ + CO32− MCO3 (2) M2+ + 2HCO3− MCO3 + CO2 + H2O (3) 3M2+ + 2PO43− M3(PO4)2 (4) M2+ + HCO3− + OH− MCO3 + H2O Phương pháp áp dụng với nước có độ cứng tạm thời ? A (1) B (2) C (1) (2) D (1), (2), (3) (4) Câu 18: Thủy phân hồn tồn mol pentapeptit Y thu mol alanin, mol valin mol glyxin Khi thủy phân khơng hồn tồn Y thu đipeptit Ala-Val, Val-Ala tri peptit GlyAla- Ala Trình tự - amino axit Y A Ala – Val – Ala – Ala – Gly B Val – Ala – Ala – Gly – Ala C Gly – Ala – Ala – Val – Ala D Gly – Ala – Ala – Ala – Val Câu 19: Để phân biệt xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng ta dùng thuốc thử sau đây: A Chỉ dùng I2 B Chỉ dùng Cu(OH)2 C Kết hợp I2 Cu(OH)2 D Kết hợp I2 AgNO3/NH3 Câu 20: Tơ nilon 6,6 thuộc loại : A Tơ nhân tạo B tơ bán tổng hợp C tơ thiên nhiên D tơ tổng hợp Câu 21: Cho Al vào dung dịch : H2SO4 loãng, HNO3 (đậm đặc, to), Ba(OH)2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc, thấy sinh khí B có tỉ khới so với O2 nhỏ 0,9 Sớ dung dịch phù hợp là : A B C D Câu 22: Thực thí ngiệm sau: (1) Cho kim loại Fe ngun chất vào dung dịch CuSO4 (2) Cho kim loại Al ngun chất vào dung dịch HNO3 lỗng, nguội (3) Đốt dây kim loại Mg ngun chất khí Cl2 (4) Cho hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 lỗng Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học A B C D Nguyễn Thị Thu Sang 76 Tài liệu hóa học lớp 12 Câu 23: Hợp chất khơng thể tham gia phản ứng trùng hợp ? A Caprolactam B axit -aminoenantoic C Metyl metacrylat D Butadien -1,3 Câu 24 : Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), hiệu suất phản ứng 90% khối lượng polime thu A 4,3 gam B 7,3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam Câu 25: Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 lỗng (dư), đun nóng, thu V ml khí H2 (đktc) Giá trị V A 896 B 336 C 224 D 672 Câu 26: Cho m gam Al phản ứng hồn tồn với dung dịch HNO lỗng (dư), thu 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 4,05 B 2,70 C 8,10 D 5,40 Câu 27: Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam ancol etylic, có H 2SO4 đặc xúc tác Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân 66,67% lượng axit chuyển thành este etylaxetat Thành phần số mol chất phản ứng đạt trạng thái cấn là: A mol CH3COOC2H5; mol CH3COOH; mol C2H5OH B mol CH3COOC2H5; mol CH3COOH; mol C2H5OH C 1,5 mol CH3COOC2H5; 1,5 mol CH3COOH; 1,5 mol C2H5OH D 2,5 mol CH3COOC2H5; 0,5mol CH3COOH; 0,5 mol C2H5OH Câu 28: Cho m gam glucoz lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75% Tồn khí CO sinh hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo 80g kết tủa Giá trị m là? A 72 B 54 C 108 D 96 Câu 29: Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0,1M Giả sử thể tích khơng thay đổi CM metylamin là: A 0,06 B 0,05 C 0,04 D 0,01 Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỉ lệ số mol tương ứng : vào nước (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít khí H2 (ở đktc) m gam chất rắn khơng tan Giá trị m A 10,8 B 5,4 C 7,8 D 43,2 Câu 31: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 0,1M Cu(NO3)2 0,5M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch X m gam chất rắn Y Giá trị m A 2,80 B 2,16 C 4,08 D 0,64 Câu 32: Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) catot thu 6,4 gam kim loại thể tích khí (đktc) thu anot A 4,48 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 0,56 lít Câu 33: Cho 200 ml dung dịch AlCl 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 1,2 B 1,8 C 2,4 D Câu 34: Trợn 10,8g bợt Al với 34,8g bợt Fe3O4 rời tiến hành phản ứng nhiệt nhơm điều kiện khơng có khơng khí Hoà tan hoàn toàn hỡn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H 2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc) Hiệu śt của phản ứng nhiệt nhơm là A 80% B 90% C 70% D 60% Câu 35: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu phản ứng với dung dịch HCl lỗng (dư), đến phản ứng xảy hồn tồn thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Khối lượng Cu 10,0 gam hỗn hợp X A 2,8 gam B 8,4 gam C 5,6 gam D 1,6 gam Câu 36: Một mẫu khí thải có chứa CO 2, NO2, N2 SO2 sục vào dung dịch Ca(OH) dư Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ Nguyễn Thị Thu Sang 77 Tài liệu hóa học lớp 12 A B C D Câu 37 : Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol Na 2CO3 b mol NaHCO3 Số mol khí CO2 thu phụ thuộc vào số mol HCl biểu diễn đồ thị sau (coi khí CO2 khơng tan nước): Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 38: Hòa tan hết hỗn hợp X chứa 11,2 gam Fe 23,2 gam Fe3O4 dung dịch HCl lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y chứa muối 2,688 lít khí H (đktc) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Xác định giá trị m: A 176,45 B 198,92 C 134,56 D 172,45 Câu 39: Cho 81,6 gam hỗn hợp CuO Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:2) tan hết dung dịch H2SO4 lỗng, vừa đủ, thu dung dịch X Cho m gam Mg vào X, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y Thêm dung dịch KOH dư vào Y kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 62,0 gam chất rắn E Giá trị gần với m A 25,2 B 26,5 C 29,8 D 28,1 Câu 40 : Cho 7,52g hỗn hợp gồm Al ; Fe ; Cu vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,6M HCl 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 2,56g chất rắn có 3,808 lit khí (dktc) Thêm tiếp vào bình 1,7g NaNO3 ; phản ứng kết thúc thể tích khí NO (dktc , sản phẩm khử nhất) tạo thành khối lượng muối dung dịch : A 0,672 lit 26,75g B 0,672 lit 27,39g C 0,448 lit 26,75g D 0,048 lit 27,39g ĐỀ 10 Câu 1: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại ? A Liti B Xesi C Natri D Kali Câu 2: X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hố: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A Fe, Cu B Cu, Fe C Ag, Mg D Mg, Ag Câu 3: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước)những kim loại A Cu B Zn C Sn D Pb Câu 4: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 5: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng) Khi phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn gồm A Cu, Al, Mg B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3, Mg D Cu, Al2O3, MgO Câu 6: Thuỷ phân hồn tồn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu 5,98 gam ancol Y Tên gọi X A Etyl fomat B Etyl axetat C Etyl propionat D Propyl axetat Câu 7: Hai chất dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na2CO3 HCl B Na2CO3 Na3PO4 Nguyễn Thị Thu Sang 78 Tài liệu hóa học lớp 12 C Na2CO3 Ca(OH)2 D NaCl Ca(OH)2 Câu Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có: A kết tủa trắng sau kết tủa tan dần B bọt khí kết tủa trắng C kết tủa trắng xuất D bọt khí bay Câu 9: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Hai kim loại A Be Mg B Mg Ca C Sr Ba D Ca Sr Câu 10: Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có mơi trường kiềm A Be, Na, Cr B Na, Ba, K C Na, Fe, K D Na, Cr, K Câu 11: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 50% B 62,5% C 55% D 75% Câu 12: Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Ca Fe B Mg Zn C Na Cu D Fe Cu Câu 13: Số đồng phân amin bậc ứng với cơng thức phân tử C4H11N A B C D Câu 14: Dung dịch chất chất khơng làm đổi màu quỳ tím ? A CH3NH2 B NH2CH2COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D CH3COONa Câu 15 : Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng A màu da cam B màu tím C màu vàng D màu đỏ Câu 16: Cho X amino axit Khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch HCl dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M thu 1,835 gam muối khan Còn cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2% Cơng thức cấu tạo X : A.NH2C3H6COOH B NH2C2H4 COOH C.H2NC3H5(COOH)2 D (H2N)2C3H4(COOH)2 Câu 17: Trong loại polime sau : tơ tằm, sợi bơng, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ loại ? A Tơ tằm, sợi bơng, nilon-6,6 B Sợi bơng , tơ visco, tơ axetat C Sợi bơng , len, nilon-6,6 D Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat Câu 18: Cho 10 gam hỗn hợp kim loại Mg Cu tác dụng hết với dung dịch HCl lỗng dư thu 3,733 lit H2(đkc) Thành phần % Mg hỗn hợp là: A 50% B 35% C 20% D 40% Câu 19: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 20: Để khử hồn tồn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc) Khối lượng chất rắn sau phản ứng A 28 gam B 26 gam C 22 gam D 24 gam Câu 21.Dãy gồm chất xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải A CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 22: Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Câu 23: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 lỗng vào dung dịch K2CrO4 màu dung dịch chuyển từ A khơng màu sang màu vàng B màu da cam sang màu vàng C khơng màu sang màu da cam D màu vàng sang màu da cam Câu 24: Trong khí thải cơng nghiệp thường chứa khí: SO2, NO2, HF Có thể dùng chất (rẻ tiền) sau để loại khí đó? A NaOH B Ca(OH)2 C HCl D NH3 Câu 25: Dùng m gam Al để khử hết gam Fe2O3 (Phản ứng nhiệt nhơm) Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí H2 (đktc) Tính m A 0,540 gam B 2,97 gam C 1,080 gam D 3,24 gam Câu 26: Tiến hành thí nghiệm sau Nguyễn Thị Thu Sang 79 Tài liệu hóa học lớp 12 Cho Zn vào dung dịch AgNO3 Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 Cho Na vào dung dịch CuSO4 Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Đun nóng hỗn hợp rắn gồm Fe Mg(NO3)2 Các thí nghiệm thể tính khử kim loại A B C D Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng sau: + Cl2 + dd KOH dư + dd H 2SO loãng t0 dd HCl, t → X  → Y  → Z  →T ( NH ) Cr2O7  Trong X, Y, Z, T hợp chất khác crom Chất T A K2Cr2O7 B K2CrO4 C Cr2(SO4)3 D CrSO4 Câu 28 Dung dịch X chứa đồng thời 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 lỗng Khối lượng Fe tối đa có khả tác dụng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử N+5) A 5,6 gam B 4,48 gam C 2,24 gam D 3,36 gam Câu 29: Đốt cháy hồn tồn 12,42 gam hỗn hợp chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần dùng vừa đủ 0,42 mol O2 Sản phẩm cháy thu chứa a mol H2O Giá trị a là: A 0,38 B 0,39 C 0,40 D 0,41 Câu 30: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al(NO3)3 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị Giá trị a, b tương ứng A 0,3 0,6 B 0,6 0,9 C 0,9 1,2 D 0,5 0,9 sè mol Al(OH)3 0,3 sè mol OH- a b Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại (b) Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (c) Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag + dung dịch thành Ag (d) Cho Mg vào dung dịch FeCl dư, khơng thu Fe Số phát biểu A B Câu 32: Cho cać nhân ̣ xet́ sau: C D (1) Có thể tạo được tới đa dipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỡn hợp Alanin và Glyxin (2) Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với axit HCl hoặc phản ứng trùng ngưng (3) Giớng với axit axetic, amino axit có tác dụng với bazo tạo ḿi và nước (4) Axit axetic và axít α-amino glutaric có thể làm đởi màu quỳ tím thành đỏ (5)Thủy phân khơng hoàn toàn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr có thể thu được tripeptit có chứa Gly (6) Cho HNO3 đặc vào ớng nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím Có nhận xét đúng? A B C D Câu 33: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y,Z,T với th́c thử được ghi ở các bảng sau: Nguyễn Thị Thu Sang 80 Tài liệu hóa học lớp 12 Mẫu thử Th́c thử Hiện tượng Y Dung dịch Br2 Mất màu dung dịch nước Br2 X,Y,Z Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa Ag trắng sáng Z,Y,T Dung dịch Cu(OH)2/OH, t0 Tạo kết tủa Cu2O màu đỏ gạch X,Y,Z lần lượt là: A Glucozo, fructozo, metyl format, glixerol B Metyl format, fructozo, glucozo, glixerol C Metyl format, glucozo, fructozo, glixerol D Metyl format, glucozo, glixerol, fructozo Trong chất glucozơ, fructozơ, metyl format, glixerol thì chất mà phản ứng cả với mẫu thử thì chất đó là glucozơ →Y là glucozơ X chỉ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 →X là metyl format Còn lại fructozơ và glixerol thì Z phản ứng với cả mẫu thử nên Z là fructozơ Còn lại T là glixerol Câu 34: Hợp chất hữu X có CTPT C3H10O4N2 X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí làm xanh quỳ tím ẩm có tổng thể tích 2,24 lít (đktc) dung dịch chứa m gam muối axit hữu Giá trị m là: A 13,4 gam B 13,8 gam C 6,7 gam D 6,9 gam Câu 35 Hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm 8,4 gam Fe 4,8 gam Cu 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,3M HCl 1,2M, thu khí NO (khí nhất) dung dịch X Cho X vào dung dịch AgNO3 dư thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hồn tồn, NO sản phẩm khử N+5 Giá trị m gần với A 60 B 86 C 90 D 102 Câu 36 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 Cu vào dung dịch HNO3, thu dung dịch Y, có 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm NO NO2 (có tỉ khối so với hiđro 19) lại gam kim loại khơng tan Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch Y, lọc tách kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 80 gam chất rắn Thành phần phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X A 38,72% B 61,28% C 59,49% D 40,51% Câu 37: Đun nóng 0,12 mol aminoaxit X ( H2N - R- COOH) với 240ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Cho 400ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch Y, cạn dung dịch sau phản ứng kết thúc thu 37,04 gam rắn khan Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 38 : Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 1M Cu(NO3)2 1,2M điện cực trơ với cường độ dòng điện I = 5A thời gian 7720 giây dừng điện phân Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 0,75m gam hỗn hợp rắn Giá trị m A 29,12 gam B 28,00 gam C 30,24 gam D 29,68 gam Câu 39 Chất hữu X (chỉ chứa C, H, O có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất) Cho 5,52 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau chưng khơ thu nước, phần chất rắn chứa hai muối natri có khối lượng 8,88 gam Đốt cháy hồn tồn 4,44 gam hỗn hợp hai muối oxit thu 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2 (đktc) 0,9 gam nước Phần trăm khối lượng ngun tố O X gần với giá trị sau đây? A 45% B 30% C 40% D 35% Câu 40: Peptit X peptit Y mạch hở cấu tạo từ α-amino axit no; Z este chức glyxerol axit thuộc dãỵ đẳng axit acrylic Đốt cháy 0,16 mol hỗn hợp E chứa X, Y, z có tỉ lệ mol tương ứng 1: : , sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua bình đựng nước vơi dư thu 196,0 gam kết tủa; đồng thời khối lượng bình tăng 112,52 gam Khí khỏi bình tích 2,688 lít (đktc) Mặt khác đun nóng 64,86 gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu lượng muối A 78,24 gam B 87,25 gam C 89,27 gam D 96,87 gam Nguyễn Thị Thu Sang 81 ... A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat Câu 23: Anilin, alanin, mononatri glutamat cho phản... DANG 4: GIẢI TỐN MUỐI AMONI, ESTE CỦA AMINO AXIT - Cơng thức chung muối amoni: H2N – R – COONH4 H2N – R – COOH3NR’ - Cơng thức chung este amino axit: H2N – R – COOR’ - Muối amoni, este amino axit... hợp chất: A Gluxit B Mono saccarit C Đisaccarit D A, B Câu 3/ Saccarozơ mantozơ là: A monosaccarit B Gốc glucozơ C Đồng phân D Polisaccarit Câu 4/ Tinh bột xenlulozơ A monosaccarit B Đisaccarit
- Xem thêm -

Xem thêm: on thi tot nghiep thpt quoc gia mon hoa 2017 , on thi tot nghiep thpt quoc gia mon hoa 2017 , on thi tot nghiep thpt quoc gia mon hoa 2017