0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 5

5 268 0
  • ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:29

Đề Ôn Số 5 Câu 1: Đốt cháy chất hữu cơ, mạch hở X thu 1,008 lit CO 2 (đkc) và 1,08gam H 2 O. Vậy X là: A. C 3 H 8 O B. C 4 H 8 O C. C 2 H 6 O D. C 4 H 10 O Câu 2 : Hòa tan hhA: 0,1mol Cu 2 S, 0,05mol FeS 2 trong HNO 3 ; thu được ddB. Cho dd Ba(OH) 2 dư vào ddB. Sau pứ sẽ thu được bao nhiêu g kết tủa? A. 34,95 g B.46,6g C.46,75g D. 61,75 g Câu 3: Tìm phát biểu sai A. Xycloankan là hydrocacbon no B. ankin là hydrocacbon có hai liên kếtπ C.Chỉ có anken đốt cháy thì mol CO 2 = mol H 2 O D. axit tác dụng được AgNO 3 /NH 3 Câu 4: Izopren (2-mêtyl butadien – 1,3) tác dụng với Br 2 (1:1 mol) tạo được A. 1 sản phẩm B. 2 sản phẩm C. 3 sản phẩm D. 4 sản phẩm Câu 5: Đốt hết chất hữu cơ A. Dẫn hết sảm phẩm cháy vào bình đựng dd Ba(OH) 2 dư; thấy có 5,91 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 1,86 gam. Vậy A là: A. CH 2 O B. C 2 H 6 O C. C 3 H 8 O D. C 4 H 10 O Câu 6 : Nguyên tử ø đều có Z không quá 20 và có 2 ecletron độc thân là: A. C, S ,O B. N,P , S C. Si, O, S,l D. A, C đều đúng Câu 7: Cho m gam hỗn hợp gồm: Mg, Fe, Al phản ứng hết với HCl; thu được 0,896 lít H 2 (đkc) và 5,856 gam hh muối . Vậy m có thể bằng: A.3,012 B.3,016 C.3,018 D. Kết quả khác Câu 8:Andehit no ,đơn chức có cơng thức chung là C n H 2n + 1 CHO . Vậy andehit no ,hai chức có cơng thức chung là : A C n H 2n + 1 (CHO) 2 B C n H 2n – 1 (CHO) 2 C C n H 2n (CHO) 2 D R(CHO) 2 Câu 9: Các chất có thể điều chế trực tiếp chất X (C, H, O) có % O = 53,33% là: A.CH 2 = CHCl B. C 2 H 6 O C. C 2 H 6 O 2 D. A, B, C đều đúng Câu 10: Cho hỗn hợp chất hữu cơ mạch hở có cơng thức phân tử C 3 H 6 O 2 hợp chất có thể là: A. Axit hay este đơn chức no. B. Xeton hai chức no C. Anđehit hai chức no D. Rượu hai chức chưa no có 1 liên kết đơi Câu 11: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một lỗng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100 o C. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu ? A. 5/6 B. 5/3 C. 7/3 D. 10/3 Câu 12: Cho 2,24l CO 2 (đkc) hấp thu hoàn toàn bởi 150 ml dung dòch NaOH 1M khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là : A 14,2 B 12,4 C 15,3 D . 13,7 Câu 13: CTPT nào sau đây là không đúng A C 3 H 6 O 2 N B C 5 H 11 N C. C 7 H 18 N 3 Cl D C n H 2n – 2 Cl 2t Câu 14: Đốt cháy một lượng amin bậc nhất được 8,8g CO 2 ; 7,2g H 2 O và 2,24l N 2 (đkc). Amin trên có công thức: A CH 3 NH 2 B C 2 H 4 (NH 2 ) 2 C C 2 H 7 NH 2 D Công thức khác Câu 15: Tên gọi nào sai với cơng thức tương ứng: A. H 2 N – CH 2 – COOH: glixin B. CH 3 – CHNH 2 – COOH: α – Alanin C. HOOC – CH 2 – CH 2 – CH(NH 2 )– COOH : Axit glutamic D. H 2 N – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH(NH 2 ) – COOH :lizin Câu 16: Hai ion đơn nguyên tử X 2+ và Y − đều có cấu hình e như cấu hình e của nguyên tử 10 Ne. Vậy số p trong X 2+ và Y − lần lượt là : A 14 và 8 B 12 và 9 C 10 và 10 D 8 và 11 Câu 17: Tách nước 2 rượu A ,B liên tiếp , chỉ được 1 anken duy nhất .A ,B là: A. CH 3 OH ,C 2 H 5 OH B.Rượu etylic,Rượu n-propylic C .Rượu n-propylic ,Rượu n-butylic D. Rượu tert-butylic , n-propylic Câu 18 :Hỗn hợp khí X gồm (C 3 H 8 và C 4 H 10 ) có tỉ khối đối với H 2 là 25,5. Thành phần % thể tích là : A 50 và 50 B 25 và 75 C 45 và 55 D 20 và 80 Câu 19 :Trong dung dòch Al 2 (SO 4 ) 3 loãng có chứa 0,6 mol thì dung dòch đó có chứa: −2 4 SO A 0,2 mol Al 2 (SO 4 ) 3 B 0,4 mol Al 3+ C 1,8 mol Al 2 (SO 4 ) 3 D Cả Avà B đều đúng Câu 20:Để phân biệt các chất alanin, axit glutamic và metylamin , chỉ cần dùng: A. Cu(OH) 2 , t o B. phenolphtalein C. Dung dịch Na 2 CO 3 D. Quỳ tím Câu 21 Có bao nhiêu loại khí thu được khi cho các hóa chất rắn hay dung dòch sau đây phản ứng với nhau : Al , FeS , HCl , NaOH , (NH 4 ) 2 CO 3 ? A .1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 22: Cho 10,8 gam hỗn hợp 2 rượu A ,B tác dụng Na vừa đủ , thu được 17,4 gam muối Na.Số mol khí H 2 thốt ra là: A.0,15 mol B. 1,5 mol C. 3 mol D. 3,2 mol Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol phenol và 0,1 mol axit axetic tác dụng hồn tồn với 300 ml dd Br 2 1 M.Cho dd sau phản ứng tác dụng với dd NaOH 0,2 M.Số ml dd NaOH cần đủ là: A.2000 B.200 C.1000 D.100 Câu 24: Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg ,Cu tác dụng với 20 gam dd HCl có C% = 36,5%, thu được 0,1 mol khí H 2 .Khối lượng Cu trong hỗn hợp là : A.Nhiều nhất là 5,6 gam B.Ít nhất 2,4 gam C.2,4 gam D.5,6 gam Câu 25 :Andehit A có cơng thức ngun là (C 4 H 6 O) n .A tác dụng H 2 (Ni ,t 0 ) , thu được rượu B.Cho B tác dụng Na dư thì nH 2 = ½ nB .Từ A , muốn điều chế thủy tinh plexiglat , cần ít nhất mấy phản ứng ?(các chất khác có đủ) A. 2 phản ứng B.3 phản ứng C.4 phản ứng D.5 phản ứng Câu 26: Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được: số mol CO 2 = số mol H 2 O thì đó là dãy đồng đẳng: A.Anđehit đơn chức no B.Anđehit vòng no C.Anđehit hai chức no D. Cả A, B, C đều đúng Câu 27: Hỗn hợp A gồm 3 kim loại Cu , X , Fe .Để tách rời được kim loại X ra khỏi hỗn hợp A , mà khơng làm thay đổi khối lượng X , dùng 1 hóa chất duy nhất là muối nitrat sắt .Vậy X là : A.Ag B.Pb C.Zn D.Al Câu 28: Hợp chất hữu cơ A có 2 loại nhóm chức, mà nhóm –COOH gấp 3 lần nhóm –OH. Biết rằng A có CTN là (C 6 H 8 O 7 ) n . CTCT thu gọn của A là : A.C 3 H 4 (COOH) 3 (OH) B.C 6 H 6 (COOH) 6 (OH) 2 C.C 9 H 10 (COOH) 9 (OH) 3 D.Không xác đònh được Câu 29: Hỗn hợp A gồm 3 chất rắn .Chỉ dùng dd NaOH dư , đun nóng , tách được chất có khối lượng phân tử lớn nhất .3 chất rắn đó là: A.Al 2 O 3 ,Fe 2 O 3 ,SiO 2 B.Al 2 O 3 ,Fe 2 O 3 ,MgO C.BaO ,FeO, Al 2 O 3 D.CuO, Al 2 O 3 ,ZnO Câu 30: Cho hỗn hợp 2 kim loại Mg , Zn tác dụng với dung dịch CuSO 4 , được hỗn hợp 2 muối và hh 2 kim loại , đó là : A.MgSO 4 , ZnSO 4 , Cu ,Zn B.MgSO 4 , ZnSO 4 ,Cu,Mg C.CuSO 4 ,ZnSO 4 , Cu ,Mg D.CuSO 4 ,ZnSO 4 , Mg ,Zn Câu 31 :Khi đun nóng một rượu đơn chức A với H 2 SO 4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy cơng thức của A là: A .C 3 H 7 OH B.C 2 H 5 OH C.C 3 H 5 OH D.C 4 H 7 OH Câu 32:Đốt cháy hết a mol một amino axit A được 2 a mol CO 2 và 2,5a mol H 2 O. A có cơng thức phân tử: A.C 2 H 5 NO 4 B. C 2 H 5 N 2 O 2 C.C 2 H 5 NO 2 D.C 4 H 10 N 2 O 2 Câu 33:Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 108 đv.C. Y không tác dụng NaOH , nhưng tác dụng Na Công thức cấu tạo của Y là : A.C 6 H 5 OH B.p -CH 3 C 6 H 4 OH C.C 6 H 5 -CH 2 -OH D. Kết quả khác Câu 34: Hỗn hợp A gồm Al 2 O 3 và oxit kim loại M X O Y .Cho khí H 2 dư , nung nóng A qua , được chất rắn .Cho chất rắn qua dung dịch NaOH dư ,đến kết thúc , được rắn B .Cho B tan hết trong dd HCl dư ,khơng có khí thốt ra. M X O Y là : A.CuO B.MgO C.ZnO D.Fe 3 O 4 Câu 35:Trong phản ứng : 3Cl 2 + 6KOH → KClO 3 + 3H 2 O A.Cl 2 là chất khử , KOH là chất oxi hố B.Cl 2 vừa là chất oxi hố vừa là chất khử C.Cl 2 là chất oxi hố , KOH là chất khử D.Không có chất khử ,chất oxi hóa Câu 36 : Phân tích một amino axit A, cho kết quả: 54,9% C, 10% H, 10,7% N và M X = 131. Cơng thức phân tử của X là: A.C 6 H 13 O 2 N B. C 4 H 14 ON 2 C.C 6 H 15 O 2 N D. Kết quả khác Câu 37: Các chất nào dưới đây đều tác dụng với Na ? A.C 3 H 5 OH , C 2 H 6 O , Phenol B.Phenol , rượu benzylic , benzen C. Phenol , rượu etylic , propanon D.C 2 H 5 OH , C 3 H 5 OH ,H 2 O Câu 38:Hỗn hợp A gồm 3 chất rắn .Chỉ dùng dung dịch H 2 SO 4 loãng dư ,tách được chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất. 3 chất rắn đó là: A.BaO ,CuO, Al 2 O 3 B.Al 2 O 3 ,Fe 2 O 3 ,MgO C.Al 2 O 3 ,Fe 2 O 3 ,NaOH D.Al 2 O 3 ,Fe 2 O 3 ,SiO 2 Câu 39:Cho Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp 2 muối CuSO 4 ,FeSO 4 , được 2 muối và 2 kim loại .Đó là : A.FeSO 4 , CuSO 4 , Cu ,Fe B.MgSO 4 , FeSO 4 ,Cu , Fe C.MgSO 4 , CuSO 4 ,Cu ,Mg D.MgSO 4 , FeSO 4 ,Mg,Fe Câu 40 : Hỗn hợp X gồm 3 rượu A, B, D, trong đó B, D là 2 rượu đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol X thu được 0,07 mol CO 2 . Vậy công thức phân tử của các rượu lần lượt là: A.CH 4 O và C 3 H 8 O B.CH 4 O và C 3 H 6 O C.CH 4 O và C 3 H 4 O D.C 2 H 6 O,C 3 H 8 O GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 5, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 5, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 5