0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 4

5 315 0
  • ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:29

Đề ôn số 4 Câu 1 : Axit acrylic (CH 2 =CH-COOH) có cơng thức chung là : A.(C 2 H 3 COOH) n B.C 2n H 3n COOH C.C n H 2n – 1 COOH D.C n H 2n COOH Câu 2 : Các chất có thể điều chế trực tiếp X (C, H, O) có % O = 34,78% là A.CH 2 = CH 2 B. (CH 2 O) n C. C 2 H 4 O D. a, b, c đều đúng Câu 3 : A) là andehyt có % O = 37,21. (A) có thể điều chế : A. C 2 H 4 (OH) 2 B. C 3 H 6 (OH) 2 C. C 4 H 8 (OH) 2 D. CH 3 OH Câu 4 : K 2 Cr 2 O 2 + C 6 H 12 O 6 + H 2 SO 4 →Cr 2 (SO 4 ) 3 +CO 2 +K 2 SO 4 +H 2 O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 4,2,8,2,3,1,1 B. 4,1,16,4,6,4,2,2 C. 2,1,8,2,3,2,1,1 D. 8,2,8,2,4,4,2,2 Câu 5 : Đốt cháy hồn tồn một chất hữu cơ A nhiều lần axit thu được 1,344 lít khí CO 2 (đo đktc) và 0,9 gam nước. CTN A là: A. (C 2 H 3 O 2 ) n B. (C 4 H 7 O 2 ) n C. (C 3 H 5 O 2 ) n D. (C 2 H 4 O 2 ) n Câu 6: Các axit không làm mất màu ddBr 2 có thể là: A. (C 2 H 3 O 2 ) n B. (C 4 H 7 O 2 ) n C. (C 3 H 5 O 2 ) n D. A,B,C đều đúng Câu 7: Chất X chứa các ngun tố C, H, O trong đó oxi chiếm 53,33% về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol X; biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2mol Ag 2 O trong dung dịch amoniac. X là: A. CH 3 CHO B. C 2 H 5 CHO C. H-CHO D. OHC-CH=CH-CHO Câu 8 : Andehit acrylic (CH 2 =CH-CHO ) có cơng thức chung là : A.(C 2 H 3 CHO) n B.C 2n H 3n CHO C.C n H 2n – 1 CHO D.C n H 2n CHO Câu 9 : Thuỷ phân X đựơc sản phẩm gồm glucôzơ và fructôzơ. X là: A. Sắccarôzơ B. Mantôzơ C. Tinh bột D. Xenlulôzơ Câu 10 : Hòa tan m gam hhA:Cu, Ag trong ddhh: HNO 3 , H 2 SO 4 ; thu được ddB chứa 7,06 gam muối và hhG: 0,05 mol NO 2 ; 0,01 mol SO 2 . Khối lượng hhA băng: A.2,58 B. 3,06 C. 3,00 D. Giá trò khác Câu 11 : X chứa C, H, O có M X = 60 đvC. X có số đồng phân phản ứng được với NaOH bằng: A.1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12: Đun 6,96 gam rượu A với 10,4 gam CuO (dư). Sau pứ thu được một andehyt đơn chức B và 8,48 gam rắn. CTPT A; B sẽ là: A. CH 3 OH, H-CHO B. CH 2 =CH-CH 2 OH, CH 2 =CH-CHO C. C 2 H 5 OH, CH 3 –CHO D. C 3 H 7 OH, C 3 H 7 -CHO Câu 13: Cho 12,1 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị ( II ) khơng đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0,2 mol H 2 . Hai kim loại đó là : A.Mg, Ca B. Mg, Zn C. Fe, Zn D.Ba, Fe Câu 14 : Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm Ba 2+ , Mg 2+ , Pb 2+ , Na + , SO 4 2- , Cl - , CO 3 2- , NO 3 - . Trong 4 dung dịch đó có 2 dd chúa các ion sau: A. ; C. 3 NO − 2 ; ;ClNa Mg +− + 2 3 2 ; 3 ;;NONa Pb CO − + −+ B. ; D. A và C 4 2 SO − 2 ; ;ClNa Ba +− + Câu 15: Cho pứ: MClO 3 + HCl → Cl 2 + MCl + H 2 O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 2,3,3,1,3 B. 2,6,3,1,3 C . 1,3,3,1,3 D. 1,6,3,1,3 Câu 16 :Trong một cốc nước chứa a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - và d mol HCO 3 - Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là: A. a+b=c+d B. 3a+3b=c+d C. 2a+2b=c+d D. Kết quả khác Câu 17 : Hoà tan hết m gam hhA: Mg, Cu, Fe trong HNO 3 ; thu được 0,896 lit NO 2 (đkc) và dung dòch B chứa 3,68 gam muối. Vậy m có giá trò: A. 1,32g C.1, 3g C. 1,2g D. 1,68g Câu 18 : Có các chất: Cu (1); H 2 SO 4 (2); ddCu(NO 3 ) 2 (3); ddFeSO 4 (5); ddFe 2 (SO 4 ) 3 (6); O 2 (7) Từ các chất trên có thể tạo nhiều nhất được: A . 2 pứng B.3 pứng C. 4 pứng D. 5 pứng Câu 19 : Cho 2,4g hỗn hợp gồm: Mg, Fe, Al phản ứng hết với HCl dư, thu được V lít H2 (đkc) và 5,856 gam hh muối . Vậy V có thể bằng: A. 0,9125 B. 0,816 C. 0,8064 D. Kết quả khác Câu 20 : Cho2,3g hỗn hợp gồm: Mg, Fe, Al phản ứng hết với H 2 SO 4 , HCl; thu được 1,008 lít H 2 (đkc). Cô cạn dd thu được mg rắn. Vậy m có thể bằng: A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khác Câu 21 : Hòa tan hhA: 0,1mol Cu 2 S, 0,05mol FeS 2 trong HNO 3 ; thu được ddB. Cho dd Ba(NO 3 ) 2 dư vào ddB. Sau pứ sẽ thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 34,95 g B.46,6g C.46,75g D. Giá trò khác Câu 22 : Trộn 100g ddAgNO 3 17% với 200 g ddFe(NO 3 ) 2 18%, thu được dung dòch A có khối lượng riêng bằng 1,446 g/ml. Vậy thể tích dung dòch sẽ bằng: A.200 ml B. 250ml C.207,46 ml D. 275 ml Câu 23 : . Thêm 900 ml vào 100ml dd A có pH = 9 . pH của dd thu được sẽ bằng: A. 9 B. 11 C. 10 D. 8 Câu 24 Cho m gam BaO vào nước được 200 ml dd A có pH = 13. Vậy m sẽ bằng: A. 1,53 B. 15,3 C.9,18 D. Giá trò khác Câu 25: Cho 0,1 mol FeCl 3 tác dụng hết với dd Na 2 CO 3 dư; Sẽ thu được : A. 10,7 gam kết tủa . C. 11,6 gam kết tủa B. 29,2 gam kết tủa D. 9,0 gam kết tủa Câu 26: Kết luậân nào đúng? A. ddNaAlO 2 có tính axit. B. Al, Cr, Zn là các kim loại lưỡng tính. C. Trong hợp chất O luôn có số oxi hoá bằng -1 D. Phenol có khả năng làm quỳ tím hoá đỏ. Câu 27: Chất X (C, H, O) có %O=34,78% . Các chất có thể điều chế trực tiếp X là: A. C 2 H 5 OCO CH 3 B. HO-C 2 H 4 COONa C. C 6 H 12 O 6 D. A, B, C đều được Câu 28: X có tổng số proton và notron nhỏ hơn 35 và có tổng đại số số oxi hoá dương lớn nhất và hai lần số oxi hoá âm nhỏ nhất bằng –1. X có thể là: A. Cl B. S C. P D. Si Câu 29: Khi nhiệt phân NaNO 3 thu được : A. Na, O 2 , N 2 B. NaNO 2 , O 2 C. Na 2 O, N 2 D Na 2 O, NO 2 , N 2 Câu 30 : FeS 2 + HNO 3 → N 2 O x + X. Vậy X có thể là: A. Fe(NO 3 ) 3 + S + H 2 O C. Fe(NO 3 ) 2 + S + H 2 O B. Fe(NO 3 ) 2 + H 2 S + H 2 O D. Fe 3+ , SO 4 2- , H 2 O Câu 31 : Cho pư Cu + KNO 3 + HCl→ X + NO + H 2 O; X là: A.Cu(NO 3 ) 2 B.CuCl 2 C. Cu(NO 3 ) 2 ; CuCl 2 D. A,B,C đúng Câu 32 : Tìm câu sai trong các câu sau: A. Giữa hai cặp oxi hoá- khử phản ứng xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất tạo ra chất oxi hoá yâú hơn và chất khử yếu hơn B. Phản ứng oxi oá khử là phản ứng trong đó có sự cho và nhận electron C. Quá trình oxi hoá là quá trình nhường electron quá trình khử là quá trình nhận electron D. Khi trộn chất oxi hoá với chất khử sẽ xảy ra phản ứng oxi hoá khử Câu 33: FeS 2 + H 2 SO 4 ( loãng) → FeSO 4 + H 2 S + A (1). Vậy A là : A. SO 2 B. S C. Fe 2 (SO 4 ) 3 D. A, B, C đều sai Câu 34 : Có nhiều nhất bao nhiêu phản ứng có dạng : BaCl 2 + ? → NaCl + ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 35 : Cho pư FeS 2 + HNO 3 + HCl→ X + H 2 SO 4 + NO + H 2 O; X là: A.FeSO 4 B. Fe(NO 3 ) 3 C. FeCl 2 D. FeCl 3 Câu 36 : Kết luậân nào đúng? A. ddNa 2 CO 3 không làm đổi màu quỳ tím . B. Al, Zn là các kim loại lưỡng tính. C. Trong hợp chất H luôn có số oxi hoá bằng +1 D. Tách nước Glyxerin sẽ tạo sản phẩm có khả năng tráng Câu 37: Trong các axit sau, axit phản ứng được với Zn tạo ra khí H 2 là : A.HCl, H 2 SO 4 đậm đặc C. HCl lỗng , H 2 SO 4 lỗng B. HNO 3 lỗng , H 2 SO 4 lỗng D. HCl và HNO 3 Câu 38 : Mantozo và tinh bột đều có phản ứng A.với dung dịch NaCl B. Thuỷ phân trong mơi trường axit C. tráng gương D. Màu với iốt Câu 39: ddHCl có thể phản ứng được với những chất nào trong các chất sau : A. Cu, CuO, Ba(OH) 2 , AgNO 3 , CO 2 C. Quỳ tím, Cu, CuO,Ba(OH) 2 B. NO, AgNO 3 , CuO, Zn, quỳ tím D. Ba(OH) 2 , AgNO 3 , CuO, Zn, quỳ tím Câu 40: Trong số các loại tơ sau: (1) [ - NH – (CH 2 ) 6 – NH – OC – (CH 2 ) 4 – CO - ] n (2) [-NH-(CH 2 ) 5 -CO-] n (3) [C 6 H 7 O 2 (OOC-CH 3 ) 3 ] n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A.(1), (3) B. (1), (2) C. (1),(2),(3) D. (2), (3) Tài liệu cung cấp bởi TT luyện thi ĐH CLC Vónh Viễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 4, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 4, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 4

Từ khóa liên quan