ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 14

10 257 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:34

Phaàn 2 Các đònh luật trong hóa học Cần nhớ 3 Đònh luật sau:  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT)  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL)  ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớ Trong dung dòch =Σ Mol điện tích (-) Σ Mol điện tích (+) Trên phương trình ion: = Σ đ.tích vế phải Σ đ.tích Vế trái  Các quá trình oxi hóa khử = Σ số e nhận Σ Số e cho = Σ mol e nhận Σ mol e cho Với: 2. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL): Có 3 nội dung cần nhớ • n ion  p dụngï 1: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion Giải: Theo ĐLBTKL có:  p dụng 1: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion Aựp duùng 2: (ẹHQGTP.HCM 1999) ddA Fe 2+ : 0,1 mol Al 3+ : 0,2 mol SO 4 : x mol Cl : y mol 2- - Khi coõ caùn ddA, thu ủửụùc 46,9 gam raộn. Tớnh x,y ? Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion • n ion Trong hợp chất = Σm hợp chất Σm nguyên tố  Trên phản ứng = Σm vế phải Σm vế trái  p dụng 3: (Trích đề thi ĐHQG – 1999) Hỗn hợp R: C 2 H 4 , C 3 H 6 (C 3 H 6 chiếm 71,43% theo thể tích). Hỗn hợp X:R, H 2 với số mol R gấp 5 lần số mol H 2 . Lấy 9,408 lit X(đkc) đun nóng với Ni, sau một thời gian; thu được hhZ. Tính khối lượng hỗn hợp Z  p dụng 4: (Trích ĐHYD – 1998) Dẫn CO dư qua ống sứ đựng 5,8 gam Fe x O y nóng đỏ Sau 1 thời gian thu được hh X chứa các chất rắn. Cho hhX phản ứng hết với HNO 3 đặc (dư), thu được 18,15 gam muối sắt. Tìm công thức oxit trên. Aùp duïng5:( ÑHYDTP.HCM – 2000) Cho pöù: 0,1 mol A+H 2 O →18g C 3 H 6 O 3 + 4,6 g C 2 H 6 O Tìm CTPT- CTCT A, bieát : soá mol A : soá mol H 2 O = 1:2 . ddA, thu ủửụùc 46,9 gam raộn. Tớnh x,y ? Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion • n ion Trong hợp chất = Σm hợp chất Σm nguyên tố . muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x M ion M ion =M nguyên tố tạo ion Aựp duùng 2: (ẹHQGTP.HCM 1999) ddA Fe 2+ : 0,1 mol Al 3+ :. nhớ • n ion  p dụngï 1: ddA Na + : x mol Al 3+ : y mol SO 4 2- : z mol Cl - : t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch = Σm chất tan trong dd Σm ion trong dd m ion = x
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 14, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 14, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 14