0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 7

5 295 0
  • ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:31

Đề ôn số 7 Câu 1: Vị trí kim loại kiềm a.Thuộc nhóm IA trong bảng HTTH b. Thuộc nhóm IIA trong bảng HTTH c. Thuộc nhóm IB trong bảng HTTH d. Thuộc nhóm IIIA trong bảng HTTH Câu 2: Một số đặc điểm về cấu tạo của ngun tử kim loại là: a.Bán kính tương đối lớn so với. b. Số electron hố trị ít (từ 1 đến 3) so với phi kim c. Điện tích hạt nhân lớn d. a và b đúng. Câu 3: Cấu hình electron lớp ngồi cùng của Na và Na + tương ứng là: a.3s 1 và 3s 2 b. 3s 1 và 2p 6 c. 2p 6 và 3s 1 d. 3p 1 và 2p 6 Câu 4: Đem điện phân dd NaCl, KCl ,có 1 it phenolphthalein , thấy: a. dd không màu hoá thành đỏ b. dd không màu hoá thành Xanh c. dd luôn không màu d. dd luôn có màu hồng Câu 5: Nhúng thanh nhôm có khối lượng m gam vào dd hh: Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 . Sau 1 thời gian lấy thanh nhôm ra, thấy có khối lượng bằng n ( n>m). Dung dòch sau chứa cation: a. Al 3+ b. Al 3+ và Cu 2+ c. Al 3+ , Fe 2+ và Cu 2+ d. a, c đều đúng Câu 6:Trung hoà 4,2 gam chất béo cần 3 ml ddKOH 0,1 M . Chỉ số axit của chất béo đó bằng: a. 3. b. 4. c.5 d. 6. Câu 7: Khi cho kim loại kiềm vào dung dòch CuSO 4 thì: a.Kim loại kiềm phản ứng với Cu 2+ b.Kim loại kiềm phản ứng với CuSO 4 đẩy kim loại Cu ra khỏi dung dòch c.Phản ứng đồng thời với cả CuSO 4 và nước 1 d. Kim loại kiềm phản ứng với nước trước cho kiềm, sau đó kiềm sẽ tác dụng với CuSO 4 Câu 8: Tính chất hố học chung của kim loại là: a.Dễ bị khử b. Dễ bị oxi hố c. Dễ tham gia phản ứng d. Năng lượng ion hố cao Câu 9: Nhôm được điều chế bằng cách: a. Điện phân dd AlCl 3 b. Điện phân nóng chảy Al 2 O 3 c. Điện phân nóng chảy AlCl 3 d. Dùng cácbon khử Al 2 O 3 ở nhiệt độ cao Câu 10: Dựa vào dãy điện hố, ta nhận thấy: a.Kali dễ bị oxi hố nhất. b. ion K + dễ bị khử nhất c. Au 3+ có tính oxi hố mạnh nhất. d. a và c đúng. Câu 11: Có 5 dung dòch đựng trong các lọ mất nhãn : Ba(NO 3 ) 2 , NH 4 NO 3, NH 4 -HSO 4 , NaOH, K 2 CO 3 . Chỉ dùng quỳ tím ta nhận biết được: a. 2 dung dòch b. 3 dung dòch c.4 dung dòch d. 5 dung dòch Câu 12: Trong phân tử anilin, nhóm –NH 2 ảnh hưởng đến vòng benzen thế nào : a. Làm tăng mật độ electron của nhân benzen b. Làm giảm mật độ electron của nhân benzen c. Không ảnh hưởng d. Tất cả đều sai Câu 13: Cho (A) chứa C, H, O tác dụng với với 240 ml dd MOH 1M thì pứ xảy ra vưa đủ. Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu được phần hới chỉ có nước và phần rắn chứa muối. Đốt hết muối , thu được H 2 0 , CO 2 và 16,56 g M 2 CO 3 . M có thể là: a.Na b. K c. Li d. Cả A,B,C đều đúng Câu 14: Trong các hỗn hợp chất sau. Chất nào co ùnhiệt độ sôi cao nhất: a. C 2 H 5 OH b. CH 3 CHO c. C 6 H 5 OH d. CH 3 COOH Câu 15: Phân biệt 3 dung dịch: H 2 N – CH 2 – CH 3 COOH, CH 3 COOH, C 2 H 5 – NH 2 chỉ cần dùng một thuốc thử là: 2 a.natri kim loại b. Dung dịch HCl c. dung dịch NaOH d. Quỳ tím Câu 16: Chất khơng có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: a.toluen b. Stiren c. Caprolactam d. a và c Câu 17: Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do: a Chứa chủ yếu gốc axit béo no b Chứa chủ yếu axit béo khơng no c Trong phân tử có gốc Glyxêrin d Chứa axit béo tự do Câu 18: A là một  -aminoaxit chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam A tác dụng với ddHCl dư ta thu được 15,06 gam muối. Vậy A có thể là : a Caprolactam b . Alanin c Glixin d. Axit glutamic Câu 19: Từ 1kg CaCO 3 điều chế được mấy lít C 3 H 8 (đkc), biết quá trình điều chế tiến hành theo sơ đồ sau: CaCO 3 CaO; CaO C 2 H 2 ⎯⎯⎯→⎯ = %90H ⎯⎯⎯→⎯ = %75H C 2 H 2 C 4 H 4 ; C 4 H 4 C 4 H 10 ; C 4 H 10 C 3 H 8 ⎯⎯⎯→⎯ = %60H ⎯⎯⎯→⎯ = %80H ⎯⎯⎯→⎯ = %95H a. V = 34,47 lít b. V = 36,6 lít c. V = 48,8 lít d. 56 lit Câu 20; 21; 22: (A) là ∝-amino axit no ( có 1 nhóm amino và 2 nhóm cacboxyl) 0,01 mol (A) pứ đủ với ddHCl, cô cạïn được 1,835 g muối B. 20 . M (A) có giá trò : a. 91 b. 147. c. 145 d. 87 21 .Thể tích dd NaOH 1M cần pứ hết muối: a.20 b.30 c.200 d.300 (ml) 22 . Vậy A có thể là: a. Glixin b. Alanin c. Axit Glutamic d. Axit ω - amino caproic Câu 23,24: Đốt 1 hydrocacbon (A) thấy thể tích oxi cần đốt bằng 3/2 thể tích CO 2 . Biết (A) không có đồng phân. 23.(A) có thể điều chế trực tiếp: a. Andehtyt axêtic b. Rượu etylic c. Etylenglycol d. a, b, c đều đúng 24. Từ A → P.V.C có Số phản ứng ít nhất bằng: a. 2 b. 4 c. 6 d. 7 Câu 25: Trong các hợp chất sau đây. Chất nào làm phenolphtalein thành 3 màu đỏ: a. HCOOH b. CH 3 CH 2 OH c. C 6 H 5 OH d. CH 3 NH 2 Câu 26: Trung hoà 4,2 gam chất béo cần 3 ml ddKOH 0,1 M . Chỉ số axit của chất béo đó bằng: a. 3. b. 4. c.5 d. 6. Câu 27: Khi xà phòng hoà 2,52 gam một chất béo cần 90ml ddKOH 0,1 M. Chỉ số xà phòng của chất béo đó bằng: a.200 b.188 c.20 d. 504 Câu 28: 1,2 g chất hữu cơ A (C, H, O) qua ống CuO, đun nóng thu được m gam H 2 O 1.76g CO 2 và ống CuO giảm 1,28g thì m gam H 2 O là: a.0,72g b. 0,36g c. 1,08g d. Tất cả đếu sai Câu 29: Tỉ khối đối với H 2 của hỗn hợp gồm hơi 2 rượu đơn có mol bằng nhau là 22,5. Vậy 2 rượu là: a.C 2 H 5 OH, C 3 H 7 OH b. CH 3 OH, C 3 H 7 OH c. CH 3 , C 4 H 9 OH d. CH 3 OH, C 3 H 5 OH Câu 30: Cho 2,48g hỗn hợp C 3 H 7 OH và rượu đa X chức tác dụng Na dư thu 0,672 lít H 2 . Vậy X là: a.C 2 H 5 OH b. C 3 H 5 OH c. C 4 H 9 OH d. CH 3 OH Câu 31: Rượu đơn chức A có % khối lượng oxi là 32. Chất A được điều chế từ anđehit X. Vậy X là: a.CH 3 CHO b. HCHO c. CH 2 = CH – CHO d. Chất khác Câu 32: Với C 2 H 6 O 2 thì chất này là: a.rượu no 2 chức b. Anđehit no 2 chức c. este no đơn chức d. Tất cả đều đúng Câu 33: Este X đơn chức tác dụng đủ NaOH thu 9,52g Natri fomiat và 8,4g rượu . Vậy X là: a.metyl fomiat b. etyl – fomiat c. propul fomiat d. butyl fomiat Câu 34 : Cho 3.52g chất A C 4 H 8 O 2 tác dụng vào 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M. Sau phản ứng cơ cạn dung dịch thu 4,08g chất rắn. Vậy A là: a.C 3 H 7 COOH b. HCOOC 3 H 7 c. C 2 H 5 COOCH 3 d. CH 3 COOC 2 H 5 Câu 35 : A là C 3 H 6 O 2 và B là C 2 H 4 O 2 tác dụng đủ dung dịch NaOH thu 1 muối và 1 rượu. Vậy A, B là: a. A là axit, B là este b. A là este, B là axit c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 4 Câu 36: Hồ tan hồn tồn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H 2 SO 4 0,1 M thu được dung dịch Y . Thể tích dung dịch NaOH 2M cần cho vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là : a)40ml b)60ml c)80ml d)Tất cả điều sai Câu 37 : A là dung dịch NaOH có pH = 12; B là dung dịch H 2 SO 4 có pH = 2. Để phản ứng đủ với V 1 lít dung dịch A cần V 2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V 1 và V 2 là: a.V 1 = V 2 b. V 1 = 2V 2 c. V 2 = 2V 1 d. Tất cả đếu sai Câu 38: Điện phân 200 ml dung dịch muối M(NO 3 ) 2 0,1M trong bình điện phân với điện cực trơ đến khi có khí thốt ra trên catốt thì ngừng điện phân thấy thu được 1,28g kim loại trên catốt. Khối lượng ngun tử của kim loại M là: a.56 b. 64 c. 65 d. Tất cả đếu sai Câu 39: Để phân biệt 2 khí SO 2 và CO 2 có thể dùng: a.Dung dịch Ca(OH) 2 b. Dung dịch Ba(OH) 2 c. Dung dịch Br 2 d. a, b đúng Câu 40: Trong các phản ứng hố học mà Fe 2+ tham gia, vai trò của Fe 2+ ln ln là a.Chất khử b. Chất oxi hố c. Có thể là chất khử hoặc chất oxi hố tuỳ phản ứng d. Tất cả đếu sai GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vónh Viễn 5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 7, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 7, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 7