ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 11

23 241 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:35

[...]... 4FeCl2 + 4H2O Fe3O4 + 8HCl + Cl2 = 3FeCl3 + 3H2O Câu VI : Hoàn thành phản ứng: to B A+O → 2 B+D→E+F+G E + NaOH → I↓ + ? F + KOH → J↓ + ? I + O2 + G → J E + Cl2 → H + F F + Ba(NO3)2 → M↓ + L Biết M : Không tan trong axit mạnh Giải: to Fe O Fe + O2 → 3 4 Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2sO4 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 ↓ 3FeSO4... FeCl3 +H2S S↓ + FeCl2 + HCl +Fe(OH)3 FeCl3 +KI I2↓ + FeCl2 + KCl +KI KCl đpnc Cl2↑ Câu XI: Hoàn thành phản ứng theo sơ đồ sau: +O2 +O2 +H2O A to,Pt B C D+B +A E +F to A↑ + G + H2O Biết: A, B, C, D, E, G đều chứa nguyên tố X, với X là phi kim có số oxi hoá cao nhất bằng 5/3 số oxi hoá âm thấp nhất, và F là hợp chất của K (ĐH Kinh tế TP HCM) Gợi ý: +H2O +O2 +O2 N2H3 to,Pt NO HNO3 + NO NO2 +N2H3 +KOHNH NO . KOH → J↓ + ? I + O 2 + G → J E + Cl 2 → H + F F + Ba(NO 3 ) 2 → M↓ + L Biết M : Không tan trong axit mạnh Gia i: Fe + O 2 → Fe 3 O 4 t o Fe 3 O 4 + H 2 SO 4 → FeSO 4 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O FeSO 4 +. D E +H 2 O +NaOH +HNO 3 t o +H 2 SO 4 (l) +HCl F + G + H 2 O t o Biết khí A dùng nạp cho bình chữa lửa.   Gia igôïiyù: (NH 4 ) 2 CO 3 CO 2 NH 3 NH 3 ddNH 3 NH 4 Cl NH 4 NO 3 +H 2 O +NaOH +HNO 3 t o +H 2. B Fe +D E +F +I +K t o G J X + ? + ? + D E L↑ G+… … (mùi trứng thối)+ ? Biết A,B điều đơn chất,mỗi mũi tên 1 phản ứng Gia i Fe 3 O 4 + H 2 Fe 3 O 4 + C Fe +HCl +Cl 2 +S +O 2 t o FeCl 2 FeCl 3 FeS Fe 3 O 4 +Fe +HCl +HCl FeCl 2 FeCl 2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 11, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 11, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 11

Từ khóa liên quan