đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn hóa năm 2016

28 453 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016, 14:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: Hoá Học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; He =4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137, Li=7 o +O2 ,xt +NaOH NaOH,CaO,t + NaOH Câu 1: Cho sơ đồ: C4H8O2 (X)  → Z  → T  → C2 H X có CTCT là:  → Y  A CH3COOCH2CH3 B CH3CH2CH2COOH C C2H5COOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 Câu 2: Ở trạng thái tiểu phân sau có số electron lớp nhiều ? A Ion dương B ion dương, ion âm và nguyên tử C Nguyên tử D Ion âm Câu 3: Monome tạo polime –[CH2-C(CH3)=CH-CH2-CH2-CH(CH3)CH2-CH(CH3)]- A CH2=C(CH3)-CH=CH2 CH2=CH-CH3 B CH2=C(CH3)-CH=CH2 CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2 C CH2=C(CH3)-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2 Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp etyl fomat metyl axetat (tỉ lệ mol 1:1) dung dịch KOH lấy dư Sau phản ứng thu m gam muối khan Gía trị m A 15,35 gam B 18,20 gam C 14,96 gam D 20,23 gam Câu 5: Hiện tượng mô tả không đúng: A Nhúng sắt (dư) vào dung dịch AgNO3 thấy sắt dần có màu trắng bạc dung dịch xuất màu vàng nâu B Nhúng sắt (dư) vào dung dịch Cu(NO3)2 thấy sắt chuyển qua màu đỏ dung dịch nhạt màu xanh C Nhúng đồng (dư) vào dung dịch FeCl3 thấy màu vàng nâu dung dịch nhạt dần thay màu xanh D Nhúng sắt (dư) vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy màu vàng nâu dung dịch nhạt dần đến màu xanh nhạt Câu 6: Dãy chất sau tác dụng với NaHCO3 A HNO3, Ba(OH)2, MgSO4 B HCl, KOH, CaCl2 C HCl, Ca(OH)2, CH3COOH D HCl, BaCl2, Ba(OH)2 Câu 7: Hiện tượng sau đúng? A Cho Ba vào dung dịch NH4Cl có hỗn hợp khí sinh ra, dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch Fe 2(SO4)3 dư thấy có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện lượng khí thoát B Rót từ từ dung dịch NaOH dung dịch CuSO thu kết tủa màu xanh, lấy kết tủa nung không khí thu chất rắn màu đỏ C Cho bột sắt vào dung dịch FeCl3 dung dịch từ màu trắng xanh chuyển sang màu nâu đỏ D Cho Na vào dung dịch MgCl2 ta thấy có khí không màu sinh , có kết tủa màu trắng tạo thành cho dư dung dịch NaOH vào kết tủa tan dần Câu 8: Cho hợp chất sau: (1) HOCH2CH2OH (2) HOCH2CH2CH2OH (3) CH3-O-CH2CH3 (4) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (5) CH3CH2OH (6) CH3-CH(OH)-CH2OH (7) HO-CH2-COOH (8) HCOOH (9) Cl-CH2-COOH Tổng số chất tác dụng với Na và Cu(OH)2 A B C D Câu 9: Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng V lít axit nitric 94,5% (D=1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư Giá trị V A 20 B 18 C 30 D 12 Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn một peptit mạch hở X (M= 346) thu được hỗn hợp amino axit là glyxin, alanin và axit glutamic Cho 43,25 gam peptit X tác dụng với 600 ml dung dịch HCl 1M thu đuợc dung dịch Y Để tác dụng hết với chất Y dùng vừa đủ dung dịch chứa NaOH thu được dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu được x gam muối Giá trị x A 118,450 gam B 118,575 gam C 70,675 gam D 119,075 gam Câu 11: Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,08M H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a (M), 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a A 0,0225M B 0,02M C 0,25M D 0,12M Câu 12: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al 2O3 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn gồm: A Cu, Mg, Al B Cu, Al2O3, Mg C Cu, Al2O3 , MgO D Cu, Al, MgO Câu 13: Cho loại vật liệu polime sau: tơ nilon-6,6 ; tơ axetat; tơ visco ; tơ olon ; tơ lapsan; tơ tằm; bông; nhựa novolac; keo ure -fomanđehit Tổng số loại vật liệu polime có chứa N thành phần phân tử A B C D Câu 14: Hỗn hợp X gồm m gam Al m gam oxit sắt Nung nóng hỗn hợp X sau thời gian thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 18,0096 lít H (đktc) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 103,2635 gam muối khan Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 13,2757 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 16,3296 B 14,7744 C 11.6640 D 15,5520 Câu 15: Một pentapeptit A thủy phân hoàn toàn thu loại α-aminoaxit khác Mặt khác phản ứng thủy phân không hoàn toàn pentapeptit người ta thu tripeptit có gốc α-aminoaxit giống Số công thức có A là? A 18 B C 12 D Câu 16: Cho hỗn hợp m gam X gồm tyrosin (HOC 6H4CH2CH(NH2)COOH)) alanin Tiến hành hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu m + 9,855 gam muối khan - Thí nghiệm 2: Cho m gan X tác dụng với 487,5ml dung dịch NaOH 1M thì lượng NaOH dùng dư 25% so với lượng cần phản ứng Giá trị m A 44,45gam B 37,83 gam C 35,99 gam D 35,07 gam Câu 17: Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng, sau tan Cho dung dịch chất Y vào dung dịch chất Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Y phản ứng xảy Các chất X, Y, Z là: A AlCl3, NaAlO2, NaOH B HCl, AlCl3, NaAlO2 C Na2CO3, NaAlO2, AlCl3 D NaAlO2, AlCl3 , HCl Câu 18: Oxi hóa 12,8 gam CH3OH ( có xúc tác) thu hỗn hợp sản phẩm X gồm anđehit, axit ancol dư Chia hỗn hợp X thành hai phần - Phần cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 64,8 gam bạc - Phần phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch KOH 2M Hiệu suất trình oxi hóa CH3OH A 37,5% B 50% C 75% D 90% Câu 19: Cho cân bằng:  → CO(k) + 3H2(k) (1) CH4 (k) + H2O (k) ¬    → CO(k) + H2O(k) (2) CO2(k) + H2(k) ¬    → 2SO3(k) (3) 2SO2(k) + O2(k) ¬    → H2(k) + I2(k) (4) 2HI(k) ¬    → 2NO2(k) (5) N2O4(k) ¬    → PCl3(k) + Cl2(k) (6) PCl5(k) ¬    → 2Fe(r) + 3CO2(k) (7) Fe2O3(r) + 3CO(k) ¬    → CO(k) + H2(k) (8) C(r) + H2O(k) ¬   Khi thay đổi áp suất của hệ tổng số cân bằng không bị chuyển dịch là A B C D Câu 20: Hòa tan m gam kim loại X 200 ml dung dịch HCl 0,5M thu dung dịch Y chứa 27,5 gam chất tan 3,36 lít khí H2 (đktc) Kim loại X A Na B K C Ba D Ca Câu 21: Este X mạch hở có công thức phân tử C 5H8O2, tạo axit Y ancol Z Vậy Y A C3H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C2H5COOH Câu 22: Cho phản ứng sau: C6H5-CH2-CH2-CH3 + KMnO4 + H2SO4  → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O Xác định tổng hệ số chất phương trình phản ứng Biết chúng số nguyên tối giản với A 18 B 14 C 15 D 20 Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một este no hai chức mạch hở X Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 25 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 10,4 gam Biết xà phòng hoá X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol Số đồng phân của X là A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: (a) Độ mạnh axit : axit acrylic>axit fomic>axit axetic (b) Không thể phân biệt stiren anilin nước brom (c) Axeton tan vô hạn nước (d) Tripeptit tetrapeptit cho phản ứng màu biure (e) Saccarozơ, mantozơ fructozơ tham gia phản ứng tráng gương (f) ảnh hưởng nhóm -OH đến gốc C 6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol với dung dịch Br2 (g) Khi đun nóng propyl clorua với KOH/C 2H5OH sản phẩm hữu thu ancol propylic (h) Phenyl axetat sản phẩm phản ứng axit axetic phenol Số phát biểu A B C D Câu 25: Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với nước dư thu V lít H (đktc) 0,182m gam chất rắn không tan Cho 0,3075 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,982V lít H2 (đktc) Giá trị m A 11,36 B 11,24 C 10,39 D 10,64 Câu 26: Cho a mol Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa b mol HCl thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ thị sau : Cho a mol Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,15b mol FeCl 0,2b mol CuCl2 Sau phản ứng kết thúc thu x gam chất rắn Giá trị x A 10,874 B 11,776 C 12,896 D 9,864 Câu 27: Trong hợp chất sau: CH4; CHCl3; C2 H7N; HCN; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3 Số chất hữu hữu A B C D Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K Ba vào nước, thu dung dịch X 2,688 lít khí H2 (đktc) Dung dịch Y gồm HCl H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng : Trung hoà dung dịch X dung dịch Y, tổng khối lượng muối thu sau phản ứng trung hoà A 14,62 gam B 18,46 gam C 12,78 gam D 13,70 gam Câu 29: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon thể khí H2 có tỉ khối so với CH4 0,6 Cho X qua Ni nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn Y có tỉ khối so với O 0,5 Công thức phân tử hiđrocacbon hỗn hợp X là? A C2H4 B C3H4 C C2H2 D C3H6 Câu 30: Công thức triolein A (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 B (CH3[CH2]14COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 9,85 B 17,73 C 19,70 D 11,82 Câu 32: Hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-1-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,85 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỷ khối so với H x Cho Y tác dụng với AgNO3 dư NH3 thu kết tủa 19,04 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Sục khí Z qua dung dịch Brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng Giá trị gần nhất của x A 9,0 B 10,0 C 10,5 D 11,0 Câu 33: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Zn, Al2O3, Al B Mg, Al2O3, Al C Fe, Al2O3, Mg D Mg, K, Na Câu 34: Để tách hỗn hợp lỏng benzene, phenol anilin ta dùng hóa chất (dụng cụ thiết bị coi có đủ) A HCl NaOH B HCl Na2CO3 C HCl Cu(OH)2 D dd Br2 HCl Câu 35: Cho dung dịch FeCl dư lần lượt vào các chất sau Cu, Ag, Na 2CO3, AgNO3, H2S, Cl2, Na2S, Fe, NH3, NaOH Có tổng số phản ứng sinh kết tủa? A B C D Câu 36: Dung dịch chứa gam glucôzơ 3,42 gam saccarozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 gam bạc? A 2,16g B 5,76g C 4,32g D 3,6g Câu 37: Trong hợp chất sắt sau : FeS , FeS 2, Fe2O3, FeO , chất có hàm lượng sắt lớn ? A FeS2 B FeO C Fe2O3 D FeS Câu 38: Cho chất : amoniac (1) ; anilin (2) ; p-nitroanilin (3) ; p-metylanilin (4) ; metylamin (5) ; đimetylamin (6) Sự xếp chất theo thứ tự lực bazơ tăng dần là: A (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) B (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) C (3) < (1) < (4) (3) > (4) > (1) > (5) > (6) Câu 39: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 (e) Nhiệt phân Hg(NO3)2 (g) Đốt Ag2S không khí (h) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ Số thí nghiệm không tạo thành kim loại A B C D Câu 40: Hỗn hợp X gồm Al, Mg , FeO, Fe 3O4 oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp Cho 25,32 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO dư thu 3,584 lít hỗn hợp khí NO N 2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro 15,875 dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Nung muối khan nầy không khí đến khối lượng không đổi 30,92 gam chất rắn khan Giá trị gần nhất m A 106 B 103 C 105 D 107 Câu 41: Thủy phân 44 gam hỗn hợp este công thức phân tử C 4H8O2 dung dịch KOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z A 50,0 gam B 34,2 gam C 53,2 gam D 42,2 gam Câu 42: Cho hợp chất hữu X có công thức phân tử C 5H8O2 tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được một muối của axit hữu B và một hợp chất hữu D không tác dụng với Na Số công thức cấu tạo của X thoả mãn điều kiện là A 10 B C D Câu 43: Thực thí nghiệm Khi nhỏ dung dịch Y vào dung dịch X thấy vừa có khí thoát vừa có kết tủa tạo thành Cặp dung dịch X,Y thoả mãn điều kiện ? (1) dd (NH4)2CO3, dd Ba(OH)2 (2) dd NaOH, dd FeCl3 (3) dd KHSO4, dd Na2CO3 (4) dd NH4HCO3, dd Ca(OH)2 (5) dd Ca(HCO3)2, dd Ca(OH)2 (6) dd Na2S2O3, dd H2SO4 A (1), (4), (6) B (2), (4), (6) C (2), (5), (6) D (1), (5), (6) Câu 44: Chia 2m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Cu thành hai phần Phần tác dụng với Cl2 dư, đun nóng thu ( m + 7,1) gam hỗn hợp muối Oxi hóa phần hai cần vừa V lít hỗn hợp khí A ( đktc) gồm O2 O3 Biết tỉ khối A H 20 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 1,120 B 0,672 C 0,896 D 0,448 Câu 45: Cho hỗn hợp X gồm CuO NaOH có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối trung hoà Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ I=2,68A đến khối lượng dung dịch giảm 20,225 gam t giây dừng lại thu dung dịch Z Cho m gam Fe vào dung dịch Z sau phản ứng kết thúc thu 0,9675m gam hỗn hợp kim loại Giá trị t A 11523 B 10684 C 12124 D 14024 Câu 46: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 13,3 gam muối clorua kim loại kiềm thổ, thu 3,136 lít khí (đktc) thoát anot Hòa tan hoàn toàn lượng kim loại sinh vào dung dịch HNO 2M, khuấy đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,448 lít khí A ( đktc) dung dịch X chứa 21,52 gam muối Biết trình HNO dùng dư 20% so với lượng cần thiết Thể tích dung dịch HNO3 2M dùng A 170 ml B 120 ml C 144 ml D 204 ml Câu 47: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Y→ AlCl3 X, Y cặp chất sau đây? A Al(OH)3, Al(NO3)3 B Al2(SO4)3, Al2O3 C Al(OH)3, Al2O3 D Al2(SO4)3, Al(OH)3 Câu 48: Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H có số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức B no, hai chức C no, đơn chức D không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức Câu 49: Khẳng định sau đúng? A Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực đồng anot có khí O2 thoát B Dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 có kết tủa sinh C Hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 có khối lượng hoà tan hết dung dịch HCl dư D Khi điện phân dung dịch : KCl, CuCl2, NaCl, FeCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp sau ion Cl– bị oxi hoá hết thu dung dịch có pH>7 Câu 50: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở ancol đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu 20,16 lít khí CO (đktc) 18,9 gam H 2O Thực phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu m gam este Giá trị m A 15,30 B 10,80 C 9,18 D 12,24 - - HẾT -ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 132 10 D A A B A C A C A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU D C A D A D B D D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C C D C B B B B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B A B D B A B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C A C A D D A B C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Be = 9; Li = 7; Ca = 40; Ba = 137; Cr = 52; F = 19; Mn = 55; Ni =59; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; I = 127; Si = 28; Rb = 85 Câu 1: Hợp chất A (chứa C, H, O) có tỉ khối so với metan 8,25, thuộc loại hợp chất đa chức phản ứng với NaOH tạo muối ancol Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất X A chất B chất C chất D chất Câu 2: Một nguyên tử nguyên tố X có 75 electron 110 notron Hỏi kí hiệu nguyên tử sau nguyên tố X ? 185 A 185 X B 185 110 X C 110 75 X D 185 75 X Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp Hấp thụ toàn sản phẩm vào lít dung dịch Ca(OH) 0,01M kết tủa khối lượng dung dịch tăng 2,46g Cho Ba(OH) vào lại thấy có kết tủa Tổng khối lượng kết tủa lần 6,94g Thành phần phần trăm khối lượng hidrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ dùng A 45,04% B 40,54% C 44,45% D 40,00% Câu 4: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al 2O3 nung nóng Sau phản ứng xẩy hoàn toàn thu chất rắn gồm: A Cu, Mg, Al B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3 , MgO D Cu, Al2O3, Mg Câu 5: Methadone loại thuốc dùng cai nghiện ma túy, thực chất loại chất gây nghiện “nhẹ” loại ma túy thông thường dễ kiểm soát (hình bên) Có %C = 81,553 ; %H = 8,738 ; %N = 4,531 lại oxi Vậy công thức phân tử Methadone có số nguyên tử H A 27 B 29 C 23 D 20 Câu 6: Hòa tan hết 2,52 gam bột Fe vào 130 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, sau kết thúc phản ứng thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) m gam chất rắn Giá trị m V A 20,275 0,224 B 14,535 0,224 C 18,3 0,448 D 18,3 0,224 Câu 7: Một dung dịch X chứa ion: x mol M+, 0,2 mol Mg2+, 0,3 mol Cu2+, 0,3 mol SO42-, 0,45mol NO3- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Vậy giá trị m A 85,85 B 81,60 C 81,65 D 80,20 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe Zn vào lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, sau phản ứng thu V lít H2 (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 32,975 gam muối khan Vậy giá trị V A 4,48 B 6,72 C 11,2 D 5,6 Câu 9: Khi thủy phân este E môi trường axit thu hai chất hữu X Y Biết từ X chuyển trực tiếp thành Y phản ứng Vậy E A etyl axetat B metyl axetat C vinyl axetat D metyl propionat Câu 10: Một tripeptit no, mạch hở A có công thức phân tử C xHyO6N4 Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol A thu 40,32 lít CO2 (đktc) m gam H2O Giá trị m gần với A 18,91 B 29,68 C 30,70 D 28,80 Câu 11: Trong số chất : Metyl axetat, Tristearin, Glucozơ, Fructozơ, Mantozơ, Saccarozơ, Tinh bột, Xenlulozơ, Anilin, Alanin, Protein Số chất tham gia phản ứng thủy phân A B 10 C D Câu 12: Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glycozit, không làm màu nước brom Chất X A Glucozơ B Mantozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ Câu 13: Trong phòng thí nghiệm HR điều chế từ phản ứng sau: NaR(rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HR (khí) Hãy cho biết phương pháp dùng để điều chế HR sau ? A HCl B HNO3 C HBr D HF Câu 14: Lấy 5,20 gam hỗn hợp FeS2 Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu dung dịch chứa muối 12,208 lít hỗn hợp NO2 SO2 (đktc) Xác định % khối lượng FeS2 hỗn hợp ban đầu A 71,53% 81,39% B 93,23% 71,53% C 69,23% 81,39% D 69,23% 93,23% Câu 15: Cation R2+ có cấu hình 1s22s22p6 Vậy R A ô 10, chu kỳ 2, nhóm VIIIA B ô 10, chu kỳ 2, nhóm VIA C ô 8, chu kỳ 2, nhóm VIA D ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA Câu 16: Chất sau không tham gia phản ứng tráng bạc? A etanal B Axit fomic C Etyl fomat D axetilen Câu 17: Tên gọi sai A metyl propionat : C2H5COOCH3 B vinyl axetat : CH2=CH-COOCH3 C etyl axetat : CH3COOCH2CH3 D phenyl fomat : HCOOC6H5 Câu 18: Hợp chất số chất sau có liên kết xích ma liên kết π ? A Vinyl axetilen B Buta-1,3-đien C Penta-1,3- đien D Stiren Câu 19: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với tất chất dãy sau ? A BaCl2, Na2CO3, FeS B Al2O3, Ba(OH)2, Ag C CuO, NaCl, CuS D FeCl3, MgO, Cu Câu 20: Chất có chứa nguyên tử cacbon phân tử A saccarozơ B etanol C glucozơ D glixerol Câu 21: Cho dãy kim loại: Na, Cu, Ca, Cr, Fe, Be, Ba Số kim loại dãy tác dụng với nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm A B C D Câu 22: Tính khối lượng kết tủa Ag hình thành tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 27,0 gam glucozơ A 10,80 gam B 16,2 gam C 32,4 gam D 21,60 gam Câu 23: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 a M NaCl 1M, với cường độ dòng điện 5A 3860 giây Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu 10,4 gam Khối lượng gần đồng thu thời gian A 3,212 gam B 6,398 gam C 3,072 gam D 6,289 gam Câu 24: Chất sau hợp chất có liên kết ion ? A KCl B CO2 C SO2 D HCl Câu 25: Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy, nổ mạnh Muốn điều chế 14,85 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ axit nitric với hiệu suất 90% thể tích HNO 96% (D = 1,52g/ml) cần dùng lít? A 14,390 lít B 2,398 lít C 7,195 lít D 1,439 lít Câu 26: Trong bình kín dung tích không đổi (không chứa khí) chứa KClO bột MnO2 (xúc tác) thể tích không đáng kể Thực phản ứng khoảng thời gian phút thu 570,528 ml khí (đktc) Tốc độ trung bình phản ứng phân hủy: 2KClO3 → KCl +3O2 khoảng thời gian (theo KClO3) A 2,83.10-4 mol.l-1.s-1 B 2,55.10-4 mol.l-1.s-1 C 1,70.10-2 mol.l-1.s-1 D 3,40.10-4 mol.l-1.s-1 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y este đơn chức Z, thu 0,75 mol CO2 0,5 mol H2O Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp M tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10% Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch N Cô cạn toàn dung dịch N, thu m gam chất rắn khan; CH3OH 146,7 gam H2O Coi H2O bay không đáng kể phản ứng M với dung dịch NaOH Giá trị m A 36,3 B 29,1 C 31,5 D 33,1 Câu 28: Phát biểu không là: A Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu B Etylamin tác dụng với axit nitrơ nhiệt độ thường tạo etanol C Tripeptit glyxylalanylvalin (mạch hở) có liên kết peptit D Đipeptit HOOCCH(CH3)NHOCCH2NH2 có tên glyxylalanin Câu 29: Khi nén áp suất cao làm lạnh đột ngột, chất X hóa thành khối rắn, màu trắng gọi “nước đá khô” Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, nên dùng để tạo môi trường lạnh khô, tiện lợi cho bảo quản thực phẩm Chất X A CO2 B CO C C2H5OH D H2O Câu 30: Cho nguyên tố A, L, M có số hiệu nguyên tử 11, 19, 13 Nếu xếp nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần dãy xếp A M < L < A B L < A < M C M < A < L D A < M < L Câu 31: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ visco tơ axetat C Tơ tằm tơ enang B Tơ nilon-6,6 tơ capron D Tơ visco tơ nilon-6,6 Câu 32: Hỗn hợp X gồm etylen glycol, glyxerol, axit axetic, andehit oxalic, andehit fomic Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn cho sản phẩm qua bình đựng H 2SO4 (đặc, dư), bình đựng 600 ml dung dịch Ba(OH) 0,2M thấy bình tăng 2,88 gam, bình xuất m kết tủa Xác định m ? A 17,73 gam B 15,76 gam C 23,64 gam D 19,70 gam Câu 33: Phát biểu sau ? A Tất nguyên tố nhóm IA, IIA nguyên tố kim loại B Crom chất cứng nhất; vàng kim loại dẻo nhất; bạc kim loại dẫn điện tốt C Nguyên tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại D Để sắt mạ kín thiếc không khí ẩm xảy ăn mòn điện hóa Câu 34: Trường hợp có kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn? A Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch ZnCl2 B Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 C Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl D Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 Câu 35: Cho phương trình : Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Tổng hệ số (các số nguyên tối giản) chất tham gia phản ứng A 26 B 12 C 10 Câu 36: Cho phản ứng : (1) FeCl2 + Cl2  → 2FeCl3 D 14 (2) 2FeCl3 + 2HI  → 2FeCl2+I2+2HCl (3) Fe + I2  → FeI2 (4) 2KMnO4+16HCl  → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Dãy xếp xếp theo thứ tự tính oxi hoá giảm dần? A MnO4–>Cl2>I2>Fe2+>Fe3+ B MnO4–>Fe3+>I2>Cl2>Fe2+ C MnO4–>Cl2> I2>Fe3+> Fe2+ D MnO4–>Cl2> Fe3+> I2>Fe2+ Câu 37: Cho phát biểu sau: (1)Hiện tượng trái đất nóng lên hiệu ứng nhà kính nguyên nhân chủ yếu khí cacbonic (2)Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu (3)Silic dùng kĩ thuật vô tuyến pin mặt trời (4)Trong công nghiệp sản xuất H2SO4 người ta dùng nước để hấp thụ SO3 (5)Muối NaHCO3 dùng làm thuốc trị đau dày thừa axit (6)Naphtalen tham gia phản ứng brom dễ so với benzen (7)Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc nicotin Số phát biểu A B C D Câu 38: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 A có kết tủa trắng B có bọt khí thoát C có kết tủa trắng bọt khí D tượng Câu 39: Nhận định sau sai ? A Đồng sunfat khan có màu trắng dùng để phát dấu vết nước chất lỏng B CrO3 chất rắn, màu lục, có tính oxi hóa mạnh C Sắt tây sắt tráng thiếc, tôn sắt tráng kẽm D Gang hợp kim sắt với cacbon (2-5% khối lượng) Câu 40: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH) b mol Ba[Al(OH)4]2 (hoặc Ba(AlO2)2), kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Soá mol Al(OH)3 0,2 0,3 0,1 0,7 Soá mol HCl Vậy tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 41: Hoà tan 0,1 mol Cu kim loại 120ml dung dịch X gồm HNO 1M H2SO4 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc) Giá trị V A 1,49 lít B 1,12 lít C 0,672 lít D 1,344 lít Câu 42: Cho hỗn hợp bột chứa 0,01 mol Al x mol Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO 0,2M Cu(NO3)2 0,1M Đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A 6,16 gam kim loại Giá trị x là: A 0,035 mol B 0,05 mol C 0,03 mol D 0,025 mol Câu 43: Để khử mùi cá (gây số amin) ta rửa cá với A Nước muối B Giấm C Cồn D Nước Câu 44: Hai chất hữu X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (M X Au C Tính cứng Fe > Cr >Cs D Khối lượng riêng Li < Fe < Os Câu 16: Cho 5,8 gam muối FeCO tác dụng với dung dịch HNO vừa đủ, thu hỗn hợp khí chứa CO2, NO dung dịch X Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X dung dịch Y, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu, sinh sản phẩm khử NO Giá trị mlà: A 9,6 gam B 11,2 gam C 14,4 gam D 16 gam Câu 17: Cho phản ứng: 1) O3 + dd KI → 2) F2 + H2O → t 3) MnO2 + HClđặc  → 4) Cl2 + dd H2S → 5) H2O2 + Ag2O → t 6) CuO + NH3  → t 7) KMnO4  → 0 t 8) H2S + SO2  → Số phản ứng tạo đơn chất là: A B 9) O3 + Ag → C D Câu 18: Hiện tượng xảy cho dung dịch KOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 là: A Dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng B Không có tượng chuyển màu C Xuất kết tủa trắng D Dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam Câu 19: Cho oxit: SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5, NO, N2O5, SO3 Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 20: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO oxi chiếm 22,74% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉkhối so với hiđro 20 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO loãng dư thu dung dịch T 10,416 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,186m gam muối khan m có giá trị gần là: A 40 B 48 C 47 D 46 Câu 21: Cho phát biểu sau: (1) Hồ tinh bột hỗn hợp tinh bột nước đun nóng (2) Thành phần tinh bột amilozơ (3) Các gốc α-glucozơ mạch amilopectin liên kết với bới liên kết 1,4-glicozit 1,6glicozit (4) Tinh bột xenlulozơ polime có cấu trúc mạch không phân nhánh (5) Tinh bột xenlulozơ hòa tan dung dịch H2SO4 đun nóng tan nước svayde (6) Xenlulozơ dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco tơ axetat (7) Trong bột mì chứa nhiều tinh bột nõn chứa nhiều xenlulozơ (8) Nhỏ vài giọt dung dịch iôt vào nhúm thấy nhúm chuyển thành màu xanh (9) Sự tạo thành tinh bột xanh nhờ CO2, H2O ánh sáng mặt trời (10) Các hợp chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ chứa chức ete ancol phân tử Số phát biểu không A B C D Câu 22: Chọn câu số câu sau: A Chất gây nghiện cho người moocphin,seduxen, cafein B Nguyên nhân gây suy giảm tầng ozon mưa axit, hợp chất CFC khí CO2 C Hiện tượng trái đất nóng lên hiệu ứng nhà kính khí CO2 NO2 D Hiện tượng mưa axit gây khí SO2, NOx, C2H4 O3 Câu 23: Cho các chất: (1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, to; (3) dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng); (5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng (6) Na (4) dung dịch Br2; Hỏi triolein nguyên chất có phản ứng với chất số các chất ? A B C D Câu 24: Cho phương trình phản ứng sau: C 6H5C2H5 + KMnO4→ C6H5COOK + MnO2 + K2CO3 + KOH + H2O Hệ số nguyên tối giản đứng trước chất bị khử phản ứng cân là: A B 12 C 10 D Câu 25: Hidrocacbon A có công thức phân tử C 6H12 tác dụng với dung dịch HBr tạo sản phẩm monobrom Số đồng phân A thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 26: Có loại oleum X SO3 chiếm 70% theo khối lượng.Tính khối lượng nước cần thêm vào 100 gam oleum để thu dung dịch H2SO4 chiếm 80% theo khối lượng: A 21,6 B 10,8 C 8,8 D 16,2 Câu 27: Cho 33,2 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,48mol H2SO4 (loãng) thu khí NO dung dịch B chứa muối sunfat Cô cạn B thu m gam muối khan m có giá trị gần là: A 64,4 B 75,9 C 67,8 D 65, Câu 28: Ứng với công thức phân tử C4H10On có đồng phân ancol mạch cacbon không nhánh? A 13 B C 10 D Câu 29: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi là: A thạch cao sống B thạch cao khan C đá vôi D thạch cao nung Câu 30: Những câu sau đây, câu sai? A Phân tử NH4NO3 chứa liên kết ion, liên kết cộng hoá trị B Nguyên tử nguyên tố chu kỳ có số electron C Trong nhóm A, nguyên tố xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần D Các nguyên tử liên kết với thành phân tử để chuyển sang trạng thái có lượng thấp Câu 31: Geranial (3,7-đimetylocta-2,6-đien-1-al) có tinh dầu sả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng thẳng, Để phản ứng cộng hoàn toàn với 28,5gam geranial cần tối đa gam brom CCl4? A 60 gam B 30 gam C 90 gam D 120 gam Câu 32: Phát biểu không là: A Kim cương, than chì, fuleren dạng thù hình cacbon B Tất nguyên tố halogen có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 +7 hợp chất C Hiđro sunfua bị oxi hóa nước clo nhiệt độ thường D Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc 12000C lò điện Câu 33: Có thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOC2H5 bằng: A AgNO3 B CaCO3 C H2O D dung dịch Br2 Câu 34: Cho chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)– COOH (Y) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N–CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất thuộc loại đipepit? A B C D Câu 35: Cho phản ứng 300˚C: H2(k) + I2(k)⇌ 2HI(k) Kc = 10 C C Cho vào bình H = 0,02M; I = 0,03 M; CHI = 0,1M Nồng độ cân HI gần giá trị nhất? A 0,004 B 0,096 C 0,11Error: Reference source not found D 0,091 Câu 36: Ancol etylic (d = 0,8 gam/ml) điều chế từ tinh bột phương pháp lên men với hiệu suất toàn trình 80% Hấp thụ toàn lượng CO sinh lên men tinh bột vào lít dung dịch Ca(OH)2 1M thu 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu thấy xuất thêm kết tủa Thể tích ancol etylic 460thu A 0,40 lít B 0,48 lít C 0,60 lít D 0,75 lít Câu 37: Cho chất sau: natri phenolat;1,2-đicloetan; benzyl bromua; phenyl clorua; alanylglixin; phenyl amoni clorua, axit axetic, ancol benzylic; vinyl axetat, secbutyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D Câu 38: Công thức chung anilin chất đồng đẳng là: A CnH2n-7N B CnH2n+1NO2 C CnH2n+1 N D CnH2n-1NO2 Câu 39: Những nhận xét nhận xét sau đúng? (1) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- etylamin chất khí mùi khai khó chịu, độc (2) Các amin đồng đẳng metylamin có độ tan nước giảm dần theo chiều tăng khối lượng phân tử (3) Anilin có tính bazơ làm xanh quỳ tím ẩm (4) Lực bazơ amin lớn lực bazơ amoniac A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (2) Câu 40: Phát biểu sau đúng? A axit glutamic HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH có tính lưỡng tính B Trong phân tử tripeptit mạch hở có liên kết peptit C Các hợp chất peptit bền zmôi trường bazơ và môi trường axit D Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím xanh Câu 41: Bốn kim loại Na; Al; Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T là: A Na; Fe; Al; Cu B Al; Na; Cu; Fe C Al; Na; Fe; Cu D Na; Al; Fe; Cu Câu 42: Phản ứng hóa học không tạo dung dịch có màu A glixerol với Cu(OH)2 B dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2 C dung dịch axit axetic với Cu(OH)2 D anđehit axetic với Cu(OH)2 dung dịch NaOH dư, đun nóng Câu 43: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có M X = 23,5 Trộn V(lít) X với V1(lít) hiđrocacbon Y 107,5 gam hỗn hợp khí Z Trộn V 1(lít) X với V(lít) hiđrocacbon Y 91,25 gam hỗn hợp khí F Biết V1 – V = 11,2 (lit) (các khí đo đktc) Công thức Y là: A C3H8 B C2H6 C C3H6 D C4H8 + CH3COOH + dd NaOH + NH , t Câu 44: Cho sơ đồ chuyển hoá: C2H5Br → X  → Y  → C4H11NO2 X, Y A C2H5NH3Br, C2H5NH2 C C2H5NH3Br, C2H5NH3ONa B (CH3)2NH2Br, (CH3)2NH D C2H5NH2, C2H5NH3Br Câu 45: Cho chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolactam, vinyl xianua, stiren, toluen, propenol,axit propenoic, propenal, vinyl amin, phenol, anilin, glyxin, metyl metacrylat, vinyl axetat, vinyl clorua, axetilen, butađien, isopren Số chất khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 46: Từ chất X phản ứng tạo C 2H5OH; ngược lại, từ C2H5OH phản ứng tạo chất X Trong chất C2H2, C2H4, C2H5COO C2H5, CH3CHO, CH3COOCH3, C2H5COONa C2H5Cl; số chất phù hợp với X A B C D Câu 47: Cho m gam hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit adipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu a gam muối Nếu cho m gam hỗn hợp X nói tác dụng với Ca(OH) vừa đủ thu b gam muối Biểu thức liên hệ m, a, b là: A 9m = 20 a – 11b B 3m = 22b – 19a C 8m = 19 a- 11b D m = 11b – 10a 2+ Câu 48: Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K 2Cr2O7 0,02M Để chuẩn độ K2Cr2O7dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe2+ dung dịch KMnO4 thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là: A 60 ml B 120 ml C 90 ml D 30 ml Câu 49: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa a gam CuSO có 0,448 lít khí (đo đktc) xuất anot ngừng điện phân thu dung dịch X Ngâm sắt X, kết thúc phản ứng lấy sắt ra, rửa sạch, làm khô, cân lại thấy khối lượng sắt không thay đổi Giá trị a A 32,2 B 51,2 C 44,8 D 12 Câu 50: Cho anđehit X tác dụng với AgNO3/dung dịch NH3 thu muối axit cacboxylic Y Hiđro hóa hoàn toàn X thu ancol Z Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu este G có công thức phân tử C6H10O2 Vậy anđehit X là: A O=CH-CH=0 B CH3CH=0 C CH3CH2CH=0 D CH2=CH-CH=O - HẾT ĐÁP ÁN 10 C D B D B A C B A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A C C D C A C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A D A B B C D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D B D C D A D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D A D B B C B D TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Đun gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu m gam este (biết hiệu suất phản ứng este hoá 75%) Giá trị m gam A 6,6 B 8,8 C 13,2 D 9,9 Câu 2: Cho nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Bán kính nguyên tố tăng dần theo thứ tự A M < X < R < Y B Y < M < X < R C M < X < Y < R D Y < X < M < R Câu 3: Khi hòa tan kim loại M lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu dung dịch muối có nồng độ 18,199% Kim loại M A Fe B Mg C Zn D Cu Câu 4: Hòa tan hoàn toàn mẫu hợp kim Na-Ba-K nước, thu dung dịch X 7,84 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 60ml B 175ml C 100ml D 150ml Câu 5: Monome dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) A CH2 =CHCOOCH3 B CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Câu 6: Trong số chất sau: CH4, CO, HCHO, CaC2, H2CO3, CO2, CH3COOH, CH3Cl Có chất hợp chất hữu cơ? A B C D 2+ Câu 7: Để khử ion Fe dung dịch FeSO4 thành Fe dùng kim loại A Sr B Na C Ba D Mg Câu 8: Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định định tính C H hợp chất hữu cơ.Chất X dung dịch Y (theo thứ tự) là: A CaO, H2SO4 đặc B Ca(OH)2, H2SO4 đặc C CuSO4 khan, Ca(OH)2 D CuSO4.5H2O, Ca(OH)2 Câu 9: Dung dịch X chứa AlCl3, FeSO4 ZnCl2 Dẫn khí NH3 đến dư qua dung dịch X thu kết tủa Y Nung Y đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Dẫn khí H dư qua Z nung nóng thu chất rắn A ZnO, Fe Al2O3 B Al2O3 , Fe C Al, Fe Zn D Fe, Zn Al2O3 Câu 10: Cho 0,1 mol α-amino axit (X) phản ứng hết với HCl thu 12,55g muối X A Alanin B Phenylalanin C Glixin D Valin Câu 11: Trong số dung dịch: KHCO 3, NaCl, C2H5COONa, NH4NO3, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có khoảng pH > A NaCl, C6H5ONa, C2H5COONa B NH4NO3, C2H5COONa, NaHSO4 C KHCO3, NH4NO3, NaCl D KHCO3, C6H5ONa, C2H5COONa Câu 12: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ visco tơ axetat B Tơ nilon-6,6 tơ capron C Tơ tằm tơ enang D Tơ visco tơ nilon-6,6 Câu 13: Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá kim loại sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ , Ag+/Ag Cặp chất không phản ứng với A Cu dung dịch AgNO3 B Fe dung dịch FeCl3 C dung dịch Fe(NO3)3 dung dịch AgNO3 D Fe dung dịch CuCl2 Câu 14: Clo hóa Ankan X (tỉ lệ số mol 1:1) điều kiện chiếu sáng thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A Metan B Butan C Etan D Pentan Câu 15: Để trung hòa vừa đủ 50 ml dung dịch NaOH 0,2 M cần 100 ml dung dịch CH3COOH x (M) Giá trị x?à A 0,75M B 0,25M C 0,1M D 0,5M Câu 16: Cho chận xét sau: (1) Hàm lượng glucozơ không đổi máu người khoảng 0,1% (2) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng tráng bạc (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ cho loại mono saccarit (4) Glucozơ chất dinh dưỡng sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói (5) Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột, ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột nhuốm màu xanh tím (6) Saccarozơ nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ fructozơ dùng kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích Số nhận xét A B C D Câu 17: Trong phản ứng oxi hóa khử sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + HCl Câu diễn tả tính chất chất phản ứng ? A H2S chất khử, H2O chất oxi hoá B Cl2 chất oxi hoá H2O chất khử C H2S chất oxi hoá, Cl2 chất khử D Cl2 chất oxi hoá H2S chất khử Câu 18: Cho 150ml dung dịch saccarozơ chưa rõ nồng độ đem thủy phân hoàn toàn, thu toàn sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO NH3 dư thu 12,96 gam bạc kết tủa Nồng độ mol dung dịch saccarozơ dùng A 0,10M B 0,20M C 0,40M D 0,80M Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO ZnO lượng vừa đủ 150ml dung dịch HCl 1M , thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 8,445 B 9,795 C 7,095 D 7,995 Câu 20: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2 Mối quan hệ n với m A m = 2n B m = 2n +1 C m = 2n - D m = 2n + Câu 21: Một dung dịch chứa x mol Mg2+, y mol Na+, 0,02 mol Cl– 0,025 mol SO42– Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 4,28 gam Giá trị x y A 0,03 0,01 B 0,015 0,04 C 0,02 0,03 D 0,02 0,05 Câu 22: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catôt xảy A khử ion Cl- B khử ion Na+ C oxi hoá ion Cl- D oxi hoá ion Na+ C CO2 D HCl Câu 23: Chất sau hợp chất ion? A SO2 B Na2O Câu 24: Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi màu? A glyxin B axit axetic C alanin D metylamin Câu 25: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu gam ancol Y Mặt khác 2,7 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 20,5 B 21,6 C 5,4 D 9,7 Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CHO CH3CH2OH B CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CH2OH CH2=CH2 Câu 27: Dẫn 4,48 lít khí CO (ở đktc) qua ống sứ nung nóng đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hoàn toàn Hỗn hợp khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro 20 Công thức oxit sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng là: A Fe3O4; 75% B FeO; 75% C Fe2O3; 75% D Fe2O3; 65% Câu 28: Cho phương trình hoá học phản ứng tổng hợp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) t 0, xt 2NH3 (k) Khi tăng nồng độ nitơ lên lần, nồng độ hiđro không đổi tốc độ phản ứng thuận A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D tăng lên lần Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm ankan X ankin Y, thu số mol CO2 số mol H2O Thành phần phần trăm số mol X Y hỗn hợp M A 75%; 25% B 20%; 80% C 35%; 65% D 50%; 50% C 0,13 D 0,10 Câu 30: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x là: A 0,12 B 0,11 Câu 31: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Cu; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước A B C D Câu 32: Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A glixerol, axit axetic, glucozơ B lòng trắng trứng, fructozơ, axeton C anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic D fructozơ, axit acrylic, ancol etylic Câu 33: Cho m gam bột Fe vào 300 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,5M Cu(NO3)2 0,6M, sau thời gian thu 28,72 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X Cho 8,1 gam bột Al vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 18,51 gam hỗn hợp kim loại dung dịch Y Giá trị m A 8,4 B 16,8 C 16 D 5,6 Câu 34: Hỗn hợp M gồm hai peptit mạch hở X Y (mỗi peptit cấu tạo từ Error: Reference source not found-amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- hai phân tử X, Y 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 18 gam glyxin 32,04 gam alanin Giá trị m A 42,48 B 50,04 C 56,34 D 44,28 Câu 35: Khi thực phản ứng tách nước ancol X, thu anken Mặt khác oxi hoá hoàn toàn lượng chất X thu 5,6 lít CO (ở đktc) 5,4 gam nước Có công thức cấu tạo phù hợp với X? A B C D Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 Fe3O4 100 gam dung dịch HNO3 a% (vừa đủ) thu 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 có khối lượng 31,35 gam dung dịch chứa 30,15 gam hỗn hợp muối Giá trị a gần với ? A 63 B 57 C 43 D 46 Câu 37: Tỉ lệ số người chết bệnh phổi hút thuốc gấp hàng chục lần số người không hút thuốc Chất gây nghiện gây ung thư thuốc A moocphin B cafein C nicotin D aspirin Câu 38: Các ion kim loại Ag+, Fe2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+ có tính oxi hóa tăng dần A Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+ B Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+ C Fe2+< Ni2+ < Pb2+ [...]... 27 28 29 30 C A D A B B C D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D B D C D A D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D A D B B C B D TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O... 7 8 9 10 D B C A A B D D B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TRƯỜNG THPT CHUYÊN YÊN ĐỊNH 2 (Đề thi có 05 trang) C C D D D B B A C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A A C A D C A C 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C B B D C A B A 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B B B D C D C A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2014 - 2015 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 3 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Nhóm các kim loại chỉ có thể điều... 46 47 48 49 50 A C A A B B C D A D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4 - 2015 Môn: Hóa Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32; Cl: 35,5; K: 39; Ca:40; Cr: 52; Mn: 55; Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65;Br: 80; Ba: 137; Ag: 108;Cs: 133 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Câu 1: Hỗn hợp A gồm Fe,... ÁN MÔN HÓA - LẦN 3 – NĂM 2015 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN YÊN ĐỊNH 2 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D A C D D C C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ A A B B C D C A B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A D D D D B B C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D A C C D A C B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C A A B B C D A D ĐỀ THI THỬ THPT. .. nhiêu gam brom trong CCl4? A 60 gam B 30 gam C 90 gam D 120 gam Câu 32: Phát biểu không đúng là: A Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon B Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất C Hiđro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường D Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than... xenlulozơ đều là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh (5) Tinh bột và xenlulozơ đều hòa tan trong dung dịch H2SO4 khi đun nóng và tan trong nước svayde (6) Xenlulozơ được dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat (7) Trong bột mì chứa nhiều tinh bột nhất và trong bông nõn chứa nhiều xenlulozơ nhất (8) Nhỏ vài giọt dung dịch iôt vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển... những polime có cấu trúc mạng không gian B Tơ poliamit kém bền về mặt hoá học là do có chứa các nhóm peptit dễ bị thuỷ phân C Poli(tetrafloetilen); poli(metyl metacrylat); tơ nitron đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp D Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ enang, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo H 3O + HCN → Y Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt Câu 41: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CHO  → X  t0 là: A... và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T lần lượt là: A Na; Fe; Al; Cu B Al; Na; Cu; Fe C Al; Na; Fe; Cu D Na; Al; Fe; Cu Câu 42: Phản ứng hóa học không tạo ra dung dịch... dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H 2 (đktc) Để hoà tan hết m gam hỗn hợp X cần tối thi u V lít dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử duy nhất là khí NO) Giá trị của V là: A 0,88 B 0,80 C 0,72 D 0,48 Câu 39: Chỉ từ các hoá chất: KMnO 4 (rắn); Zn; FeS; dung dịch HCl đặc, các thi t bị và điều kiện cần thi t có đủ, ta có thể điều chế được tối đa bao nhiêu khí: A... Na, NaOH, Na2SO4, dd Br2 A 2 B 5 C 4 D 3 Câu 47: Thể tích khí O2 (đktc) cần thi t để đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam Mg là A 1,12 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 2,24 lít Câu 48: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy Chất X là A CO2 B NH3 C O3 D SO2 Câu 49: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử Cho 5,44 gam hỗn ... 49 50 C C A C A D D A B C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:... 49 50 C D D A D B B C B D TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C A A B B C D A D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - 2015 Môn: Hóa Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối nguyên tố: H: 1; Li:
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn hóa năm 2016 , đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn hóa năm 2016 , đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn hóa năm 2016