ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

42 2,774 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 06:27

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? a. Bối cảnh quốc tế:   !"#$%&'#(!"&)* *+%, /01123 4567&,*89+:7;-011<3(=>? -011<3*(@A@B5C-=D=011E3* @F% GCHI-=JK 3*(./-LMME3%N %&'*O#6$*P(Q$RS#9 b. Ảnh hưởngđến sụ phát triển KT - XH nước ta 9#&'P(%T*OS%& &+*U/I=DIVDJVWXP*%P*NA&,*"* R9Y&,*%& :'8SR:5H4W *&+ 5*&)*A&,*XP* Câu 2: Trình bày những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta và các định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập? a. Thành tựu của công cuộc đổi mới KT - XH ZN*R*%[Q#\# S%P;*&X*UIJULMM<U]2^-%"*"L B5C3  )_Q@A?&+* 5::B:U ` )_IJU5Y*#Ga*&;LMM<*RbL0^ Y**9 aGQ@*;*U20^IAcUd]^ ` )_?#e!f*Q6g9U7\* h*%\*Q$8QY#+*GY* *9@Ac#+&$X\*>Gi6$*+R %R %*R*jR9%,>S*G@G k#9*j*U011dU<]0^%LMM2b01<^ k#9*jlUL21^m1^ b. Các định hướng chính để đẩy mạnh đổi mới và hội nhập 9#&'@9;*&X*i%*R*j :99%O*6PA&,* B[Q 5::B:*n+" B[QP(8S%;*#8S*  *Ro9%6R95W6o* B[Q*@cQ;S*9:p NA&,*  PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN Câu 3: Trình bày đặc điểm của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và ý nghĩa của vị trí địa lí a. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ q4Ar%A#rU :9h%PU HULd  Ld s H% 5U]  d2 s H  U0ML  M1 s B% BU0M1  L2 s B 45tX7BY*N6%RBY*I&)**6BY* 45*T*,>SEt*&*GB5C qJ#e! 4\*%_@Udd0L0L L *+&+U*uS-02MM3 l-L0MM3 ;J -00MM3  4\*6U `I9rP*)09 L *+\*6&+Uu J  J#rW#iV%Y$iv*#H,6@UdLmML]k 6,6 )2MMMb%RL8%R-:vv3 `?#(68S\*6&+6*O6P(U5P NQwleRP*0LR#r-0:lx0]<L3w4\**#eRP*0LR #rw4\*%p8QP*LMMR#rw#c%AP*LMMR#r 4\*,U lR*Y**6\$#e!&+i %A6t*6$*+$%_#6$*+$6 b. Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta * Ý nghĩa tự nhiên 4Ar%A#r#$$*r9%+[*\ +o*\*\*y%P `59n* ` AR&X*&,*iQ$N*r**\ `6#&*%86$[#+ 5t$%>*t$%&,*@#&N>( $**>R>(*T 4Ar7$>G%@*N$$*oHn a5Ta%O*6t*a?6z 5t*\*$U6e#f%P*%_ * Ý nghĩa KT - XH 5t$*e&%&,*t*R*Y*8S(#' *#&8Sl{*g6lBY*Hnl ;J GQ5*uS WXP*89+&+#***pU ;ieP8Sb*z 5tX*GB5C;*%P*QR 6%P*R&X*%>:&+Rr ; Câu 4: Vì sao nói giai đoạn Tiền cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam? %!_|@_U `OL%!5*Q$>|@Lk;T%GQ <2L; ` %!_X&+9X:*l$v)  k@F*}NQX:*l$v)** 6PQ#o*\*T_45  %9!%A#rb>)%)%9U `8Q+i_9 + r8Q_Z*NQ#_rU5: d  / L 5 L : L >\* +/ L +NQ8Q6n%i_9 +v8Qb>)kR*Q$NQ%P*(G Câu 5: Trình bày đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo ,*UiRQ% !>*>|@2EE9; T%GQm<9; 4U `%6%P*_*#A>{#e !U6A>ciS*G*#$*7T #$%Y :|iB_%_!Rr6_%p69%Y% Y6|_XHn `8RU5G*#$X)&\*&'**O>Y* RQS G*49HnSGQHnHn*HP@eQTb**X BY*HnT5*HP vcg*%"*eQ%P*%_+#%iG(&U *Y#%$~*>R&%O*>n*6z 4!%A#rUl+ZR89%+_&%>Y %z4)6R#e!45%e%&'%A7 Câu 6: Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo ,*UiRQX%G>#*%*n_Um<9; b@F%*QQ 4U `v!#,7Q$y*#%P*-iG 6b6Ocz3 `•k5$*?(%P*T=):Q#Q%P*% &+#iRQ%P*US%"*eQG* _%A76O#_6Of*#%A7€# `r(B_6%!#+U6;*&+6@ %P*$6O 4!%A#rU `BA7€#%P*6biGx•>Y*>S @Q%p%O*6t**>R*>&@r% 6Yir `u7*7%_*O9[@O@ &+*Tx•R8•*9%+9 %9%A#r&*QQ Câu 7: Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam a. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp BOTd‚2@9r#e!%O*6t*k0‚2 BOT%Pƒ0MMM]<^@9rT•LMMMk 0^ b. Cấu trúc địa hình khá đa dạng BA7&+%&'G#€rG6(g9 BA7_@•HiS*B5 BOTQ?L&+*rU `:&+*HaB5U\*GQHnHn*HP `:&+*b**U\*BY*Hn5&,*v) c. Địa hình mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa  87iG6b{Y6Oc u7i) l+Z*#+N>(@Q d. Địa hình VN đã chịu tác động mạnh mẽ của con người  %P*N*&,UZ*Y*NQ%9Y* *9Y**9z%%P*%%A7 li_9@*%A7+RG@&)*x•6%! R8 Câu 8: Nêu những đặc điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Yếu tố Vùng núi Đông Bắc Vùng núi Tây Bắc „*+ •  %"  *eQ  >:O*    r BY* •  %"  *eQ  >:O*    r   r5%*#f*> R BP 7 5T_UHU<MMamMM  BA 7_ @• H a B5U@eQT%O>PX *  6$  *+  49  a  * *B5T*_@ *#f*P*  4\* T     *Q$   _&+U$LMMM :7T_€UT *#f*}>&,_@S  :&+*T :&+*  T  N  Q  #  b* *  &U  vY*  G  5*G v)Hnv)BY*    5T    *Q$ *  #f* %  Q  …* n ?  &+* HB5&U:*l$v) JB?BJvv  *Q$UJ7 Rv)lWP G Câu 9: Nêu những đặc điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn Yếu tố Vùng núi Bắc Trường Sơn Vùng núi Nam Trường Sơn „*+ •v R%@eQHWe  •HWe%5* HP BP 7 :}**XL%_X *oU Hn#\*TGQ5*9 = 5T%O>P%k$ LMMM  @S  %"*  iS*  %O* 6t*?6 :9  *Q$ i*% 5#\*T*67 GQ•$:   o  \*  T  _  uR* H7 7%P•<MMa]MMa0MMM a 0<MM %&' N #+ 6 ~ @Q  :&+*T O@eQQ>*>* >#??&+*HaB5 &U  J  #  #?*  a  „  Z J*5a€H*: v)HWe :&+*TL%U%% &+*Ha5%S&+* BHa5  *Q$UJ#GQBn lnW)5Y*Il Câu 10: So sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau của địa hình hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long a. Giống nhau B#%O*6t*G!@>Y*6O%n$A6Y* #c%AP* BA7&)*%S6t*…* B%_\>†  6  Yếu tố Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long I9r I9rU0<MMM L  I9rU2MMMM L BA7 I6Oc\>N>:O* BA7X7rH _@6  9S*%$%$6 p6AnYU P*\*f* *(&+   I  6Oc\>N> { l* BA7__6t*…* $@F*(&+\&   R  &X*    N  NQ    Y*    9  S*  %$  % &*9S*$t* A B_% B_*%$%&'6Oc &,*  iQ$      #G %,%_@F6   B_  *  %$  %&'  6O  c  B_ \ >%&'6Oc  * ;$_† I_$L‚d@9r%O* 6t*#%_p%_j &,*iQ$%__S   Câu 11: Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung !*@9rU0<MMM L BA7BH}**6ATn%O*6t*ZU `:#&N>Y*#+7%O*6t*&)*%SP*&%O* 6t*a5*9y5a5*eaBA `4\*?6#c%A}T;#>67%O*6t*_ Z}&%O*6t*H7A$JT‡$:b5( `BA7%O*6t*&,*d@RU6#O% o#\*f*_*\*%&'6Oc%O*6t* B_%Y*†#nUˆo*%O*6t*#&>Y*%_\> &)*%S†Xo*%O*6t*?6NQ#%_|† Câu 12: Nêu thế mạnh và hạn chế của các khu vực địa hình đối với sự phát triển KT - XH nước ta KV địa hình Thế mạnh Hạn chế %OT     * >RU  >n%O*7*6 5•*%_O* *Q$ %O*Z  R  ;* #G*9GQY* *9;Y vY*>S*ANQ%9 5;*@#A   u  7  6  b {YiG 5$&#f 8|  &'  %_  %P* %_  >&)*  *  >&)* S&%iRQ „•*6Ap*      %O* 6t*  B_ %  †  ( #'     Y*  *9  9 %+>R[%@*   BA  7   ( #'   %&,*6P%&,* >Y*Y**9   5  *O  #'  NQ  >R *>R#G>R   He  #f     &,*iQ$iRQ  B_ %6A 6  jp Câu 13: Nêu đặc điểm khái quát của biển Đông và ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta. a. Khát quát về biển Đông HBY*#+"LXHI@9rUd2EE9 L l6rUJrBB5%&'66h6X%R8%RU8 %RJ#We# HBY*t*\*9%+[*\$R&X*% QSU9%P%Pp>*NQ>(6 HBY*R&X*#+%QS$X%_#R% >: b. Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên VN q‰&X*%r( Bbr(U@%p%r_N&+$\*? 6r(%b) l;*[Y*r#O**86;*[%_ #*p%A7n*&,**GQ&#+ *. Ảnh hưởng đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển $@*%A7?6U O%6ef* A@*6,6%O*6t*z  9>?6U•**(p•*j>Yz -•**(pX45U2<MMMM#+"L3  :v$%Rf*%@* Câu 14: Hãy nêu các nguồn lợi về TNTN và những thiên tai ở vùng biển có ảnh hưởng đến phát triển KT - XH nước ta a. Nguồn lợi về TNTN của vùng biển nước ta HBY**R>RU Y W„*Rz-$LMMM #)0MM#Y*0MMM#QFm<M#*R3x•„_ *A6R>R HBY***>RU@rS;*#&'*>* NQzx•„_*A 5 l%&,*8h*%89+*+ HBY**5@#A*k@&†* _Ro**O#'$%9%&+!* '6 b. Những thiên tai HBY*&+$U6e%P*%_>* v#X6,6  #_%O*P* Câu 15: Nguyên nhân và biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa trong khí hậu nước ta như thế nào? a. Nguyên nhân: 5t*b*PrQHH 0;L#W#$$%k 5&+*6#O**%&+%86$;*[ 5&+t**\x•AR&X*N #&*\ b. Biểu hiện tính chất nhiệt đới ẩm r_9%+[U `!*6"i#+G6t*6"i#Y#Y@&)* `59%P*67;U•LM  !**,n*U02MMadMMM*,‚ `l&'*&*67;#+U0<MMaLMMM `BP[&)*%S-$]M^3G6t*[#Y@&)* c. Biểu hiện tính chất gió mùa W\%Y*UR&X*N*\BH `_•6%P*•*002 `$\%Y*#XHn*GQ&\S\4 5*\BHQ%6X@eQTnx•5r(*Y W\jUL#O** `lO**•HnŠBI!U&+*5*p@eQ&,*v)@eQ 6$*+49al$9"*)Y**Q%P* _XHn*HPGQHn `lO**•rQ5H !#$?&+*5*Q *[&,**GQ&#+%P*X5 Câu 16: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật như thế nào? a. Biểu hiện ở địa hình  87iG6b&'#X%_ziRQX\*%O T$@*%A7U i)*#f*iG6( 9S*?e>Y*>S u76OcX%O*6t*#&\*f*_x• $%O*6t*G!%O*6t*?6%O*6t**oTz b. Biểu hiện ở sông ngòi W*#&+>Y** ‹ @Q%pUR&+LdmM>Y*@$0M l&'*&+#+U!*]d1k d -2M^>*#e!453 l&'*\>#+U!*LMM_‚  %P&+G?\g9UW\#f\*+\&\ \*+\Y c. Biểu hiện ở đất l+Z*@Q u7Œ?#r#%p&*UB_*j_6~)*>nY %_&,*%Z* d. Biểu hiện ở sinh vật „•*45NQ#•*(9%+[#P*&,*i *•*#9%+&Uh%(*@G t@z%P*(_*T :9Q•*6A#•*"> Câu 17: Phân tích những ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống a. Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 59[#+x• GQO*(Y8;O* c*; vR[Y**99%+%@*#*A Q$>G\r_&,*Nr(f**GQ ;>Ri_U6e#f>G69z b. Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống 59%+[(#'U#G*9*&*9 4@#Az ;U `vG?\Nr(9&'*,U@Y* #S&%|*zx•;*%P* `BP[x•;*6R8RQ6AY*>R ` $&&6e#f#c%*GQ!_#+*&,N `WY&,*$$@F6A>Q Câu 18: So sánh sự khác biệt giữa thiên nhiên phía B và phía N và nguyên nhân của sự khác biệt đó a. Nguyên nhân vGHa5NQ@>Q%!Nr(U(i ;*•H5x•59%Pf*;*•H5 H$%b>*N%A7#&*\%p 69#*\BH#>GHa5*>G>n$ b. Biểu hiện của sự phân hóa B – N qJ#e!rH-•@eQHWeX3 $$%p&*\*r(9%+[*\\ %Y*# r(9%+U  HU•LM  R&X*N*\BH d*  ƒ0]  \%Y*#|@6$%P9;#+  R8$6U„•*9%+[*\#9 [...]... sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả là góp phần phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới? - Nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả: + khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có mùa đông lạnh, có thể trồng được nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả + Có nhiều loại đất cả ở vùng núi và đồng bằng thích hợp với các loại cây công nghiệp và cây ăn quả +... gồm cả nông - lâm - ngư, Từ khi đổi mới tỉ trọng ngành này giảm dần, tuy nhiên còn chậm - Các hoạt động phi nông nghiệp hiện nay đang dần tăng tỉ trọng - KT nông thôn cũng gồm nhiều thành phần kinh tế: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, trang trại - Hướng chuyển dịch của kinh tế nông thôn hiện nay: + Sản xuất hàng hóa: đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành các vùng NN chuyên môn hóa kết... đang được số nông trường sx theo quy mô lớn nâng cao Miền núi khó khăn - Trình độ thâm canh thấp, quảng canh 3 Chuyên môn hóa sản xuất: là chính Riêng ở các nông trường, - Cây CN, dược liệu và rau quả có nông hộ trình độ thâm canh đang được nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới: chè, nâng lên trẩu, sở, hồi, táo, đào mận, lê - Công nghiệp chế biến còn yếu - Cây CN ngắn ngày và hoa màu: đậu 3 Chuyên môn hóa sản... các ngành công nghiệp - xây dựng - dịch vụ Giảm tỉ trọng ngành nông – lâm - ngư + Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm - Trong nội bộ các ngành cũng chuyển dịch + Nông – lâm – ngư: giảm nông nghiệp, tăng ngư nghiệp Trong nông nghiệp: giảm trồng trọt, tăng chăn nuôi + Công nghiệp: CN chế biến tăng, CN khai thác giảm Tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, giảm các sản phẩm chất lượng không cao, không phù... 19: So sánh sự khác biệt thi n nhiên phía T và phía Đ và nguyên nhân? a Nguyên nhân - Do mức độ ảnh hưởng của biển vào đất liền (độ lục địa) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa và địa hình, đặc biệt là bức chắn địa hình => thi n nhiên thay đổi từ Đ sang T b Biểu hiện của sự phân hóa Đ – T Từ Đ sang T (biển vào đất liền) thi n nhiên phân hóa thành 3 dải: - Vùng biển và thềm lục địa: + Vùng này rộng gấp... cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung bộ? Vì vùng này có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, nhưng do cơ sở hạ tầng còn thấp kém nên công nghiệp bị hạn chế a Phát triển các ngành CN trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa - Vùng này có nhiều điều kiện để phát triển CN: + Giàu KS: sắt, crôm, thi c,... trung nhiều xí nghiệp có khả năng hợp tác cao, sản phẩm vừa tiêu dùng vừa xuất khẩu - Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp - Khu CN tập trung nhất ở ĐNB, sau đó là ĐB sông Hồng, Duyên hải miền Trung - Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi - Gồm điểm CN, khu CN và các xí nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sx, kĩ thuật, công nghệ - Có các xí nghiệp hạt nhân và bổ trợ, phục... gấp 3 lần phần đất liền + Độ nông, sâu, rộng hẹp của thềm lục địa có quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằng, đồi núi kề bên và bờ biển + Thi n nhiên vùng biển đa dạng, giàu có - Vùng đồng bằng ven biển: thi n nhiên cũng thay đổi, tuy thuộc vào vùng biển phía Đ và vùng núi phía T + Đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ rộng, các bãi triều thấp, bằng phẳng, thềm lục địa rộng và nông, thi n nhiên trù phú theo mùa -... triển nông nghiệp + Khí hậu: nóng ẩm, gió mùa + Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, nhiều phù sa + Địa hình đồi núi, đồng bằng, có nhiều loại đất tốt, đều tạo thuận lợi cho NN, canh tác đa dạng - Khó khăn: + Thi n tai: Bão, lũ lụt, hạn hán, thời tiết bất thường, sâu bệnh… + Đất đai bị bạc màu, bào mòn, rửa trôi, thu hẹp => nông nghiệp bấp bênh b Nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả nền nông nghiệp. .. hóa kết hợp công nghiệp chế biến, hướng ra xuất khẩu + Đa dạng hóa kinh tế nông thôn: tập trung vào sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, phát triển các ngành dịch vụ phi nông nghiệp Câu 37: Vai trò của LTTP? Tại sao nói việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp? - Vai trò: + Cung cấp lương thực cho nhân dân, thức ăn cho chăn nuôi + Cung nguyên liệu cho công nghiệp, là . ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới. *Ro9%6R95W6o* B[Q*@cQ;S*9:p NA&,*  PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN Câu 3: Trình bày đặc điểm của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và ý nghĩa của vị trí địa lí a. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ q4Ar%A#rU :9h%PU. ta 9#&'P(%T*OS%& &+*U/I=DIVDJVWXP*%P*NA&,*"* R9Y&,*%& :'8SR:5H4W *&+ 5*&)*A&,*XP* Câu 2: Trình bày những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta và các định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập? a. Thành tựu của công cuộc đổi mới KT - XH ZN*R*%[Q## S%P;*&X*UIJULMM<U]2^-%"*"L B5C3 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO), ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO), ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Từ khóa liên quan