Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa 2015 bộ giáo dục và đào tạo

16 627 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2015, 06:39

 thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission B GIÁO DC VÀ ÀO TO K THI THPT QUC GIA NM 2015  THI MINH HA Môn thi: HÓA HC Thi gian làm bài: 90 phút. Nhn xét :  này rt nhiu câu d nhng đ đc trên 9 đim cng có nhiu vn đ cn phi hc và luyn tp lm các em nhé.Ch quan anh ngh nm nay BGD s có nhiu câu hay đ cho các bn HSG th hin.Tuy nhiên,bn nào không cn trên 9 thì không cn hc nhiu quá.Vi các bn hc khá gii cn phi chú ý tính cn thn khi khoanh đáp án.Tuyt đi không đc đ mt đim nhng câu d. Nguyn Anh Phong Câu 1.  trng thái c bn, cu hình electron lp ngoài cùng ca nguyên t X là 3s 2 . S hiu nguyên t ca nguyên t X là A. 12. B. 13. C. 11. D. 14. Câu 2. Cho phng trình hóa hc: aFe + bH 2 SO 4  cFe 2 (SO 4 ) 3 + dSO 2  + eH 2 O T l a : b là A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 2 : 9. Câu 3. Cho s đ điu ch HNO 3 trong phòng thí nghim: Phát biu nào sau đây là sai khi nói v quá trình điu ch HNO 3 ? A. HNO 3 là axit yu hn H 2 SO 4 nên b đy ra khi mui. B. HNO 3 sinh ra di dng hi nên cn làm lnh đ ngng t. C. t nóng bình cu bng đèn cn đ phn ng xy ra nhanh hn. D. HNO 3 có nhit đ sôi thp (83 0 C) nên d b bay hi khi đun nóng. Câu 4. Nguyên t hóa hc nào sau đây thuc nhóm halogen? A. Clo. B. Oxi. C. Nit. D. Cacbon. Câu 5. Thành phn chính ca phân đm ure là A. (NH 2 ) 2 CO. B. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . C. KCl. D. K 2 SO 4 . Câu 6. Khi đt cháy than đá, thu đc hn hp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, đc). X là khí nào sau đây? Trang 1/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission A. CO 2 . B. CO. C. SO 2 . D. NO 2 . Câu 7: Hn hp X gm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dng vi dung dch HNO 3 loãng (d), sau phn ng khi lng dung dch tng 13,23 gam. S mol HNO 3 tham gia phn ng là A. 0,6200 mol. B. 1,2400 mol. C. 0,6975 mol. D. 0,7750 mol. Câu 8. Phng trình hóa hc nào sau đây là sai? A. 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 . B. Ca + 2HCl  CaCl 2 + H 2 . C. Fe + CuSO 4  FeSO 4 + Cu. D. Cu + H 2 SO 4  CuSO 4 + H 2 . Câu 9. Cho các nguyên t vi s hiu nguyên t sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gm các nguyên t kim loi là: A. X, Y, E. B. X, Y, E, T. C. E, T. D. Y, T. Câu 10. Phát biu nào sau đây là đúng? A.  điu kin thng, các kim loi đu có khi lng riêng ln hn khi lng riêng ca nc. B. Tính cht hóa hc đc trng ca kim loi là tính kh. C. Các kim loi đu ch có mt s oxi hoá duy nht trong các hp cht. D.  điu kin thng, tt c các kim loi đu  trng thái rn. Câu 11. in phân vi đin cc tr dung dch cha 0,2 mol Cu(NO 3 ) 2 , cng đ dòng đin 2,68A,trong thi gian t (gi), thu đc dung dch X. Cho 14,4 gam bt Fe vào X, thu đc khí NO (sn phm kh duy nht ca N +5 ) và 13,5 gam cht rn. Bit các phn ng xy ra hoàn toàn và hiu sut ca quá trình đin phân là 100%. Giá tr ca t là A. 0,60. B. 1,00. C. 0,25. D. 1,20. Câu 12. Cht nào sau đây không phn ng vi dung dch NaOH? A. Cl 2 . B. Al. C. CO 2 . D. CuO. Câu 13.  loi b lp cn trong m đun nc lâu ngày, ngi ta có th dùng dung dch nào sau đây? A. Gim n. B. Nc vôi. C. Mui n. D. Cn 70 0 . Câu 14. Trng hp nào di đây thu đc kt ta sau khi phn ng xy ra hoàn toàn? A. Cho dung dch NaOH d vào dung dch AlCl 3 . B. Cho dung dch AlCl 3 d vào dung dch NaOH. C. Cho CaCO 3 vào lng d dung dch HCl. D. Sc CO 2 ti d vào dung dch Ca(OH) 2 . Câu 15. Dung dch X gm Al 2 (SO 4 ) 3 0,75M và H 2 SO 4 0,75M. Cho V 1 ml dung dch KOH 1M vào 100 ml dung dch X, thu đc 3,9 gam kt ta. Mt khác, khi cho V 2 ml dung dch KOH 1M vào 100 ml dung dch X cng thu đc 3,9 gam kt ta. Bit các phn ng xy ra hoàn toàn. T l Trang 2/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission V 2 :V 1 là A. 4 : 3. B. 25 : 9. C. 13 : 9. D. 7 : 3. Câu 16. Cho 115,3 gam hn hp hai mui MgCO 3 và RCO 3 vào dung dch H 2 SO 4 loãng, thu đc 4,48 lít khí CO 2 (đktc), cht rn X và dung dch Y cha 12 gam mui. Nung X đn khi lng không đi, thu đc cht rn Z và 11,2 lít khí CO 2 (đktc). Khi lng ca Z là A. 92,1 gam. B. 80,9 gam. C. 84,5 gam. D. 88,5 gam. Câu 17. Cht rn X màu đ thm tan trong nc thành dung dch màu vàng. Mt s cht nh S, P, C, C 2 H 5 OH… bc cháy khi tip xúc vi X. Cht X là A. P. B. Fe 2 O 3 . C. CrO 3 . D. Cu. Câu 18. Nhn đnh nào sau đây là sai? A. Gang và thép đu là hp kim. B. Crom còn đc dùng đ m thép. C. St là nguyên t ph bin nht trong v trái đt. D. Thép có hàm lng Fe cao hn gang. Câu 19. Cho m gam bt Fe vào 200 ml dung dch cha hai mui AgNO 3 0,15M và Cu(NO 3 ) 2 0,1M, sau mt thi gian thu đc 3,84 gam hn hp kim loi và dung dch X. Cho 3,25 gam bt Zn vào dung dch X, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu đc 3,895 gam hn hp kim loi và dung dch Y. Giá tr ca m là A. 0,560. B. 2,240. C. 2,800. D. 1,435. Câu 20. Cho dãy các cht sau: Cu, Al, KNO 3 , FeCl 3 . S cht trong dãy tác dng đc vi dung dch NaOH là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 21. Cho 46,8 gam hn hp CuO và Fe 3 O 4 (t l mol 1:1) tan ht trong dung dch H 2 SO 4 loãng, va đ, thu đc dung dch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phn ng kt thúc thu đc dung dch B. Thêm dung dch KOH d vào B đc kt ta D. Nung D trong không khí đn khi lng không đi, thu đc 45,0 gam cht rn E. Giá tr gn nht ca m là A. 6,6. B. 11,0. C. 13,2. D. 8,8. Câu 22. Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hn hp gm FeCl 2 và NaCl (có t l s mol tng ng là 1:2) vào mt lng nc d, thu đc dung dch X. Cho dung dch AgNO 3 d vào X, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu đc m gam cht rn. Giá tr ca m là A. 34,1. B. 28,7. C. 10,8. D. 57,4. Câu 23. Các nhn xét sau: (a). Phân đm amoni không nên bón cho loi đt chua. (b).  dinh dng ca phân lân đc đánh giá bng phn trm khi lng photpho. Trang 3/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission (c). Thành phn chính ca supephotphat kép là Ca(H 2 PO 4 ) 2 .CaSO 4 . (d). Ngi ta dùng loi phân bón cha nguyên t kali đ tng cng sc chng bnh, chng rét và chu hn cho cây. (e). Tro thc vt cng là mt loi phân kali vì có cha K 2 CO 3 . (f). Amophot là mt loi phân bón phc hp. S nhn xét sai là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 24. Ba dung dch A, B, C tho mãn: - A tác dng vi B thì có kt ta xut hin; - B tác dng vi C thì có kt ta xut hin; - A tác dng vi C thì có khí thoát ra. A, B, C ln lt là: A. Al 2 (SO 4 ) 3 , BaCl 2 , Na 2 SO 4 . B. FeCl 2 , Ba(OH) 2 , AgNO 3 . C. NaHSO 4 , BaCl 2 , Na 2 CO 3 . D. NaHCO 3 , NaHSO 4 , BaCl 2 . Câu 25. Cho 66,2 gam hn hp X gm Fe 3 O 4 , Fe(NO 3 ) 2 , Al tan hoàn toàn trong dung dch cha 3,1 mol KHSO 4 loãng. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu đc dung dch Y ch cha 466,6 gam mui sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gm 2 khí trong đó có mt khí hóa nâu ngoài không khí. Bit t khi ca Z so vi He là 23/18. Phn trm khi lng ca Al trong hn hp X gn nht vi giá tr nào sau đây? A. 15. B. 20. C. 25. D. 30. Câu 26. Cho 200 ml dung dch Ba(OH) 2 0,6M vào 100 ml dung dch cha NaHCO 3 2M và BaCl 2 1M, thu đc a gam kt ta. Giá tr ca a là A. 29,55. B. 19,70. C. 39,40. D. 35,46. Câu 27. Trên th gii, rt nhiu ngi mc các bnh v phi bi chng nghin thuc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuc lá có cha cht A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin. Câu 28. Ankin là nhng hiđrocacbon không no, mch h, có công thc chung là A. C n H 2n+2 (n ≥ 1). B. C n H 2n (n ≥ 2). C. C n H 2n-2 (n ≥ 2). D. C n H 2n-6 (n ≥ 6). Câu 29. T tinh du hi, ngi ta tách đc anetol là mt cht thm đc dùng sn xut ko cao su. Anetol có t khi hi so vi N 2 là 5,286. Phân tích nguyên t cho thy, anetol có phn trm khi lng cacbon và hiđro tng ng là 81,08%; 8,10%, còn li là oxi. Công thc phân t ca anetol là A. C 10 H 12 O. B. C 5 H 6 O. C. C 3 H 8 O. D. C 6 H 12 O. Trang 4/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission Câu 30. Tên thay th ca ancol có công thc cu to thu gn CH 3 CH 2 CH 2 OH là A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol. Câu 31. Cht nào sau đây có phn ng tráng bc? A. CH 3 CHO. B. C 2 H 5 OH. C. CH 3 COOH. D. CH 3 NH 2 . Câu 32. Hn hp T gm ba cht hu c X, Y, Z (50 < M X < M Y < M Z và đu to nên t các nguyên t C, H, O). t cháy hoàn toàn m gam T thu đc H 2 O và 2,688 lít khí CO 2 (đktc). Cho m gam T phn ng vi dung dch NaHCO 3 d, thu đc 1,568 lít khí CO 2 (đktc). Mt khác, cho m gam T phn ng hoàn toàn vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH 3 , thu đc 10,8 gam Ag. Giá tr ca m là A. 4,6. B. 4,8. C. 5,2. D. 4,4. Câu 33. Cho dãy các dung dch sau: NaOH, NaHCO 3 , HCl, NaNO 3 , Br 2 . S dung dch trong dãy phn ng đc vi Phenol là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 34. Mt s axit cacboxylic nh axit oxalic, axit tactric… gây ra v chua cho qu su xanh. Trong quá trình làm món su ngâm đng, ngi ta s dng dung dch nào sau đây đ làm gim v chua ca qu su? A. Nc vôi trong. B. Gim n. C. Phèn chua. D. Mui n. Câu 35. Khi b m, mt sc, nhiu ngi bnh thng đc truyn dch đng đ b sung nhanh nng lng. Cht trong dch truyn có tác dng trên là A. Glucoz. B. Saccaroz. C. Fructoz. D. Mantoz. Câu 36. S este có công thc phân t C 4 H 8 O 2 mà khi thy phân trong môi trng axit thì thu đc axit fomic là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 37. Thy phân mt triglixerit X bng dung dch NaOH, thu đc hn hp mui gm natri oleat, natri stearat (có t l mol tng ng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X tha mãn tính cht trên? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 38. Lên men m gam tinh bt thành ancol etylic vi hiu sut ca c quá trình là 75%. Lng CO 2 sinh ra đc hp th hoàn toàn vào dung dch Ca(OH) 2 , thu đc 50 gam kt ta và dung dch X. Thêm dung dch NaOH 1M vào X, thu đc kt ta.  lng kt ta thu đc là ln nht thì cn ti thiu 100 ml dung dch NaOH. Giá tr ca m là A. 72,0. B. 90,0. C. 64,8. D. 75,6. Câu 39. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mt este no, đn chc, mch h E bng 26 gam dung dch MOH 28% (M là kim loi kim). Cô cn hn hp sau phn ng thu đc 24,72 gam cht Trang 5/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission lng X và 10,08 gam cht rn khan Y. t cháy hoàn toàn Y, thu đc sn phm gm CO 2 , H 2 O và 8,97 gam mui cacbonat khan. Mt khác, cho X tác dng vi Na d, thu đc 12,768 lít khí H 2 (đktc). Phn trm khi lng mui trong Y có giá tr gn nht vi A. 67,5. B. 85,0. C. 80,0. D. 97,5. Câu 40: Cht nào sau đây trùng hp to PVC? A. CH 2 =CHCl. B. CH 2 =CH 2 . C. CHCl=CHCl. D. CHCH. Câu 41. Cht nào sau đây là amin bc 2? A. H 2 N-CH 2 -NH 2. B. (CH 3 ) 2 CH-NH 2 . C. CH 3 -NH-CH 3 . D. (CH 3 ) 3 N. Câu 42. Khi nói v protein, phát biu nào sau đây sai? A. Protein có phn ng màu biure. B. Tt c các protein đu tan trong nc to thành dung dch keo. C. Protein là nhng polipeptit cao phân t có phân t khi t vài chc nghìn đn vài triu. D. Thành phn phân t ca protein luôn có nguyên t nit. Câu 43. un nóng 0,16 mol hn hp E gm hai peptit X (C x H y O z N 6 ) và Y (C n H m O 6 N t ) cn dùng 600 ml dung dch NaOH 1,5M ch thu đc dung dch cha a mol mui ca alanin và b mol mui ca glyxin. Mt khác đt cháy 30,73 gam E trong O 2 va đ thu đc hn hp CO 2 , H 2 O và N 2 , trong đó tng khi lng ca CO 2 và nc là 69,31 gam. Giá tr b : a gn nht vi A. 0,730. B. 0,810. C. 0,756. D. 0,962. Câu 44. Amino axit X có công thc (H 2 N) 2 C 3 H 5 COOH. Cho 0,02 mol X tác dng vi 200 ml dung dch hn hp H 2 SO 4 0,1M và HCl 0,3M, thu đc dung dch Y. Cho Y phn ng va đ vi 400 ml dung dch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu đc dung dch cha m gam mui. Giá tr ca m là A. 10,43. B. 6,38. C. 10,45. D. 8,09. Câu 45. Khi cho cht hu c A (có công thc phân t C 6 H 10 O 5 và không có nhóm CH 2 ) tác dng vi NaHCO 3 hoc vi Na thì s mol khí sinh ra luôn bng s mol A phn ng. A và các sn phm B, D tham gia phn ng theo phng trình hóa hc sau: A B + H 2 O A + 2NaOH  2D + H 2 O B + 2NaOH  2D D + HCl  E + NaCl Tên gi ca E là A. axit acrylic. B. axit 2-hiđroxi propanoic. C. axit 3-hiđroxi propanoic. D. axit propionic. Câu 46. Cho dãy các dung dch: HCOOH, C 2 H 5 NH 2 , NH 3 , C 6 H 5 OH (phenol). Dung dch không Trang 6/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission làm đi màu qu tím là A. HCOOH. B. C 2 H 5 NH 2 . C. C 6 H 5 OH. D. NH 3 . Câu 47. Ancol X (M X = 76) tác dng vi axit cacboxylic Y thu đc hp cht Z mch h (X và Y đu ch có mt loi nhóm chc). t cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cn va đ 14,56 lít khí O 2 (đktc), thu đc CO 2 và H 2 O theo t l s mol tng ng là 7 : 4. Mt khác, 17,2 gam Z li phn ng va đ vi 8 gam NaOH trong dung dch. Bit Z có công thc phân t trùng vi công thc đn gin nht. S công thc cu to ca Z tha mãn là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 48. Cho dãy các cht: m-CH 3 COOC 6 H 4 CH 3 ; m-HCOOC 6 H 4 OH; ClH 3 NCH 2 COONH 4 ; p- C 6 H 4 (OH) 2 ; p-HOC 6 H 4 CH 2 OH; H 2 NCH 2 COOCH 3 ; CH 3 NH 3 NO 3 . S cht trong dãy mà 1 mol cht đó phn ng ti đa đc vi 2 mol NaOH là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 49. Hn hp X gm 2 ancol CH 3 OH, C 2 H 5 OH có cùng s mol và 2 axit C 2 H 5 COOH và HOOC[CH 2 ] 4 COOH. t cháy hoàn toàn 1,86 gam X cn dùng va đ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O 2 và 80% N 2 theo th tích) thu đc hn hp Y gm khí và hi. Dn Y qua nc vôi trong d, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thy khi lng dung dch gim m gam. m gn nht vi giá tr A. 2,75. B. 4,25. C. 2,25. D. 3,75. Câu 50. Cho m gam hn hp gm hai ancol no, đn chc, k tip nhau trong dãy đng đng, tác dng vi CuO d, nung nóng, thu đc hn hp X gm khí và hi có t khi hi so vi H 2 là 13,75. Cho X phn ng vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, thu đc 64,8 gam Ag. Giá tr ca m là A. 3,2. B. 7,8. C. 4,6. D. 11,0. Ht Ngun tài liu: Thy Nguyn Anh Phong – i hc Ngoi Thng Hà Ni Su tm: Nhà sách giáo dc LOVEBOOK.VN  ti thêm tài liu, vui lòng truy cp: http://tailieulovebook.com Trang 7/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission PHN ÁP ÁN 01.A 02.A 03.A 04.A 05.A 06.B 07.D 08.D 09.C 10.B 11.B 12.D 13.A 14.B 15.D 16.D 17.C 18.C 19.B 20.B 21.D 22.A 23.C 24.C 25.A 26.C 27.A 28.C 29.A 30.A 31.A 32.A 33.A 34.A 35.A 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A 41.C 42.B 43.A 44.A 45.B 46.C 47.B 48.B 49.A 50.B Ngun tài liu: Thy Nguyn Anh Phong – i hc Ngoi Thng Hà Ni Su tm: Nhà sách giáo dc LOVEBOOK.VN  ti thêm tài liu, vui lòng truy cp: http://tailieulovebook.com PHN LI GII CHI TIT Câu 1 : Chn đáp án A D thy cu hình ca X là : [ ] 2 Ne 3s vy Z X = 12 (Mg) Câu 2. Chn đáp án A Ta có : ( ) 24 2 4 2 2 3 2Fe 6H SO  Fe SO 3SO  6H O+ → + ↑+ Câu 3. Chn đáp án A (Có trong đ thi th ln 5 ngày 1/1/2015 – Nguyn Anh Phong) Nguyên tác thu HNO 3 này là do HNO 3 d bc hi (dng khói) ch không phi nó là a xit yu hn H 2 SO 4 .Chú ý : Phng pháp này cng ch dùng đ điu ch 1 lng nh axit HNO 3 . Câu 4. Chn đáp án A Câu 5. Chn đáp án A Câu 6. Chn đáp án B Câu 7. Chn đáp án D ây thuc loi câu vn dng.Tuy nhiên,cng rt đn gin và quen thuc. Ta có : 43 e BTKL X BTE NH NO Mg : 0,1 n 0,62(mol) X Al : 0,04 m 13,23 0,62 n 0,0775 Zn : 0,15 8  =     → = →    → = =    Trang 8/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission 3 BTNT.N HNO n 0,62 0,0775.2 0,775(mol)   → = + = Câu 8. Chn đáp án D Câu 9. Chn đáp án C D thy X là H, Y là N, E là Mg và T là K. Câu 10. Chn đáp án B Phát biu nào sau đây là đúng? A. Sai.Khi lng riêng ca nc là 1g/cm 3 tuy nhiên Li có khi lng riêng là 0,5 1g/cm 3 B. úng C. Sai ví d nh Fe, Cr có nhiu s oxi hóa. D. Sai ví d nh Hg là cht lng  điu kin thng Câu 11. Chn đáp án B Câu này thuc loi vn dng nhng cng rt quen thuc. Nhìn thy ngay max Cu m 0,2.64 12,8 13,5= =<→ nên cht rn cha hn hp kim loi. Th thì mui là gì ? Ch có th là Fe(NO 3 ) 2 : a(mol) Và ( ) BTKL(Cu Fe) NO 4 0,2.64 14,4 56a 13,5 0,4 2a .64 a 0,1875(mol) 2 + → + = + + − → =     Vy khi đin phân : e NO H It n n 4n 4(0,4 2.0,1875) 0,1 t 1(h) F + = = = − = = →= Câu 12. Chn đáp án D Câu 13. Chn đáp án A Cn m là mui CaCO 3 .Cho gim vào kt ta s tan theo phng trình. ( ) 3 3 3 22 2 2CH COOH CaCO CH COO Ca CO H O+ → ++ Câu 14. Chn đáp án B Câu 15. Chn đáp án D Ta có : 3 3 Al H Al(OH) n 0,1.2.0,75 0,15(mol) n 0,15(mol) n 0, 05(mol) + +  = =   =   =   Nhìn rt nhanh qua đáp án thy V 2 > V 1 nên ln 1 kt ta cha max, ln hai đã b tan mt phn. Vy 1 2 21 V 0,15 0,05.3 0,3 V 7 V 0,15 0,15.3 (0,15 0,05) 0, 7 V 3 =+=  →=  =+ +−=  Câu 16. Chn đáp án D D dàng suy ra trong X có mui sunfat kt ta vì nu không thì mui s ln hn 0,2.96=19,2. Trang 9/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission Ta có : 2 CO n 0, 7= ∑ và R là Ba  3 3 MgCO : a 115,3gam BaCO : b  →   84a 197b 115,3 a 0,2 a b 0, 7 b 0, 5 += =  →  +==  Li có : 2 2 4 4 BTDT CO SO 4 MgSO : 0,1(mol) n 0, 2 n 0,2 BaSO : 0,1(mol) −  = → =   →   4 BTNT BTKL Z BaSO : 0,1 Z MgO : 0,1 m 88,5(gam) BaO : 0, 4     →   → =    Câu 17. Chn đáp án C Câu 18. Chn đáp án C Nguyên t ph bin nht là Oxi. Câu 19. Chn đáp án B Ta có : 3 32 NO Zn( NO ) Zn n 0,2(0,15 0,1.2) 0,07(mol) n 0,035(mol) n 0, 05(mol) −  = +=  →=  =   ∑ BTKL(Fe Ag Cu Zn) m 0,03.108 0,02.64 3,25 3,84 3,895 0,035.65 +++ → + + + = + + m 2,24(gam)→= Câu 20. Chn đáp án B S cht trong dãy tác dng đc vi dung dch NaOH là : Al, FeCl 3 Câu 21. Chn đáp án D Ta có : BTKL 34 CuO : a 46,8 80a 232b 46,8 a 0,15(mol) Fe O : a    → + = → =   Ta li có : 2 4 BTNT.O BTDT trongoxit O SO n 5a 0, 75 n 0, 75(mol) − → = = → = Nu dung dch B không có CuSO 4 2 BTDT BTNT 2 23 MgO : b Mg : b E Fe O : 0,5(0, 75 b) Fe : 0,75 b + +    → →  − −    BTKL 45 40b 80(0,75 b) b 0,375 m 9(gam)  → = + − → = → = Nu dung dch B có CuSO 4 2 BTDT BTNT 2 23 2 Mg : b MgO : b Fe : 0,45 E Fe O : 0,225 CuO : 0,3 b Cu : 0,3 b + + +     → →   − −   BTKL 45 40b 36 80(0,3 b) b 0,375  → = + + − → = → (Vô lý vì b < 0,3) Câu 22. Chn đáp án A Ta có : 3 BTE 2 AgNO BTNT.Clo FeCl : 0,05(mol) Ag : 0,05 12,2 m 34,1(gam) NaCl : 0,1 AgCl : 0, 2    →     → =  →    Trang 10/16 – tailieulovebook.com [...].. .thi th THPT B Giỏo d o 2015 Your dreams Our mission Cõu 23 Ch (a) ng axit (b) ng P2O5 ng (c) Sai Thnh ph n chớnh c a supephotphat kộp l Ca(H2PO4)2 (d) p 11 (e) p 11 (f) p 11 Cõu 24 Ch Ba dung d ch A, B, C tho món: A tỏc d ng v i B thỡ cú k t t a xu t hi n A tỏc d ng v i C thỡ cú khớ thoỏt ra Cõu 25 Ch Lo i D Lo i A, B ? Cõu ny nguyờn b n do Nguy tham gia thi th thi th l n 5.(Cõu... 5.(Cõu s 48).R t nhi u b t thi ny do mỡnh t ch c.Trờn nhi u trang m ng c nhiờn,th ny.Tuy do mỡnh ch cú ph n khụng h p lý khi b trớ s li u.Bi t p ny s mỡnh lm l i v cho vo b c trong cu n sỏch : Kinh nghi m v nh ng ti u x o luy n gi Húa H c Phiờn b n 2015 THI TH ng d n gi i chi ti c post t i : QU MễN: HểA H C https://www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia/ L n 5 : Ngy 01/01 /2015 Cõu 48: Cho 66,2 gam... 3H 7 ng phõn C 4H9 ng phõn C5H11 ng phõn Cõu 37 Ch Trang 13/16 tailieulovebook.com thi th THPT B Giỏo d D th o 2015 Your dreams Our mission c t o b i 2 g c C17H35COO v 1 g c C17H33COO V y cú hai CTCT c a X th a món Cõu 38 Ch CaCO3 : 0,5(mol) Ca(OH)2 Ta cú : CO2 Ca(HCO3 )2 : a(mol) Chỳ ý : Tinh bột BTNT.C n tinh bột thủy phân thủyphân Glucozo 0,3(mol) H 75% BTNT.C 0,05(mol) 0,7(mol) 75,6(gam) OH... n Z BTKL 0, 45 B.20% H2 : a NO : b 66,2 3,1.136 C.25% a b 0, 45 23 2a 30b 0, 45.4 18 466,6 2,3 NO,H 2 m H2 O n H2 O D.30% a 0, 4 b 0,05 18,9 1,05 18 Trang 11/16 tailieulovebook.com 2015 thi th THPT B Giỏo d BTNT.H o 2015 3,1 1,05.2 0, 4.2 4.n NH n NH 4 Your dreams Our mission 0,05 4 0,05 0,05 BTNT.N BTNT.O BTKL NO n Trong X)2 Fe(NO3 2 Trong 4n Fe3O4 X m Trong X Al NH 4 0,05 66,2 0,2.232 0,05.180... 0,1(mol) 14,56 32 22, 4 44.7a 18.4a a 0,1(mol) 0,5(mol) Z : C 7 H8O5 Z là este hai chức (không thỏa mãn) Z là tạp chức este và axit V y cỏc CTCT cú th c a Z l : CH2 - OOC-C C - COOH (1) CH - OH CH3 CH2 - OH (2) CH - OOC-C C - COOH CH3 Trang 15/16 tailieulovebook.com thi th THPT B Giỏo d o 2015 Your dreams Our mission CH2 - OH (3) CH2 CH2 - OOC-C C - COOH Cõu 48 Ch S ch t trong dóy m 1 mol ch t n ng t i... O X cú 6 m t xớch v Y cú 5 m t xớch NaOH x y 0,16 6x 5y 0,9 30, 73 18.37t x 0,1(mol) y 0,06(mol) CH 3 CH NH 2 x y 5 3 COOH : a(mol) NH 2 CH 2 COOH : b(mol) Trang 14/16 tailieulovebook.com thi th THPT B Giỏo d o 2015 89a 75b 18.37t Your dreams Our mission 30,73 7a 5b (3a 2b).44 18 18.37t 2 30t 15t a b a 69,31 0,26(mol) b 0,19(mol) t 0,01(mol) b a 0,73 Cõu 44 Ch Na : 0,04 K : 0,08 BTKL Sau cựng m cú... 15,85% Nh n xột : 50 < MX nờn khụng cú HCHO trong T n Ag V n HCO n CO2 0,52 0, 04 3 n CHO n 0, 26 COOH 0, 04 nờn T ch cú nhúm CHO v COOH v khụng cú g c RH 0,3 Trang 12/16 tailieulovebook.com thi th THPT B Giỏo d o 2015 X : HOC CHO : a V y T l Y : HOC COOH : b Z : HOOC COOH : c Your dreams Our mission 4a 2b 0,52 b 2c 0, 04 a 4(b c) a 0,12 b 0, 02 c 0, 01 0, 02.74 15,85% 0,12.58 0, 02.74 0, 01.90 %HOC... 0,2 0,2 Ba 2 : 0,22 3 a 0,2.197 39, 4(gam) Cõu 27 Ch Cõu 28 Ch Cõu 29 Ch Ta cú : M anetol Nhìn đáp án 148 Cõu 30 Ch C10 H12 O ỏn A Cõu 31 Ch Cõu 32 Ch Cõu ny r t gi ng v i cõu xu t hi thi l n 7 Nguy n Anh Phong t ch c thi th Cõu 44: l n 7) Ba ch t h u cú thnh ph n nguyờn t X < MY < M Z C, H, O H n h p T g t chỏy hon ton m gam T, thu c 13,2 gam CO2 M t khỏc m gam T ph n ng v v i 0,4 lớt dung d ch KHCO3 .  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission B GIÁO DC VÀ ÀO TO K THI THPT QUC GIA NM 2015  THI MINH HA Môn thi: HÓA HC Thi gian làm bài:. ca Z là : CH2 - OOC-C CH - OH CH3 C - COOH (1) CH - OOC-C CH 2 - OH CH 3 C - COOH (2) Trang 15/16 – tailieulovebook.com  thi th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams. th THPT B Giáo dc và ào to – 2015 Your dreams – Our mission Câu 30. Tên thay th ca ancol có công thc cu to thu gn CH 3 CH 2 CH 2 OH là A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa 2015 bộ giáo dục và đào tạo, Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa 2015 bộ giáo dục và đào tạo, Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa 2015 bộ giáo dục và đào tạo