0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 8

33 309 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:32

Ñeà oân soá 8: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) D. A, B, C đều đúng  Ví dụ 1 : (A): C 2 H 7 O 2 N phản ứng được với NaOH. Vậy (A) có thể là: A. Amino axit B. Muối amoni C. Este của amino axit  Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit  Các hợp chất thường gặp ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro  Các hợp chất đặc biệt ¾ Urê: (NH 2 ) 2 CO ¾ Caprôlactam: C 6 H 11 ON ¾ Các loại tơ: Tơ Caprôn, Tơ nilon, Tơ enăng  Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro ¾ Urê: (NH 2 ) 2 CO ¾ Caprôlactam: C 6 H 11 ON ¾ Các loại tơ  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥ 1  Nhóm C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của minoaxit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥1  Cách tính ∑ LKπ (1) (2) (3) (4) (5) B1. Tính ∑ lkπ khi N có hoá trò (III) C x H y O z N t ∑ lkπ = 2 .x + 2 + t - y 2 = K  Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro (1) (2) (3) (4) (5)  Cách tính ∑ LKπ B1. Tính ∑ lkπ khi N có hoá trò (III) C x H y O z N t ∑ lkπ = 2 .x + 2 + t - y 2 = K B2. Tính ∑ lkπ theo:  (1), (2), (5) ∑ LKπ = K  (3), (4) ∑ LKπ = K + 1  Tóm lại: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro (1) (2) (3) (4) (5) C x H y O z N t ∑ lkπ = 2 .x + 2 + t - y 2 = K  (1), (2), (5) : ∑ LKπ = K  (3),(4) : ∑ LKπ = K+1 (A): C 2 H 7 O 2 N 9Ví dụ : 2 .2 + 2 + 1 - 7 2 ∑ lkπ = K = K = 0 D. A, B, C đều đúng  Ví dụ 1 : (A): C 2 H 7 O 2 N phản ứng được với NaOH. Vậy (A) có thể là: A. Amino axit B. Muối amoni C. Este của amino axit ◙ Muối amoni ◙ Muối của amin (A): C 2 H 7 O 2 N ( K= 0 ) B CH 3 COO-NH 4 HCOO-NH 3 CH 3  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥ 1 D. Hợp chất nitro  Ví dụ 2 : (A): C 3 H 9 O 2 N Vậy (A) có thể là: A. Amino axit B. Muối amoni C. Este của amino axit [...]... số C + 0,5 Ôn 8: Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C Đốt 0,25 mol Rượu X thì số mol oxi tối thi u cần sẽ bằng : A.1,25 mol B.0,5 mol C C.0 ,87 5 mol D.0,75 mol Đốt Rượu X có số nhóm (OH) A.1,25:0,25 = 5 bằng số C B.0,5:0,25 = 2 nO D.0,75:0,25 = 3 2 ⇒ nRượu = số C + 0,5 Ví dụ 9: Cho 1,52 gam chất hữu cơ X ; thu được 1,344 lit (ĐKC) CO2 và 1,44 gam H2O X có thể là: A CH4O B C2H6O2 C C3H8O2 D C3H8O3 Ví dụ 10:... A có %O=36,36 Vậy tên gọi A là: A Propanal C Pentantal B Butanal D Etanal D Gợi ý: %O= 16 1 MA 100= 36,36 ⇒ Ma = 44 ⇒ Số C = (74 – 16) :12 = 2,3 Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C Đốt 0,25 mol Rượu X thì số mol oxi tối thi u cần sẽ bằng : A 1,25 mol C 0 ,87 5 mol B 0,5 mol D 0,75 mol Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C ⇒ Rượu X: Rượu No Đặt CTTQ A: CnH2n+2On n CO2+ (n+1)H2O CnH2n+2On+ 2n+1 O2... đơn chức X, Y pứ hết Na thu được 2, 18 gam muối CTCT X, Y có thể là: A CH3OH, C2H5OH B C2H5OH, C3H7OH Tóm tắt: X,Y: Rượu đơn +Na 1,52 gam CTCT X, Y:? C C3H5OH, C3H7OH D C3H7OH, C4H9OH 2, 18 gam muối Gợi ý: R*- OH + Na R*- ONa + 1 mol R*- OH (R + 17) g 1 mol R*- ONa (R + 39) g m =m + R*-ONa R*-OHpứ +n R*-OHpứ 22 1 2 H 2↑ tăng: 22g Ví dụ 12: X,Y: Rượu đơn 1,52 gam +Na 2, 18 gam muối CTCT X, Y:? m n R*ONa =m... (A): C3H9O2N ( K= 0 ) Điều kiện tồn tại ∑LKπ ≥ 1 (1), (2), (5): ∑LKπ= K (3),(4): ∑LKπ= k+1 Ví dụ 3: Este A có %O=44,44% Vậy A có CTPT là: A C6H4O4 C C6H12O4 B B C6H8O4 D C6H14O4 %O= 16 4 MA 100= 44,44 ⇒ Ma = 144 ⇒ Số H = 144 – 64 -72 = 8 Ví dụ 4: Este đơn chức A có %O=43,24% Vậy A có số nguyên tử C bằng: A 3 A C 5 B 4 D 6 Gợi ý: %O= 16 2 MA 100= 43,24 ⇒ Ma = 74 ⇒ Số C = (74 – 32) :12 = 3,5 Ví dụ 5:... R*OHpứ R*OHpứ = 22 22 Ví dụ 4: X,Y: Rượu đơn 1,52 gam n +Na m - m = R*ONa R*OHpứ 22 1,52 = MR*(OH)n 0,03 = 50,67 Vậy hh 2 rượu có: M 50,67 2, 18 gam muối R*OHpứ = = 0,03 Ví dụ 13: Cho 1,52 gam hỗn hợp gồm 2 rượu đơn chức X, Y pứ hết Na thu được 2, 18 gam muối CTCT X, Y có thể là: A CH OH, C H OH C C3H5OH, C3H7OH 3 2 5 B C2H5OH, C3H7OH Đã xác đònh được hh 2 rượu có: M < 50,67 M > 50,67 D C3H7OH,... H-CHO B CH3-CHO X (C, H, O ) %O = 50 CTPT: CH4O C C2H5-CHO D CH2=CH-CHO A H- CHO Ví dụ 15: Đốt 1 mol Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C thì số mol oxi tối thi u cần để đối sẽ : A 2 mol B 2,5 mol C 3,0 mol Đốt 1 mol rượu no (Số C= số O) Số mol oxi cần luôn bằng: Số C + 0,5 D 3,25 mol ... – 32) :12 = 3,5 Ví dụ 5: Đun rượu etylic với H2SO4 đặc, 170oC; thu được hỗn hợp hơi A gồm 4 chất khí Vậy hhA có: A A C2H4, H2O hơi, H2, CO2 B C2H4, H2O hơi, SO2, CO2 C C2H4, H2O hơi, H2, SO2 D A, B, C đều sai H2SO4 đ C2H5OH C2H4 + H2O oC 170 C2H5OH + H2SO4 →SO2 + CO2 + H2O Ví dụ 6: Kết luật nào đúng? A.Andehyt chỉ có tính chất đặc trưng là dễ bò oxi hoá B Sản phẩm đun chất hữu cơ A với H2SO4 đặc, 170oC . Ñeà oân soá 8: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) D. A, B, C đều đúng  Ví dụ 1 : (A): C 2 H 7 O 2 N. Gợi ý : A. 1,25 mol C. 0 ,87 5 mol B. 0,5 mol D. 0,75 mol  Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C. Đốt 0,25 mol Rượu X thì số mol oxi tối thi u cần sẽ bằng : . A coự CTPT laứ: A. C 6 H 4 O 4 B. C 6 H 8 O 4 C. C 6 H 12 O 4 D. C 6 H 14 O 4 % O = 16. 4 M A .100= 44,44 M a = 144 Soỏ H = 144 64 -72 = 8 B  Ví dụ 4: Este đơn chức A có %O=43,24%.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 8, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 8, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 8