Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019

4 158 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 01:09

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT SỐ AN NHƠN (ĐỀ THI THAM KHẢO) Họ, tên thí sinh:……………………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………………… KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi : 001 Câu 81(NB): Các sắc tố quang hợp không tan dung môi sau đây? A Nước cất B Axeton C Benzen D Cồn Câu 82(NB): Nhóm động vật sau khơng có trao đổi khí với mơi trường qua phổi ? A Thú B Cơn trùng C Lưỡng cư D Bò sát Câu 83(NB): Glucozơ đơn phân cấu tạo nên phân tử sau đây? A ADN B mARN C Xenlulozơ D Prôtêin Câu 84(TH): Trong tế bào, phân tử sau có kích thước lớn ? A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 85(VD): Một phân tử ADN vi khuẩn có tổng số nuclêơtit loại A với loại nuclêôtit khác chiếm 40% Theo lý thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G phân tử là? A 10% B 30% C 20% D 40% Câu 86(VD): Theo lí thuyết, thể có kiểu gen AaBbdd giảm phân cho giao tử aBd chiếm tỉ lệ: A 50% B 15% C 25% D 100% Câu 87(NB): Cơ thể sau thể có kiểu gen dị hợp? A aabbdd B AAbbDD C aaBBDD D aaBBDd Câu 88(TH): Theo lí thuyết, phép lai sau có phân ly kiểu gen đời con? A AA x AA B aa x aa C Aa x Aa D AA x aa Câu 89(TH): Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỷ lệ phân li kiểu gen giống với tỷ lệ phân li kiểu hình? A AABB x AABb B AaBb x AaBb C Aabb x aaBb D AABb x aaBb Câu 90(VD): Ở loài thực vật lưỡng bội, cho biết alen D qui định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen d qui định hoa trắng, kiểu gen dị hợp quy định hoa hồng Trong trường hợp không phát sinh đột biến, nhận định sau tính trạng khơng xác? A Mọi phép lai cá thể đời có phân ly kiểu gen có phân ly kiểu hình B Dựa vào kiểu hình xác định xác kiểu gen cá thể C Màu hồng kết tương tác gen không alen D Nếu bố mẹ chủng khác kiểu hình F1 có kiểu hình khác bố mẹ Câu 91(VD): Một quần thể thực vật giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có alen A a, tần số kiểu gen có chứa A 0,51 Theo lí thuyết, tần số alen A quần thể là: A 0,3 B 0,17 C 0,6 D 0,49 Câu 92(TH): Kỹ thuật sau tạo nên giống thực vật mới? A Nuôi cấy hạt phấn B Nuôi cấy mô thực vật C Giâm, chiết D Cho dòng tự phối Câu 93(TH): Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến gen C Tự phối D Giao phối ngẫu nhiên Câu 94(NB): Trong lịch sử tiến hóa sinh giới qua đại địa chất, chim thú phát sinh đại sau đây? A Đại nguyên sinh B Đại tân sinh C Đại cổ sinh D Đại trung sinh Câu 95(TH): Trong quần xã sinh vật hai lồi có ổ sinh thái trùng cạnh tranh chúng thường dẫn đến hệ sau đây? A Một loài bị tiêu diệt B Một loài phải di cư sang quần xã khác C Hai loài di cư sang hai quần xã khác D Phân ly ổ sinh thái để giảm cạnh tranh Câu 96(NB): Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Chuột → Rắn → Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật sản xuất là: A Cỏ B Chuột C Diều hâu D Rắn Câu 97(TH): Khi nói ảnh hưởng nhân tố môi trường đến trình hơ hấp thực vật, phát biểu sau sai? A Đất thống khí tạo điều kiện cho rễ hô hấp mạnh B Hàm lượng nước hạt tăng cường độ hơ hấp giảm C Nhiệt độ ảnh hưởng đến hô hấp thông qua ảnh hưởng đến phản ứng enzim hô hấp D Nồng độ CO2 tăng làm ức chế cường độ hô hấp Câu 98(TH): Khi nói cấu tạo hoạt động hệ tuần hồn kín, phát biểu sau sai? A Máu chảy với áp lực cao trung bình B Hệ mạch khơng có mao mạch C Trao đổi chất trực tiếp với tế bào dịch mô D Vận tốc máu chảy nhanh Câu 99(TH): Dạng đột biến sau làm xuất alen quần thể? A Đột biến gen B Đột biến tự đa bội C Đột biến chuyển đoạn NST D Đột biến lệch bội Câu 100(TH): Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến thay cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi cấu trúc chuỗi polypeptit gen mã hóa B Đột biến xảy vùng mã hóa gen khơng làm thay đổi cấu trúc phân tử mARN gen mã hóa C Đột biến gen khơng làm thay đổi số liên kết hiđrơ D Thể đột biến có mang alen đột biến Câu 101(VD): Một loài thực vật, cho ( P) dị hợp tử cặp gen nằm cặp NST, giao phấn với nhau, thu F1 Cho biết P gen liên kết hồn tồn, lại xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, F có tối đa loại kiểu gen? A 10 B C D Câu 102(TH): Theo thuyết tiến hóa đại, nói chọn lọc tự nhiên (CLTN), có phát biểu sau ? I CLTN qui định chiều hướng tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi quần thể II Thực chất CLTN q trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể III CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen qua làm biến đổi tần số alen quần thể IV CLTN chống lại alen lặn loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể A B C D Câu 103(TH): Cho đặc trưng sau hệ sinh thái: I Mật độ II Sự phân bố cá thể khơng gian III Tỷ lệ nhóm tuổi IV Độ đa dạng Số đặc trưng quần thể là: A B C D Câu 104(TH): Cho thông tin diễn sinh thái sau: I Xuất mơi trường có quần xã sinh vật sinh sống II Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường III Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường IV Luôn dẫn tới quần xã bị suy thối Các thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh A I II B II III C III IV D I IV Câu 105(TH): Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu sau sai? A Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen NST B Đột biến đoạn thường có hại cho thể đột biến C Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi thành phần, số lượng gen NST D Đột biến chuyển đoạn NST làm thay đổi số nhóm gen liên kết NST Câu 106(VDC): Ở đậu Hà lan, alen A qui định hạt vàng, a qui định hạt xanh; alen B qui định hạt trơn, b qui định hạt nhăn Hai cặp gen phân li độc lập, thực phép lai sau: (đực) AaBb x (cái) aabb Cho biết trình phát sinh giao tử có số tế bào xảy không phân li tất cặp NST giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; thể đực giảm phân bình thường; giao tử có mang NST tham gia thụ tinh Theo lý thuyết, phát biểu sau sai? A F1 có tối đa kiểu gen B Kiểu hình hạt xanh, nhăn F1 có kiểu gen C Các kiểu hình F1 có số kiểu gen giống D Có kiểu gen đồng hợp F1 Câu 107(VD): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao chủng giao phấn với thân thấp (P), thu F Cho F1 tự thụ thu F 2, F2 giao phấn thu F3, F3 tự thụ thu F4 trình lặp lại qua hệ Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F 100 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 108(VD) Trong giống thỏ, alen quy định màu lơng có mối quan hệ trội lặn sau:C (xám) > C n (nâu) > Cv (vàng) > c (trắng) Người ta lai thỏ lông xám với thỏ lông vàng thu đời 50% thỏ lông xám 50% thỏ lông vàng Cho phép lai sau: I CCv x CvCv II Cc x Cvc III CCn x Cvc IV Cc x CvCv Những phép lai cho kết trên? A I, IV B II, III C I, II D II, IV Câu 109(TH): Nói q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau đúng? A Quá trình hình thành lồi gắn liền với q trình hình thành quần thể thích nghi B Trong q trình hình thành lồi đường địa lý, cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật C Hình thành loài đường sinh thái thường xảy lồi có khả phát tán mạnh D Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa phổ biến động vật thực vật Câu 110(TH): Hình ảnh sau diễn tả kiểu phân bố cá thể quần thể Một số nhận xét đưa sau: I Hình kiểu phân bố đồng đều, hình kiểu phân bố theo nhóm hình kiểu phân bố ngẫu nhiên II Hình kiểu phân bổ phổ biến nhất, thường gặp điều kiện sống phân bố khơng đồng mơi trường III Hình kiểu phân bố thường gặp điều kiện sống phân bố cách đồng môi trường có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể IV Hình kiểu phân bố giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng mơi trường Có nhận xét đúng? A B C D Câu 111(TH): Khi nói quần xã sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Phân bố cá thể không gian quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống loài B Mức độ đa dạng quần xã thể qua số lượng loài số lượng cá thể loài C Quần xã đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn đơn giản D Sinh vật quần xã tác động lẫn đồng thời tác động qua lại với mơi trường Câu 112(TH): Khi nói chuỗi lưới thức ăn, phát biểu sau ? A Tất chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất B Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng có lồi C Khi thành phần lồi quần xã thay đổi cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi D Trong quần xã, loài sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 113(VD): Bốn tế bào sinh trứng thể có kiểu gen Aa BD giảm phân có xảy hoán vị gen alen D alen d bd Phát biểu sau giao tử tạo thành? A Có loại giao tử B Giao tử liên kết ln có số lượng lớn giao tử hoán vị C Giao tử liên kết có tỷ lệ giao tử hốn vị D Có thể khơng hình thành giao tử hốn vị Câu 114(TH): Có chế sau hình thành nên thể tứ bội ? I Trong lần nguyên phân hợp tử thoi phân bào không hình thành II Trong q trình phát triển phơi, có số tế bào khơng hình thành thoi phân bào III Trong lần nguyên phân hợp tử số cặp NST không phân ly IV Sự kết hợp giao tử đực 2n giao tử 2n lồi q trình thụ tinh A B C D Câu 115(VDC): Ở loài thú, tính trạng màu lơng quy định cặp gen A,a D,d; kiểu gen A-D- quy định lông màu nâu, kiểu gen A-dd aaD- quy định lông màu xám, kiểu gen aadd quy định lông màu trắng Alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp Biết gen A, B nằm cặp nhiễm sắc thể thường; gen D nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X Cho P lông nâu, chân cao giao phối với thu đời F có 0,16% lơng trắng, chân thấp Có nhận định sau đúng? I Ở F1, lông trắng, chân cao chiếm 3% II Ở F1, tỉ lệ lông xám, chân thấp chiếm 6,57% III Ở F1, đực lông xám, chân cao có tối đa kiểu gen IV F1 có tối đa 40 kiểu gen 12 kiểu hình A B C D Câu 116(VD) : Cho lai hai cá thể dị hợp có kiểu gen (P) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 16% Có phép lai sau phù hợp với kết trên? I P: AB/ab x AB/ab, xảy hoán vị gen bên II P: AB/ab x AB/ab, xảy hoán vị gen bên với tần số III P: Ab/aB x Ab/aB, xảy hoán vị gen bên IV P: Ab/aB x Ab/aB, xảy hoán vị gen bên với tần số A B C D Câu 117(VD): Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen A,a B,b tương tác cộng gộp quy định, alen trội tác động giúp cao thêm 5cm Cho lai cao với thấp (P) thu F1 : 100% cao 90cm Có nhận định sau đúng? I Chiều cao tối đa ngô 100cm II Cho F1 giao phấn, thu tối đa loại khác chiều cao III Cho F1 giao phấn, xác suất thu cao 90cm 0,25 IV Cây cao 90cm quần thể có tối đa kiểu gen A B C D Câu 118(VDC): Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAAaBBbb tự thụ phấn thu F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, đỏ F1 tự thụ phấn, xác suất thu đời có kiểu hình 100% thân cao, đỏ là: A 27/144 B 27/140 C 35/140 D 35/36 Câu 119(VD): Một quần thể thực vật, cho biết alen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định dài Thế hệ xuất phát (P) có 95% tròn : % dài, sau hệ tự thụ thu F2 gồm 80% tròn : 20% dài Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (I) Tần số alen A a hệ P 0,75 0,25 (II) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp P 40% (III) Ở F1 tròn chủng chiếm 85% (IV) Nếu cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên với đời có 62,5% chủng A B C D Câu 120(VDC): Ở người, alen A quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định da bạch tạng Bệnh máu khó đơng alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định máu đơng bình thường Cho sơ đồ phả hệ I II III 1 2 Nữ bị bệnh bạch tạng Nam bị bệnh Nữ bị bệnh máu khó đơng, Nam bị bệnh máu khó đơng Nữ bình thường, Nam bình thường ? bình thường khơng mang alen gây bệnh, không phát sinh đột biến tất cá Biết bố người đàn ông hệ thứ ba thể phả hệ Cặp vợ chồng III2 – sinh người đầu lòng Xác suất để người đầu lòng khơng mang alen gây bệnh là: A 5/24 B 5/12 C 7/12 D 7/24 ... loài sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 113(VD): Bốn tế bào sinh trứng thể có kiểu gen Aa BD giảm phân có xảy hốn vị gen alen D alen d bd Phát biểu sau giao tử tạo thành? A Có loại giao... giao tử tạo thành? A Có loại giao tử B Giao tử liên kết ln có số lượng lớn giao tử hốn vị C Giao tử liên kết có tỷ lệ giao tử hốn vị D Có thể khơng hình thành giao tử hốn vị Câu 114(TH): Có chế sau... Cho biết trình phát sinh giao tử có số tế bào xảy không phân li tất cặp NST giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; thể đực giảm phân bình thường; giao tử có mang NST tham gia thụ tinh Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019, Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh 2019