Luật so sánh : phân tích về hệ thống nguồn luật của dòng họ pháp luật Civilaw đặt trong nghiên cứu so sánh với Việt Nam

22 115 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2019, 13:33

I.Lý do chọn đề tài.Trên thế giới có 3 hệ thống pháp luật lớn: hệ thống pháp luật châu Âu lục địa; Hệ thống pháp luật AnhMỹ; Hệ thống pháp luật Hồi giáo. Mỗi hệ thống pháp luật lại có những nguyên tắc riêng, những đặc điểm riêng và mang giá trị riêng. Trong đó có hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, là hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới, có tính hệ thống hóa, pháp điển hóa cao. Chính vì coi trọng pháp luật thành văn, coi trọng lý luận pháp luật và có tính hệ thống hóa, pháp điển hóa cao, nguồn pháp luật thành văn rất được coi trọng ở dòng họ pháp luật này. Đặc điểm về nguồn luật cũng là một trong những đặc điểm đặc trưng của dòng họ pháp luật Civil Law. Nhận ra được vị trí, vai trò và ý nghĩa của hệ thống nguồn luật đối với dòng họ pháp luật Civil Law em lựa chọn đề tài “phân tích về hệ thống nguồn luật của dòng họ pháp luật Civilaw đặt trong nghiên cứu so sánh với Việt Nam” để thực hiện bài tiểu luận. Anh/chị phân tích hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civilaw đặt nghiên cứu so sánh với Việt Nam A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Trên giới có hệ thống pháp luật lớn: hệ thống pháp luật châu Âu lục địa; Hệ thống pháp luật Anh-Mỹ; Hệ thống pháp luật Hồi giáo Mỗi hệ thống pháp luật lại có nguyên tắc riêng, đặc điểm riêng mang giá trị riêng Tronghệ thống pháp luật châu Âu lục địa, hệ thống pháp luật lớn giới, có tính hệ thống hóa, pháp điển hóa cao Chính coi trọng pháp luật thành văn, coi trọng lý luận pháp luật có tính hệ thống hóa, pháp điển hóa cao, nguồn pháp luật thành văn coi trọng dòng họ pháp luật Đặc điểm nguồn luật đặc điểm đặc trưng dòng họ pháp luật Civil Law Nhận vị trí, vai trò ý nghĩa hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law em lựa chọn đề tài “phân tích hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civilaw đặt nghiên cứu so sánh với Việt Nam” để thực tiểu luận II Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống nguồn luật Dòng họ pháp luật Civi Law, phân tích, bình luật so sánh với Việt Nam Từ xác định, giải thích, đánh giá rút điểm tương thích, phù hợp, nội dung học tập, áp dụng, ứng dụng Việt Nam Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civi Law Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Thế giới Phạm vi thời gian: Từ hình thành dòng họ pháp luật Civil Law đến Phạm vi vấn đề: Hệ thống nguồn luật dòng họ Civi Law đặt nghiên cứu so sánh với Việt Nam III Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp lịch sử, phương pháp logic kết hợp phương pháp + Phương pháp phân tích, tổng hợp + Phương pháp thống kê, so sánh IV Ý nghĩa khoa học thực tiễn tiểu luận Ý nghĩa khoa học Bài tiểu luận phân tích nội dung liên quan đến hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law, cung cấp tri thức đối tượng Bài tiểu luận tổng kết nội dung hệ thống nguồn luật dọng pháp luật Civil Law đặt nghiên cứu so sánh với Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn Bài tiểu luận chứng minh vai trò nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law đồng thời cung cấp nhìn nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law từ khía cạnh so sánh với Việt Nam Bài tiểu luận tài liệu tham khảo tốt dành cho người muốn tìm hiểu hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civi Law B PHẦN NỘI DUNG I Một số khái niệm Dòng họ pháp luật Civil Law 1.1 Thuật ngữ Civil Law Thuật ngữ Civil Law có hai nghĩa phổ biến: Thứ nhất, Civil Law có nghĩa Luật dân hay Dân luật-là ngành luật điều chỉnh quan hệ tư (đặt bên cạnh quan hệ công-là quan hệ quan, tổ chức, cá nhân với bên nhà nước), quan hệ nhân thân quan hệ tài sản cá nhân, tổ chức tư nhân với quan hệ bình đẳng Thứ hai, Cicil Law tên gọi hệ thống pháp luật-Hệ thống pháp luật Châu Âu (Hay gọi hệ thống pháp luật La Mã-Đức) 1.2 Dòng họ Civil Law Định nghĩa  Dòng họ Civil Law dòng họ (hệ thống) pháp luật lục địa châu Âu (còn gọi hệ thống pháp luật La Mã-Đức), dòng họ pháp luật lớn giới, tồn nước lục địa châu Âu như: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Bỉ, Lúc-xăm-bua, Hà Lan, Thụy Sĩ, Scotland, phần lớn nước châu Phi, hầu châu Mỹ Latinh, nước phương Đông kể Nhật Bản Đặc điểm  Thứ nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc luật La Mã Thứ hai, hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law phân chia thành công pháppháp Thứ ba, hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law coi trọng lí luận pháp luật Thứ tư, hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law có trình độ hệ thống hóa, pháp điển hóa cao Thứ năm, dòng họ Civil Law khơng coi tiền lệ pháp luật hình thức pháp luật thơng dụng phổ biến pháp luật thành văn Hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civilaw Nguồn luật hay nguồn pháp luật khái niệm thường gặp mặt định nghĩa, khái niệm có nhiều cách định nghĩa khác Xong phạm vi nghiên cứu với đối tượng Nguồn hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law, hiểu nguồn pháp luật theo quan điểm lý luận thực tiễn “Trong phạm vi nghiên cứu pháp lí, thuật ngữ “các nguồn pháp luật” nói đến khái niệm khác mà phân biệt Một, nguồn pháp luật nói đến nguồn gốc khái niệm tư tưởng pháp lí… Hai, nguồn pháp luật nói đến quan, tổ chức phủ mà tạo quy định pháp luật… Ba, nguồn pháp luật nói đến quy định pháp luật cơng bố rõ ràng.”1 Nguồn hình thức Michel Virally định nghĩa là: “Các phương pháp thiết lập quy phạm pháp luật, tức cách thức văn thơng qua quy phạm tồn mặt pháp lí, trở thành phận pháp luật thực định phát huy hiệu lực” Trên thực tiễn, khái niệm nguồn hình thức áp dụng rộng rãi, phổ biến phạm vi nghiên cứu tiểu luận, nguồn pháp luật hiểu theo hướng Nguồn pháp luật sở pháp luật để thẩm phán người có thẩm quyền áp dụng pháp luật đưa phán Theo đó, nguồn pháp luật bao gồm: Luật thành văn (statute law); Án lệ (case law, judge-made law); Tập quán pháp luật (custom); Các học thuyết pháp luật (legal doctrine); Các nguyên tắc pháp luật (legal principle) Trong phạm vi nghiên cứu tiểu luận, nguồn pháp luật hệ thống pháp luật châu Âu lục địa hiểu bình diện: thứ nhất, nguồn quan điểm, tư tưởng pháp luật; Thứ hai, nguồn tạo nên quy phạm pháp luật; Thứ ba, nơi đăng tải, thể pháp luật II Hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law Pháp luật thành văn Pháp luật thành văn coi trọng hệ thống pháp luật Civil Law Điều thể thông qua số nội dung như: Thứ nhất, hệ thống pháp luật châu Âu lục địa có trình độ hệ thống hóa pháp điển hóa cao; Thứ hai, trường phái pháp luật thực chứng, pháp luật thành văn nguồn pháp luật pháp luật Xem: Black’s Law Dictionary Seventh Edition Bryan A, Garner Editor in Chief ST PAUL, MINN, 1999, tr 1401 Giáo trình Luật so sánh-Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2012, tr 133 Nguồn pháp luật thành văn hệ thống pháp luật châu Âu lục địa bao gồm loại văn pháp luật: (1) Hiến pháp (Constitution) Hiến pháp đạo luật nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, Nghị viện ban hành có 2/3 số nghị sĩ tán thành (2) Các công ước quốc tế (Traite internationale); Các công ước quốc tế thường ký kết không trái với hiến pháp quốc gia Với nước châu Âu lục địa, cơng ước quốc tế có hiểu lực hiến pháp đạo luật quốc gia, ngoại trừ Pháp Hà Lan quy định công ước quốc tế có hiệu lực cao nội luật (3) Bộ luật (Code); Trước đây, luật có nghĩa tuyển tập luật khác Vào thời kỳ phong kiến, luật khơng tuyển tập luật mà văn luật tổng hợp có hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội khác bao gồm hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, đất đai, nhân gia đình Hiện nay, thuật ngữ luật sử dụng rộng rãi để văn luật tổng hợp trình bày có hệ thống quy phạm điều chỉnh lĩnh vực quan hệ xã hội định Ví dụ: Bộ luật dân Pháp (4) Luật (Law); Luật văn quy phạm pháp luật nghị viện ban hành theo trình tự, thủ tục định phải đa số nghị sĩ hai viện bỏ phiếu thuận Đối tượng điều chỉnh luật giới hạn không giới hạn Hiệu lực luật thường có từ người đứng đầu nhà nước cơng bố hết hiệu lực bị bãi bỏ (5) Sắc lệnh (Decsret); Do tổng thống ban hành có hiệu lực thấp luật, trừ trường hợp sắc lệnh-luật (decret-Loi)-ban hành thuộc lĩnh vực luật theo ủy quyền nghị viện (6) Nghị định (Ordonnance); Do phủ ban hành lĩnh vực lập quy có hiệu lực thấp luật sắc lệnh Trường hợp nghị định có hiệu lực luật nghị định nghị viện uỷ quyền ban hành lĩnh vực luật nghị viện phê chuẩn (7) Quyết định (Decsision); Do tổng thống ban hành để thực thẩm quyền đặc biệt theo quy định Điều 16 Hiến pháp năm 1958 Cộng hòa Pháp (8) Quyết định (arreetes): Do trưởng, thị trưởng ban hành (9) Các thị (Directive): Của cấp cấp (10) Các thông tư (Circulaire): Của cấp cấp dướng phần lớn thơng tư mang tính bắt buộc thực Tập quán pháp Tập quán pháp hiểu “thực tế mà thừa nhận chung lâu dài nó, thói quen khơng thay đổi trở thành có hiệu lực pháp luật”3 2.1 Quan điểm luật học Tập quán pháp nguồn luật hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, nhiên tồn nhiều quan điểm khác vai trò tập quán pháp luật Xã hội học pháp luật ghi nhận tập quán pháp có vai trò chủ đạo nguồn pháp luật; Trường phái Pháp luật thực định phủ nhận vai trò tập quán Cả hai trường phái có quan điểm tả hay hữu Tập quán pháp yếu tố pháp luật, xong khơng thể phủ nhận vai trò việc góp phần tìm giải pháp cơng minh để giải vấn đề pháp luật Cũng nguồn luật tập quán pháp, quốc gia khác có quan điểm khác nhau, đánh giá khác vai trò nguồn luật Có quan điểm sau: Thứ nhất, tập quán pháp nguồn luật lỗi thời Đây đánh giá, quan điểm chủ yếu từ luật gia người Pháp Thứ hai, tập quán pháp áp dụng luật trực tiếp nói đến Nghĩa là, tập quán pháp nguồn pháp luật, trở thành nguồn luật dẫn chiếu trực tiếp đến Quan điểm gần giống với quan điểm thứ luật gia người Pháp, luật gia người Áo Italia theo quan điểm Thứ ba, tập quán pháp nguồn luật có giá trị ngang luật thành văn Quan điểm luật gia Đức, Thụy Sĩ, Hy Lạp, họ đánh giá nguồn luật tập quán pháp cao hai quan điểm 2.2 Vai trò tập quán pháp thực tế Black’s Law Dictionary Seventh Edition Bryan A, Garner Editor in Chief ST PAUL, MINN, 1999, tr 390 Hệ thống pháp luật châu Âu lục địa thừa nhận tập quán pháp quy tắc xử hình thành cách tự phát, tồn từ lâu đời, truyền từ hệ qua hệ khác, trở thành thói quen mang tính bắt buộc chung quy phạm pháp luật Theo đó, tập quan pháp có đặc điểm sau cơng nhận dựa hai yếu tố: Một là, quy tắc xử hình thành cách tự phát, tồn từ lâu đời, truyền từ hệ sáng hệ khác; Hai là, trở thành thói quen mang tính bắt buộc chung Phân loại tập quán pháp hệ thống pháp luật châu Âu lục địa bao gồm” (1) Tập quán áo dụng đương nhiên (Praeter legem) Đây tập quán mà nhà nước xã hội thừa nhận cách đương nhiên phổ biến Ví dụ: Con sinh mang họ cha; Con gái lấy chồng mang họ chồng (2) Tập quán áp dụng theo dẫn chiếu pháp luật (Secundum legem) Đây tập quán áp dụng có điều luật quy định dẫn chiếu đến Nghĩa tập quán tồn độc lập với quy định pháp luật quy định pháp luật dẫn chiếu đến việc áp dụng áp dụng Các tập qn khơng đương nhiên áp dụng mà điều kiện đủ phải có điều luật làm đường dẫn Ví dụ: Tập quán địa phương lĩnh vực sở hữu đất đai, sử dụng nguồn nước, hàng rào phân cách, trồng gần giới hạn riêng láng giềng, cơng trình xây dựng liền kề đất người bên cạnh dẫn chiếu áp dụng từ Điều 645, Điều 663, Điều 671, Điều 674 Bộ luật dân Napoleon (3) Tập quán trái pháp luật (Adversus legem) Đây tập qn trái pháp luật q phổ biến xã hội nên nhà nước buộc phải thừa nhận Ví dụ: luật hình Napoleon, điều 931 quy định chứng thư tặng cho lúc sống phải lập trước mặt công chứng viên Tuy nhiên, thực tiễn, việc tặng cho không nhà nước buộc phải chấp nhận Án lệ 3.1 Quan điểm Luật học Án lệ hiểu án tuyên giải thích, áp dụng pháp luật coi tiền lệ làm sở để thẩm phán sau áp dụng vào trường hợp tương tự Theo quan điểm lí luận phổ biến hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, nguyên tắc, giải pháp pháp lí rút từ án lệ khơng có giá trị với luật thành văn Đó giải pháp khơng chắn, hủy bỏ, sửa đổi lúc phụ thuộc vào vụ việc 3.2 Vai trò án lệ thực tế Án lệ không coi nguồn pháp luật pháp luật Bộ luật dân Napoleon thiết lập số quy định gây cản trở cho việc phát triển án lệ: điều quy định “Cấm thẩm phán đặt quy định chung có tính lập quy để tuyên án vụ việc giao xét xử”; Điều 1351 “Bản án có hiệu lực pháp luật vụ việc Chỉ xem vụ việc yêu cầu vấn đề, dựa bên tranh chấp” Án lệ ngày thừa nhận chứng minh nguồn luật thiếu, đặc biệt luật thành văn chưa có quy định quan hệ cần điều chỉnh Án lệ ngày phát triển kể từ 2000, Pháp đăng tải phán lên Internet để người dân tiếp xúc với pháp luật Và sau đó, hàng loạt nước Đức, Tây Ban Nha, Italia, Thụy Sĩ cho đời tuyển tập án lệ Chính hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng án lệ hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật châu Âu lục địa Học thuyết Học thuyết nguồn hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, xây dựng chủ yếu từ trường đại học Vào khoảng kỷ XIII-XVIII thời kỳ phát triển học thuyết, coi giai đoạn thống trị học thuyết Đầu kỷ XIX, với thắng lợi tư tưởng dân chủ tư sản đời luật Pháp, thống trị luật thay cho học thuyết Ngày nay, học thuyết khơng nguồn luật pháp luật nhiên xem xét theo nghĩa rộng, đóng vai trò quan trọng Học thuyết sở để hiểu giải thích pháp luận cách đắn Mỗi giai đoạn lịch sử, nhà lập pháp chịu ảnh hưởng học thuyết khác xong chúng thể thông qua tư tưởng nhà lập pháp pháp luật Một học thuyết quan trọng có ảnh hưởng học thuyết phân chia quyền lực Các nguyên tắc chung pháp luật Nguyên tắc pháp luật chấp nhận luật quốc gia hầu hết nước, thành văn không thành văn Các nguyên tắc chung giúp lấp chỗ trống pháp luật, giúp thẩm phán tìm giải pháp cơng giải vụ việc thực tiễn Một số nguyên tắc chung luật La Mã cổ nhiều quốc gia hệ thống pháp luật châu Âu lục địa thừa nhận như: + Affectio tua nomen imponit operi tuo (Your motive gives a name to your act)-Động anh đặt tên cho hành vi anh + Non bis in idem (A person shall not be twice tried for the same crime)Không bị xét xử tội phạm kết án án có hiệu lực + Affectus punitur licet non sequatur affectus (The intention is punished even if the object is not achieved)-Ý định cần phải trừng phạt không đạt mục đích + Affimantis est probare (The person who affirms must prove)-Ai khẳng định, người phải chứng minh + Nemo in propia causa testis esse debet (No one can be a witness in his own cause)-Không tự làm chứng cho + Nemo jus sibi dicere potest (No one can give judgment for himself)-Không tự phán xử + Nemo cogitationis poenam patitur (No one suffers punishment for his thounghts)-Không trừng phạt suy nghĩ + Non obligal lex nisi promulgata (A law is not binding unless it has been promulgated)-Một đạo luật bắt buộc thực công bố III So sánh hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civilaw với Việt Nam Điểm tương đồng 1.1 Nguồn luật thành văn nguồn luật quan trọng Thứ nhất, nguồn luật thành văn nguồn hình thức quan trọng Điều thể thơng qua khía cạnh, là, qua thời kỳ, giai đoạn phát triển lịch sử Việt Nam, luật thành văn ln giữ vai trò quan trọng Từ thời phong kiến, Việt Nam sớm hình thành luật thành văn, kể đến Luật Hồng Đức, Hoàng Việt luật lệ Dưới thời thực dân đô hộ đế quốc xâm chiếm, nước ta dù vừa chịu ảnh hưởng nước thực dân vừa có luật nước luật thành văn như: Bộ luật dân Nam Kỳ giản yếu, Bộ dân luật Bắc Kỳ; Bộ dân luật Trung Kỳ (Hoàng Việt Trung Kỳ hộ luật)… Sau dành lại độc lập năm 1945 đến nay, Việt Nam xây dựng hệ thống pháp luật thành văn ngày phát triển, tiến Hai là, lĩnh vực, nhóm quan hệ xã hội, quan hệ xã hội điều chỉnh pháp luật thành văn Ví dụ lĩnh vực hình có Bộ luật hình sự; Về lĩnh vực dân có Bộ luật dân sự; Chuyên ngành dân có: Luật thương mại; Luật sở hữu trí tuệ; Luật doanh nghiệp;… Thứ ba, ưu tiên áp dụng pháp luật thành văn Điều vừa thể chỗ nguồn thành văn nguồn điều chỉnh nhóm quan hệ cụ thể, ví dụ Bộ luật hình Nội dung thể khía cạnh với quan hệ xã hội điều chỉnh lúc luật thành văn quy phạm khác luật thành văn ưu tiên áp dụng Ví dụ Bộ luật dân 2005 quy định Trong trường hợp pháp luật không quy định bên khơng có thoả thuận áp dụng tập qn; khơng có tập qn áp dụng quy định tương tự pháp luật Tập quán quy định tương tự pháp luật không trái với nguyên tắc quy định Bộ luật dân sự4 Thứ hai, điều ước quốc tế nguồn pháp luật Tương tự nguồn thành văn dòng họ Civil Law, nguồn thành văn Việt Nam bên cạnh ghi nhận nguồn luật thành văn nội luật cơng nhận điều ước quốc tế nguồn pháp luật Ví dụ Bộ luật dân 2005 quy định Áp dụng pháp luật dân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngồi tập qn quốc tế, Khoản có quy định Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác với quy định Bộ luật áp dụng quy định điều ước quốc tế đó5 Qua cho thấy, Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Xem Điều Bộ luật dân 2005 Khoản Điều 759 Bộ luật dân 2005 dẫn chiếu áp dụng để điều chỉnh quan hệ xã hội mà pháp luật Việt Nam có quy định điều chỉnh Theo quy định Luật ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế, văn quy phạm pháp luật Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định khác ưu tiên áp dụng quy định điều ước quốc tế.6 Tuy nhiên từ quy định mà đánh giá Điều ước quốc tế có giá trị cao nội luật Việt Nam, tùy vào nội luật loại văn Quá trình ký kết Điều ước quốc tế tuân theo trình tự, thủ tục chặt chẽ đặc biệt qua phê duyệt Quốc hội phê chuẩn Chính phủ Vì vậy, Việt Nam, khơng có quy định rõ Điều ước quốc tế thường có hiệu lực cao nội luật ngoại trừ Hiến pháp Thứ ba, hệ thống văn pháp luật tổ chức theo cấu trúc định Tương tự hệ thống pháp luật thành văn dòng họ Civil Law, hệ thống pháp luật Việt Nam phân loại: Hiến pháp; Bộ luật Luật; Các văn luật Một là, Hiến pháp có giá trị pháp lý cao Điều 119 Hiến pháp 2013 có khẳng định “1 Hiến pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao Mọi văn pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp bị xử lý.” Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa, giá trị quan trọng vị trí Hiến pháp hệ thống nguồn luật dòng họ Civil Law Hai là, Bộ luật luật giữ vị trí quan trọng điều chỉnh quan hệ xã hội Vào thời kỳ phong kiến, luật Việt Nam hiểu văn luật tổng hợp có hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội khác bao gồm hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, đất đai, nhân gia đình Như Bộ luật Hồng Đức; Hoàng triều luật lệ; Luật Gia Long Và ngày nay, thuật ngữ luật sử dụng rộng rãi để văn luật tổng hợp trình bày có hệ thống quy phạm điều chỉnh lĩnh vực quan hệ xã hội định Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự; Bộ luật lao động Vậy nhìn chung, nguồn luật thành văn luật có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng, có ý nghĩa quan trọng nhóm quan hệ xã hội định Luật Việt Nam không điều chỉnh Xem Khoản Điều Luật ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế nhóm quan hệ rộng luật nhiên lại có ý nghĩa điều chỉnh nhóm quan hệ mang tính chun ngành, chuyên hóa cao Số lượng luật Việt Nam nhiều nhiều so với luật, trở thành nguồn luật quan trọng điều chỉnh trực tiếp phần lớn quan hệ xã hội Bộ luật luật xây dựng trình tự, thủ tục định ban hành chủ thể có thẩm quyền theo quy định pháp luật, cụ thể theo quy định luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Ba là, văn pháp luật khác có vai trò việc áp dụng linh hoạt pháp luật Bên cạnh Hiến pháp, Bộ luật, luật hệ thống Văn quy phạm pháp luật Việt Nam có nghị Quốc hội; Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lệnh, định Chủ tịch nước; Nghị định Chính phủ; nghị liên tịch Chính phủ với Đồn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quyết định Thủ tướng Chính phủ; Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thơng tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thơng tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; thơng tư liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; định Tổng Kiểm toán nhà nước; Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh); Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Văn quy phạm pháp luật quyền địa phương đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; Nghị Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp huyện); Quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện; Nghị Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã); Quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã.7 Mặc dù tên gọi, nội hàm quan ban hành văn hệ thống nguồn luật dòng họ Civil Law hệ thống pháp luật Việt Nam khơng trùng khớp với nhiên có Xem Điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 thể rút số điểm tương đồng sau Một, luật có văn có hiệu lực thấp số trường hợp văn có hiệu lực luật Trong dòng họ Civil Law kể đến văn Sắc lệnh tổng thống; Nghị định phủ… Ở Việt Nam kể đến như: Nghị Quốc hội; Pháp lệnh Ủy ban thường vụ quốc hội… Hai, chủ thể có thẩm quyền ban hành định để thực thẩm quyền đặc biệt theo quy định Hiến pháp Trong hệ thống dòng họ Civil Law có tổng thống, trưởng, thị trưởng… Ở Việt Nam có chủ thể chủ tịch nước, thủ tướng phủ,… Ba, văn có tính thị, bắt buộc cấp cấp Ở dòng họ Civil Law kể đến văn thị, thơng tư… Ở Việt Nam kể đến loại văn Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh); Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh… 1.2.Công nhận nguồn luật Tập quán phápViệt Nam, tập quán pháp ghi nhận làm nguồn pháp luật, nhiên tập quán chủ yếu nguồn lĩnh vực dân sự, lĩnh vực hình hành không áp dụng tập quán Tại Điều Bộ luật dân 2005 có quy định áp dụng tập qn, qua ghi nhận tập qn nguồn điều chỉnh quan hệ xã hội Bên cạnh đó, loạt quy định, điều luật Bộ luật dân ghi nhận áp dụng tập quán như: Điều 28 Quyền xác định dân tộc, dân tộc xác định theo tập quán (khoản 1); Điều 126 Giải thích giao dịch dân sự, giao dịch dân giải thích theo tập quán nơi giao dịch xác lập (điểm c khoản 1); Điều 215 Xác lập quyền sở hữu chung, bên cạnh việc xác lập quyền sở hữu chung luật quy định xác lập theo tập quán… Không lĩnh vực dân nói chung tập quán pháp quy định áp dụng, lĩnh vực chuyên ngành dân sự, tập quán pháp trọng ghi nhận áp dụng Ví dụ lĩnh vực thương mại, tập quan thương mại vấn đề quan tâm áp dụng rộng rãi Tập qn ngày có vai trò ý nghĩa quan trọng việc áp dụng điều chỉnh quan hệ xã hội nên đến Bộ luật dân 2015, tập quán tiếp tục thể vị trí vai trò Trong Bộ luật dân 2015 quy định tập quán pháp thể rõ Điều Áp dụng tập quán quy định thành điều luật riêng; Điều 175 Ranh giới bất động sản xác định theo tập quán; Điều 603 Bồi thường thiệt hại súc vật gây thực cách áp dụng tập quán… Qua cho thấy tập qn pháp khơng cơng nhận mà có ý nghĩa quan trọng hệ thống nguồn luật Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực dân Tuy nhiên, tập quán pháp nguồn luật phổ biến cho tất lĩnh vực pháp luật Việt Nam, xuất lĩnh vực tư tất lĩnh vực tư 1.3 Vận dụng án lệ vào trình giải vụ án Thứ nhất, có vận dụng án lệ vào giải vụ án Trước Việt Nam không công nhận án lệ nguồn pháp luật nhiên thực tế, có trường hợp vận dụng phán tòa án để giải tình pháp lý tương tự sau mà xem bước viêc vận dụng án lệ vào giải vụ án Liên quan đến nội dung Bồi thường thiệt hại hợp đồng, có vấn đề cấp dưỡng Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm quy định Điều 612 có xác định thời điểm kết thúc nghĩa vụ cấp dưỡng không quy định thời điểm bắt đầu việc cấp dưỡng Trong trường hợp cụ thể, tòa án xét xử xác định thời điểm bắt đầu từ tính mạng người bị hại bị xâm hại Từ sau, tòa án giải vụ việc liên quan đến bồi thường thiệt hại hợp đồng xâm phạm tính mạng mà phải cấp dưỡng lấy thời điểm bắt đầu cấp dương từ tính mạng bị xâm hại Thứ hai, dần cơng nhận vai trò án lệ Qua tìm hiểu án lệ hệ thống Civil Law thấy, án lệ ngày quan tâm, trọngViệt Nam vậy, trước chưa công nhận án lệ nguồn pháp luật nhiên dần tiếp cận nhiều với án lệ có trọng phát triển Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ trị xác định: “Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng pháp luật, phát triển án lệ” Ngày 06/4/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 06 án lệ kèm theo Quyết định 220/QĐ-CA Nguồn 06 án lệ lấy từ: Quyết định giám đốc thẩm số 04 ngày 16/4/2014 Hội đồng thẩm phán TANDTC; Quyết định giám đốc thẩm số 27 ngày 08/7/2010 Hội đồng thẩm phán TANDTC; Quyết định giám đốc thẩm số 208 ngày 03/5/2013 Hội đồng thẩm phán TANDTC; Quyết định giám đốc thẩm số 04 ngày 03/3/2010 Hội đồng thẩm phán TANDTC; Quyết định giám đốc thẩm số 39 ngày 09/10/2014 Hội đồng thẩm phán TANDTC; Quyết định giám đốc thẩm số 100 ngày 12/8/2013 Hội đồng thẩm phán TANDTC Tiếp sau đó, có án lệ như: Án lệ số 07/2016/AL công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991; Án lệ số 08/2016/AL xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất hợp đồng tín dụng kể từ ngày ngày xét xử thẩm; Án lệ số 09/2016/AL xác định lãi suất nợ hạn trung bình thị trường việc trả lãi số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại; Án lệ số 10/2016/AL định hành đối tượng khởi kiện vụ án hành Điểm khác biệt 2.1 Việt Nam không công nhận tập quán trái pháp luật Tập quán pháp dòng họ pháp luật Civil Law chấp nhận loại tập quán trái pháp luật-là tập qn trái pháp luật phổ biến xã hội nên nhà nước buộc phải thừa nhận Tuy nhiên Việt Nam, tập quán trái pháp luật không công nhận làm nguồn pháp luật, không sử dụng để áp dụng điều chỉnh quan hệ xã hội Mặc dù Việt Nam có tượng “Phép vua thua lệ làng” “Một trăm lý khơng tí tính”, quan hệ xã hội đặc biệt lĩnh vực dân sự, xảy tranh chấp đa số xử lý theo tập quán địa phương trước tiên Xong, cách thức người dân sử dụng quy phạm khác xã hội để điều chỉnh mối quan hệ cách nhà nước điều chỉnh quan hệ xã hội pháp luật Vậy nên có tồn việc áp dụng tập quán cổ hủ, lạc hậu không phù hợp với quy định pháp luật việc điều chỉnh quan hệ xã hội xong nhà nước không công nhận, không sử dụng, vận dụng cách điều chỉnh 2.2 Việt Nam sử dụng hạn chế Các học thuyết pháp luật làm nguồn luật Các học thuyết pháp luật Việt Nam không nhiều, không phát triển nước châu Âu lục địa Ở Việt Nam, học thuyết chủ yếu sử dụng để nghiên cứu, giảng dạy trường đại học Bên cạnh đó, học thuyết có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức, hoạt động máy nhà nước, xây dựng phát triển hệ thống pháp luật Tuy nhiên, học thuyết dừng lại mức ảnh hưởng gián tiếp không vận dụng trực tiếp để giải vấn đề pháp luật phát sinh thực tiễn Quan điểm chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối Đảng học thuyết quan trọng Việt Nam Đây nguồn nội dung pháp luật Việt Nam, pháp luật có vai trò cụ thể hóa chủ trương, đường lối Đảng Các chủ trương, đường lối Đảng cứ, sở để xây dựng, giải thích, ám dụng pháp luật Tuy nhiên, thực tế, việc áp dụng trực tiếp chủ trương, đường lối Đảng để giải vụ việc, trường hợp cụ thể khơng có Và đặc điểm chủ trương đường lối Đảng có tính định hướng, tính khái quát cao nên hạn cế tối đa việc áp dụng trực tiếp loại nguồn hoạt động pháp lý cụ thể 2.3 Việt Nam hạn chế việc công nhận Các nguyên tắc pháp luật nguồn luật Trong thực tiễn xây dựng pháp luật Việt Nam, Bộ luật, luật thường quy định nguyên tắc điều khoản Bộ luật, luật Tuy nhiên để có nguyên tắc chung, xuyên suốt cho trình áp dụng pháp luật chưa có Bên cạnh đó, việc thể nguyên tắc pháp luật thông qua chế định, quy phạm pháp luật có tồn nhiên hạn chế khơng rõ ngun tắc Chính vậy, trình áp dụng xem áp dụng quy phạm pháp luật, áp dụng luật thành văn không xem vận dụng nguyên tắc pháp luật Nhận xét, đánh giá giải thích tương đồng khác biệt 3.1 Sự tương đồng Thứ nhất, có tượng đồng hai nguồn luật Luật thành văn Tập qn pháp Qua phân tích so sánh, thấy nguồn luật thành văn tập quán pháp, vấn đề nội dung, cấu trúc, hệ thống nguồn luật thành văn tập quán pháp dòng họ Civil Law Việt Nam có nét tương đồng Sở dĩ có nét tương đồng kể đến số lý sau: Một là, lịch sử quốc gia hình thành phát triển từ sớm Đối với dòng họ pháp luật Civil Law, từ kỷ XIII, với phát triển văn hóa Phục Hưng phát triển xã hội kinh tế, văn hóa, giáo dục, hoạt động xây dựng pháp luật thành văn sớm trọng phát triển Đối với Việt Nam, lịch sử lập pháp thành văn phát triển từ thời phong kiến, thời phong kiến, việc xây dựng luật trọng Trải qua gia đoạn lịch sử khác nhau, vai trò luật thành văn Việt Nam giữ vững nay, luật thành văn nguồn pháp luật Hai là, luật thành văn thể trình độ lập pháp quốc gia Đối với dòng họ pháp luật Civil Law, họ coi trọng lý luận pháp luật, thông qua văn pháp luật họ phân tích, tập luận, tổng kết lý luận để áp dụng vào thực tiễn Đối với Việt Nam, trình độ lập pháp quốc gia chưa cao nên việc sử dụng luật thành văn thuận lợi chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi dễ dàng cho phù hợp với tình hình thực tiễn Thứ hai, có phù hợp tương đối hệ thống Văn pháp luật Civil Law Việt Nam Mặc dù khơng phải giống hồn tồn tất loại văn pháp luật xong hệ thống văn pháp luật Việt Nam có nét tương đồng định dòng họ pháp luật Civil Law Sở dĩ có điểm giống là vì: Một là, dòng họ pháp luật Civil Law Việt Nam coi trọng nguồn luật luật thành văn, việc trọng phát triển hệ thống văn pháp luật khách quan Hai là, từ ảnh hưởng trình thực dân Pháp đô hộ từ học tập, học hỏi Việt Nam nước giới mà số từ Pháp nên hệ thống văn pháp luật xây dựng tổ chức cách chặt chẽ tương đối giống với dòng họ Civil Law 3.2 Sự khác biệt Áp dụng hạn chế nguồn luật học thuyết, nguyên tắc án lệ Đây điểm khác biệt lớn mà ta dễ dàng rút Khơng thể đánh giá khác biệt tích cực hay tiêu cực, hạn chế hay tiến lẽ điều kiện nước thuộc dòng họ Civil Law không giống với Việt Nam Sự khác biệt giải thích sau: Thứ nhất,học thuyết pháp luật, nguyên tắc án lệ phát triển nước châu Âu lục địa chưa thực phát triển Việt Nam Ở châu Âu lục địa, trường đại học có ý nghĩa to lớn phát triển pháp luật đóng góp họ học thuyết pháp luật Ở đó, việc nghiên cứu pháp luật phát triển mạnh mẽ, trường phái pháp luật phát triển không ngừng qua giai đoạn lịch sử tạo nên hệ thống tri thức pháp luật phòng phú, đa dạng giàu có Khác với phát triển từ sớm mạnh mẽ nước châu Âu lục địa, học thuyết Việt Nam chưa thực phát triển Ở Việt Nam, chủ nghĩa Mac-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh có ảnh hưởng lớn đến q trình xây dựng, tổ chức hoạt động máy nhà nước xây dựng hình thành phát triển pháp luật Tuy nhiên, học thuyết chưa tập trung vào vấn đề pháp luật thừa kế, vận dụng khơng hình thành, phát triển mạnh mẽ châu Âu lục địa Các nguyên tắc pháp luật Việt Nam chưa phát triển, chưa đủ sức thuyết phục để trở thành nguồn pháp luật Đối với lĩnh vực, luật, luật có nguyên tắc riêng mà chưa có kết tinh nguyên tắc xuyên suốt cho trình áp dụng pháp luật nói chung Thứ hai, ý thức khả vận dụng học thuyết, nguyên tắc án lệ nước châu Âu lục địa trình độ cao Viêt Nam hạn chế Việc đào tạo luật ngành luật nước châu Âu lục địa trọng, thế, thẩm phán, luật sư, chức danh pháp lý nước châu Âu lục địa người có tư pháp lý tốt vững vàng kỷ Chính học thuyết, ngun tắc họ giải thích vận dụng linh hoạt, phù hợp họ coi trọng nắm vấn đề lý luân pháp luậtViệt Nam, nguyên tắc pháp luật quy định trọng, trình áp dụng pháp luật tập trung vào vận dụng điều luật, vận dụng cách xác điều luật cụ thể mà vơ tình bỏ qua nguyên tắc-điều cần quan tâm, ý Chính đó, ngun tắc pháp luật không phát triển vai trò Đối với học thuyết, chủ trương Đảng có tính định hướng chung, việc vận dụng để giải thích pháp luật thường khó, chưa kể đến việc vận dụng để giải vấn đề pháp lý cụ thể lại phức tạp Đối với án lệ, vấn đề tương đối nguồn luật Việt Nam, việc áp dụng ban đầu có nhiều lúng túng gây tư tưởng ngại áp dụng án lệ Thứ ba,Việt Nam không đủ khả năng, lực để xây dựng nên nguồn châu Âu lục địa Lịch sử phát triển pháp luật dòng họ Civil Law từ sớm có pháp luật thành văn, có cơng pháp điển hóa Cho thấy họ có đánh giá mực, trọng việc xây dựng nguồn luật, hệ thống pháp luật họ có bề dày lịch sử hình thành phát triển nguồn luật Cùng với phát triển nhận thức lí luận pháp luật tạo cho họ tảng tốt, xây dựng giải thích học thuyết pháp luật, nguyên tắc pháp luậtViệt Nam, trình độ lập pháp hạn chế, việc xây dựng văn quy phạm pháp luật vấn đề nan giải Nghiên cứu luật học Việt Nam chưa thực phát triển để bổ sung nguồn cho pháp luật thực định Chính hạn chế đó, học thuyết pháp luật, nguyên tắc pháp luật án lệ chưa phát triển mạnh Việt Nam Bài học, kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống nguồn luật Việt Nam Thứ nhất, cần phát triển đa dạng hóa nguồn luật hệ thống pháp luật Việt Nam Việc đa dạng hóa nguồn luật cần thiết Việt Nam ngày nay, xã hội ngày phát triển nhanh chóng mà pháp luật thành văn dự trù hết tất trường hợp để quy định Trong trường hợp đó, học thuyết nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng giúp điều chỉnh quan hệ xã hội Ví dụ Bộ luật dân 2015 ghi nhận nguyên tắc Lẽ công để điều chỉnh quan hệ dân Chính bước tiến hạn chế việc tòa án khơng thụ lý hồ pháp luật khơng điều chỉnh Thứ hai, có quy định, hướng dẫn cụ thể việc vận dụng, áp dụng nguồn luật Việt NamViệt Namnguồn luật nào? Nguồn luật nguồn luật bản, nguồn luật nguồn bổ sung? Có quy định trình tự ưu tiên áp dụng hay không? Cần hệ thống lại nguồn luật Việt Nam cách cụ thể rõ ràng hệ thống nguồn luật dòng họ Civil Law để q trình áp dụng khơng gây nhầm lẫn không gây tranh cãi Thứ ba, trọng phát triển nguồn luật án lệ Ở Việt Nam bước đầu có ghi nhận vận dụng án lệ Việc áp dụng án lệ tiết kiệm thời gian, chi phí, cần nhân rộng áp dụng án lệ nhiều lĩnh vực C KẾT LUẬN I Tổng kết vấn đề Bài tiểu luận phân tích hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law với năm nguồn luật là: Pháp luật thành văn; Tập quán pháp; Án lệ; Các học thuyết; Các nguyên tắc Qua tìm hiểu, phân tích nguồn hệ thống pháp luật Civil Law rút số nhận định, nhận xét nguồn luật dòng họ Civil Law sau: Thứ nhất, pháp luật thành văn nguồn luật quan trọng Thứ hai, tập quán pháp, học thuyết nguyên tắc nguồn luật có ý nghĩa dòng họ pháp luật Civil Law Thứ ba, án lệ khơng coi hình thức pháp luật thơng dụng phổ biến luật thành văn ngày ghi nhận Thơng qua việc phân tích hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law có so sánh, đánh giá nhận xét nguồn luật dòng họ Civil Law với Việt Nam Từ có giải thích tương đồng khác biệt nguồn luật dòng họ Civil Law nguồn luật Việt Nam Từ rút học, kinh nghiệm cho Việt Nam q trình hồn thiện hệ thống nguồn luật Do hạn chế thời gian, tài liệu khả nghiên cứu, tiểu luận mang tính chủ quan, chưa thực hồn thiện Xong, thơng qua tiểu luận này, em mong muốn thể quan tâm vấn đề hệ thống nguồn luật dòng họ Civil Law, thơng qua đưa ý kiến cá nhân, góp phần cho hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn! II Tài liệu tham khảo Giáo trình - Giáo trình luật so sánh-Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Cơng an nhân dân, 2012 - Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật-Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Văn pháp luật - Hiến pháp 2013 - Bộ luật dân 2005 - Bộ luật dân 2015 - Luật ban hành văn quy phạm pháp luật (năm 2008, 2015) - Luật ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế 2005 Các viết-Sách, báo, tạp chí - Đa dạng hóa hình thức pháp luật điều kiện Việt Nam nay-Bài viết đăng trang thông tin điện tử tổng hợp Ban nội trung ương http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201504/da-dang-hoa-hinh-thucphap-luat-trong-dieu-kien-viet-nam-hien-nay-297543/ - Đào Trí Úc, Các hệ thống pháp luật giới vai trò luật so sánh, “Tìm hiểu luật so sánh”, Xnb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993 Các trang web - Thuvienphapluat.vn - Thongtinphapluatdansu.com - Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp: http://moj.gov.vn/ - Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban nội trung ương: http://noichinh.vn/ ... dòng họ pháp luật Civil Law em lựa chọn đề tài phân tích hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civilaw đặt nghiên cứu so sánh với Việt Nam để thực tiểu luận II Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên. .. thành dòng họ pháp luật Civil Law đến Phạm vi vấn đ : Hệ thống nguồn luật dòng họ Civi Law đặt nghiên cứu so sánh với Việt Nam III Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp lịch sử, phương pháp logic... tích hệ thống nguồn luật dòng họ pháp luật Civil Law với năm nguồn luật l : Pháp luật thành văn; Tập quán pháp; Án lệ; Các học thuyết; Các nguyên tắc Qua tìm hiểu, phân tích nguồn hệ thống pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật so sánh : phân tích về hệ thống nguồn luật của dòng họ pháp luật Civilaw đặt trong nghiên cứu so sánh với Việt Nam, Luật so sánh : phân tích về hệ thống nguồn luật của dòng họ pháp luật Civilaw đặt trong nghiên cứu so sánh với Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm