0

Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện lão khoa trung ương

113 216 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG VŨ ĐỨC HIẾU HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG VŨ ĐỨC HIẾU Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CHÍ BÍNH HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu tổng hợp, phân tích, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Vũ Đức Hiếu LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc, tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Chí Bính, thầy trực tiếp hướng dẫn cho tơi suốt thời gian thực luận văn Xin cảm ơn góp ý, phê bình mang tính phản biện thầy nội dung chi tiết từ lập đề cương phương pháp nghiên cứu, nội dung thể luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa sau đại học - Viện ĐHM Hà Nội Các thầy cô tạo điều kiện thuận lợi cho học viên suốt thời gian khố học q trình nghiên cứu viết luận văn Cảm ơn thầy cô trực tiếp giảng dậy, truyền đạt kiến thức khoa học cho học viên Xin cảm ơn Bệnh viện Lão khoa Trung ương, bạn bè đồng nghiệp hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả nghiên cứu hoàn thành đề tài theo quy định Viện Đại học mở Hà Nội Tác giả luận văn Vũ Đức Hiếu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 Nguồn nhân lực tổ chức 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực tổ chức 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực tổ chức 1.1.3 Yêu cầu nguồn nhân lực tổ chức 12 1.1.4 Khái niệm nguồn nhân lực ngành y tế 14 1.2 Phát triển nguồn nhân lực tổ chức 14 1.2.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 14 1.2.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tổ chức 15 1.2.3 Nội dung phát triển nguồn nhân lực tổ chức 16 1.2.4 Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực tổ chức 21 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tổ chức 24 1.3 Phát triển nguồn nhân lực số bệnh viện kinh nghiệm cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương 30 1.3.1 Bệnh viện Bạch Mai 30 1.3.2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 32 1.3.3 Bệnh viện Thanh Nhàn 33 1.3.4 Kinh nghiệm rút cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRƯNG ƯƠNG 36 2.1 Khái quát Bệnh viện Lão khoa Trung ương 36 2.1.1 Tổng quan Bệnh viện Lão khoa Trung ương 36 2.1.2 Kết hoạt động bệnh viện (2014-2016) 50 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương 55 2.3 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương 59 2.3.1 Thực trạng phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương 59 2.3.2 Thực trạng nâng cao kỹ người lao động 63 2.3.3 Thực trạng nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 64 2.3.4 Tuyển dụng 65 2.3.5 Đánh giá kết thực công việc cán , nhân viên 67 2.3.6 Thực trạng nâng cao động thúc đẩy người lao động 69 2.4 Đánh giá phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương 71 2.4.1 Thành công 71 2.4.2 Hạn chế 74 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 76 TIỂU KẾT CHƯƠNG 788 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG 79 3.1 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương đến 2025 79 3.1.1 Phương hướng hoạt động bệnh viện đến năm 2025 79 3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực bệnh viện đến 2025 83 3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương đến 2025 84 3.2.1 Giải pháp cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ Bệnh viện 84 3.2.2 Giải pháp để phát triển trình độ chun mơn,nghiệp vụ 87 3.2.3 Giải pháp phát triển kỹ người lao động 89 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực 91 3.2.5 Giải pháp nâng cao nhận thức người lao động 93 3.2.6 Giải pháp nâng cao động thúc đẩy người lao động 95 3.3 Khuyến nghị 97 3.3.1 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 97 3.3.3 Đối với Bộ Y tế 98 TIỂU KẾT CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NNL NNLYT Nguồn nhân lực y tế PTNNL Phát triển nguồn nhân lực CBCNV Cán công nhân viên BVLKTW DN Doanh nghiệp BV Bệnh viện BN Bệnh nhân BHYT Nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương Bảo hiểm y tế DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Kết thực nhiệm vụ năm 2014-2016 50 Bảng 2.2: Kết chương trình điều trị ngoại trú năm 2014-2016 51 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp lao động theo trình độ học vấn bệnh viện 56 Bảng 2.4: Quy mô, cấu NNL Bệnh viện theo khối 58 Bảng 2.5: Thực trạng NNL khối phòng ban theo trình độ học vấn 60 Bảng 2.6: Thực trạng NNL khối LS, CLS theo trình độ học vấn 62 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp số lao động tuyển dụng qua năm 65 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp lao động tuyển từ nguồn 66 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức máy quản lý Bệnh viện 47 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nguồn nhân lực (NNL) nguồn lực quan trọng nhất, yếu tố định phát triển kinh tế ngành, vùng, địa phương Ngành y tế ngành đặc thù, liên quan trực tiếp tới tính mạng sức khỏe người việc phát triển nguồn nhân lực y tế (NNLYT) có vai trò đặc biệt quan trọng trình thực nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân Bệnh viện Lão khoa Trung ương đơn vị trực thuộc Bộ Y tế với 200 giường bệnh 300 cán công nhân viên (CBCNV), Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành bảo vệ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, đồng thời sở nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực đạo tuyến chuyên ngành Lão khoa Từ thành lập nay, Bệnh viện đóng góp phần khơng nhỏ việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng khu vực phía Bắc Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao tuổi thọ cho người dân Tuy nhiên, NNL Bệnh viện Lão khoa Trung ương bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt số lượng NNLYT thiếu so với yêu cầu; cấu chưa phù hợp chuyên khoa, tỷ lệ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên; trình độ thái độ phục vụ phận cán y tế bộc lộ hạn chế; chưa có sách cụ thể, hấp dẫn để phát triển NNL chỗ Việc phát triển NNL Bệnh viện Lão khoa Trung ương trở thành nhu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân Để nâng cao lực cạnh tranh, thực tế đặt cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương phải đưa giải pháp để làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực Làm tốt công tác điều kiện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo tồn phát triển Bệnh viện, tảng vững góp phần quan trọng vào q trình cơng nghiệp hố, đại hố, xã hội hóa ngành y tế đất nước nói chung thành phố Hà Nội nói riêng Với mong muốn góp phần vào phát triển Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương” làm luận văn cao học Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương bao gồm nội dung phát triển nguồn nhân lực mặt số lượng, phát triển nguồn nhân lực mặt chất lượng, hình thành cấu nguồn nhân lực hợp lý Tuy nhiên, hạn chế việc thu thập số liệu nghiên cứu nên đề tài xin nghiên cứu chuyên sâu vào nội dung phát triển nguồn nhân lực mặt chất lượng Tổng quan nghiên cứu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan tới phát triển nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp nói chung bệnh viện nói riêng: - Nguyễn Đăng Vinh (2014): “Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng Luận văn nêu cách tổng quan khái niệm phát triển nguồn nhân lực, đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Tuy nhiên, phần đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực bệnh viện sơ sài, giải pháp đưa chung chung - TS Nguyễn Hữu Lam (2010): “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam”- Bài trình bày hội thảo “Future of VietnameseJapanese Bilateral Economic and Human Resources Exchange” tổ chức Đại học Kinh tế TP.HCM Kansai Keizai Doyukai - Nhật bản; Bài nghiên cứu trình bày thực trạng vấn đề đặt chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp trình đào tạo, Thứ hai, thành lập phận Đào tạo Phòng đạo tuyến với mục đích cập nhật kiến thức, kĩ bồi dưỡng, tập huấn nội Bệnh viện để nâng cao chun mơn nghiệp vụ Ngồi ra, cần tăng cường phối hợp với đơn vị chuyên môn, đối tác tổ chức hội nghị, hội thảo Bệnh viện chuyên đề khám chữa bệnh, báo cáo khoa học y học nhằm cập nhật nâng cao kiến thức Thứ ba, xây dựng hệ thống văn quy định việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học Tổ chức định kỳ buổi kiểm tra kỹ tạo môi trường nâng cao kỹ giao tiếp cho CBNV Thứ tư, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo phát triển kỹ theo định kỳ với thời gian, địa điểm thích hợp Định kỳ tổ chức kiểm tra, thi chuyên môn CBNV để CBNV trì việc học tập bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Thứ năm, thường xuyên mở lớp nâng cao kỹ giao tiếp tiếp xúc bệnh nhân cho tất CBNV Thứ sáu: Triển khai, quán triệt đến toàn thể CBNV Bệnh viện, Quyết định số 29 Bộ trưởng Bộ Y tế “Qui tắc ứng xử”, gắn với vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm học tập làm theo lời Bác: “Thầy thuốc mẹ hiền” 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ trình độ Bệnh viện chủ yếu diễn trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Dược Hà Nội Học viện Quân Y Việt Nam để đào tạo đội ngũ nhân viên Bệnh viện Để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, Bệnh viện cần thực số giải pháp sau: Phát triển quỹ hỗ trợ đào tạo Tăng nguồn kinh phí bổ sung cho Quỹ hỗ trợ đào tạo, giải ngân sử 91 dụng hợp lý Quỹ Ngồi khuyến khích nguồn lực khác hỗ trợ công tác đào tạo Đào tạo nhân viên 100% nhân viên Bệnh viện phải trải qua khố đào tạo bắt buộc (có sát hạch chất lượng) trước thức vào làm việc Các khoá học thường kéo dài từ 10 đến 15 ngày bao gồm hai phần nội dung Phần thứ nhất, giới thiệu thông tin tổng quan Bệnh viện, giúp nhân viên làm quen với Tổ chức Phần thứ hai, trang bị kiến thức kỹ nghiệp vụ, giúp nhân viên làm quen với công việc Đào tạo cập nhật, nâng cao Hàng năm văn bản, sách, quy định Nhà nước liên tục thay đổi lĩnh vực: Tài chính, An toàn - An ninh y tế, Pháp chế, Khám bệnh Dịch vụ chữa bệnh, Khoa học công nghệ mơi trường, Hợp tác quốc tế, Vì nhân viên Bệnh viện phải thường xuyên đào tạo, tập huấn luật, nghị định để áp dụng xác nhằm đem lại hiệu công tác khám chữa bệnh Đào tạo theo nguyện vọng nhân viên Phòng Tổ chức cán Bệnh viện thường kỳ tiến hành thăm dò nguyện vọng đội ngũ nhân viên hình thức khác Nhân viên đề nghị chia sẻ khó khăn công tác đề xuất hỗ trợ đào tạo để đáp ứng tốt công việc giao Đó sở để Phòng lên kế hoạch mở lớp đào tạo theo nguyện vọng Đào tạo khác Đào tạo chuyển giao phi thức: thơng qua trình làm việc chung, quản lý người nước giúp đào tạo, quản lý người Việt Nam Hoặc quản lý phận, quản lý nhóm giúp đào tạo nhân viên Đào tạo qua trực tuyến thơng qua thư điện tử: hỗ trợ hệ 92 thống thơng tin, nhân viên có điều kiện yêu cầu phải thường xuyên cập nhật thơng tin hòm thư cá nhân nội Các chia sẻ hữu ích cơng việc, sống thông qua e-mail mang lại giá trị phát triển định cho nguồn nhân lực Mặt khác, phù hợp với điều kiện làm việc phân tán Bệnh viện Đào tạo tự túc: số nhân viên Bệnh viện có tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn dài hạn sở đào tạo Bệnh viện (theo diện tự túc làm việc) 3.2.5 Giải pháp nâng cao nhận thức người lao động Căn thực hiện: Xuất phát từ điều cán viên chức y tế phải làm không làm, thực trạng nâng cao nhận thức phẩm chất đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ CBNV Bệnh viện yêu cầu phát triển Bệnh viện để xác định mục tiêu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức, hành vi đắn tạo điều kiện phát triển NNL Bệnh viện Mục tiêu thực hiện: Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức thể qua thái độ tích cực, hành vi đắn, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân quan hệ xã hội khác Giải pháp thực hiện: Thứ nhất, Bệnh viện thường xuyên thông báo, học tập, tuyên truyền chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định, qui chế thơng tư… Thứ hai, thực có hiệu quy chế dân chủ sở, quy chế phối hợp, nhằm tạo đồng thuận nhận thức toàn CBNV Thứ ba, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức người thầy 93 thuốc, tâm huyết với nghề nghiệp, tạo dựng thương hiệu, uy tín Bệnh viện Cần xây dựng chương trình đạo đức nghề nghiệp cho CBNV Đạo đức nghề nghiệp trở thành nhân tố chiến lược việc phát triển bệnh viện, mơi trường đạo đức nghề nghiệp có vai trò quan trọng, hoạt động có liên quan đến tính mạng, sức khỏe người dân bệnh viện Bệnh viện cần phát động xây dựng chương trình đạo đức nghề nghiệp hiệu đảm bảo tất CBNV hiểu tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức ; hướng dẫn thành viên thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá chương trình đạo đức, khơng ngừng hồn thiện chương trình đạo đức Xây dựng phát triển đạo đức nghề nghiệp q trình, đòi hỏi tận tâm thành viên Bệnh viện Thú tư, làm cho CBNV Bệnh viện phải nhận thức nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho người dân nhiệm vụ cao lời dạy Bác (Lương y từ mẫu) Thứ năm, cán lãnh đạo, quản lý liên quan đến NNL phải nhận thức vai trò quan trọng phận phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Thứ sáu, cần có thống chủ trương từ Đảng ủy, Ban Giám Đốc tổ chức đoàn thể Bệnh viện Đưa hoạt động đồn thể từ Cơng đồn Đồn sở đến gần với CBNV, thơng qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng CBNV sớm để có sách phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần để CBNV làm việc với tập trung cao Thứ bảy, Bệnh viện phải thường xuyên thăm dò ý kiến người bệnh tinh thần, thái độ trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm lý tiếp xúc CBNV Bệnh viện bệnh nhân thơng qua hộp thư góp ý, phiếu khảo sát hài lòng bệnh nhân người nhà bệnh nhân 94 Thứ tám, Bệnh viện Lão khoa Trung ương muốn giữ uy tín thương hiệu Bệnh viện lòng người dân, CBNV Bệnh viện Bệnh nhân phải thực tốt qui định Bộ y tế Sở Y tế ban hành Làm tốt điều thực hiệu mà Bệnh viện xây dựng “ Sức khỏe, tình thương, trách nhiệm ”, “Bệnh nhân đến khám bệnh tiếp đón niền nở, Bệnh nhân điều trị chăm sóc tận tình, Bệnh nhân dặn dò chu đáo“, coi nỗi đau người bệnh nỗi đau người thân 3.2.6 Giải pháp nâng cao động thúc đẩy người lao động Căn thực hiện: Xuất phát từ thực trạng nâng cao động thúc đẩy người lao động yêu cầu phát triển NNL Bệnh viện để xác định mục tiêu, đề giải pháp phù hợp với giai đoạn cụ thể Mục tiêu thực hiện: Phải tạo động cơ, động lực thúc đẩy rõ rệt cho CBNV để đạt chuyển biến tích cực hành động góp phần nâng cao suất lao động, chất lượng hiệu công việc Giải pháp thực hiện: Nhu cầu sống thể mong muốn đời thường sống ấm no đầy đủ cho thân mình, cho người thân gia đình Nhu cầu tinh thần hội phát huy lực cơng tác, hưởng thụ thú vui giao tiếp, học hỏi với người, người công nhận khả coi trọng khả Con người cần thỏa mãn hai nhu cầu họ ổn định với cơng tác tiếp tục cống hiến Hai nhu cầu động giúp họ nâng cao lực chuyên môn phục vụ tốt cho công việc Thứ nhất, Ban giám đốc cần kịp thời xem xét tiền lương, thu nhập phận CBNV khoa phòng cụ thể Xem xét đến 95 khoản phụ cấp, trợ cấp hợp lý mức độ công việc khoa, phòng, phận để có chi trả xứng đáng với khối lượng mức độ công việc người lao động Từ Ban giám đốc đề sách lương, thưởng phù hợp nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần CBNV Thứ hai, quy định nhà nước quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, viên chức bố trí, xếp nhân bệnh viện dựa sở lực, trình độ, phẩm chất đạo đức CBNV vô quan trọng Ban giám đốc, Phòng Tổ chức Cán giải tốt vấn đề đem lại động lực, thoải mái, yên tâm công tác cho CBNV Để tạo điều kiện cho CBNV bệnh viện định hướng nghề nghiệp cách xác, phù hợp với lực, sở trường ngày phát triển Thực luân chuyển công tác năm lần để tránh nhàm chán cho công nhân viên, đồng thời hội để họ nâng cao tay nghề mở rộng phạm vi thực cơng việc Cần trẻ hoá đội ngũ nhân viên, ưu tiên cán bộ, nhân viên trẻ tuổi có trình độ ý thức tốt, xố bỏ quan niệm phải có thâm niên cơng tác ưu tiên đào tạo đề bạt Đây tư cản trở phát triển nhân lực chất lượng cao Thứ ba, Ban giám đốc cần ý cải thiện môi trường làm việc Bệnh viện, tạo khơng khí làm việc hiệu quả, xây dựng bệnh viện với các điều kiện làm việc hợp lý,để CBNV yên tâm công tác, đảm bảo trì sức khỏe nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Tổ chức trao đổi lãnh đạo CBNV mục tiêu yêu cầu nghề nghiệp Bệnh viện tương lai Thông qua đánh giá CBNV, Bệnh viện thức thơng báo cho CBNV biết lực thực cơng việc khả phát triển tương lai họ Thứ tư, Có sách đãi ngộ phù hợp CBNV có học vị cao tiến sỹ, chuyên khoa sâu, Bác sỹ cao cấp, sách khuyến khích CBNV tự học tập nâng cao kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 96 Thứ năm, mở toạ đàm công tác y tế bệnh viện tổ chức hoạt động giao lưu, tìm hiểu nâng cao giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, y đức người thầy thuốc, bệnh viện Thứ sáu, với đội ngũ CBNV có chun mơn giỏi tay nghề cao, có uy tín nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động Bệnh viện Tên tuổi Bác sỹ có trình độ chun mơn cao, tay nghề giỏi, có uy tín yếu tố định danh tiếng hay thương hiệu Bệnh viện “Thầy thuốc mẹ hiền, lương y từ mẫu” giữ lòng người dân Thứ bảy, tăng cường cơng tác xã hội hóa y tế, góp vốn liên doanh với đơn vị tổ chức để mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao khả phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, tăng nguồn thu cho Bệnh viện Có chế cổ phần hóa hệ thống trang thiết bị y tế, công nghệ tạo điều kiện cho CBNV tham gia góp vốn, nhằm tăng thu nhập cho cán nhân viên Bệnh viện đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần để họ hết lòng cơng việc giao 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chỉ đạo thực có hiệu Đề án "Phát triển nguồn nhân lực bác sỹ, dược sỹ đại học sau đại học ngành Y tế địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2020” ngày 13 tháng 02 năm 2012 mà Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Rà soát, bổ sung, sửa đổi số văn bản, qui chế hành, có sách ưu đãi khuyến khích, xã hội hóa ngành y tế góp vốn liên doanh, xây dựng mơ hình cơng-tư để đầu tư sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị y tế y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao Có chế độ đãi ngộ cho người lao động có trình độ chun mơn giỏi, tay nghề cao, có học hàm, học vị, có uy tín cơng tác khám chữa bệnh Xây dựng sách, chiến lược cụ thể phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương thời gian tới, 97 nhằm mục tiêu đa dạng hóa loại hình dịch vụ y tế, y tế kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhận thức sức khỏe người dân ngày cao thời gian tới 3.3.3 Đối với Bộ Y tế - Xây dựng sách, chiến lược cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực bệnh viện thời gian tới, đa dạng hóa loại hình dịch vụ y tế, y tế kỹ thuật cao Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhận thức sức khỏe người dân ngày cao - Chỉ đạo, hỗ trợ để Bệnh viện Lão khoa Trung ương trì, nâng cấp, mua trang thiết bị thiếu cho cơng tác khám, chữa bệnh, hồn thiện chế quản lý, cấu nguồn nhân lực, chế tổ chức hoạt động dịch vụ y tế dịch vụ y tế kĩ thuật cao để nâng cao hiệu công tác khám chưa bệnh - Bộ Y tế cần đưa số giải pháp, đề xuất cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên kết với trường Đại học Y Dược đào tạo bác sĩ chuyên khoa cộng đồng; chuyên khoa 1, chuyên khoa số lĩnh vực đào tạo chuyên sâu theo kíp cho bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng - Mở rộng đối tượng nâng cao mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán y tế làm việc lĩnh vực đặc thù tâm thần, lao, phong, truyền nhiễm, X – quang, xét nghiệm, nhi - Cho phép mở rộng hình thức khám, chữa bệnh theo yêu cầu góp phần nâng cao lực chun mơn, nâng cao y đức thu nhập cho nhân viên sở y tế Tuy nhiên, cần có giải pháp bổ sung chế giá dịch vụ theo thỏa thuận sở y tế cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ để đảm bảo thu nhập thực tế cho nhân viên y tế - Ban hành sách thu hút nhân tài riêng cho ngành y tế Cần phải có sách thu hút nhân tài riêng cho ngành y tế với nhiều chế độ đãi ngộ, ý đối tượng như: chuyên gia giỏi, sinh viên tốt nghiệp 98 loại giỏi, cán ngành theo học chuyên khoa Đồng thời, đặc biệt ý sách thu hút cán y tế cơng tác có thời hạn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn 99 TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương 3, tác giả nêu lên phương hướng, mục tiêu phát triển chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương đến năm 2025 Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Lão khoa Trung ương Giải pháp cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ Bệnh viện tiêu chí để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực y tế Bệnh viện xác, sở Bệnh viện hồn thiện cơng tác tuyển dụng, thu hút cán bộ; đào tạo cán Đây hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Lão khoa Trung ương Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động nhóm giải pháp góp phần nâng cao thể lực trí lực cho cán y tế Giải pháp phát triển trình độ chun mơn, nghiệp vụ, phát triển kỹ người lao động nâng cao nhận thức người lao động giải pháp nhằm nâng cao tâm lực, thái độ phục vụ cán y tế, điều cần thiết cán y tế Cùng với đó, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị để phát triển NNL y tế Sở Y tế thành phố Hà Nội, Bộ Y tế Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để hoàn thiện văn bản, chế độ cán y tế 100 KẾT LUẬN Trong xu tồn cầu hố kinh tế, ngành y tế bước thay đổi, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Bệnh viện khác bước thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nhận thức người dân sức khỏe Song song với việc đầu tư trang thiết bị y tế, công nghệ cho quản lý, điều trị chẩn đoán Nhân tố người phải đầu tư, đào tạo phát triển, nhằm thích ứng với yêu cầu xã hội Với sách xã hội hóa ngành y tế Đảng Nhà nước, tư nhân tham gia vào lĩnh vực y tế, người dân có điều kiện lực chọn sở y tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Bệnh viện khác địa bàn thành phố Hà Nội phải tìm cách nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác khám chữa bệnh, áp dụng khoa học công nghệ vào chẩn đốn điều trị, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chun mơn giỏi tay nghề cao, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu người dân điều kiện đất nước đổi Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương cần phải xây dựng kế hoạch, rà soát, xếp lại nhân lực cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bệnh viện, sở đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực chun mơn, nghiệp vụ có chế, sách hợp lý giải pháp mang tính đồng lâu dài nhằm đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp cấu để nguồn nhân lực phát triển lâu dài bền vững Phát triển NNL phải sở trì nguồn nhân lực, cần phải có sách hợp lý chế độ đãi ngộ vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc thoải mái CBNV Bệnh viện, tập trung điều kiện để phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, chun khoa sâu Đáp ứng định hướng phát triển mà Đảng Ủy, 101 ban giám đốc đặt để bệnh viện thành bệnh viện mạnh, chuyên khoa sâu sớm trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao khu vực Bắc Bộ Với đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương”, qua nghiên cứu vấn đề từ lý luận đến thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương Từ mục đích đề tài hệ thống hoá sở lý thuyết phát triển nguồn nhân lực, đồng thời phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực để tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương Trên sở phân tích ngun nhân để tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương thời gian tới Do vậy, luận văn tác giả dựa vào số liệu kết hoạt động công tác khám chữa bệnh, số liệu thống kê tiền lương, thu nhập, lao động, qui định hành liên quan đến sách nhân qui chế tiền lương, tiền thưởng, nội qui lao động, bảng phân công công việc, sơ đồ tổ chức phận qui định liên quan khác, tình hình thực tế cơng tác phát triển nguồn nhân lực thời gian vừa qua chủ yếu năm 2014 đến năm 2016 để đánh giá phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương Trên sở số liệu trên, luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực để tìm nguyên nhân ảnh hưởng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương Từ đó, tác giả đề xuất Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (2008), “Kinh tế nguồn nhân lực”, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Vũ Thuỳ Dương, Hoàng Văn Hải (2008), “Quản trị nhân lực”, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), “Quản trị Nhân lực”, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Hương Huy (2008), “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Giao thông Vận tải, Hà Nội TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực tập 1, 2, Trường Đại học Lao động – Xã hội, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội PGS.TS Lê Văn Tâm, TS Ngơ Kim Thanh (2004), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động – xã hội, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Nguyễn Tấn Thịnh (2003), Giáo trình Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Nguyễn Đăng Vinh (2014), Luận văn thạc sĩ “Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa”, Đại học Đà Nẵng 10 Lê Thị Hồng Diệp (2005), Luận văn tiến sĩ “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành kinh tế tri thức Việt Nam”, Trường Đại học Quốc Gia, Hà Nội 11 Lê Thị Bích Vân (2014), Luận văn thạc sĩ “Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng 12 Trần Thanh Thủy (2015), Luận văn thạc sĩ “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình”, Đại học Lao động - Xã hội 103 13 Vũ Văn Thắng (2016), Luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An”, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 14 TS Nguyễn Hữu Lam (2010), Bài trình bày “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam” hội thảo “Future of VietnameseJapanese Bilateral Economic and Human Resources Exchange”, Đại học Kinh tế TP.HCM Kansai Keizai Doyukai - Nhật 15 TS.Trần Thị Nhung, PGS TS Nguyễn Duy Dũng (2005), “Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Nhật Bản nay”, NXB Thống kê 16 Bộ Y tế (2015), Kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020, Hà Nội 17 Trần Kim Dung (2003), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội 18 TS Phạm Công Nhất (2008), “Nâng cao chất lượng NNL đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập kinh tế”, Tạp chí Cộng sản số 786 19 PGS.TS Phùng Rân (2008), “Chất lượng nguồn nhân lực, tốn tổng hợp cần có lời giải đồng bộ”, trường Cao đẳng Viễn Đông, TP.HCM 20 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2016), Kế hoạch triển khai thực quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội, giai đoạn (2016-2020), thành phố Hà Nội 21 Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Báo cáo hoạt động khám, chữa bệnh Bệnh viện Lão khoa Trung ương qua năm từ 2014 đến 2016 22 Trần Thành Nam (2017), Luận văn thạc sĩ “Phát triển nhân lực ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội”, Đại học Thương mại 23 Trương Văn Hoa (2017), Luận văn thạc sĩ “Phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam”, Đại học Thương mại 24 Các Webside sử dụng: http://nhanlucyteadb.com.vn/ 104 http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nang-cao-chat-luong-bac-sy-co-so-de-giamtaiBV/320220036/157/ http://vnexpress.net/nang-cao-chat-luong-y-bac-si/.html http://hatinh.gov.vn/tintucsukien/tinxahoi/Pages/Luânphiencanboyte 105 ... vào phát triển Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chọn đề tài Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương làm luận văn cao học Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương. .. Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực Bệnh. .. nguồn nhân lực gì? Quy trình phương pháp phát triển nguồn nhân lực - Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực - Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Lão khoa Trung ương -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện lão khoa trung ương , Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện lão khoa trung ương

Từ khóa liên quan