0

Tuần 10 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

19 308 0
  • Tuần 10 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:59

TUầN: 10 Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 Th hai ngy 29 thỏng 10 nm 2018 vuông(t2) Toán: thực hành vẽ hình chữ nhật , hình 1.Mc tiờu: * KT:HS biết vẽ hình chữ nhật * KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke , thước có chia cm để đo vẽ hình vng * TĐ: Ham học mơn tốn, kĩ đảm bảo tính xá cao thực hành * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học.năng lưc tư 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Trả lời đặc điểm hình chữ vng *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu đặc điểm góc, cạch hình vng, xác định nhận xét hình vng +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc kĩ nội dung nghe thầy hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS Nắm cách vẽ hình vng với số đo cho trước( cạnh 3cm) - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT7, BT8 *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ hình vng có cạnh dài 4cm hình vuộng có cạnh dài 5cm Nhận xét so sánh xác hai đường chéo cắt điểm O - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm hiÓu vµ hoµn thµnh BT5,8 - HSNK : Gióp HS chậm làm thêm BT sau: Vẽ hình chữ nhât, hình vuông vẽ đờng chéo hình dùng thớc kiểm tra độ dài đờngchéo vµ nhËn xÐt 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 10a: ôn tập (T1) 1.Mc tiờu: * KT:+Ôn tập số tập đọc ( Bài 1A bi 3A) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 20182019 * KN: Đọc trôi chảy, diễn cảm tập đọc học, biết ngắt nghỉ , nhấn giọng thể nội dụng nghệ thuật * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1,BT2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “truyền điện” Nội dung: kể tên tập đọc học từ tuần đến tuần *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Kể tên tập đọc học theo yêu cầu -Trả lời rõ ràng, nhanh không lặp kết bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: thi đọc thuộc lòng *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc thuộc lòng cách trơi chảy lưu lốt thơ học - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ3: ( BT2) (theo tài liệu): * Đánh giá -Tiêu chí:: Ghi tên tập đọc học, tác giả, nội dung nhân vật có tập đọc từ 1A đến 3B -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS khó khăn BT2 - HSNK : Đọc diễn cảm tồn giúp đỡ bạn chậm nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho ngêi th©n nghe tập đọc hoc thuộc lòng Tiếng việt: Bài 10a: ôn tập (T2) 1.Mc tiờu: * KT:+ễn tập cách viết tên riêng, tên địa lí nước ngồi, cách sử dụng dấu hai chấm, dấu ngoặc kép + Nghe viết lời hứa * KN: Viết thành thạo tên riêng, tên đị lí nước ngồi Sử dụng tốt dấu hai chấm ,dấu ngoặc kép viết * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ viết; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu hc BT1,BT2 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 20182019 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “hái hoa dân chủ ” Nội dung: nói cách viết hoa cảu số tên riêng tên địa lí nước ngồi, cách sử dụng dấu hai chấm dấu ngoặc kép *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nếu cách viết tên hoa yêu cầu Nhắc lại tác dụng dấu hai chấm, dấu ngoặc kép -Trả lời rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: BT3 *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Lập bảng cách viết tên người tên địa lí nước ngồi tác dụng dấu hai chấm dấu ngoặc kép - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ3: Nghe viết lời hứa * Đánh giá -Tiêu chí: viết tả, viết từ khó như: ngẩng đầu,trận giả.Viết đẹp đảm bảo tốc độ -PP: Quan sát, vấn đáp Viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết lời bình 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em chm đọc viết từ khó viÕt chÝnh t¶ - HSNK : Gióp HS chậm viÕt tả, soát lại lỗi tả Hổ trợ thªm BT4 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD O C TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (T2) I.Mục tiêu * KT:Học xong HS:- Hiểu thời quý nhất, cần phải tiết kiệm Biết cách tiết kiệm thời * KN: Biết quý trọng sử dụng thời gian cách tiết kiệm * TĐ: Nghiêm túc việc sử dụng thời * NL: Phát triển lực tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * HĐ 1:Khởi động: BVN : Tổ chức cho lớp hát * H 2: Lm BT1 Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm häc : 20182019 Việc :Cá nhân đọc thầm chọn ý kiến riêng Việc : Em bạn trao đổi với bạn bên cạnh kết làm Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Chia sẻ trước lớp *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm việc làm tiết kiệm thời giờ, việc làm tiết kiệm thời - việc làm a,c,d tiết kiệm thời - Các việc làm b,đ,e tiết kiệm thời + PP: Quan sát ,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 3: BT Việc : Em tự đánh giá viết giấy việc thể việc làm tiết kiệm thời Việc : Em bạn trao đổi với Việc : Chia sẻ nhóm Việc : BHT lên chia sẻ trước lớp Báo cáo với cô giáo kết GV huy động kết chốt kiến thức *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh thấy việc làm thể việc tiết kiệm thời Những việc làm chưa thể tiết kiệm thời + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 4: BT5,6 Việc : Em tự làm yêu cầu vào giấy nháp Việc : Em bạn trao đổi với Việc : Chia sẻ nhóm Việc : BHT lên chia sẻ trước lớp Báo cáo với cô giáo kết GV huy động kết chốt kiến thức, liên hệ thực tế *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể vẽ gương biết tiết kiệm thời Lập thời gian biểu cho thân + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục hc sinh Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 20182019 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu việc làm bố mẹ nhằn tiết kim hc Tiếng việt: Bài 10a : ôn tËp (T3) 1.Mục tiêu: * KT:+Mở rộng vốn từ theo chủ điểm * KN: Củng cố cách nói viết chủ đề nhân hậu đoàn kết, trung thực – tự trọng, ước mơ * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ viết; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1,BT2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “truyền điện ” Nội dung: tìm từ ghép có tiếng ước tiếng mơ + Tiêu chí đánh giá: -Học sinh tìm từ ghép theo yêu cầu -Trả lời rõ ràng Phản ứng nhanh không trùng với đáp án bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: BT6 *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Dựa vào nội dung bìa tả nói tốt lời hỏi đáp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ3: BT7 Viết từ ngữ theo chủ điểm * Đánh giá -Tiêu chí: HS viết từ ngữ theo chủ điểm học: “ Nhân hậu-đoàn kết, trung thựctự trọng, ước mơ” -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: BT8 Tìm thành ngữ tục ngữ ứng với chủ điểm * Đánh giá -Tiêu chí: HS tìm viết lại câu tục ngữ chủ điểm học nêu lời khuyền câu tục ngữ -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Giúp đỡ em chậm hiểu làm đợc BT Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm häc : 20182019 -HSNK : Hoµn thµnh tèt tập( BT 8b phải đặt đợc câu hay có thành phần phụ câu) giúp đỡ bạn chm nhóm ghép thêm từ vào từ ớc mơ thể đánh giá 6.Hng dn ng dng: Cùng với ngời thân vạch kế hoạch thực ớc mơ Khoa học: nớc có tính chất g× (t1) I.Mục tiêu * KT: Sau hoc, em : -Phát số tính chất nước qua quan sát, làm thí nghiệm - Nêu số tượng thường gặp liên quan đến tính chất nước * KN: Vận dụng kiến thứcvề tính chất nước vào thực tế sống * TĐ: Có thái độ u thích mơn học thích khám phá kiến thức khoa học * NL: Phát triển làm thí nghiệm ,năng lực tự học, tự giải vấn đề II Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát để khởi động tiết học -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -HS đọc mục tiêu học HĐ1 Quan sát tranh trả lời Việc 1: Ban thư viện lấy đồ dùng làm thí nghiệm ( Như SGK) Việc : Lần lượt bạn ngửi nếm xem nước có mùi gì, vị ? (H1) Việc : Chia sẻ nhóm so sánh màu nước (H1) màu sữa (H2),thống ý kiến ghi kết vào phiếu học tập nhóm Chia sẻ kết trước lớp GV : Chốt nước chất lỏng suốt, không màu, khơng mùi, khơng vị *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Trả lời câu hỏi quan sát thí nghiệm, biết tính chất nước.( khơng màu, không mùi, không vị) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ Làm thí nghiệm Việc 1: Ban thư viện lấy đồ dùng làm thí nghiệm ( Khay nước, gỗ li nước ) Việc : Các bạn thay làm thí nghiệm hướng dẫn SGK (H3) Việc : Chia sẻ nhóm - Nước chảy mặt gỗ ? - Khi xuống khay,nước chảy tiếp tục nào? - Điều xảy với khăn khơ ta đổ nước lên đó? Việc :Giáo viên tng tỏc vi hc sinh Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm häc : 20182019 *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Trả lời câu hỏi quan sát thí nghiệm, biết tính chất nước.( nước chảy từ cao xuống thấp, lan phía, thấm qua số vật.) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ Thực hành nhận xét: Việc 1: Ban thư viện lấy đồ dùng làm thí nghiệm ( muối ,đường,cát cóc nước ) Việc : Các bạn thay làm thí nghiệm hướng dẫn SGK (H4) Việc : Chia sẻ nhóm : Chất tan , chất khơng tantrong nước? - Qua thí nghiệm bạn có nhận xét ? *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Trả lời câu hỏi quan sát thí nghiệm, biết tính chất nước.( nước hòa tan số chất.) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh học tập Các nhóm trưởng bóa cáo kết học tập nhóm cho giáo C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia đình thực phần ứng dụng HĐNGLL: AN TỒN GIAO THƠNG BÀI 5,6 GIAO THƠNG ĐƯỜNG THỦY VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY I- MỤC TIÊU *KT: HS biết mặt nước loại đường GT Biết tên gọi phương tiện giao thông đường thủy Biết biển báo GTĐT (6 biển báo hiệu giao thông đường thủy) *KN: HS nhận biết loại phương tiện giao thông đường thủy gọi tên chúng Nhận biết loại biển báo giao thông * TĐ:Khi đường thủy phải chấp hành đảm bảo ATGT II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG - biển báo hiệu GTĐT, hình ảnh phương tiện GTĐT……… III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi để khởi động tiết học *Đánh giá: + Tiêu chí : - Thực tính hiệu giao thơng đèn xanh, đèn vàng đèn đỏ + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập -Giáo viên giới thiệu học, tiết hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: *HĐ1: Tìm hiểu giao thơng đường thủy - Ngồi loại giao thơng đường đường sắt có loại giao thơng nữa? - Gv giải thích ngồi GT đường sắt đường có GT đường thủy - Những nơi lại mặt nước được? - Gv nhận xét giảng lại.(vd: sơng, ngòi, kênh, rạch) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể gọi tên phương tiện GTĐT Và hiểu đường thủy đường nào? + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập *HĐ2:Phương tiện giao thông đường thủy nội địa - H: Gv mặt nước cần có loại phương tiện gì? - Gv nhận xét nêu số loại phương tiện(vd: tàu, thuyền, ca nô, bè, phà…….) - Gv nhận xét, bổ sung *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh hiểu GTĐT nội địa phương tiện giao thông lại sông nước canh rạch phạm vi đất nước ta + PP: vấn đáp + Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập *HĐ3: Biển báo hiệu giao thông đường thủy nội địa - Gv hỏi hs em thấy biển báo giao thông đường thủy nào? Có thể vẻ lại cho bạn biết? - Gv nhận xét giới thiệu giải thích biển báo giao thơng đường thủy - Đánh giá kết học tập *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể biển báo GTĐT, phân biệt biển báo nêu tác dụng biển báo ( Biển báo cấm đậu, cấm phương tiện thô sơ qua, cấm rẻ phải, cấm rẻ trái, phép đổ, phía trước có bến đò, bến phà) + PP: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia đình tìm hiểu thêm bin bỏo giao thụng ng thu Toán: Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2019 luyện tập Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 1.Mc tiờu: * KT:Em biết góc học, vẽ hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song, vẽ hình chữ nhật , hình vng * KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo xác định góc học, vẽ hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song, vẽ hình chữ nhật , hình vng * TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ học tập * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học.năng lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm.thíc ª ke 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát *Đánh giá: HĐ 2: (BT1,2) *Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận biết trả lời góc nhọn , góc tù góc bẹt.Các cặp cạnh vng góc,song song với nhau.Xác định đường cao tam giác - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT3a) *Đánh giá: - Tiêu chí: Vẽ , kích thước hình chữ nhật hình vng theo u cầu - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -HSTTC:Giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT3, BT2(Phần HĐTH) -HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SGK Tiếng việt: Bài 10B : ôn tËp (T1) 1.Mục tiêu: * KT:+Ôn tập số tập đọc ( Bài 4A – 6C) * KN: Đọc trôi chảy, diễn cảm tập đọc học, biết ngắt nghỉ , nhấn giọng thể nội dụng nghệ thuật * TĐ:HS yêu thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “Giải chữ ” Như sách HD *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -trả lời câu hỏi tìm từ khóa ca ụ ch Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 20182019 + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: thi đọc *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc tập đọc cách trôi chảy lưu loát ngắt nghỉ đúng, biết lên giọng , nhấn giọng thể nội dung đọc cách rõ nét + Nhớ ghi lại nội dung - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chm BT2 - HSNK : Hoàn thành tốt BT nắm nội dung học cách chắn h trợ cho HS chm nhóm 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành BT1 phần ứng dụng Toán: Thứ t ngày 31tháng 11 năm 2019 em học đợc gì? (Tiết 1) 1.Mục tiêu: * KT:Em tự đánh giá về: - Đọc,viết, so sánh số tự nhiên; hàng lớp - Đặt tính thực phép cộng, phép trừ số có đến chữ số - Chuyển đổi đơn vị đo thời gian học, thực phép tính với số đo đại lượng - Nhận biết góc vng ,góc nhọn, góc tù , góc bẹt * KN: Vận dụng kiến thức học để làm tốt tất tập caccs dạng toán học Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo xác định góc học * TĐ: Có thái độ nghiêm túctrong việc tự đánh giá lưc học tốn * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học.năng lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò “ Hộp q bí mật” Trả lời ccacs câu hỏi có nội dung liên quan đến ơn tập *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh chơi hào hứng trả lời nội dung câu hỏi đọc,viết, so sánh số tự nhiên; hàng lớp, góc vng ,góc nhọn, góc tù , góc bẹt cách chuyển đổi đơn vị đo - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1,2,3) *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc, viết số tự nhiên, xác định hàng lớp giá trị mộ chữ số số Làm toán trung bình cộng , chuển đổi đơn vị đo nhn bit ỳng cỏc gúc ó hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 Hc sinh vit số đẹp rõ ràng trình bày khao học - PP:Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 3: (4,5,6) *Đánh giá: - Tiêu chí: Làm tập tính chu vi diện tích hình vng, hình chữ nhật Đặt tính tính phép cộng, phép trừ số có đến chữ số Làm tốn trung bình cộng tìm hai số biết tổng hiệu hai số Học sinh viết số đẹp rõ ràng trình bày khao học - PP:Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em gặp khú khn hiểu làm đợc BT6 -HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm làm thêm tập sau: Tìm hai sè biÕt tỉng cđa hai sè lµ sè lín có bốn chữ số, hiệu hai số sè liỊn sau cđa sè bÐ nhÊt cã ba ch÷ sè 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 10B : «n tËp (T2) I Mục tiêu *KT: Luyện tập cấu tạo tiếng; từ đơn; từ láy; từ ghép; danh từ; động từ *KN: Vận dụng kiến thức học để xá định tìm loại từ học (từ đơn; từ láy; từ ghép; danh từ; động từ.) * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác II Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi nhìn động tác đốn từ *Đánh giá: - Tiêu chí:: + HS nhìn động tác bạn để tím từ diễn tả động tác cách phù hợp - PP:,vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học +Để đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với điều chưa hiểu (nếu có) * Hình thành kiến thức: HĐ 1: Đọc đoạn văn sau.( BT3,4) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 Việc : Cá nhân đọc thầm tự tìm tiếng theo yêu cầu Việc : Trao đổi làm với bạn bên cạnh Việc : Nhóm trưởng diếu hành chia sẻ nhóm báo cáo kết với cô giáo *Đánh giá: - Tiêu chí:: + HS nắm cấu tạo tiếng tìm từ theo yêu cầu - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Xếp từ sau vào nhóm: từ đơn, từ ghép, từ láy Việc : Cá nhân tự tìm tiếng theo yêu cầu Việc : Trao đổi làm với bạn bên cạnh Việc : Nhóm trưởng diếu hành chia sẻ nhóm báo cáo kết với giáo Việc : Chia sẻ trước lớp , GV hỏi thêm để chốt lại ghi nhớ từ đơn, từ ghép, từ láy *Đánh giá: - Tiêu chí:: + HS xếp từ theo nhóm - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Thi tìm nhanh đoạn văn BT3 : danh từ, động từ Việc 1- Từng bạn đọc thầm tìm viết nháp theo yêu cầu Việc 2: Viết xong, Em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu Việc 3: Ban học tập chia sẻ Việc : Giáo viên tổ chức cho nhóm thi tìm từ tương tác với học sinh để khắc sâu kiến thức *Đánh giá: - Tiêu chí:: + HS tìm viết động từ danh từ giải thích em chọn từ - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * Báo cáo với cô giáo kết việc em làm B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng người thân nghehồn thành BT2 phần ứng dụng TiÕng viƯt: Bài 10c : ôn tập (T1) 1.Mc tiờu: * KT:+Ôn tập số tập đọc( Bài 7A đến 9C) * KN: Đọc trôi cháy diễn cảm tập đọc Đọc đảm bảo tốc độ ngt ngh ỳng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 20182019 * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “Giải chữ ” Nội dung: SHD *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Trả lời câu hỏi tìm nhanh từ khóa chữ -Trả lời rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: BT3 Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc tập đọc cách trôi chảy lưu loát ngắt nghỉ đúng, biết lên giọng , nhấn giọng thể nội dung đọc cách rõ nét + Nhớ ghi lại nội dung - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS chậm BT2 - HSNK: Gióp HS chậm vµ hoµn thµnh tèt BT cđa m×nh 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với bố mẹ hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHD Thứ năm ngày tháng 11 năm 2019 nhân với số có chữ số (T1) Toán: 1.Mc tiờu: * KT:Em biết cách thực phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số * KN: Vận dụng kiến thức học để nhanh cách thành thạo * TĐ: Có thái độ nghiêm túc xác học tập * NL: Phát triển lực tính tốn,năng lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò “ truyền điện” Trả lời câu hỏi có nội dung liên quan đến bảng cửu chương *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh chơi hào hứng trả lời nội dung câu hỏi bạn Phản ứng nhanh xác - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh hc H 2: (BT2) Nh SHD Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 *ỏnh giỏ: - Tiêu chí: Nói thực phép nhân - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT3HĐCB) ,(1,2HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt tính tính phép nhân Viết đẹp, trình bày khoa học - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Giúp HS tiếp thu chậm BT -HSNK : Giúp HS chm làm thêm BT sau: Trung b×nh cộng số thãc cđa hai kho l0115 tÊn BiÕt sè thãc cña kho thø nhÊt nhiều số thóc kho thứ hai 20 Hỏi kho có thóc 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành BT tiết trang 63 sách TH T TV Tiếng việt: Bài 10c: ôn tập 3(T2) 1.Mc tiêu: * KT:+Đọc hiểu quê hương Luyện tập cáu tạo tiếng,từ láy, danh từ * KN: vận dụng kiến thức học đrrr hoàn thành tốt tập (BT5) * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2: BT3 Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc thầm làm tốt tập - PP: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viets nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm BT4 - HSNK: Hoàn thành tốt BT giúp HS chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: : Về nhà với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 10c: ôn tập (T3) 1.Mc tiờu: * KT:+Nghe viết đoạn văn chiều quê hương, viết thư kể ước mơ mỡnh Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 * KN: vận dụng kiến thức học hoàn thành tốt tập * TĐ:HS u thích mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2: BT6 Nghe – viết chiều quê hương Đánh giá: - Tiêu chí:: + HS viết đẹp đảm bảo tốc độ 75tiếng / 15 phút Chữ viết rõ ràng đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 2: BT7 Viết thư khoảng 10 câu nói ước mơ em Đánh giá: - Tiêu chí:: + HS viết thể loại văn viết thư, bố cục nội dung phong phú - PP: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm BT2 - HSNK : Hoµn thành tốt BT giúp bạn chm nhóm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2018 Toán: nhân với số có ch÷ sè (T2) 1.Mục tiêu: * KT: thực thành thạo phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số * KN: Vận dụng kiến thức học để nhanh cách thành thạo * TĐ: Có thái độ nghiêm túc xác học tập * NL: Phát triển lực tính tốn,năng lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò “ truyền điện” Trả lời câu hỏi có nội dung liên quan đến bảng cửu chương *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh chơi hào hứng trả lời nội dung câu hỏi bạn Phản ứng nhanh xác - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2:(1,2HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt tính tính phép nhân Viết đẹp, trình bày khoa hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3.:( BT 3, 4,5HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS vận dụng tính nhân để làm tập tính giá trị biểu thức, biểu thức có chứa chữ giải toán Đặt đứng câu lời giải giải tập HS Trình bày đẹp, số viết rõ ràng - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Giúp đỡ em chậm hiĨu vµ hoµn thµnh BT5 -HSNK : Hoàn thành tốt tập làm thêm BT sau: Mét th viƯn trêng häc xÕp sè s¸ch vào hai tủ sách Tủ thứ có bảy ngăn,mỗi ngăn xếp đợc 750 sách Tủ thứ hai có ngăn, ngăn xếp đợc 790 sách Hỏi hai tủ sách xếp đợc s¸ch 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Khoa học: nớc có tính chất (T2) 1, Mc tiờu: * KT: Sau hoc, em : Biết người sử dụng tính chất nước * KN: Vận dụng kiến thứcvề tính chất nước vào thực tế sống * TĐ: Có thái độ u thích mơn học thích khám phá kiến thức khoa học * NL: Phát triển làm thí nghiệm ,năng lực tự học, tự giải vấn đề Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Phiếu kiểm tra SHD 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Quan sát thảo luận *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS quan sát tranh nói người sử dụng tính chất nòa nước tranh ghi vào bảng phiếu học tập - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiểu làm đợc BT - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD ễN Tiếng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN *KT: +Đọc hiểu truyện “Ước mơ” ban ngày”.Nói với bạn nghề nghiệp mơ ước +Viết tiếng có vần n/ng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 + Tìm động từ + biết trình bày ý kiến trao đổi, thảo luận *KN: Vận dụng hiểu biết để hồn thành tập vào sống *TĐ: Giúp HS có thái độ đắn sống đừng nên qua tham lam *NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực tự học , tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động Cho lớp chơi trò chơi” nhìn hình đốn chữ *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS quan sát tranh nói từ phù hợp với trang - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tơn vinh học tập HĐ 2: Ơn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ Ước mơ” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: mô tả ước mơ ngày làm chủ trang trại nuôi ngựa Câu b: trước lời nhận xét thầy giáo câu buồn thấy cho ước mơ cuae em khơng thể làm khơng có sở Câu c: Nhờ lời động viên ba, nhờ ý chí tâm theo đuổi tới khát vọng ước mơ cậu bé Câu d: Không có việc khơng thể thực được, miễn có ước mơ nghi lực phấn đấu để thực ước mơ - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 4a,5,6( Bỏ BT 4a) *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm đúnvà viết tên vật có tiếng chứa vần n/ng Xác định động từ BT4b: ruộng, chuồn chuồn, BT5: từ động từ ( a- tươi b – sạch, c- đẹp, xấu) BT6: a- bay, b- chảy, c- nở -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: *KT: +Nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vng góc *KN:Vẽ đường thẳng qua điểm song song vng góc với đường thẳng cho trước, vẽ hình chữ nhật, hình vng ( thước kẻ ê ke) *TĐ: H có ý thức đam mê học tốn, thích giải tốn cao *NL:HS có lực lập luận giải tốn, lực tính tốn, lực phân tích suy luận.năng lực tự giải quyt Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 20182019 Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh hát HĐ 2: ( BT 1,2,3, 4,6,7) * Đánh giá: -Dùng ê ke thước chia cm vẽ hai đường thẳng song song hai đường thẳng vng góc.-Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: ( 5,8) (Như tài liêu) * Đánh giá -Tiêu chí :+ nêu cặp cạnh vng góc, cặp cạnh song song với nhau.vẽ hình chữ nhật hình vng theo ssos đo cho trước -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 4: ( BT 4) nhận biết góc * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nối tên góc với hình vẽ phù hợp -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng gdtt: sinh hoạt đội Chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi- ¦¬m íc m¬ xanh 1Mục tiêu: Các đội viên nhận thức hạn chế tuần qua để khắc phc vo tun ti Hoạt động chính: 2.ổn định nề nếp : Chi đội trởng điều hành lớp nhận xét tình hình chi đội tuần - phân đội trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - Chi đội trởng tổng hợp nhận xét thi đua chi đội 3.ý kiến thành viên chi đội *ỏnh giỏ: -Tiêu chí: Phân tích ưu điểm , vấn đề cần khắc phục tuần thực gờ giác, chấp hành nội quy quy định lớp, trường Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn Biết nêu lên cố gắng tiến bạn + Biết tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng bạn nêu hướng khắc phục sửa chửa thân -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li 4.Bình bầu thi đua chi đội, cá nhân xuất sắc tuần *Đánh giá: -Tiêu chí:+ Đưa ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên + Nhìn thấy tiến bạn, động viên bạn để bạn có ng lc phn u hn na Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 -PP: Quan sỏt,vn ỏp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tụn vinh hc 5.Kế hoạch hoạt động tuần tới : -Tập múa hát múa hát mà liên đội triển khai - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định chi đội Sinh hoạt văn nghệ Ca tun 11 Toán: Tính chất giao hoán phép nhân, nhân víi 10,100, 1000…Chia cho 10,100,1000… (t1) 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm PhiÕu häc tËp BT1 ( phần HĐTH) 2.iu chnh ni dung dy hc: 3.iu chnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm hiĨu vµ hoàn thành BT1 (phần HĐTH) - HSNK : Giúp HS chm làm thêm BT sau: Năm trớc tuổi cđa hai anh em céng l¹i b»ng 32 ti em kÐm anh ti Hái hiƯn anh bao nhiªu ti em bao nhiªu ti 5.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy ... Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 * T:HS yờu thớch mơn học, đánh giá lực học để có hướng phát huy khắc phục * NL: Phát. .. vinh học tập -Giáo viên giới thiệu bi hc, tit hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 – 2019 -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: ... 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Giúp đỡ cỏc em chm hiểu làm đợc BT Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 10 Năm học : 2018 2019 -HSNK : Hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan