0

So sánh cương lĩnh tháng 2 1930 với luận cương tháng 10 1930

1 505 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 20:28

So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930 N.dung so sánh Chiến lược sách lược cách mạng Cương lĩnh(2/1930) L Tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách Lúc đầu cách mạn mạng để tới xã hội cộng sản” triển, bỏ qua tư c Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến tư sản phản cách mạng, làm cho nuớc Việt Nam độc lập Lực lượng Công nhân, nông dân, tiểu tư sản các tầng lớp khác Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp vô sản Quan hệvới cách mạng Cách mạng Việt Nam phải liên lạc với các dân tộc bị áp Thế giới bức vô sản thế giới Nhận xét Ưu điểm: Đây cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh Đánh phong kiến khăng khít Giai cấp công nhân v Giai cấp vô sản với đ Mối quan hệ cách mạ Hạn chế: + Chưa nêu được mâ ngọc cờ dân tộc lên h + Đánh giá không đú tư sản, tư sản dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh cương lĩnh tháng 2 1930 với luận cương tháng 10 1930,

Từ khóa liên quan