0

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930

24 7,531 15
  • So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 22:35

Nội dung: 1.Cương lĩnh tháng 21930 2. Luận cương tháng 101930 3. so sánh 2 luận cương 4. ưu điểm của cương lĩnh tháng 21930 5. Hạn chế của luận cương tháng 1019301.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: a. Phương hướng chiến lược: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Đánh giá: Cương lĩnh chính trị của đảng là 1 cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng hô chí minh. Phù hợp cới xu thế phát triển của thời đại mới. Đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Nhuần nhuyền quan điẻmgiai cấp tư sản dân quyền và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do. Tiên hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Thực tiễn quá trinh vận động của CMVN trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Bài thảo luận: So sánh cương lĩnh chính trị(2/1930) và luận cương chính trị của Đảng (10/1930) Nhóm 9: Vũ Thị Ngọc Bích Thạch Thị Minh Huyền Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Huế Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Hồng Loan Nguyễn Thị Phương Bùi Phương Thu Nội dung 2.Luận cương tháng 10-1930 3.So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930 4.Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/1930 5.Hạn chế của luận cương tháng 10- 1930 1.Cương lĩnh tháng 2-1930 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng a.Hoàn cảnh ra đời: Tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 tại Hương Cảng , Trung Quốc đã thông qua: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lãnh đạo cách mạng b.Nội dung: Xác định vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam: 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lực lượng cách mạng Lãnh đạo cách mạng Phương hướng chiến lược Phương hướng chiến lược của Cách mạng Việt Nam là :”tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Về chính trị: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn Phong kiến. Dựng ra chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội công nông 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Về kinh tế: Tịch thu ruộng đất, miễn thuế cho dân cày, mở mang công nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8 giờ C l i c k i c o n t o a d d p i c t u r e 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Về văn hóa xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa 1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Về lực lượng cách mạng: Chủ yếu là công nhân, nông dân. Đảng lôi kéo tư sản, trí tuệ, trung nông, Thanh Niên, Tân Việt cấp vô sản. [...]... đúng đắn và tiến bộ của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2 .Luận cương tháng 10/ 1930 a Hoàn cảnh ra đời: tháng 4 -1930 đồng chí Trần Phú được Quốc Tế Cộng Sản cử về nước hoạt động Tháng 7 -1930 Trần Phú được bầu vào ban chấp hành TƯ Đảng Hội nghị ban chấp hành trung ương lần 1 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 3 010- 1930 do đồng chí Trần Phú chủ trì Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng... 10/ 1930 Nhận xét: Bản luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh đã nêu ra .Luận cương của Trần Phú có những điểm sáng tạo đồng thời cũng có những hạn chế so với cương lĩnh chính trị đầu tiên 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 và cương lĩnh tháng 10/ 1930 Về phương hướng chiến lược: Cả 2 văn kiện đề xác định được tính chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng,...1 .Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Về giai cấp lãnh đạo cách mạng: giai cấp thông qua ĐCS Phương pháp cách mạng Việt Nam: dùng sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân để đánh đổ đế quốc phong kiến, đó là bạo lực cách mạng 1 .Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đánh giá: Cương lĩnh chính trị của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường... văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác Leenin và cách mạng vô sản chịu ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 và cương lĩnh tháng 10/ 1930 Nội dung so sánh Cương lĩnh tháng 2 /1930 Luận cương 10/ 1930 Chiến lược sách lược cách mạng Tiến hành tư sản hóa dân quyền cách mạng để đi tới xã hội cộng sản Cách mạng Đông dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó... thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử 5 Hạn chế của luận cương tháng 10/ 1930 Chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa nửa phong kiến Luận cương khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc chiến lược cách mạng đã nêu trong chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt Tuy nhiên luận cương vẫn còn một số thiếu sót, đó là: 5.Kết luận Hai cương lĩnh trên cùng... Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng Đánh phong kiến và đế quốc là 2 nhiệm vụ có quan hệ khăng khít Mục tiêu Làm cho Việt nam độc lập, thành Làm cho Đông Dương độc lập, lập chính phủ công nông Tịch chính phủ công nông tiến hành thu sản nghiệp của đế quốc và tư cách mạng ruộng đất triệt để sản phản cách mạng để chia cho dân nghèo 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 và cương lĩnh tháng 10/ 1930 Lực lượng... thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam Về nhiệm vụ cách mạng: Đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc Về phương pháp cách mạng: Sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt nam cả vê chính trị và vũ trang nhằn đạt mục tiêu cơ bản là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 và cương. .. nhân và nông dân Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp giữ vai trò lãnh đạo Giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng Sản Quan hệ với cách mạng thế giối Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới Quan hệ với cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới 4.Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2 /1930 Cương lĩnh. .. Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế 2 .Luận cương tháng 10/ 1930 Nhiệm vụ của cách mạng: Chống phong kiến để thực hiện triệt để cách mạng ruộng đất Chống đế quốc giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương Luận cương nhấn mạnh 2 nhiệm vụ này có quan hệ khăng khít với nhau vấn đề thuộc địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền 2 .Luận cương tháng 10/ 1930 - Lực lượng... tượng của cách mạng - Phương pháp cách mạng: Tư tưởng mấu chốt của luận cương đưa ra là phải tiến hành bạo lực cách mạng và kết thúc bằng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền - Lãnh đạo cách mạng: Luận cương chỉ ra rằng điều cốt yếu cho cách mạng Đông Dương là phỉa có một Đảng Cộng Sản lãnh đạo - Quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng quốc tế 2 .Luận cương tháng 10/ 1930 . Bài thảo luận: So sánh cương lĩnh chính trị(2/1930) và luận cương chính trị của Đảng (10/1930) Nhóm 9: Vũ Thị Ngọc Bích Thạch. Phương Bùi Phương Thu Nội dung 2 .Luận cương tháng 10-1930 3.So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930 4.Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/1930 5.Hạn chế của luận cương tháng 10- 1930 1.Cương. qua Luận cương chính trị của đồng chí Trần Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đẩng cộng sản Đông Dương và bầu Trần Phú làm tổng bí thư 2 .Luận cương tháng 10/1930 b.Nội dung: - Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930, So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930, So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Luận cương tháng 10/1930, So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và cương lĩnh tháng 10/1930

Từ khóa liên quan