0

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 10/1930 VỚI LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 2/1930

2 1,203 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 16:03

So sánh Luận cương trị Đảng( 10/1930) Cương lĩnh trị( 2/1930) *Giống nhau: Cương lĩnh trị Đảng (3/2/1930) luận cương trị(10/1930) có điểm giống sau: -Cả văn kiện xác định tích chất cách mạng VN(Đông Dương) : CM tư sản dân quỳên CMXHCN, nhiệm vụ CM nối tiếp tường ngăn cách -Đều xác định mục tiêu CNVN(ĐD)là độc lập dân tộc ruộng đất dân cày -Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN đảng cộng sản , đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm tảng mà đội quân tiên phong giai cấp công nhân -Khẳng định CMVN phận khăng khít CMTG, giai cấp vô sản VN phải đoàn kết với VSTG vô sản Pháp -Xác định vai trò sức mạnh giai cấp công nhân Như có giống văn kiện thấm nhuần chủ nghĩa MácLênin cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng CM tháng 10 Nga *Khác nhau: Tuy kiện có điểm giống có nhiều điểm khác :Cưong lĩnh trị xây dựng đường lối CMVN Luận cương rộng (Đông Dương) cụ thể: -Xác định kẻ th ù& nhiệm vụ , mục tiêu CM: +Trong cương lĩnh trị xác định kẻ thù, nhiệm vụ CMVM đánh đổ đế quốc bọn phong kiến tư sản ,tay sai phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc dân chủ).Nhiệm vụ dân tộc coi nhiệm vụ hàng đầu CM, nhiệm vụ dân chủ dựa vào vấn đề dân tộc để giải Như mục tiêu cương lĩnh xác định: làm cho VN hoàn toàn độc lập, nhân dân đượcc tự do, dân chủ , bình đẳng,tịch thu ruộng đất bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, thành lập phủ công nông binh tổ chức cho quan đội công nông,thi hành sách tự dân chủ bình đẳng Luận cương trị xác định: đánh đổ phong kiến đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập đua lại ruộng đất cho dân cày, nhiệm vụ dân chủ dân tộc tiến hành lúc có quan hệ khăng khít với nhau.Vịêc xác định nhiệm vụ Luận cương đáp ứng yêu cầu khácg quan đồng thưòi giải mâu thuẫn xã hội VN lúc mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp ngày sâu sắc.Tuy nhiên luận cương chưa xác định kẻ thù , nhiệm vụ hàng đầu nước thuộc địa nửa phong kiến.Như Mục tiêu luận cương hướng tới giải đựợc quyền lợi giai cấp công nhân VN toàn giai cấp xã hội +Lực lượng CM:t rong cương lĩnh trị xác định lực lượng cách mạng giai cấp công nhân nông dân bên cạnh phải liên minh đoàn kết với TTS, lợi dụng trung lập Phú nông trung tiểu địa chủ ,TSDT chưa mặt phản cách mạng Như việc xác định lực lượng nòng cốt cách mạng giai cấp công nhân cương lĩnh phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu giải phóng dân tộc luận cương xác định động lực CM CN&ND, chưa phát huy khối đoàn kết dântộc,phát huy sức mạnh TS,TTS,trung tiểu địachủ Tóm lại Luận cương thể văn kiện tiếp thu quan điểm chủ yếu cương vắn tắt sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt xác định nhiệm vụ nòng cốt CM.Tuy nhiên luận cương có mặt hạn chế định: sử sụng cách dập khuân máy móc chủ nghĩa M -L vào CM VN, nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đánh giá không khả cách mạngcủa TTS, TS, địa chủ yêu nước, chưa xác định nhiệm vụ hành đầu nước thuộc địa nửa phong kiến GPDT cương lĩnh sơ lược vắn tắt nhưng vạch phương hương CM nước ta, phát triwnr từ CMGPDT>>CMXHCN.Cương lĩnh thể vận dụng đắn sáng tạo nhạy bén chủ nghĩa M -L vào hoàn cảnh cụ thể VN, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước CNQTVS,giữa tư tưởng CNCS thực tiễn CMVNnó thể thấm nhuần quảng đại giai cấp cách mạng ...còn cương lĩnh sơ lược vắn tắt nhưng vạch phương hương CM nước ta, phát triwnr từ CMGPDT>>CMXHCN .Cương lĩnh thể vận dụng đắn sáng tạo nhạy bén chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 10/1930 VỚI LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 2/1930, SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 10/1930 VỚI LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 2/1930,

Từ khóa liên quan