0

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p9 ppt

5 378 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 20:20

Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ TRầNH NHIT - PHệN III 157 i vi mỏy nộn nhiu xilanh, khi 1 xilanh cú clapờ b v thỡ rt khú phỏt hin mc tng nhit u chung nờn tt nht mi xilanh hoc mi cm xilanh nờn b trớ mt u cm nhit . Bo v nhit u y n gin nht l s dng rle nhit (thermostat). Ngoi ra cú th s dng khớ c PTC thermistor ng thi vi bo v cu n dõy ng c. e. Bo v nhit du cỏcte mỏy nộn Nhit du quỏ ln lm gim tỏc dng ca quỏ trỡnh bụi trn do ú cn khng ch nhit du khụng vt quỏ gii hn cho phộp. iu ú cng quan trng trong iu kin vn hnh khc nghit v mựa hố Vit Nam. Thụng thng cỏc nh ch to yờu cu nhit du ph i nh hn 60C. Nu vt quỏ gii hn trờn cỏc trc, bc biờn cú th b chỏy, cỏc b mt ma sỏt cú th b chỏy v b bú, gõy hng húc nng n cho mỏy nộn. Bi vy, mỏy nộn lnh s dng trong iu kin Vit Nam, t bit mỏy nộn amonic nờn b trớ b lm mỏt du bng nc. Bo v nhit du cỏcte n gin nht l dựng rle nhi t , ngoi ra cú th s dng khớ c kiu PTC thermistor. u cm phi b trớ trong ỏy du. f. Bo v nhit v cỏc cm chi tit ma sỏt Nhm trỏnh tỡnh trng chỏy cỏc chi tit ny do thiu du bụi trn hoc cỏc ng ng dn du b tc cc b. Loi bo v ny ch trang b cho mỏy nộn c ln. Loi bo v ny khú s dng r le nhit . Khớ c PTC thermistor cú th phự hp hn cho loi hỡnh bo v ny vỡ vic b trớ u cm nhit thun tin hn. g. Bo v nhit cun dõy ng c Khi lm vic quỏ ti, khi mt pha, lch pha cun dõy ng c cn c bo v khi nhit cun dõy vt quỏ mc cho phộp (thng 130C) gõy chỏy ng c. Dng bo v ny ch s dng cho mỏy nộn kớn v na kớn. PTC thermistor cú u cm c gn trc tip ngay lờn cun dõy qun ng c nhm ly tớn hiu kp thi c bit khi ng c b on mch. Ngoi vic bo v nhit cun dõy, ng c cn c bo v in nh bo v ba pha, mt i xng pha v quỏ ti b ng cỏc khớ c in thụng thng nh rle nhit, aptụmat, cụngtct, cu chỡ h. Bo v nc lm mỏt u mỏy nộn Trỏnh tỡnh trng nhit u mỏy nộn tng cao cn phi bo v nc lm mỏt u mỏy nộn ỏo nc lm mỏt. Dng c bo v l loi rle lu lng hay rle dũng chy FC (Flow Controller). Rle lu lng thng c b trớ vo s t ng úng mch tr li. c bit trong iu kin vn hnh Vit Nam, khụng nhng cn rle lu lng m cũn phi hn ch nhit u y. Mỏy nộn lnh phn ln c thit k ch to ti cỏc nc ụn i, khi vn hnh cỏc nc nhit i, tt c cỏc thụng s thit k nh nhit nc lm mỏt vo, di n tớch trao i nhit ca ỏo nc, nhit cui tm nộn, lng nhit cn thi u t cỏc giỏ tr ti hn nờn tui th mỏy nộn gim ỏng k so vi cỏc s liu cho trong catalog ca nh thit k. i. Bo v mỏy nộn khụng hỳt phi m Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ TRầNH NHIT - PHệN III 158 i vi mỏy nộn amonic c ln cn thit phi bo v mỏy nộn khụng hỳt phi m, khụng trn lng v mỏy nộn, loi tr va p thy lc gõy hng húc phỏ hy mỏy nộn. Khi vn hnh mỏy nộn amonic ta gp phi mt mõu thun, mt mt phi h nhit hi hỳt xung gn bng nhit bay hi m bo nhit cui tm nộn khụng cao, mt khỏc phi t ng quỏ nhit hi hỳt mỏy nộn khụng hỳt phi lng. Kinh nghim vn hnh cho thy quỏ nhit hi hỳt t 5 ữ 10C l hp lý. ngn nga m lt vo mỏy nộn, phi ngn nga s lng trong cỏc bỡnh (thớ d bỡnh bay hi, bỡnh tỏch lng) trờn tuyn ng hỳt v mỏy nộn. Dng bo v ny thc hin nh rle mc lng lp t trờn bỡnh bay hi hoc bỡnh tỏch lng trờn tuy n ng hỳt mỏy nộn. Do tớnh cht quan trng c bit ny m thng s dng ti hai hoc ba rle mc lng cho cựng mt bỡnh tỏch lng hoc bay hi. 3.2.4.3. Nguyờn tc cu to h thng bo v (Chui An Ton) CAT Nhng yờu cu c bn ca h thng bo v CAT (Chui An Ton) l cú tin cy cao, cú th t c bng cỏc bin phỏp sau : - S dng nhng dng c v nhng phn t trung gian hin i, cú tin cy cao, - Gim ti mc ti thiu cỏc phn t trung gian, - Trong trng hp s dng cỏc dng c cú tip im in nờn s dng cỏc dng c cú tip im thng úng, m bo chuyn tớn hiu khi ng dõy b t hoc mt ngun in, - Tin hnh cỏc cụng tỏc ki m tra, hiu chun v d phũng cn thit. Trong mt s trng hp cú th d trự ngt mch thit b t ng thc hin cụng vic hiu chun. Ph bin hn c l s bo v vi s kt hp liờn tip cỏc rle bo v thnh chui an ton CAT. Khi ú cỏc tip im lm vic theo nhúm. Nhúm th nht bao g m cỏc tip im ca rle bo v, ch ngt trong cỏc trng hp xy ra s c, tai nn (rle ỏp sut hỳt v y, rle nhit ). Nhúm th 2 gm cỏc tip im ngt khi vn hnh b trc trc, thớ d nh mi ln dng mỏy (ỏp sut ca h thng du bụi trn, lu lng nc lm mỏt). Nh ó trỡnh by trờn, cỏc tip im ca nhúm 2 cn phi cú mch ph trong thi gian khi ng mỏy nộn. Cỏc h thng bo v ca mỏy nộn c trung v c ln cn c trang b cỏc thit b bỏo hiu v bỏo ng bng õm thanh v ỏnh sỏng cho phộp cụng nhõn vn hnh xỏc nh c thit b t ng no ó tỏc ng v ngt mch mỏy nộn. 3.2.4.4. Bo v mỏy nộn trc vớt Bo v mỏy nộn trc vớt khụng khỏc bit nhi u so vi bo v mỏy nộn pittụng. Khỏc bit c bn l mỏy nộn trc vớt cú vũng tun hon du, nờn mỏy nộn trc vớt cng cú thờm cỏc dng c bo v vũng tun hon du. Cỏc dng bo v ch yu ca mỏy nộn trc vớt l : - Bo v ỏp sut u y vi rle ỏp sut cao, - Bo v ỏp sut u hỳt vi rle ỏp sut thp, Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ TRầNH NHIT - PHệN III 159 - Bo v hiu ỏp sut du trong ú cú bo v mc du trong bỡnh cha du khụng quỏ thp, bo v lu lng du, bo v nhit du khụng quỏ cao, bo v nc lm mỏt du trng hp cú bỡnh lm mỏt du hoc bo v phun lng mụi cht lm mỏt du trng hp du c lm mỏt trc tip bng phun mụi cht lnh, - Bo v ch ng khi ng quỏ nhiu ln bng rle thi gian vi thi gian tr thớch hp. Ngoi ra cũn cú mt s bo v nh : - Bo v cun dõy qun ng c mỏy nộn khụng quỏ núng bng rle nhit hoc in tr PTC thermistor, - Bo v mt pha, bo v i xng pha, - Bo v quỏ ti, - Bo v chiu quay ca trc vớt hay cũn gi b o v th t pha. Núi chung, h thng bo v mỏy nộn trc vớt gm cỏc loi rle ỏp sut cao, thp, du, rle mc du, rle lu lng du, cỏc loi rle thi gian. Rle nhit bo v quỏ ti cú th cú c 2 chc nng tỏc ng 1 ln (khoỏ) hoc t ng rt. 3.2.4.5. Bo v mỏy nộn turbine Cụng tc bo v mỏy nộn turbine gm : - B o v ỏp sut u y khụng quỏ cao bng rle ỏp sut cao, - Bo v ỏp sut thp u hỳt bng rle ỏp sut thp, - Bo v ỏp sut du khụng quỏ thp bng rle ỏp sut thp ca du, - Bo v nhit bay hi khụng quỏ thp bo v chng úng bng ng bỡnh bay hi : rle nhit , - Bo v nhit trc bng rle nhit hoc PTC thermistor, - Bo v nhit cun dõy bng rle nhit hoc PTC thermistor, - Bo v dũng chy hay lu lng nc lm mỏt bỡnh ngng v cht ti lnh bỡnh bay hi : rle lu lng FC (Flow Controller), - Bo v quỏ ti ng c bng rle nhit, - Bo v chng úng bng bỡnh bay hi bng rle nhit chng úng bng, - Bo v ngn mch, lch pha, mt pha, i xng pha, th t phacho ng c. giai on khi ng mỏy nộn, do nhit nc hoc nhit cht ti lnh cao, ti nhit ln, dũng ng c cú th cao hn bỡnh thng. Nu dũng cao quỏ cho phộp (do ti nhit ln khi khi ng hoc do bt k lý do no khỏc), b i u chnh t ng tỏc ng úng bt ca van hỳt ngay c khi rle nhit nc lnh cng nh rle nhit bỡnh bay hi tỏc ng m 100% ca van hỳt. iu ú bo v ng c chng li cỏc iu kin quỏ ti. Mt khi h thng n nh v nc lnh hoc cht ti lnh ó c lm l nh, dũng lm vic ca ng c s gim xung v thit b bo v dũng quỏ ti s cho phộp m ht van hỳt lm lnh ch lm vic bỡnh thng. 3.3. T ng húa thit b ngng t 3.3.1. Gii thiu chung T ng hoỏ thit b ngng t cú nhim v chớnh l : Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ TRầNH NHIT - PHệN III 160 - Duy trỡ nhit v ỏp sut ngng t khụng i hoc dao ng trong mt gii hn cho phộp; - Tit kim nc gii nhit cho bỡnh ngng lm mỏt bng nc. Vic duy trỡ nhit v ỏp sut ngng t khụng i i vi h thng lnh l rt cn thit vỡ nu ỏp sut ngng t cao s lm gim nng sut lnh ca h thng tng tiờu hao in nng (theo kinh nghim khi vn hnh mỏy lnh trong iu kin bỡnh thng, nhit ngng t tng lờn 1C, nng sut lnh gim i 1,5%, cụng sut in tiờu tn tng khong 1%). iu ú lm cho h thng lnh lm vic khụng kinh t, hn na cú th dn ti quỏ ti cho ng c mỏy nộn, nhit u y tng, tiờu hao du t ng, tin cy v tui th cỏc chi tit gim. Ngc li nu nhit v ỏp sut ngng t quỏ thp li nh hng n quỏ trỡnh cp lng cho dn bay hi. Lng cp ớt, chp chn khụng u v cú th ngng tr vỡ ỏp sut ngng t quỏ thp (c bit i vi ng mao dn) dn n nng sut lnh ca h th ng gim. V lý thuyt khi nhit v ỏp sut ngng t gim, nng sut lnh tng, nhng i vi mt mỏy lnh c th, tt c cỏc thit b ó c thit k hiu chnh ng b thỡ nhit ỏp sut ngng t gim, nng sut lnh gim. Nu nh nhit ngng t gi m nhiu (ch vn hnh mựa ụng), ỏp sut bay hi s gim quỏ mc cho phộp v rle ỏp sut thp s ngt, ngng mỏy nộn bo v. Nu vn hnh lõu ch ny mỏy nộn cú th b h hng nhanh chúng do thiu du bụi trn. Chớnh vỡ vy phi trang b cỏc thit b bo v mỏy nộn khụng lm vic ỏp sut hỳt quỏ thp. S bo v ny ph thu c vo khong nhit vn hnh ca thit b ngng t, ca kiu thit b ngng t v ph ti ca ton b h thng. Thit b ngng t c chia lm 3 loi chớnh vi ba dng thit b t ng : - Bỡnh ngng gii nhit bng nc - Dn ngng gii nhit giú - Thỏp ngng gii nhit bng nc kt h p giú. 3.3.2. T ng hoỏ bỡnh ngng gii nhit nc Trong thc t do tỡnh hỡnh khan him nc, c bit i vi cỏc khu vc thiu nc v i vi cỏc h thng lnh cng nh iu ho khụng khớ ln ngi ta s dng nc tun hon qua thỏp gii nhit. Khi s dng nc tun hon ta cú kh nng s dng hai dng iu chnh kh ng ch nhit v ỏp sut ngng t cn thit : Bypass nc gii nhit v iu chnh tc qut giú thỏp gii nhit. Hỡnh 3.5 mụ t s bypass nc gii nhit. Van 3 ng iu chnh lu lng nc c b trớ trờn ng ra bỡnh ngng v ng vo thỏp gii nhit. u cm nhit c t trờn ng n c vo bỡnh Hỡnh 3.5. iu chnh nhit v ỏp sut ngng t Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ TRầNH NHIT - PHệN III 161 ngng. ng bypass ni tt t ng ra bỡnh ngng v trc bm, cho nc ra khi bỡnh ngng i tt v bm khụng qua thỏp gii nhit. Nu nhit nc vo bỡnh ngng t w1 khụng cao van iu chnh s m cho mt phn mc cú nhit cao t w2 i tt v bm quay tr li bỡnh ngng m khụng qua thỏp gii nhit. Nh vy lu lng nc qua thỏp gii nhit s gim. Ch lm vic nh vy phự hp khi mỏy lnh ch chy vi mt phn ti hoc khi m khụng khớ bờn ngoi rt nh. Phng phỏp iu chnh th 2 l iu chnh tc qut qua ú iu chnh lu lng giú v giỏn tip iu chnh nng sut gii nhit ca thỏp phự hp vi nhit thi ngng t. ng c thay i c tc õy cú th l loi nhiu cp cc vi vũng dõy riờng r hoc ng c Dahlander. n gin nht l phng phỏp úng, ngt ng c. Ngoi ra cũn cú th s dng phng phỏp iu chnh vụ cp ng c qua mỏy bin tn, c cho ng c qut giú v ng c bm nhng do quỏ t nờn cỏc phng ỏn ny thng b loi ngay t ban u. Mt phng ỏn khỏc cú th ỏp dng cho bỡnh ngng ca cỏc h thng ln l s dng nhiu bm nc gii nhit thớ d 2 hoc 3 b m v iu khin lu lng nc nhy cp bng cỏch cho tng bm hot ng theo nhit nc ra. 3.3.3. iu chnh dn ngng gii nhit giú Trong cỏc dn ngng gii nhit giú khng ch nhit v ỏp sut ngng t thỡ chỳng ta cú th iu chnh v phớa mụi cht lnh v iu chnh v phớ khụng khớ. 3.3.3.1. i u chnh phớ mụi cht lnh. Trong k thut lnh, tng cng kh nng trao i nhit ca dn ng xon n mc ti a, ngi ta b trớ bỡnh cha v cỏc ng tớch lng nhanh chúng gii phúng b mt trao i nhit khi b lng. Nu iu chnh nhit v ỏp sut ngng t, khi chy mt phn t i hoc khi iu kin thi tit bờn ngoi thun li (thớ d mựa ụng) ngc li phi che bt mt phn dn ngng, gim tc qut giú. Mt phng phỏp che bt mt phn dn ngng l cho ngp lng mt phn dn ngng vụ hiu hoỏ quỏ trỡnh trao i nhit ca nú. Phng phỏp ny gi l iu chnh phớa mụi cht lnh. Tuy nhiờn phng phỏp ny cú nhc i m l cn phi s dng mt bỡnh cha ln cha lng mụi cht ch cn n lm ngp lng trong mựa ụng. Khi lm vic trong mựa hố, ton b phn lng ú phi cha ti bỡnh cha gii phúng ton b b mt dn ngng t. Hỡnh 3.6. iu chnh lu lng nc ngng t . ca ỏo nc, nhit cui tm nộn, lng nhit cn thi u t cỏc giỏ tr ti hn nờn tui th mỏy nộn gim ỏng k so vi cỏc s liu cho trong catalog ca nh thit k. i. Bo v mỏy nộn khụng hỳt phi m Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ. hi hoc bỡnh tỏch lng trờn tuy n ng hỳt mỏy nộn. Do tớnh cht quan trng c bit ny m thng s dng ti hai hoc ba rle mc lng cho cựng mt bỡnh tỏch lng hoc bay hi. 3.2.4.3. Nguyờn tc cu to h thng. v ngt mch mỏy nộn. 3.2.4.4. Bo v mỏy nộn trc vớt Bo v mỏy nộn trc vớt khụng khỏc bit nhi u so vi bo v mỏy nộn pittụng. Khỏc bit c bn l mỏy nộn trc vớt cú vũng tun hon du, nờn mỏy nộn trc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p9 ppt, Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p9 ppt,

Mục lục

Xem thêm