0

Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt

68 5,513 55
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2012, 08:38

Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt MỤC LỤCKhuyến cáo một số thuật ngữ trong bản dịch .2NỘI DUNG BASEL III 2I.Introduction (Giới thiệu) .2II.Overview of bank corporate governance (Tổng quan về quản trị ngân hàng) 10III.Sound corporate governance principles (Các nguyên tắc quản trị ngân hàng) .14Nguyên tắc 1: 15Nguyên tắc 2 19Nguyên tắc 3 22Nguyên tắc 4 30Nguyên tắc 5 32Nguyên tắc 6: .33Nguyên tắc 7 39Principle 8 43Nguyên tắc 8 44Nguyên tắc 9 46Nguyên tắc 10 50Nguyên tắc 11 .52Nguyên tắc 12 53Nguyên tắc 13 56IV.The role of supervisors (Vai trò của cơ quan giám sát) .61V.Promoting an environment supportive of sound corporate governance (Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ quản trị ngân hàng) .66Khuyến cáo một số thuật ngữ trong bản dịchDo tính chất rộng và sâu của bản Basel III – có thể áp dụng cho các quốc gia, các ngân hàng tập đoàn tài chính lớn vì thế một số thuật ngữ khi chuyển tải sang tiếng Việt đã bị bó hẹp trong khuôn khổ một Tập đoàn ngân hàng. Bản dịch trên có một số những hạn chế về thuật ngữ khi chuyển tải từ tiếng Anh sang tiếng Việt như sau:1. Supervisors: Ở góc độ quốc gia khi áp dụng bản Basel này có thể hiểu là “Cơ quan giám sát của Chính phủ/Cơ quan giám sát các ngân hàng cấp quốc gia” khi áp dụng ở khía cạnh nội bộ một ngân hàng thì có thể hiểu là Ban kiểm soát (nghĩa hẹp - như trong bản dịch)2. Coporate Governmance: Có thể hiểu là Quản trị doanh nghiệp (nghĩa rộng)/quản trị ngân hàng (nghĩa hẹp hơn – như dịch trong bản dịch)3. Senior management: Ban điều hành hay Ban tổng giám đốc (nghĩa hẹp – như dịch trong bản dịch)/Ban quản lý cấp cao (nghĩa rộng hơn)4. Board: Hội đồng quản trị (theo nghĩa hẹp – như dịch trong bản dịch)/hoặc nghĩa là Ủy ban quản lý và giám sát các ngân hàng (theo nghĩa rộng)5. Risk profile of the bank: Tạm dịch là danh mục các rủi ro đặc thù của ngân hàng, nó bao gồm các rủi ro trong quá khứ, rủi ro hiện tại và cả những nền tảng có thể tạo ra những rủi ro trong tương lai của ngân hàng.NỘI DUNG BASEL IIICác nguyên tắc tăng cường hoạt động quản trị ngân hàngI. Introduction (Giới thiệu)1. Given the important financial intermediation role of banks in an economy, the public and the market have a high degree of sensitivity to any difficulties potentially arising from any corporate governance shortcomings in banks. Corporate governance is thus of great relevance both to individual banking organisations and to the international financial system as a whole, and merits targeted supervisory guidance. Ngân hàng là trung gian tài chính quan trọng của nền kinh tế do vậy công chúng và thị trường có sự nhạy cảm với bất kỳ khó khăn nào nảy sinh từ những hạn chế nhỏ trong ngân hàng. Do vậy, quản trị ngân hàng ảnh hưởng rất lớn tới bản thân các ngân hàng nói riêng và hệ thống tài chính quốc tế nói chung, và do vậy cần phải có sự hướng dẫn nhằm giám sát hoạt động của các ngân hàng theo đúng chuẩn.2. The Basel Committee on Banking Supervision 1 (the Committee) has had a longstanding commitment to promoting sound corporate governance practices for banking organisations. It published initial guidance in 1999, with revised principles in 2006.2 The Committee’s guidance assists banking supervisors and provides a reference point for promoting the adoption of sound corporate governance practices by banking organisations in their countries. The principles also serve as a reference point for the banks’ own corporate governance efforts. Ủy ban giám sát ngân hàng Basel1 (Ủy ban) có một cam hoàn thiện việc quản trị hoạt động các ngân hàng. Nó ban hành các hướng dẫn vào năm 1999, với những nguyên tắc đã được sửa đổi vào năm 20062. Ủy ban hỗ trợ giám sát ngân hàng và cung cấp các điểm tham chiếu để cải tiến hoạt động quản trị ngân hàng tại các quốc gia sở tại. Các nguyên tắc cũng được các ngân hàng tham chiếu ảnh hưởng của Chính phủ đối với hoạt động chính bản thân mỗi ngân hàng.3. The Committee’s 2006 guidance drew from principles of corporate governance that were published in 2004 by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).3 The OECD’s widely accepted and long-established principles aim to assist governments in their efforts to evaluate and improve their frameworks for corporate governance and to provide guidance for participants and regulators of financial markets.4Các nguyên tắc có hiệu lực vào năm 2006 đã được phát hành năm 2004 bởi các nước OECD3. Các nước này chấp nhận rộng rãi cũng như ban hành các quy định nhằm hỗ trợ Chính phủ của họ trong việc đánh giá và cải thiện cơ cấu tổ chức quản trị và cung cấp hướng dẫn cho các thành viên những nguyên tắc để điều tiết thị trường tài chính4.4. The OECD principles define corporate governance as involving “a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and its shareholders and should facilitate effective monitoring. The presence of an effective corporate governance system, within an individual company or group and across an economy as a whole, helps to provide a degree of confidence that is necessary for the proper functioning of a market economy.” Các nguyên tắc quản trị mà OECD đưa ra là một tập hợp các quy định liên quan đến hội đồng quản trị công ty, ban điều hành cấp cao, cổ đông và các bên liên quan khác. Quản trị ngân hàng cung cấp một cấu trúc mà qua đó các mục tiêu của ngân hàng được thiết lập, cách thức (biện pháp, giải pháp) đạt tới mục tiêu và sự kiểm tra thực hiện được xác định. Quản trị tốt sẽ tạo ra những khích lệ cho ban điều hành và hội đồng quản trị nắm bắt và theo sát mục tiêu vì lợi ích cảu công ty và cổ đông và tạo thuận lợi cho việc giám sát có hiệu quả. Một hệ thống quản trị hiệu quả trong nội bộ ngân hàng hoặc một nhóm hay nền kinh tế nói chung sẽ giúp tạo sự tin tưởng vào tính đúng đắn của nền kinh tế thị trường.1 The Basel Committee on Banking Supervision provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. It seeks to promote and strengthen supervisory and risk management practices globally. The Committee comprises representatives from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. It usually meets at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland, where its permanent Secretariat is located.1 Sau đây gọi tắt là Ủy ban, được thành lập với các thành viên từ Argentina, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Mexcico, Hồng Kong, Ấn độ,…2 Xem Basel tháng 9/1999 và Basel sửa đổi tháng 2/20063 Tổ chức các nước phát triển (Anh, )4 Tài liệu tham khảo, OECD đã đưa ra một loạt các danh mục Thuật ngữ liên quan tới quản trị ngân hàng vào năm 20032 See Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, Basel Committee on Banking Supervision, September 1999 and February 2006, available at www.bis.org/publ/bcbs122.htm. 3 See OECD Principles of Corporate Governance, revised April 2004, originally issued June 1999, available at www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. The OECD principles constitute one of the twelve key standards of the Financial Stability Board for sound financial systems. 4 For reference, the OECD has set forth a glossary of corporate governance-related terms in Experiences from the Regional Corporate Governance Roundtables, 2003, which can be accessed at www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf. Precise uses of these terms may vary, however, across jurisdictions. 5. The Committee’s 2006 guidance targeted key issues of corporate governance. Among the primary points in the 2006 guidance were that: the board should be appropriately involved in approving the bank’s strategy;  clear lines of responsibility should be set and enforced throughout the organisation;  compensation policies should be consistent with the bank’s long-term objectives; and  the risks generated by operations that lack transparency should be adequately managed. Mục tiêu chính của bản Basel năm 2006 là quản trị ngân hàng. Trong số các điểm chính của phiên bản này là:- Ban điều hành cấp cao cần phải tìm được chiến lược thích hợp cho ngân hàng- Mô tả trách nhiệm rõ ràng bằng cách thiết lập và bắt buộc thực thi trong toàn bộ tổ chức- Chính sách trợ cấp (bồi thường, khen thưởng, kỷ luật, trợ cấp sau khi nghỉ việc) phải nhất quán với mục tiêu dài hạn của ngân hàng- Các nguy cơ rủi ro được tạo ra bởi các hoạt động thiếu minh bạch nên được quản lý một cách thỏa đáng 6. Subsequent to the publication of the Committee’s 2006 guidance, there have been a number of corporate governance failures and lapses, many of which came to light during the financial crisis that began in mid- 2007. 5 These included, for example, insufficient board oversight of senior management, inadequate risk management and unduly complex or opaque bank organisational structures and activities. Against this background, the Committee decided to revisit its 2006 guidance. Having reviewed and revised these principles, the Committee reaffirms their continued relevance and the critical importance of their adoption by banks and supervisors to ensure effective implementation of the principles. 6 The key areas where the Committee believes the greatest focus is necessary are highlighted below:Sau khi phổ biến các Hướng dẫn theo phiên bản năm 2006, đã xuất hiện một số thất bại và sai sót trong quản trị ngân hàng, những bất cập đó lộ rõ trong cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ giữa năm 20075. Chúng gồm, ví dụ, Hội đồng quản trị bỏ qua sự giám sát các Ban điều hành cấp cao, quản trị rủi ro không thỏa đáng và cơ cấu ngân hàng quá phức tạp hoặc cấu trúc và hoạt động không rõ ràng. Trong bối cảnh đó, Ủy ban quyết định xem xét và sửa 5 Những thiếu sót này đã được nhấn mạnh ở Báo cáo “Các công ty tài chính đa quốc gia về giám sát cấp cao” của Nhóm Quan sát về thực tiễn quản lý rủi ro trong thị trường,Tháng 3/2008, có sẵn tại www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2008/ rp080306.html và báo cáo tiếp theo về quản lý rủi ro bài học từ cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu năm 2008, tháng 10 năm 2009, có trên www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2009/ma091021.html.đổi phiên bản Basel 2006. Về việc xem xét và sửa đổi các nguyên tắc, Ủy ban tiếp tục xác nhận tầm quan trọng của Basel II và tiếp tục thông qua việc ngân hàng và cơ quan giám sát đảm bảo sự thực thi đầy đủ, hiệu quả các nguyên tắc6. Các mảng chính mà Ủy ban đặt sự chú ý vào là các điểm nổi bật dưới đây:(1) Board practices The board should actively carry out its overall responsibility for the bank, including its business and risk strategy, organisation, financial soundness and governance. The board should also provide effective oversight of senior management.  To fulfil this responsibility, the board should: + exercise sound objective judgment and have and maintain appropriate qualifications and competence, individually and collectively; + follow good governance practices for its own work as a board; and + be supported by competent, robust and independent risk and control functions, for which the board provides effective oversight. (1) Hoạt động của Hội đồng quản trị ngân hàng- Chủ động thực hiện trách nhiệm của ngân hàng, bao gồm hoạt động kinh doanh và chiến lược đối phó với rủi ro, tổ chức, lành mạnh tài chính và quản trị. Hội đồng quản trị nên giám sát hiệu quả Ban điều hành( các quản lý cấp cao).- Để thực hiện đầy đủ các trách nhiệm này, Hội đồng quản trị nên:+ Xem xét việc thực thi các mục tiêu, duy trì chứng nhận năng lực của cá nhân và tập thể+ Theo dõi việc thực hiện là công việc chính của Hội đồng quản trị+ Được hỗ trợ bởi bộ phận có năng lực tốt, trung thực, làm việc độc lập và kiểm soát các chức năng giúp cung cấp những thông tin giám sát cho Hội đồng quản trị.(2) Senior management Under the direction of the board, senior management should ensure that the bank’s activities are consistent with the business strategy, risk tolerance/appetite7 and policies approved by the board. (2) Ban điều hành cấp cao- Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành phải đảm bảo rằng các hoạt động của ngân hàng là phù hợp với chiến lược kinh doanh, dung sai rủi ro/mức ngưỡng chấp nhận rủi ro7 và chính sách được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị. 5 Many of these shortcomings at major global financial services firms were highlighted in the Senior Supervisors Group report on Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulence, March 2008, available at www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2008/rp080306.html and its subsequent report on Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008, October 2009, available at 6 OECD đã bổ sung các nguyên tắc có được từ kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính. Xem “Quản trị doanh nghiệp và khủng hoảng tài chính: Kết luận và phát triển kinh nghiệm thực tiễn tốt để tăng cường thực hiện các nguyên tắc”, năm 2010, có sẵn tại www.oecd.org/dataoecd/53/62/44679170.pdf.7 Một vài ngân hàng và cơ quan giám sát sử dụng thuật ngữ “dung sai rủi ro” để mô tả mức độ rủi ro mà ngân hàng chấp nhận. Một số ngân hàng và cơ quan giám sát sử dụng thuật ngữ “chấp nhận rủi ro” để phân biệt mức độ rủi ro tuyệt đối mà một ngân hàng có với so với mức giới hạn thực tế trong phạm vi chấp nhận của ngân hàng (mức ngưỡng chấp nhận rủi ro). Nguy cơ rủi ro thì mang ý nghĩa rộng hơn mức mà ngân hàng có thể chấp nhận được. www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2009/ma091021.html. 6 The OECD has supplemented its principles to take account of the experience of the financial crisis. See Corporate Governance and the Financial Crisis: Conclusions and emerging good practices to enhance implementation of the Principles, 2010, available at www.oecd.org/dataoecd/53/62/44679170.pdf. 7 Some banks and supervisors use the term “risk tolerance” to describe the amount of risk the bank is willing to accept. Other banks and supervisors use the term “risk appetite” to create a distinction between the absolute risks which a bank a priori is open to take (risk appetite) versus the actual limits within the risk appetite which the bank pursues (risk tolerance). Risk appetite can imply a more forward-looking or wider view of acceptable risks, whereas risk tolerance suggests a more immediate definition of the specific risks that banks will take. Since there does not appear to be consensus among supervisors or banks in this regard, “risk tolerance/appetite” is used in this document.(3) Risk management and internal controls A bank should have a risk management function (including a chief risk officer (CRO) or equivalent for large banks and internationally active banks), a compliance function and an internal audit function, each with sufficient authority, stature, independence, resources and access to the board;  Risks should be identified, assessed and monitored on an ongoing firm-wide and individual entity basis;  An internal controls system which is effective in design and operation should be in place;  The sophistication of a bank’s risk management, compliance and internal control infrastructures should keep pace with any changes to its risk profile (including its growth) and to the external risk landscape; and  Effective risk management requires frank and timely internal communication within the bank about risk, both across the organisation and through reporting to the board and senior management. (3) Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ- Một ngân hàng phải có bộ phận quản lý rủi ro (bao gồm một Giám đốc rủi ro (CRO) hoặc một chức danh tương đương cho các ngân hàng lớn và các ngân hàng quốc tế), một bộ phận kiểm soát tuân thủ và kiểm toán nội bộ, mỗi bộ phận phải có đủ thẩm quyền, vị trí, độc lập, nguồn lực và quyền trực tiếp tham vấn tới Hội đồng quản trị.- Những rủi ro cần được xác định, đánh giá và giám sát trên cơ sở thực tế đang diễn ra trong toàn bộ ngân hàng và cá nhân. - Một hệ thống kiểm soát nội bộ cần phải được thiết kế và hoạt động phải có hiệu lực- Sự tinh vi của hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng, sự phục tùng và nền tảng kiểm soát nội bộ phải lường trước được bất kỳ thay đổi nào của rủi ro (bao gồm cả sự gia tăng khả năng rủi ro) và nguy cơ rủi ro bên ngoài; và- Quản lý rủi ro hiệu quả yêu cầu sự thẳng thắn và kịp thời giao tiếp nội bộ trong ngân hàng về nguy cơ rủi ro với tổ chức thông qua báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành.(4) Compensation The bank should fully implement the Financial Stability Board’s (FSB - formerly the Financial Stability Forum) Principles for Sound Compensation Practices (FSB Principles) and accompanying Implementation Standards8 (FSB Standards) or the applicable national provisions that are consistent with the FSB Principles and Standards. Hoạt động trợ cấpCác ngân hàng cần thực hiện đầy đủ các Nguyên tắc trợ cấp tài chính (nguyên tắc FSB) của Hội đồng ổn định tài chính quốc tế (FSB – tiền thân là Diễn đàn ổn định tài chính) và kèm theo Bộ tiêu chuẩn thực hiện (tiêu chuẩn FSB)8 hoặc quy định quốc gia có nội dung gần với các nguyên tắc và tiêu chuẩn FSB.(5) Complex or opaque corporate structures  The board and senior management should know, understand and guide the bank's overall corporate structure and its evolution, ensuring that the structure (and the entities that form the structure) is justified and does not involve undue or inappropriate complexity; and  Senior management, and the board as appropriate, should understand the purpose of any structures that impede transparency, be aware of the special risks that such structures may pose and seek to mitigate the risks identified. Phức tạp hoặc cấu trúc ngân hàng không rõ ràng- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần biết, hiểu và hướng dẫn cấu trúc tổng thể của ngân hàng và sự phát triển của nó để đảm bảo rằng cấu trúc (và các bộ phận hình thành lên cấu trúc đó) là hợp lý và không quá phức tạp hoặc phi lý quá mức; và- Ban điều hành và Hội đồng quản trị cần hiểu rõ mục đích của bất kỳ bộ phận nào trong cấu trúc làm cản trở sự minh bạch; cấu trúc đó phải giúp nhận dạng và giảm thiểu được những rủi ro đặc thù.(6) Disclosure and transparency  Transparency is one tool to help emphasise and implement the main principles for good corporate governance. Công khai và minh bạchSự minh bạch là một phương pháp tốt để giúp nhấn mạnh và thực hiện các nguyên tắc chính cho quản trị ngân hàng.8 See FSF Principles for Sound Compensation Practices, April 2009, available at www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf, and Implementation Standards, September 2009, available at www.financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf.8 Xem Nguyên tắc thực tế trợ cấp tài chính FSB, Tháng 4/2009, available at www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf, and Implementation Standards, September 2009, available at www.financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf.7. This guidance is intended to assist banking organisations 9 in enhancing their corporate governance frameworks and to assist supervisors in assessing the quality of those frameworks. It is not, however, intended to establish a new regulatory framework layered on top of existing national legislation, regulation or codes. The application of corporate governance standards in any jurisdiction is naturally expected to be pursued in a manner consistent with applicable national laws, regulations and codes. Supervisors are encouraged to periodically check their frameworks and standards for consistency with relevant Committee guidance.Những hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ các ngân hàng9 trong việc tăng cường khả năng quản trị và để hỗ trợ giám sát trong việc đánh giá chất lượng của bộ máy. Nó không phải là một quy định bắt buộc mang tính pháp lý thay cho các quy định hiện tại của quốc gia, pháp luật. Việc áp dụng tiêu chuẩn quản trị trong phạm vi thẩm quyền nào là phụ thuộc vào việc nhất quán với hệ thống pháp luật, quy định và tiêu chuẩn của mỗi quốc gia. Việc giám sát được khuyến khích lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp cho bộ máy của họ dựa trên các hướng dẫn của Ủy ban.8. The implementation of the principles set forth in this document should be proportionate to the size, complexity, structure, economic significance and risk profile of the bank and the group (if any) to which it belongs. The Committee recognises that some countries have found it appropriate to adopt legal frameworks and standards (eg for publicly traded firms), as well as accounting and auditing standards, which may be more extensive and prescriptive than the principles set forth in this document. Such frameworks and standards tend to be particularly relevant for larger or publicly traded banks or financial institutions.Việc thực hiện các nguyên tắc được quy định trong tài liệu này nên được thiết lập và xác định dựa trên quy mô, độ phức tạp, cấu trúc, ý nghĩa kinh tế và hệ thống các rủi ro của ngân hàng và nhóm (nếu có). Ủy ban công nhận rằng một vài quốc gia đã thực hiện thông qua các hệ thống pháp luật và các chuẩn mực (ví dụ về các ngân hàng thương mại đại chúng), cũng như ban hành các chuẩn mực kế toán, kiểm toán có thể rộng hơn và quy định chặt chẽ hơn so với các nguyên tắc trong tài liệu này. Với hệ thống và chuẩn mực trên hướng tới quy định liên quan đặc biệt cho các ngân hàng lớn hoặc các ngân hàng thương mại đại chúng hay các định chế tài chính. 9. Many of the corporate governance shortcomings identified during the financial crisis that began in mid-2007 have been observed not only in the banking sector but also in the insurance sector. As such, the Committee has coordinated its review with the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). The IAIS is currently reviewing the full suite of Insurance Core Principles, including corporate governance principles, to address recent developments in the financial sector. The Committee and IAIS seek to collaborate on monitoring the sound implementation of their respective principles. Nhiều bất cập trong quản trị doanh nghiệp được xác định nhờ cuộc khủng hoảng tài chính 9 Các thuật ngữ "Bank"và "Banking Organisation"được sử dụng trong tài liệu này dùng để chỉ chung các ngân hàng, tập đoàn ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được quản lý bởi Cơ quan giám sát ngân hàng theo pháp luật quốc gia đó. Tài liệu này được áp dụng tương tự(không phân biệt) cho các ngân hàng hay định chế tài chính, trừ khi lưu ý một cách rõ ràng hoặc không có chỉ định.Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 8bắt đầu từ giữa năm 2007 đã được nhận thấy không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà còn trong lĩnh vực bảo hiểm. Như vậy, Ủy ban Basel đã phối hợp với Hiệp hội quốc tế giám sát Bảo hiểm (IAIS) xem xét lại các quy định. IAIS hiện đang xem lại đầy đủ sự phù hợp của các, nguyên tắc bảo hiểm cốt lõi, bao gồm các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, và hướng tới phát triển thêm trong lĩnh vực tài chính. Ủy ban Basel và ÍAIS hợp tác trong việc thực hiện các nguyên tắc giám sát tương ứng.10. This document reinforces the key elements of the aforementioned OECD corporate governance principles and is intended to guide the actions of board members, senior managers and supervisors of a diverse range of banks in a number of countries with varying legal and regulatory systems, including both Committee-member countries and non-member countries. While one fundamental corporate governance issue in respect of publicly listed companies is effective shareholder rights, such rights are not the primary focus of this guidance and are instead addressed in the OECD principles. Tài liệu này củng cố các yếu tố chính về quản trị doanh nghiệp của OECD đã nói ở trên và nhằm hướng dẫn hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trên diện rộng của một ngân hàng tại một số quốc gia với hệ thống các quy định pháp luật khác nhau, các thành viên tham gia xây dựng tài liệu này bao gồm cả các thành viên Ủy ban là quốc gia và các thành viên phi quốc gia. Trong khi một nguyên tắc quản trị cơ bản là việc công khai thông tin đối với các công ty niêm yết là quyền lợi của cổ đông, nhưng các quyền này không phải là trọng tâm của Hiệp ước này và có thể thay thế cho các nguyên tắc của OECD trước đây.11. The principles set forth in this document are applicable regardless of whether or not a country chooses to adopt the Basel II framework.10 The Committee nevertheless recognised the importance of sound corporate governance when it published the Basel II framework. In this regard, the board and senior management at each institution have an obligation to pursue good governance, in addition to understanding the risk profile of their institution. Các nguyên tắc được quy định trong tài liệu này được áp dụng bất kể các quốc gia có lựa chọn áp dụng Basel II10 hay không. Ủy ban vẫn công nhận tầm quan trọng của các quy tắc quản trị cơ bản trên khi nó được phổ biến trong Basel II. Về việc này, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại mỗi định chế tài chính có trách nhiệm phải theo đuổi mục tiêu quản trị tốt và hiểu rõ hơn về các rủi ro của chính họ.12. This document refers to a governance structure composed of a board and senior management. The Committee recognises that there are significant differences in the legislative and regulatory frameworks across countries regarding these functions. Some countries use a two-tier structure, where the supervisory function of the board is performed by a separate entity known as a supervisory board, which has no executive functions. Other countries, by contrast, use a one-tier structure in which the board has a broader role. Still other countries have moved or are moving to an approach that discourages or prohibits executives from serving on the board or limits their number 10 Trong tháng 7/2009, trong một nỗ lực để giải quyết các điểm yếu cơ bản trong quản trị ngân hàng và thực tiễn quản lý rủi ro, Ủy ban Basel II đã cải tiến các tiêu chuẩn và bổ sung thêm trụ cột 2 về quá trình giám sát hoạt động ngân hàng. Xem Cải tiến tới Basel II, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, tháng 7/2009, có sẵn tại www.bis.org/publ/bcbs157.htm.Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 9and/or requires the board and board committees to be chaired only by non -executive board members. Owing to these differences, this document does not advocate a specific board structure. The terms board and senior management are only used as a way to refer to the oversight function and the management function in general and should be interpreted throughout the document in accordance with the applicable law within each jurisdiction. Recognising that different structural approaches to corporate governance exist across countries, this document encourages practices that can strengthen checks and balances and sound corporate governance under diverse structures.9 The terms “bank” and “banking organisation” as used in this document generally refer to banks, bank holding companies or other companies considered by banking supervisors to be the parent of a banking group under applicable national law as determined to be appropriate by the entity’s national supervisor. This document makes no distinction in application to banks or banking organisations, unless explicitly noted or otherwise indicated by the context. 10 In July 2009, in an effort to address the fundamental weaknesses in banks’ governance and risk management practices, the Committee enhanced the Basel II framework, including strengthened standards of Pillar 2, the supervisory review process. See Enhancements to the Basel II Framework, Basel Committee on Banking Supervision, July 2009, available at www.bis.org/publ/bcbs157.htm.Tài liệu này đề cập tới một cơ cấu quản trị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ủy ban nhận ra rằng có một sự khác biệt đáng kể trong việc lập pháp và hành pháp giữa các nước về cơ cấu này. Một số quốc gia sử dụng cấu trúc hai tầng, ngoài Hội đồng quản trị còn có thêm Ban kiểm soát nằm ngoài như một ban độc lập, nhằm giám sát các hoạt động và không có chức năng điều hành. Các quốc gia khác, ngược lại, sử dụng cấu trúc một tầng, trong đó Hội đồng quản trị có vai trò rộng lớn hơn. Tuy nhiên, một số nước không khuyến khích hoặc hạn chế số lượng thành viên và/hoặc yêu cầu trong Hội đồng quản trị chỉ bao gồm các thành viên không nằm trong Ban điều hành. Do những khác biệt này, Basel III không ủng hộ một cơ cấu quản trị cụ thể nào. Các điều khoản về Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ được sử dụng để tham khảo về chức năng giám sát và quản lý nói chung và cần được tham chiếu tới các quy định của pháp luật tại mỗi quốc gia. Điều này thừa nhận sự khác nhau của cơ cấu quản trị doanh nghiệp tồn tại ở các quốc gia, do đó tài liệu này có thể được áp dụng linh hoạt, phù hợp theo bất kỳ cơ cấu quản trị nào.II. Overview of bank corporate governance (Tổng quan về quản trị ngân hàng)13. Effective corporate governance practices are essential to achieving and maintaining public trust and confidence in the banking system, which are critical to the proper functioning of the banking sector and economy as a whole. Poor corporate governance can contribute to bank failures, which can in turn pose significant public costs and consequences due to their potential impact on any applicable deposit insurance system and the possibility of broader macroeconomic implications, such as contagion risk and impact on payment systems. This has been illustrated in the financial crisis that began in mid-2007. In addition, poor corporate governance can lead markets to lose confidence in the ability of a bank to properly manage its assets and liabilities, including deposits, which could in turn trigger a bank run or liquidity crisis. Indeed, in addition to their responsibilities to shareholders, banks also have a responsibility to their depositors and to other recognised stakeholders. The legal and regulatory system in a country determines the formal responsibilities a bank has to its shareholders, depositors and other relevant stakeholders. This document will use the phrase “shareholders, depositors and other relevant stakeholders,” while recognising that banks’ responsibilities in this Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 10[...]... mỗi Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 22 Board of parent companyCấu trúc của Tập đoànNguyên tắc 4Trong một Tập đồn, Hội đồng quản trị của cơng ty mẹ có trách nhiệm tổng thể về vấn đề quản trị doanh nghiệp của cả Tập đoàn và đảm bảo rằng có những chính sách quản trị và cơ chế thích hợp để đảm bảo về cấu trúc, hoạt động kinh doanh và kiểm soát... dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 28 the board-established risk tolerance/appetite. Phạm vi trách nhiệm, vị trí và chức năng xác định, đo lường, giám sát, kiểm soát hoặc khắc phục và báo cáo về rủi ro. Điều này bao gồm tất cả những rủi ro của ngân hàng, trên và ngồi bảng cân đối kế tốn và tại một nhóm mở rộng, danh mục đầu tư và lĩnh vực kinh doanh... đến việc giao quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa là hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của một ngân hàng được quản lý bởi Hội đồng quản trị và Ban điều hành, bao gồm các công việc chính: - Thiết lập chiến lược và mục tiêu của ngân hàng - Xác định dung sai rủi ro/ngưỡng chấp nhận rủi ro - Hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng - Bảo vệ lợi ích cảu người gửi tiền, đáp ứng các nghĩ vụ với cổ... control infrastructures - 29 Tuy nhiên, luật pháp quốc gia có thể miễn trừ cho các cơng ty con một số yêu cầu giám sát nếu các thông tin của cơng ty con đã được tích hợp trong các u cầu quản trị của Tập đoàn và một số điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng. Các quy định để xem xét tại đoạn này được áp dụng trong trường hợp khơng có ngoại lệ. Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email:... bộ" như một chiếc ơ hạn để bao gồm quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, tuân thủ, vv Hai thuật ngữ này trong thực tế liên quan chặt chẽ và hợp ranh giới nằm giữa quản lý rủi ro và kiểm sốt nội bộ là ít quan trọng hơn việc đạt được, trong thực tế, các mục tiêu của mỗi.Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 33 understand, objectively evaluate and... hàng như:+ Chiến lược về rủi ro tổng thể; bao gồm dung sai rủi ro/ngưỡng chấp nhận rủi ro; chính sách đối phó với rủi ro; quản trị rủi ro và tuân thủ.15 Chiến lược kinh doanh là một quá trình liên tục và năng động nhằm đảm bảo đáp ứng được với những thay đổi từ thị trường, hành động của đối thủ , môi trường kinh doanh và công nghệ.Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com... doanh nghiệp của mình, Hội đồng quản trị công ty mẹ nên: - Thiết lập một cơ cấu quản trị góp phần vào việc giám sát hiệu quả của các cơng ty con và trong đó có tính đến tính chất, quy mơ, sự phức tạp của các rủi ro khác nhau của Tập đoàn và các cơng ty con của nó; - Đánh giá cơ cấu quản trị định kỳ để đảm bảo rằng nó thích hợp cho việc tăng trưởng, gia tăng mức độ phức tạp, mở rộng chi nhánh,… -. .. rằng hệ thống và quy trình trên là phù hợp với tính chất hoạt động của cơng ty con. Hơn nữa, việc thử nghiệm Stress Test đối với danh mục của công ty con không chỉ dựa vào môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động của nó mà cịn dựa trên các Stress Test của cơng ty mẹ (ví dụ như khả năng thanh khoản, tin dụng, rủi ro danh tiếng,…). Trong một số trường hợp, việc đánh giá đó có thể được thực... hoặc lợi ích giữa ngân hàng và khách hàng của nó hay các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành (ví dụ ngân hàng tiến hành một mối quan hệ hợp tác kinh doanh khi mà thành viên của Hội đồng quản trị có mối lợi ích trong Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 27 viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cấp cao12. 17. Good corporate governance... bank’s long-term objectives; and  the risks generated by operations that lack transparency should be adequately managed. Mục tiêu chính của bản Basel năm 2006 là quản trị ngân hàng. Trong số các điểm chính của phiên bản này là: - Ban điều hành cấp cao cần phải tìm được chiến lược thích hợp cho ngân hàng - Mơ tả trách nhiệm rõ ràng bằng cách thiết lập và bắt buộc thực thi trong tồn bộ tổ chức - Chính . quản trị doanh nghiệp của Doanh nghiệp Nhà nước”, tháng 10 năm 2005, có trên www.oecd.org/dataoecd/46/51/34803211.pdf.Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn. responsible for Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com Page 18the control functions -- are set and enforced throughout
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt, Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt, Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt, Introduction Giới thiệu, Overview of bank corporate governance Tổng quan về quản trị ngân hàng, Board practices Board’s overall responsibilities, Senior management Principle 5 Ban điều hành Nguyên tắc 5, Risk management and internal controls Principle 6, Complex or opaque corporate structures Principle 12, Disclosure and transparency Công khai và minh bạch Nguyên tắc 14, The role of supervisors Vai trò của cơ quan giám sát

Từ khóa liên quan