0

Tuần 34 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 1,160 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2018, 15:42

... Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp. .. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên đọc lại cho học sinh. .. bảng lớp, chia sẻ Giáo viên: 14 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +YC HS viết bảng - Cả lớp viết từ khó vào bảng - Nhận xét viết bảng học sinh - Học sinh đọc - Giáo viên gạch chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan