0

Hoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

107 252 2
  • Hoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2017, 11:39

Hoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam ĐịnhHoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Trần Quốc Trình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG * LUẬN VĂN THẠC SỸ Trần Quốc Trình HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH * Ngành: Quản lý Xây dựng LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành Quản lý xây dựng Chuyên ngành Kinh tế xây dựng * Năm 2016 Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Trần Quốc Trình HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành Quản lý xây dựng Chuyên ngành Kinh tế xây dựng Mã số: 60.58.03.02-1 CB hướng dẫn: PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan sản phẩm nghiên cứu độc lập thân hướng dẫn PGS.TS Đinh Đăng Quang Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Quốc Trình LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Xây dựng, Thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản lý xây dựng, Khoa Đào tạo Sau đại học cán giảng dạy trường Đại học Xây dựng đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Đinh Đăng Quang giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô Hội đồng khoa học đóng góp góp ý, lời khuyên quý giá cho luận văn Em xin chân thành cảm ơn: Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng, Phòng Cơng thương huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định bạn bè đồng nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngồi ngành tạo điều kiện giúp đỡ tơi để tơi hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Trần Quốc Trình MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT I DANH MỤC HÌNH VẼ II DANH MỤC BẢNG III MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1.1 Cơ sở lý luận công tác quản lý dự án xây dựng 1.1.1 Cơ sở lý luận dự án đầu tư 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.1.2 Đặc trưng thành phần dự án đầu tư 1.1.1.3 Công dụng yêu cầu dự án đầu tư 1.1.1.4 Chu trình dự án đầu tư 1.1.2 Cơ sở lý luận dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.2 Đặc trưng thành phần dự án đầu tư xây dựng 1.1.3 Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 11 1.1.3.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 11 1.1.3.2 Nội dung công tác quản lý nhà nước ĐTXDCB 11 1.1.4 Các mơ hình quản lý dự án 16 1.1.4.1 Mơ hình tự thực dự án 16 1.1.4.2 Mô hình quản lý dự án có ban quản lý dự án chuyên trách 16 1.1.4.3 Mô hình quản lý dự án theo phận chức 17 1.1.4.4 Mô hình Quản lý dự án theo ma trận 17 1.2 Cơ sở pháp lý công tác quản lý quản lý dự tư xây dựng 18 1.2.1 Văn quy phạm pháp luật phủ Bộ chuyên ngành ban hành 18 1.2.1.1 Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có quy định quản lý đầu tư công 18 1.2.1.2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định quản lý thực dự án đầu tư xây dựng 19 1.2.2 Văn quy phạm pháp luật Tỉnh Nam Định ban hành 23 1.2.3 Văn quy phạm pháp luật UBND huyện Nghĩa Hưng - Nam Định ban hành 24 1.3 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý dự án xây dựng 25 1.3.1 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý dự án xây dựng Việt Nam 26 1.3.1 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý dự án xây dựng địa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG - NAM ĐỊNH 31 2.1 Giới thiệu chung huyện Nghĩa Hưng hoạt động xây dựng Huyện 31 2.1.1 Giới thiệu chung huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 31 2.1.1.1 Lịch sử Văn hóa 31 2.1.1.2 Vị trí địa lý - quy hoạch huyện Nghĩa Hưng 32 2.1.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội 33 2.1.1.4 Hạ tầng xã hội – hạ tầng kỹ thuật huyện Nghĩa Hưng 34 2.1.1.5 Cơ cấu tổ chức huyện Nghĩa Hưng 36 2.1.2 Thực trạng hoạt động xây dựng địa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 37 2.1.2.1 Công tác quản lý đầu tư xây dựng 37 2.1.2.2 Thu chi ngân sách địa bàn huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2011-2015 37 2.1.2.3 Mơ hình phân cấp quản lý dự án 38 2.1.2.4 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Huyện Nghĩa Hưng 42 2.2 Công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 44 2.2.1 Công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng sử dụng ngân sách địa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 45 2.2.1.1 Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo hướng dẫn Luật Đầu tư công công tác lập dự án đầu tư 45 2.2.1.2 Công tác lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ trường hợp thực đăng ký cam kết bảo vệ môi trường) 47 2.2.1.3 Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư 47 2.2.2 Công tác thực đầu tư dự án xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 48 2.2.2.1 Lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán 48 2.2.2.2 Thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt (nếu có) giao đất thực dự án 48 2.2.3 Công tác thực kết thúc dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng địa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 50 2.3 Phân tích, đánh giá cơng tác quản lý dự án xây dựng sử dụng ngân sách dịa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 51 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.1.1 Các dự án đầu tư từ nguồn vốn tập trung Ngân sách tỉnh 51 2.3.1.2 Các dự án đầu tư từ nguồn phân cấp ngân sách huyện 51 2.3.1.3 Tình hình thực cấp phát vốn đầu tư Ban QLDAĐTXD huyện Nghĩa Hưng 53 2.3.1.4 Tình tình trình phê duyệt tốn vốn dự án hồn thành Ban QLDAĐTXD huyện Nghĩa Hưng 55 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 61 2.3.2.1 Công tác kế hoạch 61 2.3.2.2 Công tác quản lý lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư 61 2.3.2.3 Công tác quản lý thi công 63 2.3.2.4 Công tác giám sát QLDA 64 2.3.2.5 Đánh giá nhận xét 64 2.3.3 Nguyên nhân tồn 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH 69 3.1 Định hướng phát triển đầu tư xây dựng địa bàn huyện Nghĩa Hưng – Nam Định 69 3.1.1 Định hướng phát triển quy hoạch huyện Nghĩa Hưng – Nam Định 69 3.1.2 Định hướng phát triển hồn thiện đầu tư xây dựng có địa bàn huyện Nghĩa Hưng 70 3.1.3 Quan điểm nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng71 3.1.4 Quan điểm nâng cao lực đội ngũ cán Quản lý nhà nước 72 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng ngân sách địa bàn huyện Nghĩa Hưng – Nam Định 73 3.2.1 Với dự án đầu tư xây dụng sử dụng vốn ngân sách tỉnh Nam Định 73 3.2.2 Với dự án đầu tư xây dụng sử dụng vốn ngân sách huyện Nghĩa Hưng – Nam Định 74 3.3 Một số đề xuất cụ thể 75 3.3.1 Đề xuất hồn thiện giải pháp mơ hình,cơ cấu tổ chức Ban Quản Lý dự án huyện 75 3.3.2 Thiết lập quy trình, nội dung quản lý mơ hình ban quản lý cấp huyện 77 3.2.3 Vị trí, chức ban quản lý chuyên trách 78 3.2.4 Nhiệm vụ, quyền hạn ban quản lý chuyên trách cấp huyện 78 3.2.5 Tổ chức nhân cho máy ban quản lý dự án chuyên trách cấp huyện 78 3.2.6 Cách thức quản lý, hoạt động điều hành 80 3.2.7 Nâng cao kiến thức, lực chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên ban quản lý dự án 81 3.4 Đề xuất hoàn thiện giải pháp quản lý chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực dự án 81 3.4.1 Quản lý chất lượng 81 3.4.2 Quản lý tiến độ 83 3.4.3 Giải pháp khâu bồi thường, giải phóng mặt 85 3.5 Đề xuất giải pháp quản lý dự án cho giai đoạn kết thúc đầu tư 85 3.5.1 Giai đoạn bảo hành cơng trình 86 3.5.2 Giai đoạn bảo trì cơng trình 87 3.6 Đề xuất giải pháp hỗ trợ hoàn thiện công tác quản lý dự án 88 3.6.1 Hoàn thiện văn pháp lý 88 3.6.2 Đơn giản hóa thủ tục hành 88 3.6.3 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý dự án 89 3.6.4 Xã hội hóa cơng tác quản lý dự án cơng trình xây dựng 90 3.7 Một số kiến nghị với quan có thẩm quyền để thực giải pháp đề xuất 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt BOT Giải thích Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao BT Xây dựng – Chuyển giao CĐT Chủ đầu tư CNH - HĐH Công nghiệp hóa đại hóa DA Dự án FDI Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt HSDT Hồ sơ dự thầu HSMT Hồ sơ mời thầu WB Ngân hàng giới ODA Nguồn vốn tài trợ phát triển thức QLDA Quản lý dự án TKBVTC Thiết kế vẽ thi công UBND Ủy ban nhân dân 81 Các thành viên theo dõi phải lập hồ sơ quản lý chất lượng tiến độ dự án, thường xuyên xuống cơng trường lưu trũ hình ảnh q trình thi công, thường xuyên kiểm tra nhật ký, chất lượng vật tư kỹ thuật thi công công việc Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch nguồn vốn, hạn chế tối đa việc tạm ứng vốn cho nhà thầu ( tạm ứng theo quy định tối đa không 30% giá trị hợp đồng) Lập trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử UBND huyện, thường xuyên cập nhật tiến độ, chất lượng dự án công khai cổng thông tin báo cáo UBND huyện có chế hạn chế lựa chọn nhà thầu không đáp ứng tiến độ, chất lượng cho dự án có chế ưu tiên khuyến khích nhà thầu hoàn thành tốt hợp đồng 3.2.7 Nâng cao kiến thức, lực chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên ban quản lý dự án Thường xuyên tạo điều kiện cho thành viên ban quản lý dự án tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ sở ban nghành tổ chức Hàng năm cần xây dựng kế hoạch cử đồng chí lãnh đạo ban quản lý dự án tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ lớp thạc sỹ chuyên nghành phù hợp với công việc nâng cao trình độ lĩnh trị đào tạo cao cấp trị Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thành viên ban quản lý để tiện cho công tác tiếp cận dự án có vốn đầu tư nước ngồi 3.4 Đề xuất hoàn thiện giải pháp quản lý chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực dự án 3.4.1 Quản lý chất lượng Cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng yếu tố vô quan trọng, tác giả xin đưa số giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng sau: 82 - Kiểm tra, kiểm soát tất loại vật tư, vật liệu, cấu kiện đầu vào theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cơng trình; - Phó ban quản lý kỹ thuật, kỹ thuật ban phải quản lý chặt chẽ giai đoạn thi công, yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát phải thường xuyên có mặt công trường, dự án phải lập hồ sơ quản lý chất lượng, thường xuyên lưu lại hình ảnh q trình thi cơng phần ngầm dự án - Kiểm soát chất lượng sản phẩm thơng qua cơng tác thí nghiệm, tn thủ quy trình số lượng lấy mẫu thí nghiệm, cần có thí nghiệm đối chứng để khẳng định số liệu kết thí nghiệm Đối với số cấu kiện đúc sẵn cần phải kiểm tra chứng nhận xuất xưởng, phải đảm bảo chất lượng theo quy định cho đưa vào thi công trường; - Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế, dự tốn có điều kiện lực thẩm tra thiết kế, dự tốn nhằm hạn chế sai sót thiết kế; - Bố trí cán có nhiều kinh nghiệm thẩm định, tham vấn chuyên gia giải pháp đề xuất thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế nhằm nâng cao chất lượng thiết kế hạn chế phải thay đổi, bổ sung thiết kế sau phê duyệt - Tuân thủ chặt chẽ quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, thường xuyên tổ chức nghiệm thu, tổ chức hội nghị kiểm điểm giai đoạn thi công dự án - Tăng cường tham gia giám sát cộng đồng Để ngày phát huy vai trò nhân dân cơng tác giám sát đầu tư công phát huy dân chủ sở, dự án cần phải có tham gia giám sát nhân dân cụ thể sau: Ban giám sát nhân dân bí thư, trưởng thôn đại biểu hội đồng nhân dân xã, hội nghị đại biểu nhân dân bầu cách bỏ phiếu biểu Ban giám sát cộng đồng phải có định thành lập quan có thẩm quyền, số lượng phải gồm người phải có trưởng ban để điều hành hoạt động 83 Ban giám sát cộng đồng tham gia thành phần nghiệm thu có ý kiến phải tơn trọng phát sai sót q trình thi công thực dự án, chủ đầu tư trích nguồn kinh phí để hoạt động 3.4.2 Quản lý tiến độ Như thống kê chương I, dự án huyện làm chủ đầu tư thời gian qua có đến 40% dự án hoàn thành chậm tiến độ, 20% dự án triển khai thi công tiến độ chưa đảm bảo theo hợp đồng, dự án xã, thị trấn làm chủ đầu tư tỷ lệ chậm tiến độ 50%, tiến độ không đảm bảo dẫn đến phát sinh chi phí gây thất ngân sách nhà nước, lãng phí nguồn lực đầu tư huyện Để quản lý tốt tiến độ thi công dự án, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể sau: Công tác lựa chọn Tư vấn thiết kế: Lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế có kinh nghiệm lực theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP Chính phủ, cụ thể quy định Điều 59 Điều kiện lực tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình Những đơn vị tư vấn có kinh nghiệm thực tế, đưa giải pháp thiết kế phù hợp, đầy đủ để hạn chế thay đổi, phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án Công tác lựa chọn Tư vấn giám sát: Lựa chọn đơn vị Tư vấn giám sát có kinh nghiệm lực theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP Chính phủ, cụ thể quy định Điều 66 Điều kiện lực tổ chức tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình, để có khả Tư vấn cho nhà thầu thi cơng q trình sử lý kỹ thuật công trường, tư vấn, hướng dẫn nhà thầu biện pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án Cơng tác lựa chọn nhà thầu thi công: Lựa chọn đơn vị thi cơng có kinh nghiệm lực theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP Chính phủ, cụ thể quy định Điều 65 Điều kiện lực tổ chức thi công xây dựng công trình: để có đủ lực, đáp ứng tiến độ dự án 84 Ngoài ra, ban quản lý dự án chuyên trách huyện cần phải có giải pháp đồng sau: Cơng trình xây dựng trước triển khai phải lập tiến độ thi công xây dựng Tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình phải phù hợp với tổng tiến độ dự án phê duyệt Lập tiến độ triển khai dự án tổng thể, tiến độ thi công hạng mục cơng trình dự án; Đối với cơng trình xây dựng có quy mơ lớn thời gian thi cơng kéo dài tiến độ xây dựng cơng trình phải lập cho giai đoạn theo tháng, quý, năm Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp cơng việc cần thực phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ dự án Ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn giám sát bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình, có biện pháp nhắc nhở, sử lý hạng mục nhà thầu thi cơng khơng đảm bảo tiến lập phải có biện pháp khắc phục để không làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ dự án Kiên sử lý, đình chấm dứt hợp đồng nhà thầu ứng vốn trước thi cơng cầm chừng Đối với cơng trình xây dựng có quy mơ lớn thời gian thi cơng kéo dài tiến độ xây dựng cơng trình phải lập cho giai đoạn theo tháng, quý, năm Xây dựng quy chế phối hợp tiến độ thực điều tiết thực công việc có liên quan cơng trình, dự án có nhiều nhà thầu tham gia để đảm bảo không bị chồng chéo, cản trở lẫn nhau; Chỉ khởi cơng cơng trình xác định nguồn vốn, bố trí đủ vốn để tốn khối lượng hồn thành cho nhà thầu q trình thi cơng; 85 Chỉ khởi cơng cơng trình có GPMB 80% địa phương có mặt dự án qua phải cam kết hồn thành nốt phần lại khoảng thời gian định đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công Chủ đầu tư phải huy động đơn vị liên quan như: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát… để xử lý kỹ thuật có cố cơng trình xảy 3.4.3 Giải pháp khâu bồi thường, giải phóng mặt Nên áp dụng sách ưu tiên địa phương cam kết tự tổ chức GPMB đáp ứng tiến độ GPMB lập dự án đầu tư vào địa phương đó, để huy động tổng lực sức mạnh hệ thống trị vào GPMB để tuyên truyền nhân dân hiểu rõ quyền lợi địa phương mình, tránh việc số cá nhân lợi dụng gắn quyền lợi cá nhân gây khó khăn cơng tác GPMB Hoàn thiện chế đơn giá bồi thường đất, tài sản kiến trúc GPMB cho phù hợp với chế thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước với lợi ích người dân Trường hợp dự án phải bố trí khu tái định cư cho người dân cần phải tổ chức khảo sát quy hoạch để chỗ có điều kiện thuận lợi cho người dân Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán thôn, nhân dân chủ trương sách đảng, pháp luật nhà nước để dân biết, tham gia ý kiến đóng góp, tham gia cơng tác tun truyền vận đơng GPMB, qua tạo lòng tin ủng hộ nhân dân công tác GPMB thực dự án Trong họp, tổng kết hội đồng nhân dân, cần phải thông báo công khai kế hoạch thực dự án thời gian tới để nhân dân biết phải cơng khai kinh phí, phương án thực quản lý để tạo dân chủ sở, tránh việc nhân dân không hiểu biết gây an ninh địa phương dân đến việc khiếu kiện 3.5 Đề xuất giải pháp quản lý dự án cho giai đoạn kết thúc đầu tư 86 3.5.1 Giai đoạn bảo hành cơng trình Cơng tác bảo hành cơng trình sau bàn giao sử dụng thời gian vưa qua chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiêm nhiệm huyện quan tâm Tuy nhiên, số lỗi kỹ thuật, phát sinh hư hỏng cụ thời gian bảo hành quản lý chặt chẽ cơng tác bảo hành góp phần nâng cao chất lượng dự án Do cần số giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ việc bảo hành cơng trình nhà thầu thời gian bảo hành cơng trình Cần tập trung vào số công việc sau: - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát sau đưa công trình vào sử dụng theo thời gian bảo hành - Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch nhằm phát kịp thời sai sót, lỗi kỹ thuật để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, bảo hành theo quy định Trường hợp nhà thầu xây lắp không thực tốt trách nhiệm bảo hành Ban QLDA sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa - Trước thời điểm chuẩn bị bàn giao hết bảo hành, chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác, nhà thầu, tư vấn thiết kế tổ chức kiểm tra chất lượng tồn cơng trình, đảm bảo u cầu tiến hành thực thủ tục bàn giao - Kiên giải ngân giá trị bảo hành cơng trình đơn vị thi cơng thực đầy đủ nghĩa vụ giai đoạn bảo hành công trình khắc phục dứt điểm tồn cơng trình giai đoạn bảo hành Cụ thể hóa hình sau: Giải pháp hồn thiện giai đoạn bảo hành cơng trình Xây dựng kế hoạch kiểm tra thời gian bảo hành cơng trình Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch nhằm phát sai sót, kịp thời sửa chữa Tổ chức tổng kiểm tra tồn cơng trình hết thời gian bảo hành Chỉ giải ngân giá trị bảo hành nhà thầu thực đầy đủ nghĩa vụ Hình 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý giai đoạn bảo hành cơng trình 87 3.5.2 Giai đoạn bảo trì cơng trình Đối với ban quản lý dự án kiêm nhiệm theo dự án cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng ban quản lý dự án hết trách nhiệm tự giải thể theo quy định Nhưng ban quản lý dự án chuyên trách cấp huyện thành lập theo nội dung đề xuất nêu trách nhiệm ban quản lý dự án quản lý hết vòng đời dự án từ giai đoạn tiền dự án, giai đoạn thực dự án, giai đoạn sau đầu tư, giai đoạn kết thúc đầu tư lý tài sản ( tiến hành phá dỡ) Để thực công tác quản lý cơng trình giai đoạn bảo trì, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể hình sau Giải pháp hồn thiện giai đoạn bảo trì cơng trình Giám sát, theo dõi cố cơng trình Lập, phê duyệt kế hoạch, quy trình bảo trì cơng trình Phê duyệt kinh phí, cấp kinh phí đầy đủ kịp thời Quản lý hồ sơ cơng trình, tổ chức đánh giá mức độ an toàn Thanh lý phá dỡ cơng trình khơng đủ điều kiện sử dụng Hình 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý giai đoạn bảo trì cơng trình - Ban quản lý chun trách huyện phải cử 01 cán ban phụ trách theo dõi chất lượng, cố cơng trình q trình sử dụng để có kế hoạch thực cơng tác bảo trì cơng trình cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tích kiệm chi phí - Tổ chức lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy trình bảo trì, kỹ thuật, cơng nghệ áp dụng cơng tác bảo trì cơng trình xây dựng - Tổ chức lập kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí bảo trì cơng trình xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí để tổ chức bảo trì cơng trình đảm bảo hiệu - Khi cơng trình hết niên hạn sử dụng, Ban quản lý phải tổ chức đánh giá an tồn vận hành cơng trình, trường hợp cơng trình khơng đủ điều kiện sử dụng 88 tham mưu cho quan có thẩm quyền thành lập hội dồng lý tài sản định phá dỡ cơng trình để tránh cố an tồn xảy - Ban quản lý phải lập quản lý hồ sơ bảo trì cơng trình, sử dụng trang thơng tin điện tử huyện, lập trang thông tin ban quản lý kế hoạch bảo trì, kinh phí phục vụ cơng tác bảo trì để quan tài nắm bắt lên kế hoạch bố trí kinh phí để thực cơng tác bảo trì cơng trình theo đugs kế hoạch 3.6 Đề xuất giải pháp hỗ trợ hồn thiện cơng tác quản lý dự án 3.6.1 Hoàn thiện văn pháp lý Đến Nghị định 59/2015/NĐ-CP [2] Chính Phủ ban hành ngày 18/6/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2015 đến chưa có thơng tư hướng dẫn thực việc thực Nghị định địa bàn huyện Nghĩa Hưng gặp nhiều khó khăn vướng mắc, việc thành lập ban quản lý chuyên trách đề xuất tác giả chưa thực Tác giả đề xuất quan chức sớm ban hành thông tư hướng dẫn, cụ thể hóa nghị định để giúp địa phương sớm hồn thiện máy quản lý dự án đầu tư xây dựng từ dần hồn thiện giải pháp quản lý chất lượng, tiến độ vấn đề liên quan đến quản lý dự án cơng trình xây dựng địa bàn huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định thời gian tới 3.6.2 Đơn giản hóa thủ tục hành Tổ chức mẫu hóa loại văn tờ trình, định, hồ sơ mời thầu niêm yết công khai cổng thông tin điện tử UBND huyện để tiện cho ban quản lý xã, thị trấn công tác quản lý dự án Tổ chức phân cấp, phân quyền cụ thể cho cấp sở chủ động công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng việc chủ động thực công tác GPMB, thủ tục lựa chọn nhà thầu Tổ chức tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự toán thiết kế, hồ sơ thẩm tra toán qua trung tâm hành cửa UBND huyện phải quy định thời gian giải rõ ràng cụ thể 89 Quy định rõ điều kiện áp dụng loại hợp đồng, yêu cầu hình thức hợp đồng chủ yếu áp dụng “ hình thức hợp đồng trọn gói ” để tránh việc phát sinh đơn giá lẫn khối lượng, nên khuyến khích áp dụng loại hợp đồng theo hình thức khốn gọn Nên có chế khuyến khích tổ thợ địa phương tham gia thực gói thầu theo quy định điều 27 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 [4]: Để giảm thiểu thủ tịc hành chi phí xây dựng cơng trình 3.6.3 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý dự án Công tác quản lý dự án ĐTXD mang tính đặc thù chủ yếu cơng tác quản lý quản lý người Tuy nhiên để công tác quản lý thành cơng, hồn thành theo kế hoạch đề ra, ngồi yếu tố người cần phải hoàn thiện yếu tố công nghệ thông tin QLDA, cụ thể: Lập trang thông tin ban quản lý đầu tư xây dựng cấp huyện, để triển khai kế hoạch quản lý, kiểm tra dự án cơng trình cấp huyện, cấp xã cách nhanh Tổ chức tiếp nhận thơng tin, báo cáo cố cơng trình vướng mắc trình quản lý dự án qua cổng thông tin điện tử Thường xuyên cập nhật thông tư, nghị định quản lý dự án cổng thông tin để ban quản lý khai thác sử dụng Tổ chức tiếp nhận hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư, thủ tục quản lý dự án online trang điện tử ban quản lý Hàng tháng, hàng quý kiểm điểm chất lượng tiến độ trực tuyến qua cổng thông tin, tránh việc họp hành tốn mà hiệu không cao Công khai danh sách nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ chất lượng nhà thầu thi công yếu cổng thông tin, từ có chế ưu tiên, khuyến khích hạn chế số nhà thầu thi cơng địa bàn huyện 90 Xây dựng hồn thiện hệ thống thông tin liên lạc từ Ban quản lý cấp huyện đến văn phòng trường ban quản quản lý dự án cấp xã; Xây dựng hồn thiện hệ thống phần mềm cơng tác quản lý quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý vốn đầu tư … Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường truyền internet để chuyển tải nội dung báo cáo, triển khai kế hoạch cách nhanh nhất, hiệu 3.6.4 Xã hội hóa cơng tác quản lý dự án cơng trình xây dựng UBND huyện phải thành lập đường dây nóng ban quản lý cấp huyện tiếp nhận thông tin người dân phát sai phạm công tác quản lý đầu tư xây dựng Đường dây nóng phải công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng huyện, công khai UBND xã cơng trình triển khai thi cơng xây dựng Sau tiếp nhận thơng tin, đồng chí trưởng ban quản lý phải báo cáo đồng chí chủ tịch UBND huyện, tổ chức giải ngày theo thẩm quyền, trường hợp cần thiết phối hợp với tra huyện, tra sở Xây dựng để giải Kết giải phải công khai cổng thông tin huyện, ban quản lý dự án Đối với dự án phải công khai đồ quy hoạch xây dựng cơng trình, số vẽ bản, tổng kinh phí để nhân dân nắm bắt góp phần vào cơng tác quản lý dự án Đối với cơng trình UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, phận giám sát kỹ thuật phải có tham gia đại diện cộng đồng dân cư, ý kiến cán phải tôn trọng, trường hợp ý kiến chưa theo quy định, quy chuẩn cán ban quản lý phải giải thích cụ thể, thỏa đáng Hàng năm kế hoạch thực dự án, dự kiến tổng mức đầu tư cần phải công khai kỳ họp hội đồng nhân dân, phải niêm yết công khai UBND xã, thị trấn để cộng đồng dân cư tiện theo dõi, giám sát 91 Tại dự án thi công phải công khai rõ tên dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, thời gian thực dự án, đường dây nóng tiếp nhận thơng tin liên quan đến dự án 3.7 Một số kiến nghị với quan có thẩm quyền để thực giải pháp đề xuất Để đảm bảo cho giải pháp nhanh chóng phát huy tác dụng công tác quản lý dự án ĐTXD sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Nghĩa Hưng Thường vụ Huyện ủy – Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo xã, thị trấn cần quan tâm trọng đến nội dung sau: Sớm triển khai thành lập mơ hình quản lý dự án đủ lực, nhân theo mơ hình luận văn đề xuất, ban quản lý dự án thành lập đủ lực đảm nhận công tác giám sát chất lượng, tiến độ thi công dự án không thuê tư vấn giám sát gắn trách nhiệm cá nhân cán bộ, viên chức với công tác quản lý chất lượng cơng trình, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho đơn vị tư vấn giám sát, vừa tiết kiệm phần kinh phí thuê tư vấn vừa đảm bảo công tác quản lý dự án chặt chẽ theo quy định hành Mơ hình máy ban quản lý có trụ sở riêng có phòng ban quản lý cho phận, có phương tiện phục vụ cho việc kiểm tra giám sát Chuyên môn nghiệp vụ thành viên ban quản lý phù hợp với đặc chưng dự án công tác quản lý chuyên sâu tăng hiệu quản lý UBND huyện, xã, thị trấn phải hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết , quy chế quản lý quy hoạch để việc đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng, tránh việc chồng chéo, gây lãng phí nguồn kinh phí nhà nước Bên cạnh đó, UBND huyện phải tiến hành cải cách hành chính, tổ chức phân cấp, phân quyền, phải có sách đồng nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư để thu hút dự án nước đầu tư huyện 92 Chỉ đạo tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực quản lý xây dựng, phát xử lý nghiêm vi phạm lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn 93 KẾT LUẬN Trong năm qua, nguồn vốn ngân sách nhà nước huy động cho đầu tư xây dựng hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển cơng nghiệp hóa - đại hóa, đời sống kinh tế trị, văn hóa địa bàn khơng ngừng cải thiện Tuy nhiên công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước địa bàn nhiều bất cập Trong phạm vi cho phép, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Nêu vấn đề bất cập trình tự quản lý dự án chủ đầu tư cụ thể là: - Mơ hình ban quản lý dự án từ huyện đến xã lực hạn chế, chưa đáp ứng đủ điều kiện lực theo quy định - Các mơ hình quản lý dự án áp dụng chưa phân định rõ nhiệm vụ chức trách nhiệm công tác quản lý dự án, điều dẫn đên khó quản lý, có trượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm - Tiến độ thi công dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước triển khai địa bàn huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2010-2015 đa phần tiến độ chậm so với tiến độ đề theo kế hoạch từ gây lãng phí nguồn lực đầu tư - Cơng tác quản lý chất lượng cơng trình giai đoạn thi cơng chưa mang tính chuyên nghiệp Nguyên nhân tồn hạn chế mơ hình quản lý dự án đạo lỏng lẻo, trình độ quản lý chưa cao, chưa mang tính chuyên nghiệp, thiếu nhân có lực, mơ hình quản lý dự án chưa hợp lý, chưa đề cao công tác dân chủ quản lý đầu tư xây dựng dẫn đến phận nhân dân khơng biết, khơng hiểu từ nảy sinh khiếu kiện gây an ninh sở 94 Khái quát vấn đề lý luận mang tính khoa học liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cơng trình, đặc điểm dự án đầu tư xây dựng cơng trình, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy trình quản lý dự án ĐTXD Việt Nam, quy trình quản lý chất lượng cơng trình xây dựng nêu rõ sở pháp lý cách cập nhật văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý dự án Đưa số đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Đề xuất mơ hình quản lý dự án, nâng cao lực ban quản lý dự án, nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án phát huy tối đa quyền làm chủ nhân dân công tác quản lý, đề xuất phương pháp áp dụng công nghệ, thông tin công tác quản lý dự án 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 TSKH Nguyễn Văn Đáng (2005), `Quản lý dự án, Nhà xuất Đồng Nai Nguyễn Mạnh Hùng (2010), Các dự án đầu tư Việt Nam đến năm 2010, Nhà xuất thống kê PGS.TS Nguyễn Bạnh Nguyệt, TS Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân TS Từ Quang Phương (2005), Giáo trình Quản lý dự án đâu tư, Nhà xuất lao động – xã hội Quốc hội (2014), Luật đầu tư công 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 10 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 11 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 12 TS Đặng Minh Trang (2009), Tính tốn dự án đầu tư (Kinh tế - Kỹ thuật), Nhà xuất thống kê, Hà Nội ... đầu tư xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định thời gian gần Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng UBND huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. .. cấp quản lý dự án 38 2.1.2.4 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Huyện Nghĩa Hưng 42 2.2 Công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách. .. ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Trần Quốc Trình HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành Quản lý xây dựng Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Hoàn thiện công tác quản lý dự án dầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan