Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận

16 182 0
Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Ngườiưsoạn:ưNguyễnưThịư Dung Trư ờngưTHPTưDânưtộcưnộiư kết cấu giảng I Tác dụng việc lập dàn ý II Cách lập dàn ý văn nghị luận Tìm ý cho văn Lập dàn ý III Ghi nhớ IV Luyện tập I Tác dụng việc lập dàn ý Đề Dàn ý Bài văn Vấn đề cho tr ớc mang tính bắt buộc Phần tự xây dựng mang tính sáng tạo Sản phẩm ngôn ngữ hoàn chỉnh II Cách lập dàn ý văn nghị luận Tìm ý cho văn luận đề Luận điểm Luận điểm Ln ®iĨm n Ln cø Ln cø LuËn cø LuËn cø LuËn cø LuËn cø LuËn cø n LuËn cø n LuËn cø n Thảo luận nhóm:(4 phút) Lớp chia thành nhóm thực yêu cầu sau: Tìm luận cho luận điểm đề - Nhóm 1+2: tìm luận cho luận điểm - Nhóm 3+4: tìm luận cho luận điểm Luận điểm Sách sản phẩm tinh thần kì diệu ngời Sách sản phẩm tinh thần ng ời Luận Sác h kho tri thứ c Sách giúp ng ời vuợt qua không gian, thời Luận điểm Sách mở rộng chân trời míi S¸ch gióp ng êi hiĨu biÕt mäi lĩnh vực tự Luận Là ngời bạn tâm tình gần gũi giúp ngời hoàn thiện nhân Luận điểm Cần có thái độ với sách việc đọc sách Đọc làm theo sách tốt, phê phán sách có hại Luận Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc học điều Luận đề Sách phơng tiện cung cấp tri thøc cho ngêi gióp cho ngêi trëng thµnh mặt nhận thức Luận điểm Sách sản phẩm tinh thần kì diệu conLuận ngờicứ 1Sách sản phẩm tinh thần ngời Sách kho tri thức Sách giúp ta vợt qua Sách mở rộng chân trời Luận S¸ch gióp ta hiĨu biÕt mäi lÜnh vùc TN, Là ngờiXH bạn tâm tình gần gũi giúp ta hoàn thiện nhân Cần có thái độ sách việc đọc sách Luận Đọc làm theo sách tốt, phê phán sách có hại Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc học điều hay sách Dàn ý văn nghị luận Luận Mở Luận điểm Luận Luận n Thân Ln ®iĨm Ln cø Ln cø n Ln Luận điểm n Kết Luận Luận n Mở Giới thiệu, định hớng để triển khai vấn đề Thân Triển khai luận điểm, luận theo trình tự lô gic Kết Nhấn mạnh mở rộng vấn đề Luyện tập Tìmưýưchoưđềưvăn:ưBìnhưluậnưcâuưnóiưcủaư A.ưLin-côn:ư"Chấpưnhậnưthiưrớtưcònưvinhưdựư hơnưgianưlậnưkhiưthi".ư * Luận đề: Thái độ thi cử thể trình độ hiểu biết nhân cách ngời + Luận điểm 1: Chấp nhận thi rớt điều xấu hổ + Luận điểm 2: Gian lận thi điều sỉ nhục + Luận điểm 3: Giải thích khẳng định "Chấp nhận thi rớt vinh dự gian lận thi" Luận : Trung thực thừa nhận trình độ u kÐm cđa m×nh Ln cø : Tù lõa dèi, chủ quan dẫn đến hậu nghiêm trọng Luận : Hèn nhát không dám thừa nhận thất bại, yếu Luận : Dũng cảm thừa nhận thÊt b¹i LuËn cø : Sau thất bại có tâm nghị lực v ơn lên Luận : Lừa dối lõa dèi ngêi kh¸c LuËn cø : Gian lËn thi kẻ lừa dối, chà đạp lên danh dù Ln cø: ChÊp nhËn thi rít lµ ngêi cã nhân cách, danh dự Yêu cầu: Hãy xếp ý cho bảng theo trật tự thích hợp hệ thống luận điểm, luận (lớp chia làm đội, đội cử học sinh lên xếp tiếp sức) + Luận điểm 1: Chấp nhận thi rớt điều xấu hổ - Trung thực thừa nhận trình độ yếu - Dũng cảm thừa nhận thất bại - Sau thất bại có tâm nghị lực vơn lên + Luận điểm 2: Gian lận thi điều sỉ nhục - Lừa dối lừa dối ngời khác - Hèn nhát không dám thừa nhận thất bại, yếu kÐm - Tù lõa dèi, chñ quan sÏ dÉn đến hậu nghiêm trọng + Luận điểm 3: Giải thích khẳng định "Chấp nhận thi rớt vinh dự gian lận thi" - Biết chấp nhận thi rớt ngời có nhân cách,8 danh dự - Gian lận thi kẻ lừa dối, chà đạp lên danh dự Hớng dẫn nhà - Học thuộc lòng Ghiưnhớ - Xem lại toàn kiến thức học - Chuẩn bị trớc tËp phÇn lun tËp SGK ... kết cấu giảng I Tác dụng việc lập dàn ý II Cách lập dàn ý văn nghị luận Tìm ý cho văn Lập dàn ý III Ghi nhí IV Lun tËp I T¸c dơng việc lập dàn ý Đề Dàn ý Bài văn Vấn đề cho tr ớc mang tính... sách Dàn ý văn nghị luận Luận Mở Luận điểm Luận Luận n Thân Luận điểm Luận cø Ln cø n Ln cø Ln ®iĨm n KÕt bµi LuËn cø LuËn cø n Më Giới thiệu, định hớng để triển khai vấn đề Thân Triển khai luận. .. buộc Phần tự xây dựng mang tính sáng tạo Sản phẩm ngôn ngữ hoàn chỉnh II Cách lập dàn ý văn nghị luận Tìm ý cho văn luận ®Ị Ln ®iĨm Ln ®iĨm Ln ®iĨm n LuËn cø LuËn cø LuËn cø LuËn cø LuËn cø LuËn

Ngày đăng: 12/12/2017, 17:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • 2. Dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan