0

Bài sinh hoạt dưới cờ TTHCM về đại đoàn kết toàn dân tộc

4 254 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2017, 14:07

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh từ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và được hình thành trên cơ sở lý luận: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của Cách mạng. Người đã nêu ra những luận điểm có tính chân lý:Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công, thành công, đại thành côngTheo Người, để thực hiện chiến lược đại đoàn kết, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng muốn thành công “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. Do đó, đại đoàn kết phải có định hướng, có lãnh đạo; trong khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng Cộng sản không chỉ là một bộ phận bình đẳng mà là linh hồn, là lực lượng lãnh đạo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại đoàn kết toàn dân tộc phải được xây dựng trên 04 nguyên tắc cơ bản như sau: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐỒN KẾT TỒN DÂN TỘC Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống Việt Nam 18/11 Thực Kế hoạch số 62-KH/BTGTU ngày 26/10/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy việc tổ chức chào cờ sinh hoạt trị tháng 11 năm 2017; Được phân cơng Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, xin trình bày nội dung sinh hoạt trị cờ với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại đồn kết tồn dân tộc”: Kính thưa đồng chí! Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh to lớn đoàn kết toàn dân tộc.Người khẳng định: “Đoàn kết lực lượng mạnh nhất”, “Đồn kết sức mạnh vơ địch”, “Đồn kết then chốt thành cơng”… hay “Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết/Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” Theo Người, đại đồn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Đây luận điểm sáng tạo, đặc sắc Vì theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin: “cách mạng nghiệp quần chúng, nhân dân người sáng tạo lịch sử, giai cấp vơ sản muốn thực vai trò lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông sở để xây dựng lực lượng to lớn cách mạng ” Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào cách mạng Việt nam giới, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống lý luận, quan điểm đại đoàn kết dân tộc Người rõ Đại đồn kết tồn dân nghĩa phải tập hợp tất người dân vào khối đấu tranh chung Trong trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phải đứng vững lập trường giai cấp cơng nhân, giải hài hòa mối quan hệ giai cấp - dân tộc để tập hợp lực lượng, khơng phép bỏ sót lực lượng Thực đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần cộng đồng dân tộc Việt Nam; phải lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào người; đồng thời đứng vững lập trường giai cấp cơng nhân, thực đại đồn kết với phương châm “nước lấy dân làm gốc” Người nhấn mạnh, cá nhân, cộng đồng ưu, nhược điểm Cho nên, lợi ích cách mạng phải lòng khoan dung, độ lượng, trân trọng phần thiện dù nhỏ người tập hợp, quy tụ rộng rãi lực lượng Theo Người: triệu người người thế khác, hay khác dòng dõi tổ tiên ta Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận Lạc cháu Hồng hay nhiều lòng quốc Đối với đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải dùng tình thân mà cảm hóa họ thành đồn kết, đại đồn kết tương lai chắn vẻ vang Người rõ, đại đoàn kết để tạo nên lực lượng cách mạng, để làm cách mạng, xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng chế độ Do đó, đại đồn kết dân tộc không dừng lại quan niệm, tư tưởng mà phải trở thành chiến lược cách mạng, trở thành sức mạnh vật chất, lực lượng vật chất tổ chức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất, lãnh đạo Đảng Đó tổ chức trị xã hội rộng lớn nhân dân Việt Nam, nơi quy tụ, đồn kết, tập hợp đơng đảo giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, tổ chức, cá nhân yêu nước nước phấn đấu mục tiêu chung hòa bình, độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, tự do, hạnh phúc nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ nguyên tắc xây dựng hoạt động Mặt trận dân tộc thống nhất, là: phải xây dựng tảng khối liên minh cơng - nơng - trí thức, lãnh đạo Đảng; phải hoạt động sở bảo đảm lợi ích tối cao dân tộc quyền lợi tầng lớp nhân dân; phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày rộng rãi, bền vững đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái, giúp đỡ tiến Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc, suốt q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc vấn đề chiến lược, ý nghĩa sống cách mạng, giai đoạn đổi Kế thừa phát triển quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua, Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam, động lực nguồn lực to lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng lãnh đạo Phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân để xây dựng bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng điểm khác biệt không trái với lợi ích chung quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước, tăng cường quan hệ mật thiết nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực khối đại đoàn kết toàn dân tộc” Với khẳng định này, Đảng ta làm sáng rõ quan điểm “cách mạng nghiệp quần chúng, phải quần chúng, quần chúng” Chủ tịch Hồ Chí Minh Mọi chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước lợi ích nhân dân, bảo đảm người dân thụ hưởng thành cơng đổi thể nói, với quan điểm Đảng, thể thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết chủ tịch Hồ Chí Minh vào cơng xây dựng phát triển đất nước giai đoạn Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tính đến tất lực lượng, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam nước ngồi Đó chiến lược đại đồn kết tồn dân tộc, triển khai thực hiệu quả, động lực, sở quan trọng cho phát triển dân tộc ta thời gian tới Vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, lãnh đạo, đạo Trung ương Đảng, quan tâm, giúp đỡ Chính phủ, Bộ, Ngành trung ương, đồng thời nỗ lực toàn Đảng, toàn quân nhân dân dân tộc tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều thành tựu to lớn: kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm sau cao năm trước, đời sống nhân dân ngày nâng cao, tình hình trị, xã hội ổn định tạo đồng thuận nhân dân, an sinh xã hội tăng cường…Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Lâm Đồng, Nghị Đại hội X Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định “Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh tồn dân; nâng cao vai trò MTTQ đoàn thể vận động tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội” 12 nhiệm vụ quan trọng trọng tâm Để thực tốt nhiệm vụ trên, cấp ủy đảng, quyền, MTTQ đồn thể cấp, đảng viên, cán bộ, công chức cần thực tốt số giải pháp sau: Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cấp, ngành, nhân dân nhận thức sâu sắc cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nay; quan điểm đại đoàn kết dân tộc xác định Nghị Đại hội XII Đảng Nghị Đại hội X Đảng tỉnh Lâm Đồng.Qua đó, để người nhận thức rõ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm người dân sinh sống, làm ăn nước nước ngồi nguồn gốc người Việt Nam, không phân biệt dân tộc thiểu số hay đa số, theo khơng theo tín ngưỡng, tơn giáo; không phân biệt giàu hay nghèo, nam hay nữ, già hay trẻ, “Ai tài, đức, sức, lòng phụng Tổ quốc phục vụ nhân dân ta đồn kết với họ” để xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Hai là, Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối, sách Đảng đại đồn kết tồn dân tộc Khơng ngừng hồn thiện, thể chế hóa, cụ thể hóa hệ thống đường lối, sách, pháp luật để xây dựng nhà nước “của dân, dân, dân” Chú trọng xây dựng phát huy vai trò giai cấp cơng nhân, nơng dân, đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ Chăm lo bồi dưỡng, phát huy vai trò hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi Thực tốt pháp luật, sách dân tộc, tơn giáo, sách người đồng bào định cư nước ngồi Đồng thời, sách cụ thể, quan tâm mặt tầng lớp, giai cấp xã hội, sách thương binh, gia đình liệt sĩ, người cơng với cách mạng, tạo điều kiện để họ khắc phục khó khăn, đảm bảo sống, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thực tôn trọng tạo điều kiện, hội để nhân dân tham gia thảo luận, góp ý vấn đề quan trọng đất nước; phổ biến sâu rộng thực tốt Quy chế Dân chủ sở, cụ thể hóa để thực phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", giải tốt vấn đề xã hội xúc đặt Cấp ủy quyền cấp phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải khó khăn, vướng mắc yêu cầu đáng nhân dân; tin dân tơn trọng dân Ba là, Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hiệu tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân suy thối đạo đức lối sống phận cán bộ, đảng viên Xây dựng tổ chức đảng sạch, vững mạnh đổi phương thức lãnh đạo Ðảng để Ðảng thật hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thực tốt Nghị Trung ương khóa XII xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội gắn với việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị Bốn là, Lấy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân nhiệm vụ trung tâm; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường sinh thái bước phát triển; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, khuyến khích làm giàu đáng Từng bước giải hiệu vấn đề xã hội, thu hẹp dần khoảng cách trình độ phát triển mặt vùng, miền, giai cấp, tầng lớp xã hội Tăng cường cơng tác phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” lực thù địch, kiên đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Năm là, Mở rộng đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân việc thực đại đoàn kết toàn dân tộc.Tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể nhân dân, góp phần làm cho mối liên hệ ngày khăng khít, đảm bảo ý Đảng ln phù hợp với lòng dân; cần làm tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 Bộ Chính trị Tăng cường đồng thuận xã hội.Thực tốt vận động lĩnh vực cụ thể vận động chung: "Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, đô thị văn minh” Sáu là, Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức lực, phẩm chất, thực hành phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" Kính thưa đồng chí! Đại đồn kết học truyền thống ln mang tính thời thời kỳ, phương châm để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hành động đạt thành công đường tiếp tục nghiệp đổi toàn diện đất nước Xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm vụ bản, vừa cấp bách, vừa lâu dài toàn Đảng, toàn dân, hệ thống trị nhằm tăng cường sức mạnh xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bài sinh hoạt trị cờ đến hết Kính chúc đồng chí tuần làmviệc hiệu ... dân, an sinh xã hội tăng cường…Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Lâm Đồng, Nghị Đại hội X Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định “Tăng cường đoàn. .. để cấp, ngành, nhân dân nhận thức sâu sắc cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nay; quan điểm đại đoàn kết dân tộc xác định Nghị Đại hội XII Đảng Nghị Đại hội X Đảng tỉnh... mạng, giai đoạn đổi Kế thừa phát triển quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua, Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài sinh hoạt dưới cờ TTHCM về đại đoàn kết toàn dân tộc,

Từ khóa liên quan