0

Một số kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học

25 801 1
  • Một số kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:14

PHềNG GIO DC & O TO QUN THANH XUN - SNG KIN KINH NGHIM MT S K NNG NGHI THC HNH THC I THIU NIấN TIN PHONG H CH MINH TRONG LIấN ễI TRNG TIU HC Lnh vc : Cụng tỏc i MT S K NNG THC HNH NGHI THC I THIU NIấN TIN PHONG H CH MINH TRONG LIấN I TRNG TIU HC I/ PHN TH NHT - M U i Thiu niờn tin phong H Chớ Minh l: T chc ca Thiu nhi Vit Nam Ch tch H Chớ Minh v ng Cng sn Vit Nam sỏng lp, on TNCS H Chớ Minh ph trỏch Ni dung ny khng nh Thiu niờn Vit Nam cú mt t chc i din cho mỡnh v ca mỡnh, cú tớnh qun chỳng v tớnh cỏch mng, i theo ng ca Bỏc H kớnh yờu v s nghip u tranh, xõy dng v bo v T quc ca dõn tc i c khng nh l lc lng giỏo dc v ngoi nh trng, nú th hin s ln mnh ca i quỏ trỡnh hot ng, to cho i viờn c giỏo dc v t giỏo dc thụng qua cỏc hot ng th m i t chc Hot ng giỏo dc chớnh tr, t tng, o c cho cỏc em thiu nhi thụng qua cỏc hot ng i nhm giỳp cỏc em nõng cao nhn thc v lớ tng c lp dõn tc v ch ngha xó hi, s hiu bit v truyn thng dõn tc, truyn thng cỏch mng ca ng, ca on, ca i T ú xõy dng tỡnh cm tt p cho cỏc em i viờn, nõng cao lũng yờu nc tinh thn t lp t cng, truyn thng bt khut, kiờn cng, song rt giu lũng nhõn ỏi ca dõn tc, bit n nhng anh hựng, lit s v c nhng ngi ang ngy ờm nuụi nng dy d mỡnh Qua hot ng giỏo dc chớnh tr, t tng, o c i cũn gúp phn lm cho cỏc em i viờn phỏt trin lũng nhõn ỏi, lũng v tha, kớch thớch tớnh tớch cc hot ng chớnh tr - xó hi gúp phn vo vic xõy dng cng ng Cỏc em l thnh viờn ca t chc i, phi thc hin cỏc nhim v chung ca i ú l: + i viờn phi thc hin iu l i, nghi thc i v chng trỡnh rốn luyn i viờn, th hin tớnh k lut ca i viờn i vi t chc ca mỡnh + Th hin trỏch nhim ca i viờn i vi t chc ca mỡnh l giỳp cho i phỏt trin v s lng, cht lng ng thi cng th hin tỡnh cm, s nhit tỡnh ca cỏ nhõn quỏ trỡnh giỳp bn mỡnh vo i iu ú mt ln na khng nh: T chc i l mt t chc khụng th thiu cỏc nh trng THCS v Tiu hc Nu hng dn cỏc em thc hin ỳng theo iu l i v thc hnh ỳng nghi thc i thỡ s gúp phn giỏo dc cỏc em tr thnh ngoan trũ gii, xng ỏng l ch nhõn tng lai ca t nc I/ Lớ chn ti: T vic nghiờn cu v hiu c tm quan trng ca t chc i v vic hng dn thc hnh nghi thc i TNTP H Chớ Minh nh trng núi chung v cỏc trng trng Tiu hc núi riờng, tụi xin c mnh dn a sỏng kin v Mt s k nng thc hnh nghi thc i Liờn i trng Tiu hc vi mong mun s gúp phn nõng cao hot ng i nh trng, c bit l k nng thc hin yờu cu i viờn ca cỏc em hc sinh II/ Mc ớch nh nghiờn cu Cụng tỏc i TNTP H Chớ Minh l t chc ca thiu nhi Vit Nam Ch tch H Chớ Minh v ng Cng sn Vit Nam sỏng lp, on niờn Cng sn H Chớ Minh ph trỏch i l t chc nũng ct cỏc phong tro thiu nhi, l lc lng giỏo dc v ngoi nh trng, l lc lng d b ca on TNCS H Chớ Minh Do vy vic thc hin tt cỏc yờu cu v nghi thc i l mt nhng ni dung c bn chng trỡnh rốn luyn i viờn, ni dung thc hin tt cỏc k nng v nghi thc i TNTP H Chớ Minh giỳp cho mi i viờn thc hin tt iu Bỏc H dy thiu niờn, l mc tiờu phn u cho i viờn, giỳp i viờn phỏt trin mi kh nng hc tp, rốn luyn phn u tr thnh ngoan, trũ gii, chỏu ngoan Bỏc H Cú th núi vic rốn luyn k nng nghi thc i nh trng tiu hc rt quan trng, ú chớnh l mt nhng ng giỏo dc khụng th thiu quỏ trỡnh giỏo dc nhõn cỏch cho tr, giỳp cỏc em phỏt trin ton din Vỡ vy vic rốn luyn k nng v thc hin c tt cỏc yờu cu v nghi thc i i vi mi i viờn l vụ cựng quan trng v cn thit III/ Gi thit khoa hc ti " Mt s k nng thc hnh nghi thc i Liờn i trng Tiu hc giỳp: - Tỡm ni dung, phng phỏp bi dng cỏn b BCH chi i, liờn i t hiu qu cao nht, ng thi phự hp vi c im hc sinh tiu hc - Vn dng nhng ni dung thc hnh xõy dng c i ng cỏn b BCH i cú phm cht ca ngi i viờn, cú hiu bit v i, cú kh nng iu hnh hot ng i, nhanh nhn, ch ng, sỏng to, cú trỏch nhim cụng vic c giao, giỳp cho hot ng ca i ngy mt phỏt trin c v b rng v chiu sõu IV/ i tng nghiờn cu - i viờn Khi 4- - i ng cỏn b Ban ch huy liờn i, chi i - Giỏo viờn tng ph trỏch i - i ng GVCN ( giỏo viờn ph trỏch cỏc chi i ) V/ Nhim v nghiờn cu Tìm hiểu đánh giá thực trạng cỏc hot ng công tác Đội tr-ờng Tiểu học ti ny trung nghiờn cu v" Mt s k nng thc hnh nghi thc i liờn i trng Tiu hc ca liờn i v a mt s phng phỏp thc hnh nghi thc i phự hp vi hc sinh tiu hc chng trỡnh rốn luyn i viờn VI/ Phm vi v k hoch nghiờn cu ti trung nghiờn cu vic thc hnh k nng nghi thc i, i tng nghiờn cu l i ng cỏn b lp, i viờn liờn chi i thuc lp v lp Thi gian bt u t thỏng 5/ 2014 thỏng 4/ 2015 VII/ Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp quan sỏt: L phng phỏp thu thp thụng tin v cỏc em thuc BCH cỏc chi i t lp n lp bng cỏch tri giỏc trc tip cỏc nhõn t khỏc cú liờn quan Kt qu t chc hi thi nghi thc i cụng nhn chi i mnh Phng phỏp iu tra: L phng phỏp thu thp cỏc s kin trờn c s s tr li bng bn ca cỏc em i viờn v vic tham gia cụng tỏc i qua s hng dn ca BCH chi i, liờn i Phng phỏp tng hp ti liu: L phng phỏp tỡm hiu nhng ngi i trc ó liờn quan n ti nh th no? ó gii quyt nh th no? Liờn quan n õu Phng phỏp tng kt kinh nghim: L phng phỏp kt hp lý lun vi thc tin ti trng, em lý lun phõn tớch kinh nghim ca thc tin ri t nhng phõn tớch ú rỳt kt lun nhng bi hc thnh cụng v tht bi, nhng phỏt hin mi v phỏt trin hon thin II/ PHN TH HAI : NI DUNG SNG KIN KINH NGHIM thc hin tt yờu cu i viờn v thc hnh thnh tho cỏc k nng nghi thc i, trc ht chỳng ta phi hiu Khỏi nim, ý ngha vai trũ ca nghi thc i thiu niờn tin phong H Chớ Minh Khỏi nim v nghi thc i TNTP H Chớ Minh Nghi thc i TNTP H Chớ Minh l mt phng tin giỏo dc ca i c trng ca nghi thc i l nú c th hin thụng qua cỏc biu trng, ngụn ng, li núi v cỏc nghi l, th tc giỏo dc i viờn Trong cỏc nghi l, th tc hng ngy v cỏc ngy hot ng quy mụ, chớnh thc ca i, nghi thc i c thc hin thng xuyờn, nghiờm tỳc Trong mi hot ng rốn luyn ca i nghi thc to thnh thúi quen, n np tt cho i viờn t chc i Gúp phn khng nh vai trũ ca t chc i s nghip giỏo dc Nghi thc i ngy cng hon thin cựng vi s phỏt trin ca t chc i phự hp vi iu kin kinh t xó hi ca t nc v ỏp ng nhng nhu cu ca i viờn í ngha, vai trũ ca nghi thc i TNTP H Chớ Minh Nghi thc i l mt hot ng giỏo dc c trng cho i TNTP H Chớ Minh Thụng qua hot ng ny, t chc i c cng c, phỏt trin v khng nh v trớ, vai trũ ca mỡnh vi xó hi Nghi thc i nhm giỏo dc ton din cho cỏc em i viờn m trc ht l giỏo dc ý thc t chc k lut, tinh thn trỏch nhim trc th, to nờn tỡnh cm gn bú, on kt, thng yờu giỳp ln cựng tin b.Hot ng nghi thc i giỳp cỏc em cú th lc cng trỏng, kho mnh, nhanh nhn, thỏo vỏt Gúp phn to nờn v p cho ngi i viờn, p li núi v p hnh ng Hot ng nghi thc i tt s to thnh thúi quen, n np tt sinh hot hng ngy cho th v cỏ nhõn i viờn nh: Nghiờm tỳc thc hin cỏc nghi l, trang phc p, gn gng, sch s, t giỏc vo lp ỳng gi, trt t, v sinh ngn np cú c nhng i viờn kho mnh, thỏo vỏt nhanh nhn, gn gng, cú ý thc t chc k lut, cú tinh thn trỏch nhim v bit on kt yờu thng giỳp ln Vn t õy l i viờn cn phi cú k nng K nng l yu t quyt nh n s thnh cụng ca vic thc hin ỳng, thnh tho Nghi thc i thiu niờn tin phong H Chớ Minh I/ Thc trng ca vic rốn luyn k nng thc hnh nghi thc i Liờn i trng Tiu hc hin Thc trng L mt giỏo viờn tng ph trỏch i ó cú nhiu nm cụng tỏc cỏc hot ng ca i Bn thõn tụi thy rng i vi cỏc trng Tiu hc ln thnh ph cỏc chng trỡnh rốn luyn i viờn ú cú thc hnh nghi thc i cng ó c trin khai nhng cha ng u Hc sinh cú y cỏc kin thc thc hin tt cỏc yờu cu ca Nghi thc i cũn hn ch Cú nhiu trng c bit l cỏc trng xa trung tõm, iu kin sinh hot , t chc cỏc hot ng ca i cũn b hn ch, cú mt s liờn i nghi thc i v k nng thc hnh nghi thc cha c trin khai tt i vi trng thc ti l mt trng ó t chun quc gia, vi b dy truyn thng dy, hc v cỏc hot ng b ni nh: ngh, th dc th thao v c bit l phong tro hot ng i Nhiu nm lin liờn i ó gi vng danh hiu Liờn i vng mnh cp Qun v Thnh ph Song thc t cho thy t chc i nh trng ó hot ng tt, nhng t c nh ỳng yờu cu ca iu l i TNTP H Chớ Minh, thc hin thnh tho nghi thc i l mt nhng ni dung quan trng nht chng trỡnh rốn luyn i viờn T ú ó l mt ht sc nan gii, c bit l t chc cỏc hot ng cho thiu nhi nh trng Mi tun ch cú th b trớ c 01 bui hot ng i lng ghộp vo chng trỡnh GDNGLL nờn cht lng cỏc bui hot ng cha tht s cao Mun thc hin tt cỏc ng tỏc v Nghi thc i, khụng th khụng nghiờn cu k v Nghi thc i v phng phỏp luyn v Nghi thc i, c bit l bin phỏp rốn luyn k nng thc hnh Nghi thc i cho i viờn t chc tt vic ny, cỏc giỏo viờn TPT i cn cú ti liu cung cp nhng kin thc lớ thuyt v cỏc ng tỏc thc hnh Nghi thc i, v cỏc bin phỏp c th cho tng ng tỏc, t chc hun thng xuyờn cho i ng cỏn b Ban ch huy i T chc hi thi Nghi thc i cụng nhn chi i mnh Vi tinh thn v ý thc bự lp nhng thiu ht trờn, bn thõn tụi mnh dn a sỏng kin ny vi hy vng gúp ý kin cho vic hng dn thc hin k nng Nghi thc i trng tiu hc t kt qu cao ng thi mi i viờn s nm c cỏc k nng thc hnh Nghi thc i mt cỏch thnh tho v chớnh xỏc nht, gúp phn nõng cao cht lng cỏc hot ng i trng hc núi chung, v trng tiu hc ng Trn Cụn B núi riờng Nhng hn ch khú khn v vic thc hnh nghi thc i ca hc sinh: Trong nhng nm gn õy phong trao hot ụng i v thc hnh Nghi thc i TNTP H Chớ Minh ó v ang c cỏc nh trng quan tõm v a vo cỏc hot ng ngoi khoỏ, nhiờn ch mi dung li cỏc trng Trung hc c s v mt s ớt trng Tiu hc t chc c thng xuyờn cỏc cuc thi v Nghi thc i Song qua thc t ti nh trng tụi nhn thy rng: Thụng qua vic rốn luyn v t chc c cỏc cuc thi Nghi thc phn ln cỏc i viờn ó nm c nhng yờu cu i viờn , nhiờn vic trỡ rốn luyn k nng Nghi thc i thỡ t kt qu cha cao Giỏo viờn TPT phn ln l t tỡm tũi, nghiờn cu ti liu, t ngh, t lm; Ban ch huy Liờn i thiu n nh, thay i theo tng nm nờn gp rt nhiu khú khn cụng tỏc bi dng cỏn b ch huy mang tớnh cht lõu di Hc sinh phn ln l cỏc em hc sinh cũn e dố nhỳt nhỏt, cha phỏt huy c tớnh t qun, cha ch ng tham gia cỏc hot ng ca i c bit l rt nhiu em cha thc hin c cỏc k nng thc hnh nghi thc i TNTP H Chớ Minh C th da vo kt qu kim tra ca ton Liờn i nh sau: KT QU Tng s i viờn 227 Gii Khỏ Trung bỡnh SL % SL % SL % 35 15,4% 50 22% 142 62,5% Chớnh vỡ vy m cỏc t kim tra v chuyờn hiu Nghi thc i ca cỏc nm hc trc cht lng cha c nh mong mun Sau nhng nm lm GV -TPT i tụi ó tỡm tũi nghiờn cu v ó tỡm c gii phỏp khc phc tỡnh trng trờn Vic thc hnh ỳng Nghi thc i cú mt v trớ rt quan trng cỏc hot ng ngoi gi lờn lp Song vic luyn Nghi thc i cho i viờn khụng phi l d Qua thc t cho thy vic dy Nghi thc i hin trng Tiu hc cũn tn ti nhng thun li v khú khn sau: a Thun li: V phớa GV-TPT: Bn thõn tụi nhn thc y v vai trũ ca ngi GVTPT v v chng trỡnh rốn luyn Nghi thc i, thy c vic dy thc hnh Nghi thc i l mt nhim v ht sc khú khn, m bn thõn mi GV- TPT cn phi c gng nhiu mi lm c V phớa hc sinh: Hu ht cỏc em u ngoan, cú ý thc chp hnh k lut Cú c gng luyn thc hnh cỏc ng tỏc v Nghi thc i t kt qu cao 10 V cỏc thun li khỏc: C s vt cht phc v cho cụng tỏc i ca nh trng hin tng i y Nh trng ó cú phũng truyn thng i, cú trng, loa mỏy, nh th cht c bit s quan tõm ca Ban giỏm hiu, cỏc ng giỏo viờn ch nhim ( l ph trỏch cỏc Chi i) ca trng u tham gia nhit tỡnh quan tõm n cỏc phong tro hot ng i b Khú khn: Bờn cnh nhng thun li nh ó nờu trờn, thỡ vic rốn k nng thc hnh Nghi thc i cho i viờn cũn tn ti nhiu khú khn: * V hc sinh: + Hc sinh tiu hc cũn nh, sc chỳ ý trung cha cao, mt khỏc thi lng luyn Nghi thc i thỡ cú hn ch, vỡ th cỏc bui luyn , GV-TPT cng khụng cú thi gian quan tõm n tng i viờn, rốn k nng ch yu trung vo cỏn b BCH Liờn chi i, sau ú v trin khai ti chi i + Cỏc hc v rốn luyn Nghi thc i ch yu l luyn ngoi gi hc cựng cỏc giỏo viờn ph trỏch chi i * V Giỏo viờn Tng ph trỏch i: + Vic dy thc hnh Nghi thc i ũi hi ngi GV-TPT i phi cú chuyờn mụn cng nh ti ngh s phm Trong thc t khụng phi mi GV-TPT u cú nng lc, nghip v chuyờn sõu iu ú ũi hi bn thõn tụi l GV-TPT cn t hc, t bi dng nng lc nghip v chuyờn mụn ca mỡnh, cú th lm tt nhim v c giao v nõng cao cht lng thc hnh nghi thc i nh trng Cỏc gii phỏp c th: 2.1 Gii phỏp hng dn thc hnh nghi thc i ca GV- TPT i thc hin thnh cụng cụng tỏc rốn k nng thc hnh nghi thc i cho thiu niờn thỡ ũi hi ngi GV TPT ụ cn phi cú cỏc yu t sau: + Th nht: GV- TPT i phi cú phm cht o c tt, cú lp trng t tng vng vng 11 + Th hai: GV- TPT i l ngi cú tm lũng yờu tr, say sa vi ngh nghip, a thớch hot ng chớnh tr xó hi + Th ba: GV- TPT i phi cú nng lc s phm vng vng + Th t: GV- TPT i phi cú nng lc v t chc v ch o cỏc hot ng i + Th nm: GV - TPT i phi nm vng nghip v v phng phỏp cụng tỏc i Nh vy, yu t c trng cho nng lc v phm cht ca ngi GV - TPT i l nhng ũi hi khỏch quan ca cụng tỏc i thiu niờn tin phong H Chớ Minh v phong tro Thiu nhi nhng iu kin mi ca cỏch mng Vit Nam cú th hng dn cho i viờn v nghi thc i, ngi ph trỏch i nht thit phi l ngi thnh thc v gii nghi thc i Bn thõn cn c o to, cú trỡnh s phm v kh nng tip cn vi i tng Thiu nhi, yờu quý Thiu nhi v thớch lm vic vi Thiu nhi ng thi hng dn nghi thc i cho cỏc em Thiu nhi cỏc tui khỏc ph trỏch i khụng c núng vi, phi cú thỏi ụn tn, ho nhó, vui v nhng dt khoỏt Nghi thc i phi c thc hin theo quy trỡnh t thp n cao, t n gin n phc Phi hng dn cho cỏc em nhn thc c ý ngha , tm quan trng v biu trng ca nghi thc i, cỏc k nng c bn ca ngi i viờn ri mi chuyn sang cỏc ng tỏc phi hp phc ca cỏ nhõn v th hc v thc hin nghi thc i cú hiu qu tt nht, GV- TPT i nhc i viờn phi thc hin cỏc yờu cu sau: + Phi cú thỏi ỳng n, nghiờm tỳc v kiờn trỡ + Phi cú trang phc cỏ nhõn gn gng chun mc + Phi trung chỳ ý ghi chộp v nghe lnh ca ngi ch huy + Khi thc hin ng tỏc phi nhanh nhn, dt khoỏt, rừ rng theo khu lnh v s hng dn ca ngi ch huy 12 Trc ht yờu cu hc sinh nm c ni dung yờu cu ca ngi i viờn ú l: Thuc v hỏt ỳng Quc ca, i ca v mt s bi hỏt truyn thng; Tht khn, thỏo khn qung ; Cho kiu i viờn i thiu niờn Tin phong H Chớ Minh; Cm c, ging c, vỏc c, kộo c; Hụ - ỏp khu hiu i; Thc hin cỏc ng tỏc cỏ nhõn ti ch, di ng, cỏc ng tỏc i hỡnh i ng v Nghi l ca i; Bit bi trng qui nh.( i vi mc ny khụng yờu cu 100% i viờn hc sinh Tiu hc ỏnh c bi trng,ch yu l cỏc em tham gia vo cỏc di nghi l) + GV-TPT núi ý ngha ca tng yờu cu, ng thi lm mu ng tỏc v hng dn hc sinh thc hin bng phng phỏp ngn gn, d hiu nht + Hc sinh quan sỏt tng bc ca tng ng tỏc n tng th ca tng ng tỏc + Giỏo viờn hi: ng tỏc ny c thc hin nh th no? + Hc sinh mụ t v thc hin li + Giỏo viờn theo dừi un nn sa sai Vớ d : Giỏo viờn hng dn hc sinh ng tỏc cho kiu i viờn Thiu niờn tin phong H Chớ Minh Trc ht giỏo viờn phi núi cho hc sinh hiu rng: Tay gi lờn u biu hin i viờn luụn t li ớch ca T quc v th trờn ht, ngún tay khộp kớn tng trng cho mng non mc thng, cỏnh tay hng trc tng trng luụn Sn sng hnh ng theo khu hiu ca i v ch cho eo Khn qung v Huy hiu i Sau ú giỏo viờn hng dn c th ng tỏc Cho nh sau: - i viờn thc hin ng tỏc Cho t th nghiờm, mt hng v phớa cho, cho bng tay phi , cỏc ngún tay khộp kớn, cỏc ngún tay cao quỏ nh u, 13 bn tay cỏch thu trỏi khong cm Bn tay thng vi cỏnh tay di, khuu tay chch phớa trc, cỏnh tay trờn to vi thõn ngi mt gúc khong 130 a tay lờn cho v a xung theo ng ngn nht - GV dựng phng phỏp thuyt trỡnh kt hp vi trc quan hng dn hc sinh Khi núi n ng tỏc no GV thc hin ng tỏc ú, lm nh vy hc sinh s d hiu v thc hin tt hn Sau ú cho hc sinh thc hin luyn nhiu ln bng phng phỏp chia nhúm, cỏ nhõn, t kim tra ỏnh giỏ gia cỏc t vi Kinh nghim cho thy rng hng dn ng tỏc no thỡ phi hng dn k v cho hc sinh luyn nhiu ln thỡ cỏc em s ghi nh tt hn v thc hin tt hn ng tỏc ú Vi cỏc ng tỏc tip theo nh: Tht, thỏo khn Cm c, ging c, vỏc c, kộo c Cỏc ng tỏc ti ch v di ng GV cng dựng phng phỏp hng dn tng t nh ng tỏc Cho kiu i viờn ( thuyt trỡnh kt hp trc quan) 2.2 Tp luyn kt hp phỏt huy tớnh t qun ca BCH Liờn i Trc ht phi chn c i ng BCH Liờn i khong n 11 em, l nhng i viờn tiờu biu, cú tỏc phong nhanh nhn, chng chc, cú nng lc t chc v kh nng núi trc ỏm ụng, bit hụ khu lnh to rừ rng cú ng lnh, d lnh, bit chn a hỡnh, v trớ hp i ng ch huy Liờn i phi c hun c bn trc, phi thc hin thnh tho yờu cu i viờn cú th giỳp Tng ph trỏch i luyn cho cỏc Chi i v kốm cỏc i viờn yu + GV chia Liờn i thnh 11 Chi i v mi Chi i c mt thnh viờn BCH Liờn i n kốm v hng dn Chi i luyn c T chc kim tra ỏnh giỏ vic thc hin yờu cu i viờn thụng qua hi thi nghi thc i õy l mt bui sinh hot i kt hp hot ng ngoi khoỏ va mang tớnh kim tra ỏnh giỏ cỏc bi hc nghi thc i va mang tớnh giỏo dc cao Kt 14 qu ca cuc thi chớnh l kt qu ỏnh giỏ xp loi i viờn chng trỡnh rốn luyn i viờn Bi l hc nghi thc i m khụng c thc hnh thỡ i viờn s khụng hiu ht c ý ngha, vai trũ ca nghi thc i vi cụng tỏc i ng thi cỏc em c thc hin c yờu cu i viờn theo mt h thng T ú mi i viờn cú th ỏp dng c nhng ni dung ó bit vo cỏc ni dung khỏc nh sinh hot nhi ng, xp hng t chc cỏc hot ng, thc hnh nghi l cho c u tun II/ HIU QU SNG KIN KINH NGHIM i vi liờn i v i viờn Trong quỏ trỡnh t chc cỏc hot ng ngoi gi lờn lp i ph trỏch nh: Tp th dc, mỳa hỏt th gia gi, t chc l cho c u tun, t chc hi thi Nghi thc i cụng nhn chi i vng mnh kim tra , cụng nhn cỏc chuyờn hiu chng trỡnh rốn luyn i viờn v chng trỡnh d b i viờn Nh s dng nhng bin phỏp rốn luyn k nng thc hnh nghi thc i trờn m kt qu thc hin cỏc hot ng i t c nh sau: Hot ng th dc, mỳa hỏt gia gỡ chi: 100% i viờn, nhi ng bit hp i hỡnh hnh dc, hng ngang, vũng trũn nhanh, khong cỏch u v ỳng quy nh Giỳp cho vic trung i hỡnh cỏc bui cho c u tun, th dc, mỳa hỏt th m bo thi gian, i hỡnh u v p -100% i viờn hỏt ỳng Quc ca, i ca v thc hin tt cỏc ng tỏc v Nghi thc i nghi l cho c u tun - 100% Chi i thc hnh thnh tho cỏc ng tỏc v Nghi thc i - Trong hi thi Nghi thc i TNTP H Chớ Minh kt qu t c nh sau: 15 Tng s KT QU i viờn 227 Gii Khỏ Trung bỡnh SL % SL % SL % 112 49,3% 66 29,2% 49 21,5% Qua kt qu ca hi thi bng trờn, ta thy i viờn, thc hnh k nng Nghi thc i t khỏ, gii chim 78,5% i viờn t mc trung bỡnh ch chim 21,5% i vi giỏo viờn ch nhim - Mi giỏo viờn ch nhim l mt giỏo viờn ph trỏch chi i nờn cỏc giỏo viờn ph trỏch chi i ó phỏt huy c vai trũ trỏch nhim vic hng dn , rốn luyn k nng cho cỏc em i viờn - 100% cỏc chi i tham gia thi nghi thc i u t kt qu Trong ú cú nhiu chi i t xut sc III/ KT LUN- KHUYN NGH Bi hc kinh nghim Sỏng kin kinh nghim v Mt s gii phỏp thc hnh k nng Nghi thc i Thiu niờn tin phong H Chớ Minh trng Tiu hc l mt c gng ca bn thõn tụi th hin s i mi v phng phỏp t chc hot ng i nh trng Vic tin hnh giỏo dc bng Nghi thc i ũi hi phi cú tớnh thuyt phc cao, tớnh nghiờm tỳc, tớnh chớnh xỏc v thng nht Cú nh vy mi lm cho Nghi thc i tr thnh nhu cu thc s ca mi i viờn, Nhi ng v th i 16 Sỏng kin ny tụi mun i sõu phõn tớch cỏc gi phỏp thc hnh k nng Nghi thc i lm c s lớ lun cho vic dng cỏc bin phỏp lm nõng cao k nng thc hnh Nghi thc i cho hc sinh Kt lun T vic tỡm hiu nhng yờu cu v ni dung thc hnh Nghi thc i cn cú ca hc sinh v t thc tin lm cụng tỏc Tng ph trỏch i, tụi ó xut mt s bin phỏp rốn k nng thc hnh Nghi thc i cho hc sinh Tiu hc Cỏc k nng c bn bao gm: K nng tỡm hiu ni dung v Nghi thc i; K nng quan sỏt, mụ t v thc hin cỏc ng tỏc theo mu; K nng thc hnh cỏc ng tỏc Nghi thc i; K nng thc hnh Nghi thc i cho cỏn b ch huy i Cỏc k nng ny c xõy dng trờn c s m bo mc tiờu, yờu cu v thc hin Nghi thc i Mt s xut, khuyn ngh Trong nhiu nm lin lm GV TPT i ti nh trng bn thõn tụi ó hiu c ý ngha v tm quan trng ca nghi thc i Thiu niờn tin phong H Chớ Minh ng thi bit rng t chc i l t chc Giỏo dc khụng th thiu c cỏc nh trng Vỡ vy tụi xin c a mt s kin ngh nh sau: + To iu kin nhiu hn v thi gian i viờn c tham gia cỏc hot ng ca i, b trớ cỏc bui sinh hot riờng tỡm hiu v truyn thng i v c hc nghi thc i Thiu niờn tin phong H Chớ Minh + Trong quỏ trỡnh thc hin sỏng kin ny, mc dự ó c gng song khụng trỏnh thiu sút Mong quý cp lónh o, cỏc giỏo viờn ch nhim v cỏc bn ng nghip cựng gúp ý tụi hon thin sỏng kin ny.Tụi hy vng rng, sỏng kin ny s gúp phn khụng nh vo vic t chc cỏc hot ng i núi chung v vic rốn luyn k nng thc hnh Nghi thc i núi riờng ng thi nú cú th 17 l ti liu tham kho b ớch cho cỏc GV- TPT i quỏ trỡnh t chc hot ng i Xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 07 thỏng nm 2015 Ngi thc hin 18 III/ PHN TH BA PH LC 1.Ti liu tham kho - iu l v hng dn thc hin iu l i TNTP H Chớ Minh - Nghi thc v hng dn thc hin nghi thc i Thiu niờn tin phong H Chớ Minh - Cun sỏch Cm nang ngi ph trỏch ( Nh xut bn Kim ng) - Chuyờn Chng trỡnh rốn luyn i viờn Cm t vit tt - Thiu niờn tin phong : TNTP - Ban ch huy : BCH - Giỏo viờn Tng Ph trỏch: TPT 19 XC NHN CA HI NG KHOA HC NH TRNG 20 MT S HèNH NH V CC HOT NG NGHI THC I CA LIấN I 21 22 23 24 25 ... thực trạng cỏc hot ng công tác Đội tr-ờng Tiểu học ti ny trung nghi n cu v" Mt s k nng thc hnh nghi thc i liờn i trng Tiu hc ca liờn i v a mt s phng phỏp thc hnh nghi thc i phự hp vi hc sinh... ca i, nghi thc i c thc hin thng xuyờn, nghi m tỳc Trong mi hot ng rốn luyn ca i nghi thc to thnh thúi quen, n np tt cho i viờn t chc i Gúp phn khng nh vai trũ ca t chc i s nghip giỏo dc Nghi thc... Chớ Minh Nghi thc i TNTP H Chớ Minh l mt phng tin giỏo dc ca i c trng ca nghi thc i l nú c th hin thụng qua cỏc biu trng, ngụn ng, li núi v cỏc nghi l, th tc giỏo dc i viờn Trong cỏc nghi l,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học , Một số kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học ,

Hình ảnh liên quan

Qua kết quả của hội thi ở bảng trờn, ta thấy Đội viờn, thực hành kĩ năng Nghi thức  Đội  đạt  khỏ,  giỏi  chiếm  78,5% - Một số kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học

ua.

kết quả của hội thi ở bảng trờn, ta thấy Đội viờn, thực hành kĩ năng Nghi thức Đội đạt khỏ, giỏi chiếm 78,5% Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan