0

de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 9 de 10

7 80 0
  • de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 9   de 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:23

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND HUYỆN HOÀI NHƠN PHÒNG GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Tiếng Anh Ngày thi: 22 / 12 / 2014 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: ………………………………… Giám thị Giám thị Mã phách Họ tên: Lớp: SBD: …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Điểm Điểm chữ Giám khảo Giám khảo Mã phách ghi lại ĐỀ I Choose the best answer to complete the sentences (2pts) I am interested in learning English and I want _an extensive course of English A to come B to attend C to get D to have It’s nice to see you again We _each other for a long time A don’t see B didn’t see C haven’t seen D won’t see I spend most of time _on the Net because I don’t know which website is useful for me A wander B to wander C wandered D wandering Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work, _? A doesn’t she B aren’t they C don’t they D didn’t she Traditionally, the Ao Dai _by both men and women A wore B has been worn C is worn D was worn She asked me how I _English in the future A will use B would use C used D can use She is going to Ha Noi next week She will stay there _the beginning of April A till B in C at D on It was a beautiful day, _ we decided to go for a picnic A so B because C or D but II Choose the best answer to complete the passage (2pts) Some people learn English easily Other people have trouble learning English There are several ways to make learning English a little (1) _ and more interesting The first step is to feel positive about learning English If you believe that you can learn, you will learn You not to have to understand (2) _ all at once It’s natural to make mistakes when you learn something new We can learn (3) _ our mistakes The (4) _ step is to practice your English For example, write in a journal, or diary everyday You will get used to (5) _ in English, and you will feel comfortable expressing your ideas in English After several weeks, you will see that your writing is improving In addition, you must speak English everyday You can (6) _ with your classmates outside class The third step is to keep a record of your language learning After (7) _ lesson, think about what you did It is (8) _ to practice everyday and make a record of your achievements A easy B difficult C boring D easier A anything B nothing C everything D something A by B from C with D in A first B second C third D fourth A writing B reading C listening D speaking VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A play B improve C make D practice A some B each C all D a few A necessary B unnecessary C useless D unimportant III Read the passage and choose the best answer (2pts) One of the main sources for the spreading of news and events throughout the world is the newspaper The purpose of newspapers is to inform the public of political, social, economic and entertainment happenings, among other things Generally, there are three types of newspaper: daily newspapers, weekly newspapers, and special newspapers Daily newspapers have at least one edition every weekday Most dailies also have a weekend edition Daily newspapers often have sections for news, sports, arts and entertainment, business, and classified advertising Weekly newspapers are printed once a week and cover news of interest to readers in a smaller area than that of a daily paper They focus on local happenings rather than national or international events What is the passage about? A entertainment B news and events C newspapers D sports and arts How many types of newspapers are mentioned? A One B Two C Three D Four How often are weekly newspapers printed? A once a week B twice a week C once a day D every weekday Which sentence is NOT true? A Both daily newspapers and weekly newspapers cover news B Daily newspapers focus on local happenings rather than national or international events C Daily newspapers are printed at least one Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 10 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 45 phút A/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm): I/ Hãy điền vào bảng đáp án bên ứng với câu trả lời em cho nhất: (3,0 điểm) Câu 1: Hãy chọn cách phân loại mạng máy tính mà em biết: A Phân loại theo phạm vi địa lí: Mạng LAN mạng WAN B Phân loại theo khu vực: Mạng thành phố mạng nông thôn C Phân loại theo môi trường truyền dẫn: Mạng có dây mạng không dây D Phân loại theo câu A câu C Câu 2: Mạng máy tính không dây ưu việt mạng có dây vì? A Có thể kết nối số lượng không hạn chế máy tính B Không cần thêm thiết bị đặc biệt khác dây cáp mạng C Không bị ràng buộc D Không bị ảnh hưởng môi trường truyền tín hiệu Câu 3: Mạng máy tính mạng máy tính WAN? A Mạng máy tính cửa hàng Game Online, Café Internet B Mạng máy tính dùng chung gia đình C Mạng máy tính kết nối máy ATM chi nhánh ngân hàng D Mạng máy tính phòng máy nhà trường Câu 4: Dịch vụ dịch vụ Internet? Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A Tra cứu thông tin Web (dịch vụ web).B Chuyển phát nhanh C Thư điện tử D Quảng cáo, bán hàng mạng Câu 5:Trong dịch vụ đây, dịch vụ phải cần có thêm trang thiết bị sử dụng Internet: A Khai thác thông tin Web (dịch vụ web) B Tìm kiếm thông tin Internet C Thư điện tử D Hội thảo trực tuyến Câu 6: Em truy cập Internet để biết thông tin loại máy tính giá chúng có cửa hàng Như em sử dụng dịch vụ nào? A Dịch vụ tra cứu thông tin Internet B Dịch vụ trò chuyện trực tuyến C Dịch vụ thư điện tử D Dịch vụ truyền tệp Câu 7: Phần mềm sử dụng để truy cập trang web khai thác tài nguyên Internet gọi là: A Trình đọc web B Trình duyệt web C Trình mở web D Trình soạn thảo web Câu 8: Trong phần mềm đây, phần mềm trình duyệt web? A Internet Explorer B Mozilla Firefox C Windows Explorer D Google Chrome Câu 9: Website cung cấp công cụ tìm kiếm trang web nội website đó? A http://www.google.com.vn B http://www.yahoo.com C http://www.search.com D http://www.vietnam.net Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 10: Trong số địa đây, địa địa thư điện tử? A khoi9.hn@moet.edu.vn C mail.google.com B www.yahoo.com D www.vnexpress.net Câu 11: Với thư điện tử, em đính kèm thông tin thuộc dạng nào? A Văn hình ảnh B Văn âm C Văn phim D Văn bản, hình ảnh, âm phim Câu 12: Trong cách sau, cách tốt để biết địa thư điện tử bạn em, em bạn em trao đổi thư điện tử với A Tìm dang bạ địa hệ thống thư điện tử B Thử địa thư điện tử C Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm Internet D Gọi điện thoại cho bạn để hỏi II/ Hãy điền vào cột “Kết quả” ý nối cột “Hoạt động” ứng với cột “Sử dụng dịch vụ”: (1,0 điểm) Hoạt động Sử dụng dịch vụ Kết Chat với bạn em nước a/ Tìm kiếm thông tin 1+………… web 2+………… Gửi thư điện tử cho bạn b/ Khai thác thông tin 3+………… web Tra cứu điểm thi học sinh giỏi trang web Phòng giáo dục & đào tạo c/ Trò chuyện trực tuyến 4+………… Hoài Nhơn (chat) Tìm tất trang web có thông tin d/ Thư điện tử liên quan e/ Thương mại điện tử III/ Hãy điền vào chỗ trống từ hay cụm từ thiếu để câu hoàn chỉnh (1,0 điểm) Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ a/ Người gửi truy cập trang web cung cấp (1)…………………………… đăng nhập vào (2)……………… ………… b/ Hạn chế việc (3)………………………không cần thiết không nên chạy (4)……………………… tải từ Internet chép từ máy khác chưa đủ tin cậy B/ TỰ LUẬN :(5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Virus máy tính gì? Virus máy tính hoàn toàn giống virus sinh học, hay sai ? Câu : (3 điểm) a/ Nguyên tắc chung để phòng tránh virus gì? Hãy trình bày cách phòng tránh virus? b/ Bạn Long cài phần mềm quét diệt virus Kaspersky lên máy tính sử dụng phần mềm để diệt virus Long cho lo lắng virus lây lan vào máy tính minh Theo em, ý kiến bạn Long hay sai cho biết lý do? Câu : (1 điểm) Tại cần bảo vệ thông tin có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng internet? Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm) I/ Mỗi câu đúng: 0.25 điểm x 12 câu =3.0 điểm Bản điền đáp án Câu 10 11 12 Đáp án D C C B D A B C D A D A + a; II/ Mỗi ý nối được: 0.25 điểm x ý =1.0 điểm + c; + d; + b; III/ Mỗi cụm từ điền được: 0.25 điểm x cụm từ =1.0 điểm a/ (1): dịch vụ thư điện tử b/ (3): chép (2): hộp thư điện tử (4): chương trình B/ TỰ LUẬN (5 điểm) TT Câu 1 Đáp án Điểm Virus máy tính (gọi tắt virus) chương trình hay đoạn chương trình có khả tự nhân hay chép từ đối tượng bị lây nhiễm sang 0.75 đối tượng khác đối tượng bị lây nhiễm (vật mang virus) kích hoạt Sai, virus máy tính khác với virus sinh học 0.25 Ghi Có thể có khái niệm tương tự Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ - Nguyễn tắt chung để phòng tránh virus là: Luôn cảnh giác ngăn chặn virus đường lây lan chúng 0.5 a/ - Các cách phòng tránh virus: + Hạn chế việc chép không cần thiết không chạy chương trình tải từ internet chép từ 0.25 máy khác chưa đủ tin + Không mở tệp gửi kèm thư điện tử có nghi ngờ nguồn gốc hay nội dung thư 0.25 + Không truy cập trang web có nội dung không lành mạnh Các cách phòng tránh virus trình bày tương tự, có ý (không cần nguyên bản) 0.25 + Thường xuyên cập nhật sửa ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THCS Hoàng Văn Thụ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – TIẾNG ANH - Năm học: 2013 – 2014 ĐỀ SỐ Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) A PHONETICS (2ms) Chọn từ có cách phát âm khác với từ lại: A east B seat C great D meat A picture B village C river D find A parent B ten C when D entrance A practiced B learned C asked D watched B VOCABULARY - STRUCTURE (4ms) I Chọn đáp án (2ms) They often go to that to pray A shrine B hostel C market D hotel I’m looking to hearing from you soon A for B forward C after D at I wish I on the sunny beach now A am B would be C be D were They have many well- teachers there A qualify B qualification C qualified D quality We were tired, we went to bed before 9p.m A so B because C but D and Hoa she wanted to be a teacher of English A say B said C says D saying I have known her………………………………………… … I came to Hue A since B when C while D until I asked them……………………………… they passed their exam A if B when C whether II Tìm lỗi sai câu (2ms) We will wait until you will finish your work A B C D D Both A & C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí She asked to me that she would sell that car the following day A B C D These questions are quite easy, so he answered them exact A B C D My sister likes collecting stamps She is a stamp collection A B C D C READING (2ms) Chọn từ thích hợp điền vào đoạn văn: Television is the most popular mean of entertainment (1)…………… the American household People of all ages use this medium to entertain(2)………………… for an average of four hours a day Thus, television has (3)………… a tremendous influence on its viewers, especially (4)…………, Scientists now say that children can be adversely affected by(5)………… television too much This is due to the fact (6)………… they participate less in physical activities, spend less (7)………… on reading and studying, and see a world of violence that (8)…………affect their own thinking of security A in B at C of D on A himself B ourselves C themselves D yourselves A brought B taken C had D made A boys B girls C children D old men A buying B watching C hearing D looking A which B that C for which D for that A time B hours C week D day A.can’t B have to C has to D can D WRITING (2ms) Viết lại câu sau theo gợi ý: Nga went to bed early because she was tired after the trip (so) => Nga ………………………………………………………………………………… He said, “ I will go to Da Lat tomorrow.” => He ……………………………………………………………………………… Mrs White asked him, “ How you go to school?” => Mrs White ……………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí We can’t go out because of the heavy rain (wish) => We ……….………………………………………………………………………… GOOD LUCK TO YOU! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEYS - ENGLISH TEST GRADE A PHONETICS (2ms) (each correct answer gets 0,5 marks) C D A 4.B B VOCABULARY – STRUCTURE I (2ms) (each correct answer gets 0,25 marks) A B D C A B A D II (2ms) (each correct answer gets 0,5 marks) C B D D C READING (2ms) (each correct answer gets 0,25 marks) C C D C B B A D D WRITING (2ms) (each correct answer gets 0,5 marks) Nga was tired after the trip, so she went to bed early He said (that) he would go to Da Lat the following day/ the next day Mrs White asked him how he went to school We wish we could go out SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT Thanh Hóa Năm học 2007-2008 MÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian làm bài : 60 phút; 50 câu trắc nghiệm ( đề thi có 03 trang) Số báo danh: Họ và tên I/ Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 1 đến 8. My home-town is Ho Chi Minh City, the . (1) .city in Vietnam with (2) .4 million people. The city traffic is, therefore, very heavy, .(3) .to the latest statistics, there are over 3 million bicycles, 800.000 motorbikes and about 100.000 cars moving (4) city. Meanwhile the streets are (5) and in poor condition. Worse still, the people's sense of executing the traffic laws is bad. As a consequence, there happen many accidents .(6) .score of people killed and injured everyday. To make the traffic safe end fast, everyone should strictly (7) .the traffic (8) .of the city. Câu 1: A. larger B. the most large C. largest D. The largest. Câu 2: A. on B. of C. above D. over Câu 3: A. according B. as C. about D.surroundings Câu 4: A. surround B. around C. round D. circle Câu 5: A. narrow B. wide C. large D. big Câu 6 : A. causing B. doing C. harming D. decreasing Câu 7: A. order B. ask C. obey D. apply Câu 8: A. rule B. decree C. notes D. regulations II/Xác định từ/cụm từ có gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở thành chính xác. Câu 9: I discovered something interestingly in the store so I got in to buy. A B C D Câu 10: What are you doing, mom? I am listening to the forecast weather on TV. A B C D Câu 11: Stay in bed all day is not good for our health, isn't it? A B C D Câu 12: Ho Chi Minh city is an industry city in the south of Viet Nam. A B C D Câu 13: They were swimming in the ocean when the storm occurs. A B C D III/Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, d) để hoàn thành mỗi câu sau. Câu 14: He was so .that he had an accident. A. careless B. careful C. carefully D. caring Câu 15: Be patient. Don't to learn a foreign language in a week. A. expectation B. expect C. expectant D. expected Câu 16: The hotel is famous for ist .arrenged rooms. A. attractively B. attractive C. attracted D. attraction Mã đề thi : 126 Câu 17: Life here is very .A. peacefully B. peace C. peaceful D. peacefulness Câu 18: Jack London was an American . A. writting B. wrote C. written D. writer Câu 19: Many people become . because of the natural disasters every year. A. homeland B. homesick C. homeless D. homework IV/Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 20 đến 25. My name is Mary and 2 years ago I bought a nice house to live in on my holidays. I work in the museum in London but I love to spend my holidays in the country, in the open air, near the sea.I'm happy to have a house near the sea. It is rather far from London and I usually drive there for 3 hours. It's an old house, about 100 years old, and it's very small but very clean and comfortable. There are 2 bedrooms upstairs but no bathroom . The bathroom is downstairs next to the kitchen and there is a living-room where there is a lovely old fireplace. In the living-room there are 8 very old pictures- portraits of the people who lived in the house many year ago. Some of my friends are afraid of them, they think that these dead people visit the house at night. But I don't think so. I'm never afraid in my house, but always happy. There is a garden in front of the house. The garden goes down to the sea and in spring and summer there are flowers everywhere. Behind my house there are old apple trees and every autumn I have got a lot of nice red apples. I often give them to my friends as birthday present. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I THANH HÓA NĂM HỌC: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP THCS NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian làm 150 phút không kể thời gian giao đêʚ) Đ˒ thi có 01 trang Đề thức Câu (2.0 điểm): Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể người? Câu (2.75 điểm): Em vẽ sơ đồ truyền máu, nêu nguyên tắc đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân? Anh Nam anh Ba tiếp máu cho bệnh nhân Sau xét nghiệm thấy huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? (Biết anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B) Câu (3.0 điểm): Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà đảm nhiệm? Câu (2.5 điểm): Quá trình trao đổi khí phổi tế bào diễn nào? Tại dân tộc vùng núi cao nguyên hàm lượng hêmôglôbin máu họ thường cao so với người sống vùng đồng bằng? Câu (2.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức hấp thụ chất dinh dưỡng? Vì mắc bệnh gan làm giảm khả tiêu hóa? Câu (3.0 điểm): Phản xạ gì? Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? Hiện tượng cụp trinh nữ ta động vào có phải phản xạ không? Hiện tượng có điểm giống khác tượng “khi chạm tay vào lửa ta rụt tay lại”? Câu (1.25 điểm): Trình bày chức tuyến tụy? Tại nói tuyến tụy tuyến pha? Câu (3.0 điểm): Cho biết tâm thất trái lần co bóp đẩy 70 ml máu ngày đêm đẩy 7560 lít máu Thời gian pha dãn chung ½ chu kì tim, thời gian pha co tâm nhĩ 1/3 pha co tâm thất Hỏi: a Số lần mạch đập phút? b Thời gian hoạt động chu kì tim? c Thời gian pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung? -Hết Họ tên thí sinh: ., SBD: Chú ý: Cán b coi thi không giʱi thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2013 – 2014 Môn: SINH HỌC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm Câu Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể người 2.0 - Mọi quan, hệ quan thể người dù có hình dạng , kích thước, 0.5 chức khác cấu tạo tế bào: + Hệ cấu tạo tế bào + Hệ xương cấu tạo tế bào xương - Các tế bào khác hình dạng, kích thước có cấu tạo 0.5 thống Mỗi tế bào hồm thành phần: màng tế bào, chất tế bào, nhân - Thành phần hoá học tế bào không khác gồm: 0.5 + Các hợp chất hữu cơ: P, L, G, axít Nuclêic + Các chất vô cơ: N, C, O, P, Fe, Cu hợp chất vô nước, muối khoáng - Các tế bào chất gian bào thực chức gọi mô, 0.5 nhiều mô hợp thành quan, quan hợp thành hệ quan, hệ quan họp thành thể Câu Em vẽ sơ đồ truyền máu, nêu nguyên tắc đảm bảo an toàn 2.75 truyền máu cho bệnh nhân? Anh Nam anh Ba tiếp máu cho bệnh nhân Sau xét nghiệm thấy huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? (Biết anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B) - Vẽ sơ đồ truyền máu A O O Â B B AB 0.5 AB - Các biện pháp đảm bảo an toàn truyền máu + Phải đảm bảo nguyên tắc truyền máu xem hồng cầu người cho có bị huyết 0.5 tương người nhận gây ngưng kết hay không + Phải xét nghiệm máu người nhận người cho trước truyền máu để 0.5 xác định nhóm máu từ lựa chọn nhóm máu thích hợp tránh tượng ngưng máu gây tử vong + Phải xét nghiệm máu để kiểm tra máu người cho xem có nhiễm HIV/AIDS 0.5 có chứa mầm bệnh nguy hiểm không - Huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba(nhóm máu B) 0.25 Huyết tương bệnh nhân có kháng thể ß (1) - Huyết tương bệnh nhân không làm ngưng kết hồng cầu anh 0.25 Nam(nhóm máu A) Huyết tương bệnh nhân kháng thể α (2) - Từ (1) (2)  Bệnh nhân có nhóm máu A 0.25 Câu Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà 3.0 đảm nhiệm? Chức tim co bóp đẩy máu tuần hoàn mạch đảm nhiệm việc vận chuyển ôxi, cácbonic vận chuyển chất đáp ứng cho hoạt động trao đổi chất tế bào thể Tim hoạt động liên tục, không theo ý muốn người Để thực chức trên, cấu tạo tim có đặc điểm sau: - Cơ cấu tạo tim: loại dày, chắn tạo lực co bóp mạnh đáp ứng với việc đẩy máu từ tim tới động mạch Bên cạnh lực giãn tim lớn tạo sức hút để đưa máu từ tĩnh mạch tim - Bao xung quanh tim màng liên kết mỏng: Mặt màng liên kết có chất dịch nhày giúp tim co bóp tránh www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 1 SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ @ TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 - KHỐI D NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm). Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số .)1(12 24 ++−= mmxxy a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. b) Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác sao cho trục Ox chia tam giác đó thành hai phần có diện tích bằng nhau . Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình lượng giác sau : xxx 2cot22sintan − = Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số thực R :      =+++ =+ 655 4 yx yx Câu 4 (1,0 điểm) Giải phương trình sau : ( ) 1 2 723.2)23.(5 + =−++ x x x Câu 5 (1,0 điểm ) Cho lăng trụ đứng '''. CBAABC có đáy là tam giác vuông tại B, aBCaAB 2, = = , )0(4' > = aaAA . Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B’C . Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số a,b,c dương thỏa mãn điều kiện 2 = + + cba . Tì m giá trị l ớ n nh ấ t c ủ a accbbaS +++++= II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): 10 + = xy và tam giác ABC đều nội tiếp trong đường tròn (C): 0142 22 =++−+ yxyx .Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ điểm C biết đường thẳng AB tạo với (d) một góc bằng 45 0 . Câu 8.a (1,0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : 023 = + − yx . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết điểm A thuộc trục Ox, điểm B thuộc trục Oy, đường thẳng qua AB vuông góc với đường thẳng (d) và diện tích hình vuông ABCD bằng 8 . Câu 9.a (1,0 điểm) Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số khác nhau ? Biết 51 ≤ < ∈ nvàNn . B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy. Hãy viết phương trình chính tắc của Elip (E) biết hai đỉnh của (E) thuộc trục Oy cùng với hai tiêu điểm của (E) tạo thành một hình vuông có diện tích bằng 32. Câu 8.b (1,0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : 02 = − xy và điểm M(1; 4). Viết phương trình đường thẳng ( ) ∆ tạo với đường thẳng (d) một góc bằng 45 0 và cách điểm M(1; 4) một khoảng bằng 20 . Câu 9.b (1,0 điểm) Tính tổng sau đây : ! 2013 ! 2 ! 1 ! 0 2013 2013 2 2013 1 2013 0 2013 AAAA S ++++= www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 2 Hết Họ và tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:………… SỞ GD&ĐT Phú Thọ Trường THPT Việt Trì KỲ KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013-2014 LẦN I ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN - KHỐI D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đáp án gồm: 05 trang I. Hướng dẫn chung 1. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định. 2. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong toàn Hội đồng chấm thi. II. Đáp án – thang điểm Câu Nội dung trình bày Thang điểm I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7,0 điểm Cho hàm số y = x 4 -2mx 2 + m+1 (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2 1,0 điểm m =2 ta được hàm số : y = x 4 -4x 2 + 3. TXĐ : D= R Sự biến thiên : ; lim +∞= ±∞>− y x y’ = 4x 3 - 8x = 4x(x 2 -2); y’= 0 <==> x=0, x= 2± bbt + - + - Hàm số đồng biến mọi x ( ) );2(,0;2 +∞−∈ Hàm số ... http://sachgiai.com/ Câu 10 : Trong số địa đây, địa địa thư điện tử? A khoi9.hn@moet.edu.vn C mail.google.com B www.yahoo.com D www.vnexpress.net Câu 11 : Với thư điện tử, em đính kèm thông tin thuộc dạng... thông tin đưa lên mạng internet? Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm) I/ Mỗi câu đúng: 0.25 điểm x 12 câu =3.0 điểm Bản điền đáp án Câu 10 11 ... dịch vụ”: (1, 0 điểm) Hoạt động Sử dụng dịch vụ Kết Chat với bạn em nước a/ Tìm kiếm thông tin 1+ ………… web 2+………… Gửi thư điện tử cho bạn b/ Khai thác thông tin 3+………… web Tra cứu điểm thi học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 9 de 10,

Hình ảnh liên quan

A. Văn bản và hình ảnh. B. Văn bản và âm thanh. - de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 9   de 10

n.

bản và hình ảnh. B. Văn bản và âm thanh Xem tại trang 3 của tài liệu.