0

Bài 19. Môi trường hoang mạc

21 145 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:50

CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Ti t 21 ế Bài 19 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC : BÀI 19 MOÂI TR NG HOANG M CƯỜ Ạ Xác định vị trí của môi trường hoang mạc trên lược đồ? BÀI 19 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC I/ C I M C A MOÂI TR NG HOANG M C :ĐẶ Đ Ể Ủ ƯỜ Ạ - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc theo 2 chí tuyến và giữa lục địa Á-Âu.  I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC : Nguyên nhân hình thành các hoang mạc ? CHÍ TUYẾN BẮC CHÍ TUYẾN NAM SÂU TRONG LỤC ĐỊA DOØNG BIEÅN LAÏNH BÀI 19 MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC 1. Phân tích : + Nhiệt độ của mùa đông (tháng 1 ), nhiệt độ của mùa hạ (tháng 7 ) + Biên độ nhiệt năm + Lượng mưa + Rút ra đặc điểm khí hậu mỗi đòa điểm. Thảo luận nhóm CC CC YU YU T T HOANG MC I NểNG HOANG MC I NểNG HOANG MC HOANG MC I ễN HO I ễN HO MA MA ễNG ễNG (T1) (T1) MA H MA H (T7) (T7) BIấN BIấN NHIT NHIT NM NM MA MA ễNG ễNG (T1) (T1) MA H MA H (T7 (T7 ) ) BIấN BIấN NHIT NHIT NM NM NHIT NHIT LNG LNG MA MA C C IM IM KH KH HU HU Caực em hoaứn thaứnh baỷng sau: 40 0 C14 0 C 26 0 C -20 0 C 20 0 C 40 0 C Khụng ma 60 mm Khụng ma Rt ớt 5mm - Mựa ụng m, mựa hố rt núng - Biờn nhit nm cao - Lng ma ớt - Mựa ụng rt lnh, mựa hố khụng núng - Biờn nhit nm rt cao - Lng ma ớt BÀI 19 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC I/ C I M C A MOÂI TR NG HOANG M C :ĐẶ Đ Ể Ủ ƯỜ Ạ - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc theo 2 chí tuyến và giữa lục địa Á-Âu.  - Khí hậu hoang mạc rất khô hạn, khắc nghiệt. Biên độ nhiệt năm và biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn. - Hoang mạc đới nóng có mùa đông ấm, mùa hạ rất nóng ; còn hoang mạc đới ôn hoà có mùa đông rất lạnh, mùa hạ không quá nóng. QUAN SÁT HÌNH 19.4 VÀ 19.5 Hãy cho biết các đặc điểm khác của hoang mạc: bề mặt, động thực vât, dân cư? BÀI 19 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC I/ C I M C A MOÂI TR NG HOANG M C :ĐẶ Đ Ể Ủ ƯỜ Ạ - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc theo 2 chí tuyến và giữa lục địa Á-Âu.  - Khí hậu hoang mạc rất khô hạn, khắc nghiệt. Biên độ nhiệt năm và biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn. - Hoang mạc đới nóng có mùa đông ấm, mùa hạ rất nóng ; còn hoang mạc đới ôn hoà có mùa đông rất lạnh, mùa hạ không quá nóng. - Bề mặt hoang mạc là sỏi đá hay là những cồn cát bao phủ. - Động thực vật cằn cỗi, thưa thớt, và rất hiếm. - Dân cư chỉ tập trung ở các ốc đảo là nơi có mạch nước ngầm. Trong điều kiện môi trường hoang mạc thì động,thực vật sẽ thích nghi bằng cách nào ? BÀI 19 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC II / SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG, THỰC VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG : [...]...Sự thích nghi của động vật với mơi trường hoang mạc BÀI 19 MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC : II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG, THỰC VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG :  - Các lồi thực vật, động vật trong hoang mạc thích nghi với mơi trường khơ hạn, khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất hơi nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh Chào mừng quý thầy cô về dự giờ Địa lí Lớp 8C Chương III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Sự thích nghi thực, động vật với môi trường Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Quan sát lược đồ hình 19.1, dựa vào bảng giải, em cho biết hoang mạc giới thường phân bố đâu? Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường a Vị trí: Phần lớn hoang mạc nằm ở: - Dọc theo hai đường chí tuyến - Giữa lục địa Á – Âu - Ven biển nơi có dòng biển lạnh Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Em giải thích hoang mạc lại hình thành khu vực trên? Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới - Nằm dọc theo đường chí tuyến khu vực áp cao nước khó ngưng tụ thành mây -> mưa - Nằm sâu nội địa, ảnh hưởng biển - Ven biển nơi có dòng biển lạnh ngăn nước từ biển vào Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Em có nhận xét về diện tích hoang mạc giới ? Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường b Diện tích - Chiếm gần 1/3 diện tích đất bề mặt Trái Đất Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Hoang mạc Xa - - (19oB) Các yếu tố Nhiệt độ Lượng mưa Đặc điểm khác khí hậu Mùa đông (Tháng 1) Mùa hè (Tháng 7) Biên độ nhiệt năm, mưa trung bình năm Hoang mạc Gô-bi (43oB) Mùa đông (Tháng 1) Mùa hè (Tháng 7) Biên độ nhiệt năm, mưa trung bình năm Hoang mạc Xa - - (19oB) Các yếu tố Nhiệt độ Lượng mưa Đặc điểm khác khí hậu Mùa đông (Tháng 1) Khoảng Mùa hè (Tháng 7) Biên độ nhiệt năm, mưa trung bình năm 12oC Khoảng 38oC Khoảng 26oC Rất ít, 21 mm mm - Biên độ nhiệt năm cao - Mùa đông ấm, mùa hè nóng Không mưa - Lượng mưa Hoang mạc Gô-bi (43oB) Mùa đông (Tháng 1) Mùa hè (Tháng 7) Biên độ nhiệt năm, mưa trung bình năm Khoảng - 20oC Khoảng 20oC Khoảng 40oC Không mưa 60 mm 125 mm - Biên độ nhiệt năm cao - Mùa đông lạnh, mùa hè không nóng - Lượng mưa Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường c Khí hậu - Khô hạn, khắc nghiệt Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn Quan sát ảnh sau em mô tả cảnh quan hoang mạc? Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường d Đặc điểm chung: Bề mặt hoang mạc sỏi đá cồn cát bao phủ, thực vật cằn cỗi, động vật ít, hoi Dân cư tập trung ốc đảo Đặc điểm môi trường a Vị trí: Phần lớn hoang mạc nằm: - Dọc theo hai đường chí tuyến - Giữa lục địa Á – Âu - Ven biển nơi có dòng biển lạnh b Diện tích: Chiếm gần 1/3 diện tích đất bề mặt Trái Đất c Khí hậu: Khô hạn, khắc nghiệt Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn d Đặc điểm chung: Bề mặt hoang mạc sỏi đá cồn cát bao phủ, thực vật cằn cỗi, động vật ít, hoi Dân cư tập trung ốc đảo Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Sự thích nghi thực, động vật với môi trường Sự thích nghi với môi trường Thực vật Rút Lá biến haytrưởng bọc sáp ngắnthành chu kìgai sinh - Dự trữ nước thân - Bộ rễ to dài, cắm sâu xuống đất - Rút ngắn chu kì sinh trưởng Động vật Cả thực, động vật - Vùi cát hốc đá - Đi xa kiếm ăn vào ban đêm - Có khả chịu đói, chịu khát.giỏi - Tự hạn chế thoát nước.… - Tăng cường dự trữ nước chất dinh dưỡng thể… Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Sự thích nghi thực, động vật với môi trường a.Thực vật: Rút Lá biến haytrưởng bọc sáp ngắnthành chu kìgai sinh - Dự trữ nước thân - Bộ rễ to dài, cắm sâu xuống đất - Rút ngắn chu kì sinh trưởng b.Động vật: - Vùi cát hốc đá - Đi xa kiếm ăn vào ban đêm - Có khả chịu đói, chịu khát.giỏi c Cả thực, động vật: - Tự hạn chế thoát nước.… - Tăng cường dự trữ nước chất dinh dưỡng thể… Môi trường Hoang mạc Việt Nam - Hoạt động kinh tế hoang mạc - Những biện pháp sử dụng để khai thác hoang mạc hạn chế trình hoang mạc mở rộng giới Quan sát hình và cho biết đây là quang cảnh ở đâu? Chương III: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MƠI TRƯỜNG : Nhận xét về diện tích hoang mạc so với tồn bộ diện tích đất nổi trên Trái Đất? Vị trí so với biển? C h í t u y ế n n a m Chí tuyến Bắc - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất. QUAN SÁT HÌNH: Em hãy xác đònh các hoang mạc trên lược đồ * Vị trí: - Nằm dọc theo hai đường chí tuyến. và giữa lục đòa -u Các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu Nhn xột v v trớ hỡnh thnh cỏc hoang mc? 1.ẹaởc ủieồm cuỷa moõi trửụứng: V trớ so vi bin? QUAN SÁT HÌNH: C h í t u y ế n n a m Chí tuyến Bắc Xahara Gobi I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: Hình 19.1 – Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Hoang mạc Xahara thuộc đới nóng, hoang mạc Gobi thuộc đới ôn hoà Quan sát hình 19.1 (SGK t 61) và hình 5.1 (SGK t16), cho biết hoang mạc nào thuộc đới nóng, hoang mạc nào thuộc đới ôn hòa? Xác định vị trí hoang mạc Xahara và hoang mạc Gobi trên lược đồ? Hoàn thành bảng sau Quan sát hai biểu đồ. Các yếu tố Hoang mạc đới nóng (Shahara 19 o B) Hoang mạc đới ôn hoà (Gobi 43 o B) Mùa đông (T1) Mùa hè (T7) Biên độ nhiệt năm Mùa đông (T1) Mùa hè (T7) Biên độ nhiệt năm Nhiệt độ ( 0 C) Lượng mưa (mm) Nhận xét đặc điểm của khí hậu - Biên độ giao động nhiệt: - Nhiệt độ: + Mùa đông: + Mùa hạ: - Lượng mưa: - Biên độ dao động nhiệt: - Nhiệt độ: + Mùa đông: + Mùa hạ: - Lượng mưa: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: [...]... hãy cho biết đặc Mùa hạ: nóngbiết sự - Lượng mưa ít - Lượng mưa độ hậu chênh lệch nhiệtrấtmạc? ngày và đêm của hoang mạc? khí hậu hoang ítgiữa - Thiếu nước QUAN SÁT HÌNH 19.4 VÀ 19.5  động, thực vật nghèo nàn - Dân cư ít: tập trung tả quang cảnh thiên nhiên ở hoang mạc Hãy mơ tại các Ốc đảo -Bề mặt các hoang mạc có sỏi đá hoặc cồn cát bao phủ, Do thiếu nước đâydân Nhận xét về Vì vật cằn cỗi, lại nghèo...I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC: Các yếu tố Hoang mạc đới nóng (Shahara 19oB) Mùa đơng (T1) 12 Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) Nhận xét đặc điểm của khí hậu - Khơng mưa Mùa hè (T7) 40 Hoang mạc đới ơn hồ (Gobi 43oB) Biên độ nhiệt năm 28 - Rất ít 8 mm Mùa đơng (T1) - 22 - Rất ít Mùa hè (T7) 20 Biên độ nhiệt... VỚI MƠI TRƯỜNG: Quan sátQuan cho những hình sau sinh vật ở hình sát biết đặc điểm của Sự thích nghi của sinh vật - Tự hạn chế sự mất nước mơi trường hoang mạc? - Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể … - Tránh nóng + Thực vật: Lá biến thành gai, rễ rất dài, thân phình to… + Động vật: Vùi mình trong cát, có khả năng chịu đói, khát, đi xa… Sinh vật ở hoang mạc thích nghi với mơi trường. .. Gần Chưa chính xác có dòng biển lạnh khu vực Cả ý a, b và c đúng Chúc mừng bạn • ? Thực, động vật đã làm gì để thích nghi với môi trường ? Cho ví dụ ? 1) Học bài, trả lời câu hỏi SGK 2) Chuẩn bị bài mới : - Đọc trước bài 20 - Sưu tầm tư liệu về các hoạt động kinh tế ở hoang mạc ... Thiếu nước  động, thực vật nghèo nàn - Dân cư: tập trung tại các Ốc đảo II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNG VẬT VỚI MƠI TRƯỜNG: - Tự hạn chế sự mất nước - Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể … - Tránh nóng Mơi Giáo viên: Lê Thị Thu Khuyên CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN ĐỊA LÝ LỚP : 7C Hình 5.1 Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng Quan sát H5.1 trên kết hợp với H 13.1(sgk)?Hãy kể tên các kiểu môi trường mà em đã học? Kiểm tra bài cũ: Môi trường đới nóng gồm 4 kiểu môi trường: 1. Xích đạo ẩm 2. Nhiệt đới 3. Nhiệt đới gió mùa 4. Hoang mạc Môi trường đới ôn hòa gồm 5 kiểu môi trường: 1. Ôn đới hải dương 2. Ôn đới lục địa 3. Địa Trung Hải 4. Cận nhiệt đới gió mùa 5. Hoang mạc Đáp án: Các kiểu môi trường ở đới nóng và đới ôn hòa. Kiểu môi trường nào có cả ở đới ôn hòa và đới nóng? TiÕt 21 - Bµi 19 : Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. BÀI 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 1. Đặc điểm của môi trường BÀI 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Quan sát lược đồ nhận xét về diện tích và sự phân bố các hoang mạc trên thế giới? Trả lời:- Chiếm gần 1/3 diện tích lớn phần lục địa -Phân bố ở 2bên đường chí tuyến, sâu trong nội địa, nơi có dòng biển lạnh đi qua ?Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích nguyên nhân hình thành hoang mạc ? a. Vị trí diện tích. * Nguyên nhân hình thành các hoang mạc : - Có dòng biển lạnh ở ngoài khơi ngăn hơi nước từ biển vào. - Nằm sâu trong nội địa xa ảnh hưởng của biển. - Nằm dọc theo đường chí tuyến là nơi rất ít mưa. 1. Đặc điểm của môi trường Sâu trong nội địa 24 1 0 0 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 20 60 40 8 16 (mm) 43®éB 80 -24 -16 -8 24 ( 0 C) 1 0 0 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 20 60 40 8 16 80 -24 -16 -8 24 ( 0 C) 1 0 0 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 20 60 40 8 16 (mm) 19 ®éB 80 32 40 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Xa-ha-ra ở Châu Phi Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Gô-bi ở Châu Á b. Khí hậu Bµi 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Hoang mạc. Nhiệt độ (oC) Lượng mưa (mm) Đặc điểm chung Tháng 1 Tháng 7 Biên độ Tháng 1 Tháng 7 T/b năm Xa-ha- ra Gô-bi THẢO LUẬN NHÓM ? Quan sát 2 biểu đồ về nhiêt độ và lượng mưa của hoang mạc Xa ha ra và gô bi, ho n th nh n i dung phi u hà à ộ ế ọc tập sau? Hoang mac. Nhiệt độ (oC) Lượng mưa (mm) Đặc điểm chung Tháng 1 Tháng 7 Biên độ Tháng 1 Tháng 7 T/b năm Xa-ha- ra 16 40 24 0 5 21 Biên độ nhiệt năm cao. Mùa đông ấm, mùa hè rất nóng. Lượng mưa rất ít. Gô-bi -22 16 38 0 60 125 Biên độ nhiệt năm rất cao. Mùa đông lạnh, mùa hè không nóng. Mưa ít, ổn định. - Tr l iả ờ :- Hoang mạc đới nóng: Biên độ nhiệt năm cao, mùa đông ấm, mùa hạ rất nóng - Hoang mạc đới ôn hòa: Biên độ nhiệt năm rấtcao, nhưng mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnh Trả lời: vô cùng khô hạn, lượng mưa thấp,biên độ nhiệt cao Qua phân tích em hãy rút ra đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc? ? Quan sát hình 19.2 và hình 19.3, cho biết sự khác nhau về khí hậu giữa hoang mạc đới nóng và đới ôn hoà qua 2 biểu đồ [...]...? Xỏc nh v trớ cỏc hoang mc (Xa-hara,Gụbi,Atacama, c) trờn lc ? HM Gụ bi HM Xahara Kể tên các kiểu môi trường ở đới nóng và đới ôn hoà? 1. Đặc điểm của môi trường: a. Phân bố: CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC. BÀI 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. Hình 19.1: Lược đồ cảnh quan hoang mạc trên thế giới. Hình 19.1: Lược đồ cảnh quan hoang mạc trên thế giới. CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC. BÀI 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. 1. Đặc điểm của môi trường: 1. Đặc điểm của môi trường: a. Phân bố: a. Phân bố: Hoang mạc trên thế giới nằm chủ yếu dọc 2 đường chí tuyến và giữa lục địa Á-Âu b. Đặc điểm khí hậu: b. Đặc điểm khí hậu: 24 1 0 0 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 20 60 40 8 16 (mm) 80 -24 -16 -8 24 ( 0 C) 1 0 0 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 20 60 40 8 16 80 -24 -16 -8 24 ( 0 C) 1 0 0 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 20 60 40 8 16 (mm) 80 32 40 b. Đặc điểm khí hậu: b. Đặc điểm khí hậu: - Hoang mạc đới nóng: mùa đông ấm, hạ rất nóng. Biên độ nhiệt trong năm cao. - Hoang mạc đới ôn hòa: mùa hạ không quá nóng, đông rất lạnh. Biên độ nhiệt trong năm rất cao c. Các đặc điểm khác: c. Các đặc điểm khác: CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC. BÀI 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. 1. Đặc điểm của môi trường: 1. Đặc điểm của môi trường: a. Phân bố: a. Phân bố: [...]... HOANG MẠC BÀI 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 1 Đặc điểm của môi trường : 2 Sự thích nghi của động vật và thực vật đối với môi trường: Thực vật sống ở hoang mạc Một số động vật sống ở hoang mạc CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC BÀI 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 1 Đặc điểm của môi trường : 2 Sự thích nghi của động vật và thực vật đối với môi trường: - Tự hạn chế sự... quan hoang mạc CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC BÀI 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 1 Đặc điểm của môi trường: a Phân bố: b Đặc điểm khí hậu : c Các đặc điểm khác : Do khí hậu khắc nghiệt nên thực vật: thưa thớt, cằn cõi, động vật hiếm hoi Cảnh quan ốc đảo trong hoang mạc CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC BÀI 19 : MÔI... thể Củng cố bài Câu 1: Nêu đặc điểm khí hậu của hoang mạc? Câu 2: Điền töø thích hôïp vào chỗ trống trong đọan văn sau: cằn cõi, thưa thớt Ở hoang mạc, do khí hậu rất khô hạn, khắc nghiệt nên thực vật , Hiếm hoi động vật .Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi bằng cách dự trữ nước tự hạn chế sự mất nước và tăng cường ,các chất dinh dưỡng trong cơ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẢITỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Quan sát lược đồ các kiểu khí hậu trên Trái Đất sau đây. Hãy:- Liệt kê các kiểu môi trường khí hậu ở đới nóng?- Liệt kê các kiểu môi trường khí hậu ở đới ôn hòa? KIỂM TRA BÀI CŨ:Hàn đớiÔn đới lục địaÔn đới hải dươngĐịa Trung HảiHoang mạcKhí hậu núi caoCận nhiệt gió mùaNhiệt đới Nhiệt đới gió mùaXích đạo ẩmLược đồ các kiểu khí hậu trên Trái ĐấtChí tuyến BắcChí tuyến NamXích đạoVòng cực BắcĐới nónggồm 4 kiểu môi trường:1. Xích đạo ẩm2. Nhiệt đới3. Nhiệt đới gió mùa4. Hoang mạcĐới ôn hòa gồm 5 kiểu môi trường:1. Ôn đới hải dương2. Ôn đới lục địa3. Địa trung hải4. Cận nhiệt đới gió mùa5. Hoang mạcĐáp án: Các kiểu môi trường ở đới nóng và đới ôn hòa:Bài 19- Tiết 21CHƯƠNG III. MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạcCHÍ TUYẾN BẮCCHÍ TUYẾN BẮCCHÍ TUYẾN NAMCHÍ TUYẾN NAMSÂU TRONG LỤC ĐỊASÂU TRONG LỤC ĐỊADÒNG BIỂN LẠNHDÒNG BIỂN LẠNHTiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCTiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCa. Phân bố1. Đặc điểm của môi trườngTiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCTiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCa. Phân bố. 1. Đặc điểm của môi trường- Nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến là nơi rất ít mưa, độ bốc hơi lớn.- Nằm sâu trong nội địa, xa ảnh hưởng của biển.b. Khí hậuTiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCTiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCa. Phân bố. 1. Đặc điểm của môi trường- Khí hậu rất khô hạn, khắc nghiệt.- Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn.24 100324 57689 111012206040816430B80-24-16-8(0C)247 9 11241003 568 101220604081680-24-16-8(0C)3 8 1110(mm) 2410024 576912206040816803240Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Xa-ha-ra ở Châu PhiBiểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Xa-ha-ra ở Châu PhiBiểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Gô-bi ở Châu ÁBiểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Gô-bi ở Châu Á190B(mm) THẢO LUẬN NHÓM: 3’? Quan sát H19.2 & 19.3 hãy so sánh sự khác nhau về nhiệt độ, lượng mưa của hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa?NHÓM 1+3NHÓM 2+4HẾT GiỜ3 phútCác yếu tốHoang mạc đới nóng (190B)- XAHARAHoang mạc đới ôn hòa (430B) GÔBIMùa đôngT1Mùa hèT7Biên độ nhiệtMùa đôngT1Mùa hèT7Biên độ nhiệtNhiệt độLượng mưaĐặc điểm của khí hậuCác yếu tốHoang mạc đới nóng (190B) – XAHARAHoang mạc đới ôn hòa (430B) - GÔBIMùa đôngT1Mùa hèT7Chênh lệch nhiệt nămMùa đôngT1Mùa hèT7Chênh lệch nhiệt nămNhiệt độ 120C 400C 280C -220C220C440CLượng mưa Không mưaRất ít(4mm)Không mưa60mmĐặc điểm của khí hậu- Biên độ nhiệt năm cao- Mùa đông ấm, mùa hè rất nóng- Lượng mưa rất ít- Biên độ nhiệt năm rất cao- Mùa đông rất lạnh, mùa hè không nóng- Mưa ít, ổn địnhĐÁP ÁN[...]... Tiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 1 Đặc điểm của môi trường a Phân bố b Khí hậu c Cảnh quan - Hoang vu, khắc nghiệt, phần lớn bề mặt hoang mạc là cát hoặc sỏi đá bao phủ - Dân cư chủ yếu tập trung trên các ốc đảo ỐC ĐẢO Tiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 2 Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường a Thực... ... III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Sự thích nghi thực, động vật với môi trường Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG... 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Em có nhận xét về diện tích hoang mạc giới ? Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi. .. hoang mạc giới Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc giới Em giải thích hoang mạc lại hình thành khu vực trên? Tiết 22 Bài 19: MÔI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19. Môi trường hoang mạc, Bài 19. Môi trường hoang mạc,

Hình ảnh liên quan

Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới - Bài 19. Môi trường hoang mạc

Hình 19.1.

Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới - Bài 19. Môi trường hoang mạc

Hình 19.1.

Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới - Bài 19. Môi trường hoang mạc

Hình 19.1.

Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới - Bài 19. Môi trường hoang mạc

Hình 19.1.

Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới - Bài 19. Môi trường hoang mạc

Hình 19.1.

Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 19.1 - Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới - Bài 19. Môi trường hoang mạc

Hình 19.1.

Lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan