0

Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

31 187 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:39

Nguyễn Thi Minh Tâm Trờng THCS Supe Ngày soạn: 20/8/2008 Ngày giảng: Chơng i: căn bậc hai. Căn bậc ba Tiết 1: căn bậc hai a- m ục tiêu: - KT: HS phân biệt đợc 2 khái niệm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số a không âm (a0). Nắm vững ĐL a<b ba < (a0 và b0). - KN: Học sinh biết tính căn bậc hai số học của một số dơng bằng cách làm tính hoặc sử dụng máy tính bỏ túi. Vận dụng định lý đã học ở trên, so sánh 2 số, trong đó ít nhất 1 số viết dới dạng căn bậc hai. -Thái độ: GD cho HS ý thức học tập. B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Bảng phụ,phấn màu. HS: Đồ dùng học tập, MTBT. C- Tiến trình dạy học: I- ổ n định tổ chức: II- Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ: Không HĐ2: Căn bậc hai số học .GV: Nhắc lại định nghĩa về căn bậc hai của một số a không âm rồi cho các ví dụ bằng số cụ thể. Từ định nghĩa, có thể rút ra KLnh thế nào về căn bậc hai của một số a khi a>0, khi a=0 Chú ý: a đọc "giá trị dơng của CBH của a"; - a đọc "giá trị âm của căn bậc hai của a GV ghi bảng và cho học sinh thực hành ?1 ? Qua 2 định nghĩa trên về căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm a, em nào có thể cho biết: - Căn bậc hai của số a và căn bậc hai số học của số a với a0 khác nhau nh thế nào? (Mỗi số dơng a có 2 căn bậc hai là 2 số a và - a . Mỗi số dơng a chỉ có 1 căn bậc hai là a ) GV cho học sinh thực hành ?2 GV chốt: - Với x0 thì xx = 2 - Tìm căn bậc hai số học của gọi 1. Căn bậc hai số học. Mỗi số dơng a có đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau. Số dơng: KH: a Số âm: KH: - a Số 0 có đúng 1 căn bậc hai là 0 Chú ý: SGK ?1 : 9 có hai căn bậc hai là 3 và -3 0,25 có căn bậc hai là 0,5 và -0,5 ĐN: (SGK-4) a là CBHSH của số dơng a. Số 0 cũng đợc gọi là CBHSH của 0. Chú ý: với a0 Nếu x= a thì x0 và x 2 =a Nếu x0 và x 2 =a thì x= a Hay x= a x0 x 2 =a ?2: 7749 2 == 981 2 == a 1 Nguyễn Thi Minh Tâm Trờng THCS Supe phép khai phơng - Để khai phơng a số không âm dùng máy tính bỏ túi, bảng số để tính - Khi biết căn bậc hai số học của 1 số ta dễ dàng xác định căn bậc hai của nó VD: 749 = thì căn bậc hai của 49 là 7 và -7 Cho học sinh thực hành ?3 HĐ3: So sánh các căn bậc hai số học GV: Với a0; b0 nếu a<b hãy so sánh a và b - GV đa ra VD2 cho HS trên bảng phụ. GV cho học sinh thực hành ?4 - Đa VD3 trên bảng phụ và hd HS cách làm. - Cho Hs làm ?5 8864 2 == 1,11,121,1 2 == ?3 8864 2 == 64 có căn bậc hai là 8 và -8 2. So sánh các căn bậc hai số học Định lý: SGK a0; b0 và a<b có ba < ?4 a) 4= 16 mà 16>15 vậy 4> 15 b) 3= 9 mà 9 < 11 (vì 9<11) Vậy 3< 11 ?5 a)Vì1= x nên từ 1 > x .Ta có: 1 > x Với x0 ta có: x > 1 x>1 Kết hợp điều kiện x0 và x>1 x>1 III. Củng cố Nhắc lại về CBH và CBHSH của số dơng a. Cách so sánh các CBH? Cho HS làm BT6 (SBT- 4), 1,3 (SGK-6) HDHS sử dụng MTBT. IV- H ớng dẫn học sinh học tập ở nhà : - Học định nghĩa và phân biệt sự khác nhau giữa căn bậc hai số học và căn bậc hai của một số không âm - Làm bài tập 2, 4( SGK-6), 3,4,5(SBT-4) 2 Nguyễn Thi Minh Tâm Trờng THCS Supe Ngày soạn: 20/8/2008 Ngày giảng: Tiết 2:căn thức bậc hai Và hằng đẳng thức 2 A = |A| a- m ục tiêu: - Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của A và có kỹ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp (bậc nhất, phân thức mà tử hoặc mẫu là bậc nhất còn mẫu hay tử còn lại là hàm số bậc hai dạng a 2 + m hay -(a 2 +m) khi m>0. - Biết cách chứng minh định lý aa = 2 và biết vận dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn bài toán. - GD cho HS yêu thích bộ môn. B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Bảng phụ, phấn màu. HS: Ôn định lý Pitago, quy tắc tính giá trị tuyệt đối của 1 số; C- Tiến trình dạy Giáo án Đại số * Năm họa 2013 - 2014 Ngày soạn: 16/8/2013 Ngày dạy: 20/8/2013 Tuần 1: Chương I: CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA Tiết 1: § CĂN BẬC HAI I Mục tiêu: • Học sinh nắm đònh nghóa, ký hiệu vềcăn thức bậc hai số học số không âm • Biết liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự dùng liên hệ để so sánh số II Phương pháp giảng dạy: Nêu vấn đề, giảng giải, hoạt động nhóm III Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò bảng nhóm bút viết, máy tính bỏ túi IV Tiến trình dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Họat động : Giới thiệu chương trình cách học môn ( phút ) -GV giới thiệu chương -HS nghe GV giới thiệu trình Đại số gồm chương Chương 1: Căn bậc hai, bậc ba Chương 2: Hàm số bậc Chương 3: Hệ phương trình -HS lắng nghe ghi Chương 4: Hàm số y= ax2 Phương trình bậc hai ẩn -GV giới thiệu nội dung chương nội dung học hôm Họat động : Căn bậc hai số học ( 13 phút ) ? Nêu đònh nghóa -CBH số a Căn bậc hai số bậc hai số a không âm số x học không âm cho x2 = a *CBH số a ? Với a dương, có -Với a dương, có không âm số x CBH, cho ví dụ CBH hai số đối cho x2 = a *Với a dương, có nhau: a - a -Ví dụ: Căn bậc hai CBH hai số đối nhau: a - a –2 ? Nếu a=0 số có -Với a=0 số có *Với a=0 số có CBH CBH CBH -Vì bình phương ? Tại số âm không số không âm có CBH -HS trả lời: +CBH –3 ? ? Yêu cầu HS làm ? +CBH –3 +CBH Gi¸o viªn: §ç ViƯt Ph¬ng - Trêng THCS Nam TiÕn Giáo án Đại số * Năm họa 2013 - 2014 -GV giới thiệu đònh nghóa +CBH 0,25 0,5 CBHSH số a không -0,5 âm SGK +CBH -HS nghe ghi lại cách viết hai chiều vào +CBH 3 +CBH 0,25 0,5 -0,5 +CBH Đònh nghóa: (SKG trang 4) -GV nêu ý SGK khắc sâu cho HS hai x ≥  x= a chiều đònh nghóa -HS thảo luận nhóm x = a ( a ≥0) ? Yêu cầu HS làm ? -Hai HS lên bảng làm b) 64 = ≥ -GV nhận xét uốn câu c, d 82=64 nắn HS -HS ghi -GV giới thiệu phép c ) 81 = ≥ toán khai phương … phép bình 92=81 ? Phép khai phương phương d ) 1, 21 = 1,1 1,1 ≥ phép toán ngược 1,12=1,21 phép toán -HS trả lời miệng ? Yêu cầu HS làm ? Họat động : So sánh bậc hai số học (14 phút ) -GV: Cho a, b ≥ So sánh bậc hai số học: ? Nếu a 15 a )16 > 15 => 16 > 15 b) 11 => > 15 => > 15 -GV: Nhận xét cho b)11 > => 11 > b)11 > => 11 > điểm => 11 > => 11 > ? Yêu cầu HS đọc ví dụ -HS giải ? giải SGK ? Làm ? để củng cố Họat động : Luyện tập ( 10 phút ) Bài1: Trong số sau, -HS trả lời miệng số có bậc hai Những số có bậc hai là: 3; ;1,5; ;-4; 0; 3; ;1,5; ; 0; Bài 3: -GV đưa đề lên bảng HS: Hoạt động nhóm phụ d) ? Bài 1: SGK Trang Những số có bậc hai là: 3; ;1,5; ; 0; Bài 3: Trang – SGK Gi¸o viªn: §ç ViƯt Ph¬ng - Trêng THCS Nam TiÕn Giáo án Đại số * Năm họa 2013 - 2014 -GV nhân xét cho điểm a ) x = => x1,2 ; ±1, 414 a ) x = => x1,2 ; ±1, 414 b) x = => x1,2 ; ±1, 732 b) x = => x1,2 ; ±1, 732 c ) x = 3,5 => x1,2 ; ±1,871 c) x = 3,5 => x1,2 ; ±1,871 d ) x = 4,12 => x1,2 ; ±2, 030 d ) x = 4,12 => x1,2 ; ±2, 030 Họat động : Hướng dẫn nhà ( phút ) - Học theo ghi SGK - Bài tập nhà : 1, 2, 4, 6, SGK 1, 4, 7, Trang – SBT - n đònh lý Pi-ta-go quy tắc tính giá trò tuyệt đối - Chuẩn bò Ngày Ngày dạy: 23/8/2013 Tuần 1: § Tiết 2: soạn: 16/8/2013 CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A2 = A I Mục tiêu: • Học sinh biết cách tìm tập xác đònh (điều kiện có nghóa) • Có kỹ thực biểu thức A không phức tạp • Biết cách chứng minh đònh lý thức a2 = a vận dụng đẳng A2 = A để rút gọn biểu thức II Phương pháp giảng dạy: Nêu vấn đề, giảng giải, hoạt động nhóm III Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò bảng nhóm bút viết, máy tính bỏ túi IV Tiến trình dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Họat động : Bài cũ ( -HS1: ? Đònh nghóa bậc hai số học a Viết dạng ký hiệu ? Các khẳng đònh sau hay sai a) Căn bậc hai 64 –8 b) 64 = m8; c) ( 3) =3 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG phút ) -Hai HS lên bảng HS tự ghi -HS1: Phát biểu đònh nghóa SGK x= a ( a ≥0) A x ≥0  x = a a)Đ; b)S c)Đ -HS2: Phát biểu đònh nghóa SGK a ) x = 15 => x = 152 = 225 -HS2: ? Phát biểu đònh b)2 x =14 => x = => x = 49 lý so sánh bậc hai số học ? Làm tập Trang SGK -GV nhận xét cho điểm đặt vấn đề vào Gi¸o viªn: §ç ViƯt Ph¬ng - Trêng THCS Nam TiÕn Giáo án Đại số * Năm họa 2013 - 2014 mới: Mở rộng bậc hai số không âm, ta có thức bậc hai Họat động : Căn thức bậc hai (12 phút ) ? Hs đọc trả lời ? -Một HS đọc to ? 1 Căn thức bậc hai: -Hs trả lời : Trong tam -Với A biểu ? Vì AB = 25 − x giác vuông ABC thức đại số, người ta 2 AB +BC = AC (đlý Pi- gọi A thức ta-go) bậc hai A, A -GV giới thiệu 25 − x AB2+x2 = 52 => AB2 =25 gọi biểu thức thức bậc hai -x2 lấy hay biểu thức 25 – x2, 25 – x2 =>AB = 25 − x (vì AB>0) dấu làbiểu thức lấy căn, hay biểu thức dấu ? Yêu cầu HS đọc phần tổng quát SGK -GV nhấn mạnh: a xác đònh a ≥ - A xác đònh ⇔ A ≥ -HS đọc ... PHẦN ĐẠI SỐ Chương I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA §1. CĂN BẬC HAI Tiết 1 A. MỤC TIÊU. • HS nắm được đònh nghóa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm. • Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS. • GV: - Bảng phụ hoặc đèn chiếu giấy trong ghi sẵn câu hỏi, bài tập, đònh nghóa, đònh lí. - Máy tính bỏ túi. • HS: - Ôn tập Khái niệm về căn bậc hai (Toán 7). - Bảng phụ nhóm, bút dạ, máy tính bỏ túi. C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁCH HỌC BỘ MÔN. (5 Phút) GV giới thiệu chương trình. Đại số lớp 9 gồm 4 chương: + Chương I: Căn bậc hai, căn bậc ba. + Chương II: Hàm số bậc nhất. + Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. + Chương IV: Hàm số 2 axy = . Phương trình bậc hai một ẩn. HS nghe GV giới thiệu. - GV nêu yêu cầu về sách vở dụng cụ học tập và phương pháp học tập bộ môn Toán. - HS ghi lại các yêu cầu của GV để thực hiện. - GV giới thiệu chương I: Ở lớp 7, chúng ta đã biết khái niệm về căn bậc hai. Trong chương I, ta sẽ đi sâu nghiên cứu các tính chất, các phép biến đổi của căn bậc hai. Được giới thiệu về cách tìm căn bậc hai, căn bậc ba. - HS nghe GV giới thiệu nội dung chương I Đại số và mở mục lục trang 129 SGK để theo dõi. - Nội dung bài hôm nay là: “Căn bậc hai”. Hoạt động 2 1. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC (13 Phút) - GV: Hãy nêu đònh nghóa căn bậc hai của một số a không âm. - HS: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a. - Với số a dương, có mấy căn bậc hai? Cho ví dụ. - Với số a dương có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau là a-và a . Ví dụ: Căn bậc hai của 4 là 2 và -2. - Hãy viết dưới dạng kí hiệu. 224 −== 4- ; - Nếu a = 0, số 0 có mấy căn bậc hai? - Với a = 0, số 0 có một căn bậc hai là 0. 00 = . - Tại sao số âm không có căn bậc hai? - Số âm không có căn bậc hai vì bình phương một số đều không âm. - GV yêu cầu HS làm GV nên yêu cầu HS giải thích một ví dụ: Tại sao 3 và -3 lại là căn bậc hai của 9. - HS trả lời: Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 Căn bậc hai của 3 2 -và 3 2 là 9 4 . Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5. Căn bậc hai của 2 là 2-và 2 . - GV giới thiệu đònh nghóa căn bậc hai số học của số a (với a ≥ 0) như SGK. GV đưa đònh nghóa, chú ý và cách viết lên màn hình để khắc sâu cho HS hai chiều của đònh nghóa. ( )    = ≥ ⇔ ≥ = ax x 2 0 0 a với a x - GV yêu cầu HS làm câu a, HS xem giải mẫu SGK câu b, một HS đọc, GV ghi lại. - HS nghe GV giới thiệu, ghi lại cách viết hai chiều vào vở. Câu c và d, hai HS lên bảng làm. b) 864 = vì 8 ≥ 0 và 8 2 = 64. Hai HS lên bảng làm. c) 981 = vì 9 ≥ 0 và 9 2 = 81. d) 1,121,1 = vì 1,1 ≥ 0 và 1,1 2 = 1,21. - GV giới thiệu phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai phương. - Ta đã biết phép trừ là phép toán ngược của phép cộng, phép chia là phép toán ngược của phép nhân. Vậy phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào? - HS: Phép khai phương là phép toán ngược của phép bình phương. ? 1 ? 2 - Để khai phương một số, người ta có thể dùng dụng cụ gì? - Để khai phương một số a ta có thể dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số. - GV yêu cầu HS làm - HS làm , trả lời miệng: Căn bậc hai của 64 là 8 và -8. Căn bậc hai của 81 là 9 và -9. Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1 . - GV cho HS làm bài 6 tr 4 SBT. (Đề bài đưa lên màn hình). Tìm những khẳng đònh đúng trong các khẳng đònh sau: HS trả lời a) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6. b) Căn bậc hai của 0,36 là 0,06. c) 6,036,0 = . d) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và -0,6 e) 6,036,0 ±= a) Sai. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng. e) Sai. Hoạt động 3 2. SO SÁNH CÁC CĂN BẬC HAI SỐ HỌC. (12 Phút) GV: Cho a, b ≥ 0. HS: Cho a, b ≥ 0. Nếu a < b thì b với so a như thế nào? Nếu a < b thì b a < . GV: Ta có Nguyễn Thi Minh Tâm Trờng THCS Supe Ngày soạn: 20/8/2008 Ngày giảng: Chơng i: căn bậc hai. Căn bậc ba Tiết 1: căn bậc hai a- m ục tiêu: - KT: HS phân biệt đợc 2 khái niệm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số a không âm (a0). Nắm vững ĐL a<b ba < (a0 và b0). - KN: Học sinh biết tính căn bậc hai số học của một số dơng bằng cách làm tính hoặc sử dụng máy tính bỏ túi. Vận dụng định lý đã học ở trên, so sánh 2 số, trong đó ít nhất 1 số viết dới dạng căn bậc hai. -Thái độ: GD cho HS ý thức học tập. B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Bảng phụ,phấn màu. HS: Đồ dùng học tập, MTBT. C- Tiến trình dạy học: I- ổ n định tổ chức: II- Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ: Không HĐ2: Căn bậc hai số học .GV: Nhắc lại định nghĩa về căn bậc hai của một số a không âm rồi cho các ví dụ bằng số cụ thể. Từ định nghĩa, có thể rút ra KLnh thế nào về căn bậc hai của một số a khi a>0, khi a=0 Chú ý: a đọc "giá trị dơng của CBH của a"; - a đọc "giá trị âm của căn bậc hai của a GV ghi bảng và cho học sinh thực hành ?1 ? Qua 2 định nghĩa trên về căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm a, em nào có thể cho biết: - Căn bậc hai của số a và căn bậc hai số học của số a với a0 khác nhau nh thế nào? (Mỗi số dơng a có 2 căn bậc hai là 2 số a và - a . Mỗi số dơng a chỉ có 1 căn bậc hai là a ) GV cho học sinh thực hành ?2 GV chốt: - Với x0 thì xx = 2 - Tìm căn bậc hai số học của gọi 1. Căn bậc hai số học. Mỗi số dơng a có đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau. Số dơng: KH: a Số âm: KH: - a Số 0 có đúng 1 căn bậc hai là 0 Chú ý: SGK ?1 : 9 có hai căn bậc hai là 3 và -3 0,25 có căn bậc hai là 0,5 và -0,5 ĐN: (SGK-4) a là CBHSH của số dơng a. Số 0 cũng đợc gọi là CBHSH của 0. Chú ý: với a0 Nếu x= a thì x0 và x 2 =a Nếu x0 và x 2 =a thì x= a Hay x= a x0 x 2 =a ?2: 7749 2 == 981 2 == a 1 Nguyễn Thi Minh Tâm Trờng THCS Supe phép khai phơng - Để khai phơng a số không âm dùng máy tính bỏ túi, bảng số để tính - Khi biết căn bậc hai số học của 1 số ta dễ dàng xác định căn bậc hai của nó VD: 749 = thì căn bậc hai của 49 là 7 và -7 Cho học sinh thực hành ?3 HĐ3: So sánh các căn bậc hai số học GV: Với a0; b0 nếu a<b hãy so sánh a và b - GV đa ra VD2 cho HS trên bảng phụ. GV cho học sinh thực hành ?4 - Đa VD3 trên bảng phụ và hd HS cách làm. - Cho Hs làm ?5 8864 2 == 1,11,121,1 2 == ?3 8864 2 == 64 có căn bậc hai là 8 và -8 2. So sánh các căn bậc hai số học Định lý: SGK a0; b0 và a<b có ba < ?4 a) 4= 16 mà 16>15 vậy 4> 15 b) 3= 9 mà 9 < 11 (vì 9<11) Vậy 3< 11 ?5 a)Vì1= x nên từ 1 > x .Ta có: 1 > x Với x0 ta có: x > 1 x>1 Kết hợp điều kiện x0 và x>1 x>1 III. Củng cố Nhắc lại về CBH và CBHSH của số dơng a. Cách so sánh các CBH? Cho HS làm BT6 (SBT- 4), 1,3 (SGK-6) HDHS sử dụng MTBT. IV- H ớng dẫn học sinh học tập ở nhà : - Học định nghĩa và phân biệt sự khác nhau giữa căn bậc hai số học và căn bậc hai của một số không âm - Làm bài tập 2, 4( SGK-6), 3,4,5(SBT-4) 2 Nguyễn Thi Minh Tâm Trờng THCS Supe Ngày soạn: 20/8/2008 Ngày giảng: Tiết 2:căn thức bậc hai Và hằng đẳng thức 2 A = |A| a- m ục tiêu: - Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của A và có kỹ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp (bậc nhất, phân thức mà tử hoặc mẫu là bậc nhất còn mẫu hay tử còn lại là hàm số bậc hai dạng a 2 + m hay -(a 2 +m) khi m>0. - Biết cách chứng minh định lý aa = 2 và biết vận dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn bài toán. - GD cho HS yêu thích bộ môn. B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Bảng phụ, phấn màu. HS: Ôn định lý Pitago, quy tắc tính giá trị tuyệt đối của 1 số; C- Tiến trình dạy học: I- ổ Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 91 Tuần 8 : (Từ :23/10-28/10/06) PHẦN ĐẠI SO Á9 Ngày soạn : 24/10/06 Ngày giảng : 23-28/10 Tiết : 15 Bài : CĂN BẬC BA I/ MỤC TIÊU : Qua bài này h/s cần • Nắm được đònh nghóa căn bậc ba và kiểm tra được một số có là căn bậc ba của số khác hay không • Biết được một số tính chất của căn bậc ba . II/CHUẨN BỊ : • GV : -Bảng phu,máy tính ,bảng số với 4chữ số thập phân • H/S : -n tập đònh nghóa ,tính chất của căn bậc hai -Máy tính bỏ túi ,bảng số với 4 chữ số thập phân III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : T/G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 7p HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ H/s1 : Nêu đònh nghóa ,tính chất của căn bậc hai H/S2: chữa bài tập 84 a(sbt) G/V : Nhận xét ghi điểm H/S1 lên bảng trình bày . H/S2 lên bảng giải Đ/S : x= -1 HOẠT ĐỘNG 2: KHÁI NIỆM CĂN BẬC BA G/V yêu cầu học sinh đọc đề toán và tóm tắt đề bài Thùng hình lập phương V= 64(dm) Tính độ dài cạnh của thùng ? G/V: Thể tích hình lập phương tính theo công thức nào ? G/V giới thiệu : Từ 4 3 =64 người ta gọi 4là căn bậc ba của 64 Vậy căn bậc ba của một số a là một số x . ntn? G/V : Nêu đònh nghóa G/V qua đ/n, ví dụ em hãy làm ?1 Gọi 1 bạn lên bảng giải . h/s khác làm vào phiếu học tập G/V; Cho h/s làm bài 67 (sgk) GVHD cách bấm máy Giáo viên hướng dẫn cho h/s nhận xét Bài toán: Thùng hình lập phương V=64(dm) Tính độ dài cạnh của thùng ? Giải : Gọi cạnh của thùng hình lập phương là x (dm) ĐK:x>0 ,thì thể tích của hình lập phương tính theo công thức : V=x 3 Theo bài ra ta có : X 3 =64 => x= 4 ( vì 4 3 = 64) Đònh nghóa : ( sgk) Ví dụ : 2 là căn bậc ba của 8 vì 2 3 = 8 -5 là căn bậc ba của –125 vì (-5) 3 = -125 • Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba Kí hiệu : 3 a số 3 gọi là chỉ số của căn Chú ý (sgk) ?1: Tìm căn bậc ba của mỗi số sau a/ 27 ; b/ -64 c/ o d/ 125 1 nhận xét : • Căn bậc ba của số dương là số dương . • Căn bậc ba của số âm là là số âm . Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 92 • Căn bậc ba của số 0 là chính số 0 HOẠT ĐỘNG 3: TÍNH CHẤT G/V nêu bài tập: Điền vào dấu (…) để hoàn thành các công thức sau . Với a, b ≥ 0 .a< b ⇔ < ba. = . với a ≥ 0 : b >0 b a = . . GV: Đây là một số công thức nêu lên tính chất của căn thức bậc hai . Tương tự , căn bậc ba có tính chất sau ; GV: Ghi tính chất vào bảng phụ . Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví du H/S đứng tại chổ giải ï Em hiểu hai cách làm của bài này như Gọi hai học sinh đồng thời lên bảng giải H/S khác làm vào phiếu học tập . H/S làm bài tập vào giấy nháp .Một H/S lên bảng điền Với a,b ≥ 0 .a<b ⇔ a < b ba. = a . b Với a ≥ 0 ; b > 0 b a = b a 2/ tính chất : .a/ a< b ⇔ 3 a < 3 b . .b/ 3 .ba = a3 . b3 . c/ Với b ≠ 0 , ta có 3 b a = b a 3 . Ví dụ2: So sánh 2 và 3 7 Giải; 2= 3 8 , 8 > 7 nên 3 8 > 3 7 vậy 2 > 3 7 Ví dụ : Rút gọn 3 3 8a - 5a Ta có 3 3 8a -5a = 3 3 )2( a -5a = 2a- 5a = -3a ?2: Tính Cách 1: 3 1728 : 3 64 = 12 : 4 =3 Cách 2: 3 1728 : 3 64 = 3 64 1728 = 3 27 = 3 HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP Giáo viên hướng dẫn bài 68(sgk) Kết quả : a/ 0 .b/ -3 Bài 69(sgk) h/s giải miệng HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Tiết sau ôn tập chương 1, BTVN ,70,71,72(sgk) 96 ,97(sbt) Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 93 Tuần 8: (Từ :23/10/06) PHẦN ĐẠI SỐ Ngày soạn :24/10/06 Ngày giảng :( 23-28/10/06) Tiết : 16 Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I I/ MỤC TIÊU : • H/S nắm được các kiến thức cơ bản về căn thức bằng cách có hệ thống • Biết tổng hợp các kỹ năng đã có về tính toán ,biến đổi biểu thức số ,phân tích đa thức thành nhân tử ,giải phương trình • n lý thuyết 3 câu đầu và các công thức biến đổi căn thức II/CHUẨN BỊ : • GV : -Bảng phụ ,máy tính bỏ túi . • H/S :-n tập chương 1 ,làm câu hỏi ôn tập và bài ôn tập Chương I: CĂN BẬC HAI . CĂN BẬC BA Tiết 1 CĂN BẬC HAI I/ Mục tiêu bài học. Kiến thức: Nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm. Kĩ năng: Biết vận dụng định nghĩa để tìm căn bậc hai, căn bậc hai số học của một số không âm. Thái độ: Có ý tích cực vận dụng bài học làm bài tập. I/ Chuẩn bị: - HS ôn tập trước khái niệm căc bậc hai ( Lớp 7) III/ Tiến trình bài học 1 Ôn định tổ chức: 9A……………… 9B……………….9C……………… 2 Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm căn bậc hai GV: Cho HS nhắc lại định nghĩa CBH của số a không âm. HS: ( 1; 2 em nhắc lại. HS khác nhận xét) GV: Chốt lại khái niệm- ghi bảng. HS: Thực hiện ?1 (Làm việc cá nhân, đại diện 4 HS trả lời 4 ý, HS khác nhận xét) GV: Nhận xét, thống nhất kết quả. Hoạt động 2: Định nghĩa CBH số học. GV: Ta thấy 9 > 0; 4 9 > 0; 0,25 > 0 ; 2 > 0 9 = 3; 4 9 = 2 3 ; 0,25 = 0,5; 2 = 2 được gọi là các căn bậc hai số học. Vậy em hãy định nghĩa CBH số học cuả số a dương? HS: 1; 2 em trả lời. GV: Chốt lại ghi lên bảng. Lấy VD minh hoạ. HS: trả lời ?2 (HS làm việccá nhân, 4 HS 1. Nhắc lại khái niệm căn bậc hai. - Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho x 2 = a. - Số dương a có đúng hai CBH là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là a và số âm kí hiệu là a− . - Số không có đúng một CHH là chính nó, ta viết 0 0= . ?1. CBH của 9 là3 và -3; CBH của 4 9 là 2 3 và 2 3 − ; CBH của 0,25 là 0,5 và - 0,5; CBH cua 2 là 2 và 2− 2. Định nghĩa CBH số học . ( SGK trang 4) VD: CBH số học của 16 là 16 (= 4) CBH số học của 5 là 5 . Chú ý: SGK trang 4 1 Soạn: 20.8 Giảng: 9A: ….9B… 9C……… trả lời 4 ý, HS khác nhận xét & bổ xung) GV: Nhận xét, thống nhất kết quả. GV: Thông báo: Phép tìm CBH của số không âmgọi là phép khai phương( gọi tắt là khai phương). Để khai phương một số người ta có thể dùng máy tính bỏ túi hoặc .bảng số. GV: Khi biết CBHSH của một số ta dễ ràng tìm được CBH của số đó. (VD CBHSH của 81 là 9 nên 81 có hai CBH là 9 và -9). HS: Làm ?3 áp dụng. ( 3 HS đại diện trả lời, HS khác nhận xét và bổ xung) GV: Nhận xét – Thống nhất kết quả. Hoạt động 3: Bài tập củng cố Bài 1: HS: Thảo luận theo bàn tìm lời giải, cử đị diện trả lời, HS khác nhận xét, bổ xung. GV: Nhận xét và thống nhất kết quả. Bài 2: HS thảo luận theo bàn, cử đại diện giải bảng, HS khác nhận xét và bổ xung. GV: Nhận xét, bổ xung , thống nhất kết quả. ?2. CBHSH của 49 là 49 = 7, vì 7 ≥ 0và 7 2 = 49 CBHSH của 64 là 64 = 8, vì 8 ≥ 0 và 8 2 = 64. CBHSH của 81 là 81 = 9, vì 9 ≥ 0 và 9 2 = 81. CBHSH của 1,21 là 1,21 = 1,1 vì 1,1 ≥ 0 và 1,1 2 = 1,21. ?3. CBH của 64 là 8 và -8 CBH của 81 là 9 và -9 CBH của 1,21 là 1,1 và -1,1 2. Bài tập. Bài 1: Tìm CBHSH của mỗi số sau rồi suy ra CBH của chúng: CBHSH của 121 là 11, nên CBH của 121 là 11 và -11 CBHSH của 144 là 12, nên CBH của 144 là 12 và -12. Bài 2: Tìm số x không âm, biết: a, x = 15 ⇔ x `= 15 2 = 225. b, 2 x = 14 ⇔ x = 7 ⇔ x = 49. 4. Củng cố. Định nghĩa CBHSH cuả số dương a?. Biết CBHSH của số dương a ta có thể suy ra CBH của số đó. 5. Hướng dẫn về nhà. Học thuộc và nắm vững định nghĩa CBHSH của số a dương. Đọc trước cách so sánh cácCBHSH Bài tập về nhà: Bài 5 trang 7 Hướng dẫn: Gọi độ dài cạnh hình vuông là x. Sau đó tìm x 2 rồi suy ra x Tiết 2: CĂN BẬC HAI ( Tiếp) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố khái niệm căn bậc hai số học. Hiểu được liên hệ của phép khai phương về quan hệ thứ tự. Kĩ năng: Biết dùng quan hệ của phép khai phương để so sánh các số. Thái độ: Có ý thức vận dụng bài học nghiêm túc vào bài tập. II/ Chuẩn bị: HS : Ôn tập khái niẹm căn bậc hai số học. Với hai số a, b không âm, nếu a < b thì a < b . III/ Tiến trình bài học. 1 .ổn định tổ chức :9A………………9B………………9C… ... làm -GV kiểm tra bước B i 24(a): (Đưa biến đ i cho i m bảng phụ) b) 4(1 + x + x ) x = − -HS làm hướng Gi¸o viªn: §ç ViƯt Ph¬ng - Trêng THCS Nam TiÕn -Gi i- Giáo án Đ i số * Năm họa 2013 - 2014... khai phương thương quy tắc chia thức bậc hai tính toán biến đ i biểu thức gi i phương trình II Phương pháp giảng dạy: Nêu vấn đề, giảng gi i, hoạt động nhóm III Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án, ... l i miệng b ? Hãy so sánh i u a a a kiện a b = hay đònh lí b b b ? Hãy gi i thích i u ? Một v i HS nhắc l i Gi¸o viªn: §ç ViƯt Ph¬ng - Trêng THCS Nam TiÕn Giáo án Đ i số * Năm họa 2013 - 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I,

Hình ảnh liên quan

-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 1 của tài liệu.
-GV đưa đề bài lên bảng phụ. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

a.

đề bài lên bảng phụ Xem tại trang 2 của tài liệu.
-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Một HS lên bảng. 5 2x − xác định khi 5 2 −x≥ ⇔ ≥05 2x⇔ ≤x 2,5 -HS trả lời miệng - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

t.

HS lên bảng. 5 2x − xác định khi 5 2 −x≥ ⇔ ≥05 2x⇔ ≤x 2,5 -HS trả lời miệng Xem tại trang 4 của tài liệu.
-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. - HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. - HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Hai HS lên bảng. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

ai.

HS lên bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 7 của tài liệu.
-HS lên bảng làm. 810.4081.400 81. 400 - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

l.

ên bảng làm. 810.4081.400 81. 400 Xem tại trang 8 của tài liệu.
(Đưa đề bài lên bảng phụ) - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

a.

đề bài lên bảng phụ) Xem tại trang 9 của tài liệu.
-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Goi hai HS lên bảng. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

oi.

hai HS lên bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.
THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I
THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Xem tại trang 14 của tài liệu.
-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. -HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 14 của tài liệu.
-HS lên bảng giải - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

l.

ên bảng giải Xem tại trang 15 của tài liệu.
Họat động 3: Cách dùng bảng (25 phút ). - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

at.

động 3: Cách dùng bảng (25 phút ) Xem tại trang 17 của tài liệu.
THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I
THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Gọi hai HS lên bảng làm -GV cho HS làm  ? 3  Tr 25 SGK. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

hai HS lên bảng làm -GV cho HS làm ? 3 Tr 25 SGK Xem tại trang 20 của tài liệu.
? Hai HS lên bảng làm. -GV nhận xét đánh giá  và cho điểm. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

ai.

HS lên bảng làm. -GV nhận xét đánh giá và cho điểm Xem tại trang 22 của tài liệu.
bảng phụ. -Kết quả: 3. Luyện tập: Bài1: Trục căn thức - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

bảng ph.

ụ. -Kết quả: 3. Luyện tập: Bài1: Trục căn thức Xem tại trang 24 của tài liệu.
-GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. - HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi.. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

áo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. - HS: Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi Xem tại trang 25 của tài liệu.
THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I
THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Xem tại trang 25 của tài liệu.
? Gọi một HS lên bảng trình bày. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

i.

một HS lên bảng trình bày Xem tại trang 26 của tài liệu.
? Một HS lên bảng làm. - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

t.

HS lên bảng làm Xem tại trang 27 của tài liệu.
(Đưa đề bài lên bảng phụ) - Giáo án Đại số 9 cả năm - Sách Giải CHUONG I

a.

đề bài lên bảng phụ) Xem tại trang 29 của tài liệu.