0

Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

27 330 0
 • Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:13

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đề tài chọn xuất phát từ chủ yếu sau: (i) Vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc (ĐBSH&DHĐB) vùng du lịch (DL) phát triển, có vị trí đặc biệt quan trọng theo giác độ lịch sử, địa trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giao thông, an ninh quốc phòng “cửa ngõ” giao thương, giao lưu quốc tế nước, nơi có thành phố (TP) Hạ Long đô thị du lịch (ĐTDL) gắn với kỳ quan thiên nhiên giới; đô thị (ĐT) Ninh Bình gắn với di sản văn hóa thiên nhiên giới ĐT gắn với điều kiện thiên nhiên đặc thù thị trấn (TT) Tam Đảo Quận Đồ Sơn; (ii) Hệ thống không gian xanh (KGX) giữ vai trò tầm quan trọng đặc biệt hình thành, phát triển “cái nôi” nuôi dưỡng ĐTDL nói chung ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB nói riêng Mục đích, yêu cầu công tác quản (QL) KGX ĐTDL khác với ĐT thông thường chỗ: Quy mô hệ thống KGX, Quy hoạch (QH) phân bố tổ chức hệ thống KGX, chất lượng hiệu khai thác sử dụng, phương thức nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống KGX, đặc biệt lực QL nhà nước với tham gia cộng đồng dân cư du khách; (iii) công tác QL hệ thống KGX ĐTDL yếu kém, chủ trương, sách phát triển bền vững tăng trưởng xanh với phát triển ĐT xanh, ĐT sinh thái đắn, việc tổ chức thực để thực hóa hạn chế nguồn lực thời gian, văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật KGX ĐTDL bất cập; (iv) KGX - kết cấu hạ tầng xanh ĐT vấn đề khoa học có tính thời cao, công tác nghiên cứu khoa học QL hệ thống KGX ĐTDL hạn chế; (v) ĐTDL Ninh Bình lựa chọn làm dụ nghiên cứu có tầm nhìn chiến lược hướng tới xây dựng ĐT Ninh Bình trở thành “Trung tâm lịch sử- văn hóa DL cấp quốc gia”, hệ thống KGX ĐT Ninh Bình QH toàn diện, QL phát triển theo QH duyệt, trở thành hình mẫu cho ĐTDL khác 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, kiến nghị nguyên tắc, tiêu chí giải pháp quản hệ thống không gian xanh đô thị du lịch vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc, áp dụng vào điều kiện cụ thể đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Quản nhà nước hệ thống không gian xanh đô thị du lịch vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc Việt Nam, bao gồm: Quản quy hoạch; quản đầu tư phát triển xây dựng; quản khai thác sử dụng không gian xanh tự nhiên, không gian xanh bán tự nhiên, không gian xanh nhân tạo đô thị khu dân cư nông thôn, lấy đô thị Ninh Bình làm dụ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Hệ thống không gian xanh đô thị du lịch tiêu biểu vùng ĐBSH DHĐB, bao gồm: TT Tam Đảo; TP Hạ Long; ĐT Ninh Bình, ĐT Ninh Bình chọn làm dụ để nghiên cứu Về thời gian: Đề tài nghiên cứu giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với thời gian lập QH chung ĐTDL vùng ĐBSH DHĐB quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát; phương pháp phân tích, đánh giá chẩn đoán; phương pháp phi thực nghiệm chuyên gia; phương pháp dự báo phương pháp tiếp cận hệ thống Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học: (i) Tổng quan luận thực tiễn, để có nhận thức toàn diện hệ thống KGX QL hệ thống KGX ĐTDL; (ii) Góp phần hoàn thiện sở khoa học QL KGX ĐTDL ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB; (iii) Các kết nghiên cứu đề tài tham khảo, áp dụng cho trường hợp có điều kiện tương tự sử dụng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn (i) Nhận diện vấn đề chủ yếu, trọng tâm công tác QL KGX ĐTDL tiêu biểu vùng ĐBSH&DHĐB; (ii) dự báo tác động yêu tố đến công tác QL KGX ĐTDL vùng ĐBSH& DHĐB; (iii) kiến nghị giải pháp QLKGX, bao gồm: Quản quy hoạch (QLQH); Quản đầu tư phát triển xây dựng; Quản khai thác sử dụng hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB VN, áp dụng kết nghiên cứu điều kiện cụ thể ĐT Ninh Bình Những đóng góp luận án (i) Làm xác định nghĩa, phân loại, phân cấp QL hệ thống KGX đô thị; sở khoa học nguyên tắc, tiêu chí, tiêu tiêu chuẩn QL hệ thông KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB (ii) Các giải pháp QLQH; QL đầu tư phát triển xây dựng; QL khai thác sử dụng hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB, tập trung xây dựng sở lập quy chế QL KGX; điều chỉnh số tiêu chuẩn kỹ thuật; đổi phương pháp lập, thẩm định, phê duyệt QH hệ thống KGX ĐTDL; chế kiểm soát phát triển KGX theo QH; hoàn thiện quy trình, nội dung QL mô hình tổ chức QL hệ thống KGX; biện pháp phát huy vai trò cộng đồng, dân cư, mở rộng liên kết hợp tác quốc tế công tác QL hệ thống KGX (iii) Xây dựng định hướng phát triển, phân vùng số giải pháp chủ yếu QL hệ thống KGX ĐT Ninh Bình Các khái niệm sử dụng luận án Đô thị du lịch; ĐT Ninh Bình; Hệ thống không gian xanh đô thị; Độ che phủ KGX; Sinh khối; Hành lang xanh ĐT; Vành đai xanh ĐT; Quản đô thị; Quản hệ thống KGX ĐT; Phát triển bền vững; Kết cấu hạ tầng xanh Cấu trúc luận án Luận án cấu trúc thành phần: Mở đầu; Nội dung; Kết luận, kiến nghị Phần nội dung gồm chương: Chương I: Tổng quan quản hệ thống KGX đô thị du lịch Chương II: Cơ sở khoa học quản hệ thống KGX đô thị du lịch vùng ĐBSH&DHĐB Chương III: Các giải pháp quản hệ thống KGX đô thị du lịch vùng ĐBSH&DHĐB, lấy đô thị Ninh Bình làm dụ PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH ĐÔ THỊ DU LỊCH 1.1 Tình hình phát triển quản hệ thống KGX đô thị số ĐTDL tiêu biểu giới Các nội dung nghiên cứu gồm: 1.1.1 Đặc điểm lịch sử phát triển quản hệ thống KGX đô thị giới; 1.1.2 Hiện trạng tình hình quản hệ thống KGX số ĐTDL tiêu biểu giới Phân tích lịch sử phát triển QL hệ thống KGX ĐT giới qua bốn thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại đại khẳng định việc tổ chức QL hệ thống KGX phụ thuộc vào quan điểm, điều kiện tự nhiên, đặc điểm KT-XH mô hình cấu trúc không gian ĐT giai đoạn lịch sử Tuy nhiên, theo xu hướng chung, mối quan hệ ĐT thiên nhiên ngày cải thiện từ trình ĐT khép kín tách biệt với thiên nhiên nhiên đến trình ĐT mở gắn bó với thiên nhiên, chuyển sang trình ĐT phát triển bền vững (PTBV), gắn bó hữu thân thiện với thiên nhiên Hệđóng góp to lớn công tác QL hệ thống KGX ĐT giới Công việc khảo sát nghiên cứu trạng tình hình QL hệ thống KGX số ĐTDL tiêu biểu giới tập trung vào bốn vấn đề: (i) Các đô thị du lịch tiêu biểu giới; (ii) Hiện trạng tình hình quản hệ thống KGX số ĐTDL nước Châu Á; (iii) Hiện trạng tình hình quản hệ thống KGX số ĐTDL nước Châu Âu; (iv) Hiện trạng tình hình quản hệ thống KGX ĐTDL Châu Mỹ Các ĐT DL tiêu biểu nghiên cứu gồm: (i) TP Côn Minh, Kyoto, Singapore (Châu Á); (ii) TP Oxford, Broxtowe, Lyon, Barcelona, Milan (Châu Âu); (iii) TP Curitiba, Irvinne (Châu Mỹ) Kết khảo sát nghiên cứu cho phép rút số kết sau: (i) Hệ thống KGX ĐTDL có quy mô lớn, bao gồm: KGX tự nhiên, KGX bán tự nhiên, KGX nhân tạo, đạt tiêu (m2/người) cao; (ii) Cơ sở pháp công cụ chủ yếu để QL hệ thống KGX QH, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sách định hướng chiến lược Các sở pháp công cụ QL hệ thống KGX phải tương xứng với tầm nhìn, sứ mệnh ĐT Nó phải tuyệt đối tôn trọng giám sát chặt chẽ trình thực hiện; (iii) việc đầu tư phát triển xây dựng hệ thống KGX phải thực nhiều nguồn lực, vai trò cộng đồng tư nhân quan trọng; (iv) Sự phối hợp quan QL nhà nước sở làm rõ trách nhiệm bên với nâng cao lực quan QL hệ thống KGX với tham gia tích cực cộng đồng, dân cư du khách điều kiện tiên để nâng cao hiệu công tác QL hệ thống KGX ĐT; (v) Việc tăng cường liên kết, phối hợp, điều phối hợp tác cấp khu vực ĐTDL nước quốc tế cần thiết, góp phần nâng cao hiệu công tác QL hệ thống KGX 1.2 Tình hình quản hệ thống KGX ĐTDL Việt Nam Các nội dung nghiên cứu gồm: 1.2.1 Đặc điểm lịch sử phát triển QL hệ thống KGX ĐT Việt Nam; 1.2.2 Hệ thống vùng, ĐT sở phục vụ DL; 1.2.3 Hiện trạng hệ thống KGX ĐTDL tiêu biểu VN; 1.2.4 Thực trạng công tác QL hệ thống KGX ĐTDL VN Kết khảo sát nghiên cứu rút số nhận xét sau: - Các ĐT Việt Nam hình thành phát triển qua thời kỳ: Cổ đại, thực dân – phong kiến, đại Hệ thống KGX ĐT Việt Nam phát triển QL dựa điều kiện tự nhiên, phong thổ vùng miền, kết đấu tranh dựng nước giữ nước, nguyên tắc phong thủy triết phương Đông, tiếp thu có chọn lọc thành tựu giới cập nhật xu PTBV thời đại; - Kết đánh giá trạng hệ thống KGX ĐTDL tiêu biểu theo hai khu vực Miền núi trung du; đồng ven biển, gồm: ĐT Sapa, Kon Plong, TP Đà Lạt, TX Cửa Lò, TP Đà Nẵng, TP Vũng Tàu số đặc điểm đặc trưng gồm: (i) Quy mô hệ thống KGX ĐT DL Việt Nam lớn, chủ yếu KGX tự nhiên KGX bán tự nhiên, chiếm tỷ trọng cao so với diện tích tự nhiên ĐT; (ii) Quy mô KGX nhân tạo hạn chế, chất lượng thấp, phân bố không đồng đều; (iii) KGX bán tự nhiên chủ yếu đất nông nghiệp mang tính tự phát - QL hệ thống KGX ĐTDL Việt Nam đánh giá toàn diện theo nội dung: (i) sở pháp công cụ QL hệ thống KGX; (ii) lĩnh vực QL hệ thống KGX; (iii) tổ chức máy QL nhà nước; (iv) Sự tham gia cộng đồng, dân cư hợp tác quốc tế Các nhiệm vụ hoạt động QL nhà nước thuộc bốn nội dung triển khai đồng bộ, nhiều bất cập: (i) Các pháp công cụ QL hệ thống KGX thiếu, chất lượng QH hạn chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật QH hệ thống KGX bất cập; (ii) Các lĩnh vực QL hệ thống KGX chưa rõ rang; (iii) Việc phân công phân cấp máy QL nhà nước phân tán, thiếu phối hợp; (iv) Vai trò cộng đồng, dân cư du khách chưa phát huy 1.3 Thực trạng công tác QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH DHĐB Nội dung nghiên cứu bao gồm: 1.3.1 Thực trạng hệ thống KGX ĐT vùng ĐBSH&DHĐB 1.3.2 Đánh giá thực trạng QL hệ thống KGX ĐT vùng ĐBSH&DHĐB Kết đánh giá thực trạng hệ thống KGX TT Tam Đảo, TP Hạ Long, ĐT Ninh Bình rút đặc điểm tương tự hệ thống KGX ĐTDL địa bàn nước phân tích mục 1.2 Tương tự, công tác QL nhà nước hệ thống KGX ĐT vùng, thực nhiều công việc, việc QL loại KGX địa bàn ĐTDL vùng thiếu thống việc lập QH, tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Tại ĐT chưa có quy chế QL KGX Ranh giới nội hàm QLQH, QL đầu tư phát triển xây dựng, QL khai thác sử dụng không rõ ràng Bộ máy QL hệ thống KGX phân tán, thiếu phối hợp chặt chẽ, tham gia cộng đồng, dân cư nặng hình thức 1.4 Các đề tài công trình nghiên cứu khoa học có liên quan 1.4.1 Ở nước ngoài; 1.4.2 Ở nước Trong luận án tổng kết đánh giá 15 công trình nghiên cứu luận án nước ngoài, 16 công trình nghiên cứu luận án, luận văn nước có liên qun đến đề tài để rút định hướng nghiên cứu 1.5.Đánh giá tổng quát vấn đề cần nghiên cứu Luận án đánh giá tổng quát kết nghiên cứu tổng quan rút vấn đề trọng tâm cần giải quyết: (i) Nhận thức chưa đầy đủ toàn diện hệ thống KGX; (ii) định nghĩa, phân loại phân cấp QL hệ thống KGX ĐTDL cần làm rõ; (iii) sở khoa học QL KGX ĐTDL vùng ĐBSH DHĐB; (iv) giải pháp đồng QL hệ thống KGX DTDL vùng ĐBSH&DHĐB; (v) Tăng cường phối hợp nâng cao lực quan QL nhà nước; (vi) áp dụng kết nghiên cứu vào điều kiện cụ thể ĐT Ninh Bình CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC 2.1 Khái niệm, định nghĩa, phân loại phân cấp QL hệ thống KGX ĐTDL Nội dung nghiên cứu gồm: 2.1.1 Khái niệm KGX ĐT; 2.1.2 Định nghĩa KGX ĐT; 2.1.3 Phân loại hệ thống xanh ĐTDL; 2.1.4 Phân cấp quản KGX ĐTDL Kết nghiên cứú khái niệm KGX ĐT theo giác độ luận, pháp luật chuyên môn khẳng định khái niệm hệ thống KGX phải tiếp cận tổng hợp, đa chiều, xem xét nhiều giác độ kiến trúc, quy hoạch, sinh thái học, thuyết hệ thống pháp Từ phân tích trên, KGX ĐT làm rõ: “Là toàn không gian trống ĐT phủ xanh CX mặt nước thoáng có đặc điểm sinh khối riêng, không phụ thuộc vào chế độ sở hữu, có nguốn gốc từ hệ sinh thái tự nhiên, bán tự nhiên chuyển đổi thành không gian ĐT, có sở hạ tầng KT-XH kỹ thuật phù hợp; phân bố theo cấp không gian ĐT hệ thống lãnh thổ xác định, diễn hoạt động thường xuyên loài sinh vật người KGX giữ vai trò phổi ĐT.” Tóm lại, KGX giữ vai trò vừa “lá phổi”, vừa kết cấu hạ tầng xanh ĐTDL Hệ thống KGX ĐTDL có tính chất tương đồng hệ thống KGX ĐT thông thường, song có khác biệt quy mô; cấu quy hoạch; nguồn lực bảo vệ phát triển; chức mục đích sử dụng; khả năng, nghiệp vụ QL nhà nước nhu cầu tham gia cộng đồng, dân cư, du khách (hình 2.1) Hình 2.1 Mối quan hệ hệ thống không gian xanh với hoạt động du lịch ĐTDL Hình 2.2: Phương pháp phân loại tam giác Dựa sở pháp lý, sở sinh thái học, môi trường, phương pháp tiếp cận phương pháp phân loại “tam giác đều” (hình 2.2), hệ thống KGX ĐTDL phân thành loại, gồm: (i) KGX thiên nhiên toàn diện tích không gian trống được che phủ CX mặt nước thoáng có nguồn gốc từ thiên nhiên; (ii) KGX bán thiên nhiên KGX tạo lập từ kết sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp chuyển hóa từ KGX thiên nhiên; (iii) KGX nhân tạo ĐT khu dân cư NT gồm: KGX sử dụng công cộng; KGX chuyên dụng; KGX hạn chế; mặt nước nhân tạo, KGX tự nhiên phân thành loại, KGX bán tự nhiên phân thành loại KGX nhân tạo phân thành loại Như vậy, hệ thống KGX gồm 13 loại 31 chủng loại (Bảng 2.1) Theo giác độ QL, hệ thống KGX ĐTDL phân thành cấp: Cấp trung ương (Chính phủ) cấp địa phương (tỉnh, huyện, xã) 10 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức Chính phủ (2015) Luật Tổ chức quyền địa phương (2015) Bảng 2.1: Các loại, chủng loại không gian xanh ĐT TT Hệ thống KGX Các loại KGX 1.1 Rừng phòng hộ I II III Không gian xanh tự nhiên Không gian xanh bán tự nhiên sản xuất, kinh doanh Không gian xanh nhân tạo đô thị khu dân cư nông thôn 1.2 Rừng đặc dụng 1.3 Mặt nước tự nhiên 2.1 Đất canh tác Các chủng loại KGX Rừng phòng hộ đầu nguồn Rừng phòng hộ ven biển Rừng phòng hộ bảo vệ MT Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên Khu bảo vệ thiên nhiên Khu bảo vệ cảnh quan Biển Sông suối 10 Đầm, hồ, ao, 11 Vùng ngập nước 12 Đất trồng lâu năm 13 Đất trông hàng năm 2.2 Chăn nuôi 14 Khu bãi chăn thả 2.3 Rừng sản xuất 15 Rừng sản xuất tự nhiên 16 Rừng trồng 2.4 Mặt nước nuôi trồng thủy sản, thủy canh 3.1 KGX sử dụng công cộng 17 Nuôi trồng thủy sản 18 Thủy canh 3.2 Hành lang xanh 21 KGX ven đường giao thông thủy bộ, đảo giao thông, giải phân cách 22 Quảng trường, 23 Vườn động vật 24 Vườn thực vật 25 Vườn ươm 26 Vườn ươm hoa 27 Vành đai xanh, hành lang xanh 28 Cây xanh cách ly 29 Các loại KGX đơn vị ở, ô phố 30 KGX khu chức đặc thù 31 Trong khuôn viên công trình 3.3 KGX chuyên dụng 3.4 KGX hạn chế Số lƣợng theo nhóm 11 07 19 Công viên 20 Vườn hoa, vườn dạo 13 13 2.4 Các yếu tố chủ yếu tác động đến quản hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBDH&DHĐB Việt Nam Từ kết nghiên cứu tổng quan sở thuyết luận án rút yếu tố có tác động đến QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB, gồm: (i) Bối cảnh chung đặc điểm vùng ĐBSH DHĐB; (ii) điều kiện tự nhiên; (iii) đặc điểm kinh tế - xã hội văn hóa địa; (iv) công tác quy hoạch kế hoạch; (v) thể chế QL phát triển hệ thống KGX ĐTDL; (vi) nguồn lực tham gia cộng đồng; (vii) điều phối, liên kết hợp tác cấp khu vực 2.5 Một số học quản hệ thống KGX ĐTDL Kết nghiên cứu tổng quan, rút năm học kinh nghiệm QL hệ thống KGX ĐTDL, gồm: (i) Bài học định hướng chiến lược nâng cao nhận thức hệ thống KGX; (ii) học hoàn thiện pháp QL hệ thống KGX; (iii) học nguồn lực tham gia cộng đồng dân cư; (iv) học nâng cao lực quyền ĐT; (v) học liên kết, điều phối hợp tác cấp khu vực quốc tế CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC, LẤY ĐÔ THỊ NINH BÌNH LÀM DỤ 3.1 Quan điểm mục tiêu Các giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB dựa quan điểm đạo: (i) Tư tưởng PTBV sách tăng trưởng xanh; (ii) đặc điểm trội lịch sử-văn hóa định hướng phát triển vùng ĐBSH&DHĐB; (iii) sở khoa học, bối cảnh hội nhập quốc tế, xu toàn cầu hóa BĐKH; (iv) QL tổng hợp, đa lĩnh vực, tích hợp, phối hợp liên ngành đa cấp thống từ trung đến địa 14 phương; (v) đa dạng hóa sử dụng hiệu nguồn lực với tham gia cộng đồng dân cư Các quan điểm cụ thể hóa thành mục tiêu QL hệ thống KGX hướng tới PTBV mặt kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh quốc phòng 3.2 Các nguyên tắc tiêu chí quản hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH DHĐB Việt Nam Các nội dung nghiên cứu gồm: 3.2.1 Các nguyên tắc tiêu chí quản hệ thống KGX 3.2.1 Các tiêu chí phương pháp đánh giá QL hệ thống KGX ĐTDL Trong luận án kiến nghị nguyên tắc nhằm thực mục tiêu QL hệ thống KGX ĐTDL Vùng theo định hướng PTBV: (1) Phải hoàn thiện sở pháp công cụ QL, (2) phải nâng cao hiệu lực QL nhà nước, (3) phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phát huy vai trò cộng đồng với tham gia hợp tác du khách dân cư, (4) phải sử dụng hiệu phương tiện công nghệ kỹ thuật, GIS, viễn thám trang thiết bị đại, (5) phải mở rộng liên kết, hợp tác nước quốc tế Các nguyên tắc sở để xây dựng tiêu chí kèm theo số đánh giá hiệu công tác QL hệ thống KGX ĐTDL Các tiêu chí gồm: (i) Quy mô hệ thống KGX gồm số; (ii) cấu tổ chức QH hệ thống KGX gồm số; (iii) sử dụng nguồn vốn đầu tư hoạt động QL, đầu tư phát triển XD hệ thống KGX đảm bảo tài lành mạnh gồm số; (iv) chất lượng hiệu khai thác, sử dụng hệ thống KGX, gồm số; (v) Nâng cao lực, hiệu lực QL nhà nước tham gia cộng đồng, dân cư, du khách, gồm số (Bảng 3.1) Phương pháp đánh giá hiệu công tác QL hệ thống KGX ĐTDL theo công thức: 15 Trong đó: Pt mức độ hiệu công tác QL hệ thống KGX theo mục đích PTBV; X1, X2, X3, X4, X5 tiêu chí; hệ số 15,15,20,25,25 trọng số tiêu chí Bảng 3.1: Bảng đánh gia mức độ hiệu công tác QL hệ thống KGX ĐTDL TT Tiêu chí Các số đánh giá Trọng số 15 Quy mô hệ thống KGX Quy hoạch tổ chức không gian hệ thống KGX Sử dụng nguồn vốn đầu tƣ hoạt động QL, BV PT hệ thống KGX đảm bảo PTBV Chất lƣợng, hiệu phát huy các giá trị khai thác sử dụng hệ thống KGX 15 10 11 12 13 20 14 25 15 16 17 18 19 20 21 Năng lực, hiệu lực QL nhà nƣớc tham gia cộng đồng dân cƣ, du khách QL hệ thống KGX 22 23 24 25 25 26 27 28 Diện tích đất đai hệ thống KGX toàn ĐT Tỷ lệ diện tích KGX so với diện tích đất tự nhiên toàn ĐT Quy mô diện tích đất đai sức chứa: (i) KGX tự nhiên, (ii) KGX bán tự nhiên; (iii) KGX nhân tạo Độ che phủ chung Sinh khối Tỷ lệ loại KGX Tỷ lệ KGX bảo tồn bảo vệ Tỷ lệ KGX cải tạo phục hồi Tỷ lệ KGX phát triển Bố trí tổ chức loại KGX cấu QHĐT phù hợp với tiêu chuẩn quy phạm quy chuẩn kỹ thuật Tổng số vốn đầu tư hang năm Khả cân đối thu, chi tài Cơ cấu sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, tư nhân, vốn ODA… Các loại hình đầu tư (PPP, BCC, đầu tư công) Phát triển KT tạo nguồn thu ngân sách Đáp ứng nhu cầu XH Mỹ quan đô thị Cải thiện vệ sinh MT Bảo vệ MT, đa dạng sinh học đáp ứng tiêu theo quy định Ứng phó với BĐKH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan QL nhà nước Cơ cấu tổ chức quan QLNN Cải cách hành Phối hợp quan máy QL nhà nước Các pháp QL hệ thống KGX; Các hoạt động QL hệ thốngKGX mà cộng đồng tham gia Hiệu tác dụng tham gia cộng đồng, dân cư, du khách Tham gia liên kết vùng hợp tác QT Đơn vị Điểm số Ha % Ha % M3 % % % % Mức độ hợp 3 3 3 Triệuđồng % % 5 5 GDP Mức độ Mức độ % % % Tính h.lý 4 5 Tính h.lý Mức độ Mức độ 3 Mức độ % Mức độ Mức độ 16 3.3 Các nhóm giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB Nội dung nghiên cứu bao gồm: 3.3.1 Nhóm giải pháp 1: Bổ sung hoàn thiện pháp QL hệ thống KGX; 3.3.2 Nhóm giải pháp 2: Giải pháp QL hệ thống KGX thuộc lĩnh vực; 3.3.2 Nhóm giải pháp 3: Tổ chức máy quản nhà nước hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB; 3.3.3 Nhóm giải pháp 4: Phát huy vai trò tham gia cộng đồng, dân cư quản hệ thống KGX; 3.3.5 Nhóm giải pháp 5: Điều phối liên kết vùng hệ thống ĐTDL nước hợp tác quốc tế Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức lập loại đồ án quy hoạch hệ thống KGX Nhóm giải pháp hướng tới giải ba nhiệm vụ trọng tâm: (i) Giải yêu cầu lập, thẩm định phê duyệt đồ án QH hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB; (ii) lập quy chế QL hệ thống KGX ĐTDL; (iii) Kiến nghị bổ sung điều chỉnh số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung KGX phương pháp xác định quy mô số loại KGX hệ thống KGX, gồm: Tỷ lệ đất KGX (%); Tỷ lệ độ che phủ (%); Chỉ tiêu sử dụng CX công cộng (m2/người); Sức chứa khả dung nạp KGX tự nhiên; mật độ dân số KGX tự nhiên (người sử dụng/ha); Phương pháp xác định quy mô che phủ số loại KGX (Hình 3.1) 17 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình kỹ thuật lập thực quy hoạch hệ thống KGX ĐTDL Nhóm giải pháp hướng tới kiến nghị giải pháp QL hệ thống KGX thuộc lĩnh vực: (i) Giải pháp QL QH hệ thống KGX ĐTDL mà trọng tâm đổi lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh QH hệ thống KGX theo hương tích hợp, đổi mô hình tổ chức thực QL phát triển hệ thống KGX theo QH duyệt (Hình 3.2); (ii) Giải pháp QL đầu tư phát triển xây dựng hệ thống KGX ĐTDL, trọng tâm là: Lập chương trình tổng thể PT kế hoạch ĐT XD hệ thống KGX; quy trình tổ chưc thực hoạt động đầu tư phát triển xây dựng hệ thống KGX; QL khai thác sử dụng hệ thống KGX (Hình 3.3) Hình 3.3 Sơ đồ tổ chức QL đầu tư phát triển XD hệ thống KGX 18 Nhóm giải pháp kiến nghị hoàn thiện mô hình QL nhà nước hệ thống KGX, theo quan điểm không tăng đầu mối QL biên chế tăng cường phối hợp (Hình 3.4) Hình 3.4 Sơ đồ tổ chức máy quản nhà nước thống hệ thống KGX ĐT vùng ĐBSH &DHĐB Nhóm giải pháp hình thành biện pháp phát huy vai trò tham gia cộng đồng, dân cư du khách quản hệ thống KGX nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân đinh, dân giám sát kiểm tra xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết vững mạnh Hình 3.5 Sơ đồ tham gia cộng đồng, dân cư QL hệ thống KGX ĐTDL Nhóm giải pháp 5: (i) kiến nghị hoạt động điều phối, liên kết vùng hệ thống ĐTDL hợp tác quốc tế; (ii) phương thức cách tiếp cận hành động liên kết vùng ĐTDL hợp tác quốc tế (Hình 3.6) 19 Hình 3.6 Sơ đồ hoạt động liên kết vùng hợp tác quốc tế với tổ chức diễn đàn KGX ĐTDL 3.4 Một số giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL Ninh Bình Nội dung nghiên cứu bao gồm: 3.4.1 Định hướng quy hoạch phân vùng quản hệ thống KGX; 3.4.2 Nghiên cứu quy định có tính chất định hướng quản hệ thống KGX ĐTDL Ninh Bình; 3.4.2 Định hướng QH phân vùng QL hệ thống KGX; 3.4.3.Hoàn thiện máy quản đầu tư phát triển xây dựng hệ thống KGX ĐT Ninh Bình Trên sở QHC ĐT Ninh Bình, luận chứng làm xác quy mô hệ thống KGX, gồm 12.115,17 57,54% đất tự nhiên, 6526,10 đất KGX bán tự nhiên 962,37 KGX nhân tạo; từ phân chia thành tiểu vùng QL KGX, gồm: (i) Khu vực ĐT hữu mở rộng (6782,6 ha); (ii) Khu vực Bái Đính (2945,7 ha); (iii) Khu vực quần thể danh thắng Tràng An (6064,1 ha) khu vực nông thôn (5259,9 ha) (Hình 3.7) Nghiên cứu quy định QL hệ thống KGX gồm (i) Quy định chung; (ii) Các quy định phân vùng; (iii) Các định hướng chung quản hệ thống KGX; (iv) Các quy định cụ thể quản hệ thống KGX khu vực đô thị; (v) Các quy định định hướng QL đầu tư phát triển xây dựng , QL khai thác sử dụng 20 Hình 3.7 Hệ thống vùng QL KGX ĐT Ninh Bình Bộ máy QL đầu tư phát triển xây dựng hệ thống KGX đươc thiết lập dựa sở pháp hành, nguyên tắc QL thống từ trung ương đến địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình quan QL thống địa bàn tỉnh; Ban đạo, quan điều phối với tham gia sở, huyện thành phố quan chuyên môn liên quan giúp UBND tỉnh thực hoạt động phối hợp hoạt động công tác QL hệ thống KGX địa bàn ĐT Ninh Bình Để tăng cường hiệu lực, hiệu quản trị hệ thống KGX, giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng dân cư, du khách khai thác sử dụng (Hình 3.8) Hình 3.8 Mô hình tổ chức QL đầu tư phát triển KGX ĐT Ninh Bình 21 3.5 Các kết nghiên cứu bàn luận 3.5.1 Về ý nghĩa khoa học thực tiễn Các kết nghiên cứu giá trị có ý nghĩa khoa học thực tiễn: (i) Luận án cung cấp khối lượng thông tin khoa học phong phú, toàn diện có hệ thống ĐTDL tiêu biểu, thực trạng hệ thống KGX công tác QL nhà nước hệ thống KGXĐTDL; (ii) Đề tài vấn đề tồn công tác nghiên cứu QL nhà nước hệ thống KGX Làm xác số vấn đề khoa học thực tiễn: (i) Khái niệm, định nghĩa KGX ĐT; (ii) phân loại, phân cấp QL hệ thống KGX ĐTDL; (iii) lĩnh vực QL nhà nước hệ thống KGX; (iv) yếu tố chủ yếu có tác động trực tiếp đến QL nhà nước hệ thống KGX ĐTDL; (v) kinh nghiệm thực tiễn rút từ học QH QL hệ thống KGX ĐTDL Các kết nghiên cứu góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, trang bị kiến thức phương pháp luận khoa học QL nhà nước hệ thống KGX ĐTDL VN; (iii) Các kết nghiên cứu quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc tiêu chí QL hệ thống KGX ĐTDL khẳng định tư tưởng PTBV vừa quan điểm, vừa mục tiêu sở XD tiêu chí QL hệ thống KGX ĐTDL; (iv) Với nhóm giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH DHĐB vận dụng kết nghiên cứu điều kiện cụ thể ĐTDL Ninh Bình có ý nghĩa thực tiễn công tác QL hệ thống KGX ĐTDL thuộc vùng ĐBSH DHĐB áp dụng cho ĐTDL khác; đồng thời sử dụng công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo lĩnh vực QL ĐT nước ta 3.5.2 Về đóng góp luận án Đề tài có đóng góp mới: (i) Đóng góp thứ nhất: Về vấn đề chung; (ii) Đóng góp thứ hai: Về giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL; (iii) Đóng góp thứ ba: Xây dựng định hướng phát triển QL hệ thống KGX ĐT Ninh Bình 22 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Luận án đưa kết luận, tóm tắt sau: a) Kết luận thứ nhất: Việc chọn đề tài “Quản hệ thống không gian xanh đô thị du lịch vùng ĐBSH&DHĐB Việt Nam, lấy đô thị Ninh Bình làm dụ” cần thiết có tính thời cao b) Kết luận thứ hai: Kết nghiên cứu tổng quan 05 vấn đề tồn tại, cần tập trung giải quyết: (i) Nhận thức định nghĩa hệ thống KGX ĐTDL (ii) phân loại, phân cấp QL hệ thống KGX ĐTDL (iii) xây dựng sở khoa học QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB ; (iv) làm rõ lĩnh vực QL hệ thống KGX vùng ĐBSH& DHĐB; (v) giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH& DHĐB việc áp dụng giải pháp QL hệ thống KGX ĐT Ninh Bình c) Kết luận thứ ba: Việc xây dựng hoàn thiện sở khoa học QL hệ thống KGX dựa luận khoa học: (i) Làm rõ khải niệm, định nghĩa phân loại, phân cấp QL hệ thống KGX ĐTDL; (ii) sở pháp công cụ QL hệ thống KGX ĐTDL; (iii) sở thuyết QL nhà nước hệ thống KGX ĐTDL; (iv) yếu tố chủ yếu có tác động đến công tác QL hệ thống KGX; (v) học kinh nghiệm rút từ công tác QL hệ thống KGX từ ĐTDL nước nước d) Kết luận thứ tư: Kiến nghị đề xuất giải pháp QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH& DHĐB, bao gồm: (i) quan điểm mục tiêu QL hệ thống KGX dựa tư tưởng PTBV; (ii) nguyên tắc tiêu chí kèm theo 28 số QL hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB; (iii) 05 nhóm giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu QL nhà nước hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB e) Kết luận thứ năm: Áp dụng kết nghiên cứu điều kiện cụ thể ĐT Ninh Bình Các kết nghiên cứu Luận án áp dụng QL hệ thống KGX ĐT Ninh Bình gồm kiến nghị : (i) Hoàn thiện dịnh hướng QH phân vùng QL hệ thống KGX; (ii) nghiên 23 cứu số quy định có tính định hướng QL hệ thống KGX; (iii) Xây dựng mô hình QL ĐTDL xây dựng hệ thống KGX ĐT Ninh Bình với tham gia cộng đồng, dân cư du khách f) Kết luận thứ sáu: Kết nghiên cứu bàn luận: Luận án có nhóm kết nghiên cứu nội dung nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu sở khoa học nghiên cứu kiến nghị giải pháp QL hệ thống KGX vùng ĐBSH&DHĐB Từ nghiên cứu rút đề xuất luận án: (i) Làm rõ khái niệm, định nghĩa, phân loại, phân cấp QL hệ thống KGX ĐT, xây dựng sở khoa học, nguyên tắc, phương pháp xác định quy mô KGX tiêu chí QL hệ thống KGX ĐTDL; (ii) Các giải pháp QL QH, QL đầu tư phát triển xây dựng, QJ khai thác sử dụng hệ thống KGX ĐTDL vùng ĐBSH&DHĐB; (iii) Xây dựng định hướng phát triển, phân vùng giải pháp QL hệ thống KGX ĐT Ninh Bình Kiến nghị a) Đối với Quốc hội: Bổ sung công tác QH QL hệ thống KGX nội dung dự án Luật Quy hoạch Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn, đối với: QH tổng thể quốc gia, QH vùng, QH tỉnh QH đô thi, nông thôn QH ngành quốc gia; nội dung bảo vệ phát triển KGX ĐT dự án Luật Quản phát triển ĐT b) Đối với Chính phủ Bộ, ngành quan trực thuộc Chính phủ - Chính phủ ban hành Nghị định QL hệ thống KGX ĐT, nhằm hướng dẫn Luật QH, Luật QHĐT NT, Luật Bảo vệ phát triển rừng, có quy định riêng cho ĐTDL - Bộ XD, Bộ Nông nghiệp phát triển NT, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài nguyên MT, Bộ Văn hóa thể thao du lịch phối hợp soạn thảo ban hành thông tư QL hệ thống KGX ĐTDL - Các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật KGX ĐTDL 24 - Bộ khoa học công nghệ tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước QH QL KGX ĐTDL - Bộ giáo dục đào tạo đạo xây dựng chương trình khung để trường Đại học, trung học chuyên nghiệp xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến KGX, biên soạn tài liệu giảng dạy giáo trình KGX ĐT c) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng ĐBSH&DHĐB - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình: (i) Nghiên cứu thành lập Ban đạo điều phối KGX Tỉnh; thành lập Ban QL ĐTPT XD hệ thống KGX công ty QL MT KGX ĐT Ninh Bình gắn với pháp luật đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo gọn nhẹ, không tăng biên chế; (ii) lập QH chuyên ngành hệ thống KGX ĐT Ninh Bình; (iii) lập Quy chế QL hệ thống KGX ĐT Ninh Bình; (iv) lập chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống KGX chế, sách cụ thể thu hút đầu tư phát triển KGX; (v) ban hành sách, chế xã hội hóa nhằm thu hút ĐTPT khai thác sử dụng hiệu hệ thống KGX - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng: (i) Nghiên cứu lập QH hệ thống KGX huyện Tam Đảo gắn với khu DL Tam đảo 1; Tam Đảo 2, Hợp Châu (Vĩnh Phúc) QH hệ thống KGX thành phố Hải Phòng gắn với ĐTDL Đồ Sơn, Cát Bà để làm sở QL hệ thống KGX ĐTDL có liên quan; (ii) Chính quyền ĐT phối hợp xây dựng “Diễn đàn không gian xanh đô thị” BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LƢƠNG TIẾN DŨNG QUẢN HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC, LẤY ĐÔ THỊ NINH BÌNH LÀM DỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN ĐÔ THỊ CÔNG TRÌNH MÃ SỐ : 62.58.01.06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội, 10 – 2017 Luận án đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Trọng Hanh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ hội dồng chấm luận án cấp trường Trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội vào hồi …… ngày … tháng … năm …… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện quốc gia Thư viện trường Đại học Kiến trúc DANH MỤC NHỮNG BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ Về phương pháp quy hoạch có tham gia cộng đồng Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Bộ xây dựng – số số 07/2008 (107) – ISSN 0868-3788 Kinh nghiệm quản hệ thống không gian xanh đô thị du lịch nước giới, Tạp chí khoa học Kiến trúc&Xây dựng, Trường đại học kiến trúc Hà Nội, số 25/2017 – ISSN 1859-350X Một số nhận thức quản hệ thống không gian xanh đô thị Việt Nam, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 3-2017 – ISSN 0866-0762 Đổi công tác quy hoạch hệ thống không gian xanh đô thi, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Bộ xây dựng – số 205/2017– ISSN 0868-3788 Đổi nội dung quy hoạch hệ thống không gian xanh đô thị đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch tham luận hội thảo khoa học Hội nhập đào tạo Quy hoạch đô thị - nông thôn Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, tháng 11-2017 – (ISSN ) ... 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC, LẤY ĐÔ THỊ NINH BÌNH LÀM VÍ DỤ 3.1 Quan điểm mục tiêu Các giải pháp QL hệ. .. LƢƠNG TIẾN DŨNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC, LẤY ĐÔ THỊ NINH BÌNH LÀM VÍ DỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH MÃ SỐ... Chương III: Các giải pháp quản lý hệ thống KGX đô thị du lịch vùng ĐBSH&DHĐB, lấy đô thị Ninh Bình làm ví dụ PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHÔNG GIAN XANH ĐÔ THỊ DU LỊCH 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt, Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Mối quan hệ giữa hệ thống không gian xanh với các hoạt động du lịch của ĐTDL - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 2.1..

Mối quan hệ giữa hệ thống không gian xanh với các hoạt động du lịch của ĐTDL Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 2.1: Các loại, chủng loại không gian xanh ĐT - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Bảng 2.1.

Các loại, chủng loại không gian xanh ĐT Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2.3. Sơ đồ khung tổ chức quản lý hệ thốngKGX tại các ĐTDL - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 2.3..

Sơ đồ khung tổ chức quản lý hệ thốngKGX tại các ĐTDL Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.1: Bảng đánh gia mức độ hiệu quả của công tác QL hệ thống KGX ĐTDL - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Bảng 3.1.

Bảng đánh gia mức độ hiệu quả của công tác QL hệ thống KGX ĐTDL Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức lập các loại đồ án quy hoạch hệ thống KGX - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 3.1..

Sơ đồ tổ chức lập các loại đồ án quy hoạch hệ thống KGX Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.2: Sơ đồ quy trình kỹ thuật lập và thực hiện quy hoạch hệ thống KGX ĐTDL - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 3.2.

Sơ đồ quy trình kỹ thuật lập và thực hiện quy hoạch hệ thống KGX ĐTDL Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước thống nhất về hệ thống KGX tại các ĐT vùng ĐBSH &DHĐB - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 3.4..

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước thống nhất về hệ thống KGX tại các ĐT vùng ĐBSH &DHĐB Xem tại trang 18 của tài liệu.
Nhóm giải pháp 3 kiến nghị hoàn thiện mô hình QL nhà nước về hệ thống KGX, theo quan điểm không tăng đầu mối QL và biên chế nhưng tăng cường sự phối hợp - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

h.

óm giải pháp 3 kiến nghị hoàn thiện mô hình QL nhà nước về hệ thống KGX, theo quan điểm không tăng đầu mối QL và biên chế nhưng tăng cường sự phối hợp Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.6. Sơ đồ hoạt động liên kết vùng và hợp tác quốc tế với tổ chức diễn đàn KGX ĐTDL - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 3.6..

Sơ đồ hoạt động liên kết vùng và hợp tác quốc tế với tổ chức diễn đàn KGX ĐTDL Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.7. Hệ thống các vùng QL KGX ĐT Ninh Bình. - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 3.7..

Hệ thống các vùng QL KGX ĐT Ninh Bình. Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 3.8. Mô hình tổ chức QL đầu tư phát triển KGX ĐT Ninh Bình - Quản lý hệ thống không gian xanh các đô thị du lịch vùng đồng bằng sông hồng và duyên hải đông bắc việt nam, lấy đô thị ninh bình làm ví dụ tt

Hình 3.8..

Mô hình tổ chức QL đầu tư phát triển KGX ĐT Ninh Bình Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan