0

HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN

29 155 0
  • HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 08:47

ồ quy trình đào tạo công ty Xác định nhu cầu đào tạo Năm 2014 Nhu cầu Năm 2015 Số lượng đào Nội dung đào tạo Nhu cầu đào tạo Số lượng đào NL tạo NL (lượt) (lượt) Tỷ lệ Năm 2016 Tỷ lệ Nhu cầu đào tạo NL Số lượng đào tạo NL Tỷ lệ (%) (lượt) (lượt) (%) 100% 50% 67% 3 100% 50% 33% 75% 67% 80% 80% 10 40% 12 67% 16 16 100% Kỹ bán hàng 10 10 100% 12 12 100% 16 16 100% Ngoại ngữ 20 11 55% 28 18 64% 30 25 83% Tin học 22 32% 29 22 76% 37 32 86% 69 35 51% 93 68 73% 113 100 88% đào tạo NL tạo NL (lượt) (lượt) Quản lí Doanh Nghiệp 0 Quản lý bán hàng 0 Kế toán Kỹ thuật sữa chữa Kỹ thuật cho đội ngũ bán hàng (%) Tổng Xác định nhu cầu đào tạo  Công ty ngày trọng đến công tác đào tạo NNL  Nhu cầu đào tạo tăng đồng thời số lượng đào tạo thực tế công ty tăng mạnh so với nhu cầu năm  Số lượng đào tạo công ty nhiều mặt chuyên môn nghiệp vụ kiến thức ngoại ngữ tin học Xây dựng kế hoạch lựa chọn hình thức đào tạo  đối tượng: cán quản lý nhân viên phòng ban;  nội dung đào tạo khác nhau;  Hình thức đào tạo chủ yếu ngắn hạn, có quản lý doanh nghiệp cử đào tạo dài hạn Phê duyệt  Ban Giám đốc xem xét, ký duyệt giao lại cho phòng ban thực Phó giám đốc theo dõi kiểm tra việc thực  Nếu không duyệt, phòng ban phải xây dựng kế hoạch khác phù hợp Tổ chức thực Tại trường trung tâm Tại công ty Đánh giá kết đào tạo & lưu hồ sơ Đánh giá kết thông qua: - Mức độ hoàn thành công việc - Khả tổ chức quản lý công việc cách hợp lý - Khả sáng tạo công việc - Lợi ích thực tế thu so với chi phí đào tạo mà công ty bỏ  Lưu hồ sơ: phòng kế toán Kết đạt - Chất lượng nhân lực ngày nâng cao; - Tạo động lực thúc đẩy nhân viên nhiệt tình công việc; - Thời gian học hợp lý; - Được thực nghiêm túc theo quy trình công ty xây dựng cụ thể; - Kế hoạch đào tạo đảm bảm tính thực thi; - Nhân viên vận dụng vào thực tiễn mang lại hiệu công việc cao hơn; - Nhân viên hài lòng sách đào tạo Những hạn chế yếu - Việc xác định nhu cầu đào chưa hợp lý; - Thiếu quan tâm đến lớp bồi dưỡng đào tạo lại; - Lựa chọn đơn vị đào tạo chất lượng đào tạo chưa trọng; - Một số nhân viên bị động công tác đào tạo; - Chưa dám mạnh dạn vận dụng đội ngủ trí thức, cán kỹ thuật; - Chưa gắng kết với chiến lược kinh doanh; - Chưa phân tích công việc ngành nghề đào tạo theo chức danh yêu cầu công việc phận để có kế hoạch đào tạo hợp lý; - Chưa có sách hỗ trợ chi phí đào tạo hợp lý; - Chưa gắng kết với việc bố trí sử dụng Nguyên nhân - Nhận thức lãnh đạo hạn chế; - Đối tượng đào tạo chưa nhận thức tầm quan trọng việc đào tạo, chưa nỗ lực tự giác; - Chưa xác định đối tượng đào tạo cụ thể; - Kinh phí công công tác đào tạo hạn hẹp; - Các quy định đãi ngộ, hỗ trợ chưa cụ thể, minh bạch; - Chính sách lương thưởng sách bảo hiểm thay đổi sau đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN , HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN ,

Hình ảnh liên quan

Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng đào tạo nguồn nhân - HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN

h.

ương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng đào tạo nguồn nhân Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tình hình nguồn lực của công ty CP Thịnh Toàn - HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN

nh.

hình nguồn lực của công ty CP Thịnh Toàn Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tình hình SXKD và kết quả HĐKD của Công ty CP Thịnh Toàn - HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỊNH TOÀN

nh.

hình SXKD và kết quả HĐKD của Công ty CP Thịnh Toàn Xem tại trang 14 của tài liệu.