0

Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

4 1,819 20
 • Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:16

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 856 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích A 2π a B 3π a C 12π a D 12π a Câu 2: Đạo hàm hàm số= y log ( x + 1) − ln( x − 1) + x điểm x = 1 1 A B C D + − 3ln 3ln 3 3ln Câu 3: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức C V = Bh D V = Bh Câu 4: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức A V = 2π Bh B V = Bh C V = π Bh D V = Bh 3 Câu 5: Đạo hàm hàm số y = 3x + x A V = B V = Bh Bh (3 x + 1).3x + x A ( x + x)3 B (3 x + 1).3 ln C (3 x + 1).3 D ln Câu 6: Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh a=16cm Một học sinh cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa (với M, N thuộc cạnh BC, P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB) Diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn A 16 cm B cm C 34 cm D 32 cm x3 + x −1 x3 + x x3 + x Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến  A y = x − x + x − B y = x3 − x + x − 2x + 2x −1 C y = D y = x+2 x+3 Câu 8: Hàm số y = − x3 + x + 3mx − nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) m thỏa mãn A m ≤ −1 B m > Câu 9: Cho bảng biến thiên hình vẽ x +∞ y' C m < −1 D −1 < m < -∞ -2 + + +∞ y -∞ Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau? 3x + −2 x + 3x − 3x − B y = C y = D y = A y = x+2 x+3 x+2 x−2 Câu 10: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x −3 2x +1 − x3 + x + A y = B y = C y = D y =x + x + 2x +1 x −1 Trang 1/2 - Mã đề thi 856 Câu 11: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A x = −1 y = B x = y = −2 2x +1 x −1 C x = −1 y = −2 D x = y = Câu 12: Hàm số y = − x3 + x − x − 17 có hai hai cực trị x1 , x2 Khi tổng x12 + x2 − x1 x2 A 49 B 39 C 79 D 69 Câu 13: Trong mệnh đề sau, mệnh đề Sai? A Hàm số y = B Hàm số y = x + + có hai cực trị − x3 + x − có cực trị x+2 C Hàm số y = x3 + x + có cực trị D Hàm số y =−2 x + + cực trị x+2 Câu 14: Giá trị biểu thức log 25 + log 1, bằng: A B C D Câu 15: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn (log x − 1)(log x − 2) = Giá trị biểu thức = P x12 + x2 A B 25 C 36 D 20 Câu 16: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm sô y =f ( x ) =− x + − đoạn [ −1; 2] lần x+2 lượt A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 17: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 + x − 10 x + đường thẳng = y x − A B C D Câu 18: Hàm số y = ln(− x + x − 6) có tập xác định A ( 0; +∞ ) B ( −∞;0 ) C ( 2;3) D ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 19: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 10 D 3 Câu 20: Cho khối chóp S ABC có SA, SB, SC đôi vuông góc với và= SA a= , SB 2a= , SC 3a Thể tích khối chóp SABC 1 A a B a C a D a 12 B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (2 điểm) Cho hàm= số y x - x − (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) b) Tìm giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt − x + x + − log m = Câu2 (1 điểm) Cho số thực dương x, y thoả mãn x + y + = xy + xy a) Chứng minh ≤ x y ≤ 2 + − b) Tìm giá trị lớn biểu thức P = 2 + x + y + xy Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SD= a a) Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a b) Tính bán kính mặt cầu qua đỉnh hình chóp S.ABCD - Hết -Họ tên học sinh: Số báo danh: A B C Trang 2/2 - Mã đề thi 856 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 123 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 A B 10 C Câu 2: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm sô y =f ( x ) =− x + − D đoạn [ −1; 2] x+2 A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 3: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích B 12π a C 12π a D 3π a A 2π a Câu 4: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn (log x − 1)(log x − 2) = Giá trị biểu thức = P x12 + x2 A 36 B C 20 Câu 5: Hàm số y = ln(− x + x − 6) có tập xác định A ( 2;3) B ( −∞;0 ) C ( 0; +∞ ) D 25 D ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 6: Thể tích khối lăng trụ có Võ Quang Mẫn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trang) Mã đề thi 210 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (gồm 35 câu)(7,0 điểm) Câu Các khoảng đồng biến hàm số y = −x3 + 3x2 + là: A [0; 2] B (0; 2) C (−∞; 0); (2; +∞) D (−∞; +∞) Câu Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d luôn: A điểm cực trị a < B có hai đường tiệm cận C có hai điểm cực trị a > D có tâm đối xứng Câu Cho < a < Tìm mệnh đề SAI mệnh đề sau: x1 < x2 ax1 < ax2 ax > x < 0 < ax < x > Trục hoành tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = ax √ Câu Cho hàm số y = x2 − 2x + + 2x − x2 đạt giá trị lớn x1 x2 Khi tích x1 x2 bằng: A B C D A B −1 C D C R\{1} D (1; +∞) Câu Tập xác định hàm số y = (x2 − 2x + 1) là: A R B (0; +∞) Câu Một hình trụ có thiết diện qua trục hình vuông, diện tích xung quanh 4π Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình trụ bằng: A 12π B 10π C 8π Câu Giá trị lớn hàm số y = (x + 2)e3x [−3; 0] là: −1 A B C 3e7 e9 Câu Nghiệm phương trình log3 (x + 1) = là: A x = B x = 10 C x = D 6π D D x = Câu Cho tứ diện với cạnh Gọi M1 , M2 tương ứng điểm cạnh BC,CD cho BM1 = 2016M1C,CM2 = 2017M2 D Gọi d1 tổng khoảng cách từ M1 đến mặt ABD, ACD; d2 tổng khoảng cách từ M2 đến mặt ABC, ABD Trong kết luận sau, kết luận đúng? C d1 > d2 D d1 < d2 Câu 10 Khi tăng độ dài tất cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A d1 = d2 = B d1 = d2 = A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần Câu 11 Cho hàm số y = −x3 + 3x2 − có đồ thị (C) Tọa độ giao điểm đồ thị (C) với trục Ox là: A A(−1; 0); B(2; 0) C A(−1; 0); B(−2; 0) B A(1; 0); B(−2; 0) D A(1; 0); B(2; 0) Võ Quang Mẫn Câu 12 Cho x, y số thực dương; m, n số tùy ý Đẳng thức sau sai? A xn yn = (x.y)n B (xm )n = xn.m C xn xm = xn+m D xn ym = (x.y)n.m Câu 13 Cho đường tròn (O; r) nằm mặt phẳng (P) Gọi M điểm không gian cho hình chiếu vuông góc M mặt phẳng (P) thuộc (O; r) Khi đó, tập hợp điểm M là: A Đường thẳng B Mặt nón C Mặt trụ D Hình trụ Câu 14 Điều kiện để điểm A nằm mặt cầu S(O; r) là: r r A OA = B OA = r C OA = D OA = 2r Câu 15 Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AD = 2a, AB = a, tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABCD là: √ √ √ a3 a3 a3 A B C a3 D 3 Câu 16 Điểm cực đại đồ thị hàm số y = x − x + là: 50 50 A (0; 2) B ; ; C D (2; 0) 27 27 Câu 17 Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI? A B C D Hình tạo hai hình hộp chữ nhật ghép với đa diện lồi Hình lập phương đa diện lồi Tứ diện đa diện lồi Hình hộp đa diện lồi Câu 18 Số giao điểm đường cong y = x3 − 2x2 + x − đường thẳng y = − 2x là: A B Câu 19 Cho a số thực dương, rút gọn biểu thức A a Câu 20 Đồ thị hàm số y = A (1; 3) C √ √ a(1− 2) a2(1+ 2) B C D ta được: a5 có tọa độ tâm đối xứng là: 1+x B (−1; 0) C (1; 0) D a3 D (−1; 3) Câu 21 Trong hàm số sau, hàm số hàm số lũy thừa? A y = ln x B y = x2x+1 C y = xπ D y = 2x Câu 22 Số giao điểm đường cong y = x3 − x2 − 2x + y = x2 − x + là: A B C D Câu 23 Cho hàm số y = f (x) liên tục khoảng (a; b) x0 điểm khoảng Khẳng định sau đúng? A B C D Nếu dấu f (x) đổi từ dương sang âm x qua x0 x0 điểm cực tiểu hàm số Nếu dấu f (x) đổi từ âm sang dương x qua x0 x0 điểm cực tiểu đồ thị hàm số Nếu dấu f (x) đổi từ âm sang dương x qua x0 x0 điểm cực tiểu hàm số Nếu f (x) dương x0 x0 điểm cực tiểu đồ thị hàm số Câu 24 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A B C D Tồn số âm có số lôgarit Mọi số thực có số lôgarit Mọi số thực không âm có số lôgarit Mọi số thực dương có số lôgarit Võ Quang Mẫn Câu 25 Cho khối chóp tích V , giảm diện tích đa giác đáy xuống thể tích khối chóp lúc bằng: V V V V B C D Câu 26 Thiết diện qua trục hình trụ (T ) hình vuông có cạnh a Diện tích xung quanh hình trụ (T ) là: D πa2 A 2πa2 B a2 C πa2 Câu 27 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy góc SC đáy 450 Thể tích khối chóp S.ABCD là: √ √ √ a3 a3 a3 B C D a3 A 2x + có đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là: Câu 28 Đồ thị hàm số y = x+2 A x = SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 253 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: TOÁN – LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M (1;0 ) Phép quay tâm O góc 900 biến điểm M thành điểm M ′ có tọa độ A ( 0; ) B ( 0;1) C (1;1) D ( 2;0 ) Câu 2: Phương trình sin x − 3cosx = tương đương với phương trình sau đây? π π π π     A sin  x +  = B cos  x +  = C cos  x −  = D sin  x −  = 1 1 3 3 3 3     Câu 3: Phương trình sin x + cos x = −cos x có nghiệm là: A x= π + k 2π , k ∈  C x = k 2π , k ∈  Câu 4: Khẳng định sau sai? A Hàm số y= x + cosx hàm số chẵn C Hàm số y = cosx hàm số chẵn π + kπ , k ∈  D x = kπ , k ∈  B x= B Hàm số y = sin x hàm số lẻ D Hàm số y= x + sin x hàm số lẻ  Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy Phép tịnh tiến theo vectơ v ( 2; ) biến đường thẳng ∆ : x − y − =0 thành đường thẳng ∆′ có phương trình A x − y − =0 B x + y − =0 C x − y − = D x + y + = 0  Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M (1;1) Phép tịnh tiến theo vectơ v ( 0;1) biến điểm M thành điểm M ′ có tọa độ A ( 2;1) B (1;0 ) C (1; ) D ( 2;0 ) Câu 7: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Có hai mặt phẳng qua điểm đường thẳng cho trước B Có mặt phẳng qua điểm đường thẳng không chứa điểm C Có mặt phẳng qua điểm đường thẳng chứa điểm D Có mặt phẳng qua điểm đường thẳng cho trước Câu 8: Có đội bóng chuyền nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn (hai đội bóng chuyền gặp lần) tính điểm Số trận đấu tổ chức A 28 B 56 C D 40320 Câu 9: Giả sử công việc hoàn thành hai hành động Nếu hành động có m cách thực hiện, hành động có n cách thực không trùng với cách hành động thứ Công việc có A m.n cách thực B m n cách thực C m + n cách thực D n m cách thực Câu 10: Kí hiệu Cnk số tổ hợp chập k n phần tử (1 ≤ k ≤ n; k , n ∈  ) Khi Cnk A n! k !+ ( n − k ) ! B n! ( n − k )! C n! k! D n! k !( n − k ) ! Câu 11: Khẳng định sau đúng?  −π π  A Hàm số y = tan x nghịch biến khoảng  ;   4 B Hàm số y = sin x đồng biến khoảng ( 0; π )  π C Hàm số y = cot x nghịch biến khoảng  0;   2 Trang 1/4 - Mã đề thi 253 D Hàm số y = cos x đồng biến khoảng ( 0; π ) Câu 12: Từ chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, lập số gồm chữ số khác đôi một? A 120 B 6720 C 7620 D 210 Câu 13: Số hạng chứa x khai triển biểu thức ( x + 1) A 7x B 5x C x D 6x Câu 14: Phương trình cosx = có nghiệm là: π A B x =+ kπ , k ∈  x kπ , k ∈  = π D x k 2π , k ∈  C x = = ± + k 2π , k ∈  Câu 15: Một tổ có 15 người gồm nam nữ Cần lập đoàn đại biểu gồm người Hỏi có tất cách lập? A 720 B 90 C 56 D 5005 Câu 16: Tính biểu thức P = C21 + C32 + C43 ta kết A B C Câu 17: Tập xác định hàm số y = cos x π  A D =  \  + kπ , k ∈   B D =  2  = C D  \ {kπ , k ∈ } D D = [ −1;1] D 12  Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vectơ v (1; −2 ) biến đường tròn thành đường tròn ( C ′ ) ( C ) : ( x − 1) + ( y − 1) = 2 A ( x + ) + ( y + 1) = 2 C ( x − ) + ( y + 1) = 2 có phương trình B ( x − ) + ( y − 1) = 2 D ( x + ) + ( y − 1) = 2  Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M ( 2;3) N (1; −1) Phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M thành điểm N Khi ta có   A v ( 3; ) B v ( −1; −4 )  C v (1; ) Câu 20: Giá trị biểu thức P = 1!+ 2!+ 3!+ 6! A 123 B 236 C 729  D v ( −3; ) D 361 Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M ( 2; ) Phép vị tự tâm O tỉ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 856 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích A 2π a B 3π a C 12π a D 12π a Câu 2: Đạo hàm hàm số= y log ( x + 1) − ln( x − 1) + x điểm x = 1 1 A B C D + − 3ln 3ln 3 3ln Câu 3: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức C V = Bh D V = Bh Câu 4: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức A V = 2π Bh B V = Bh C V = π Bh D V = Bh 3 Câu 5: Đạo hàm hàm số y = 3x + x A V = B V = Bh Bh (3 x + 1).3x + x A ( x + x)3 B (3 x + 1).3 ln C (3 x + 1).3 D ln Câu 6: Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh a=16cm Một học sinh cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa (với M, N thuộc cạnh BC, P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB) Diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn A 16 cm B cm C 34 cm D 32 cm x3 + x −1 x3 + x x3 + x Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến  A y = x − x + x − B y = x3 − x + x − 2x + 2x −1 C y = D y = x+2 x+3 Câu 8: Hàm số y = − x3 + x + 3mx − nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) m thỏa mãn A m ≤ −1 B m > Câu 9: Cho bảng biến thiên hình vẽ x +∞ y' C m < −1 D −1 < m < -∞ -2 + + +∞ y -∞ Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau? 3x + −2 x + 3x − 3x − B y = C y = D y = A y = x+2 x+3 x+2 x−2 Câu 10: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x −3 2x +1 − x3 + x + A y = B y = C y = D y =x + x + 2x +1 x −1 Trang 1/2 - Mã đề thi 856 Câu 11: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A x = −1 y = B x = y = −2 2x +1 x −1 C x = −1 y = −2 D x = y = Câu 12: Hàm số y = − x3 + x − x − 17 có hai hai cực trị x1 , x2 Khi tổng x12 + x2 − x1 x2 A 49 B 39 C 79 D 69 Câu 13: Trong mệnh đề sau, mệnh đề Sai? A Hàm số y = B Hàm số y = x + + có hai cực trị − x3 + x − có cực trị x+2 C Hàm số y = x3 + x + có cực trị D Hàm số y =−2 x + + cực trị x+2 Câu 14: Giá trị biểu thức log 25 + log 1, bằng: A B C D Câu 15: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn (log x − 1)(log x − 2) = Giá trị biểu thức = P x12 + x2 A B 25 C 36 D 20 Câu 16: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm sô y =f ( x ) =− x + − đoạn [ −1; 2] lần x+2 lượt A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 17: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 + x − 10 x + đường thẳng = y x − A B C D Câu 18: Hàm số y = ln(− x + x − 6) có tập xác định A ( 0; +∞ ) B ( −∞;0 ) C ( 2;3) D ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 19: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 10 D 3 Câu 20: Cho khối chóp S ABC có SA, SB, SC đôi vuông góc với và= SA a= , SB 2a= , SC 3a Thể tích khối chóp SABC 1 A a B a C a D a 12 B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (2 điểm) Cho hàm= số y x - x − (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) b) Tìm giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt − x + x + − log m = Câu2 (1 điểm) Cho số thực dương x, y thoả mãn x + y + = xy + xy a) Chứng minh ≤ x y ≤ 2 + − b) Tìm giá trị lớn biểu thức P = 2 + x + y + xy Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SD= a a) Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a b) Tính bán kính mặt cầu qua đỉnh hình chóp S.ABCD - Hết -Họ tên học sinh: Số báo danh: A B C Trang 2/2 - Mã đề thi 856 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 123 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 A B 10 C SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; Năm học 2016 - 2017 50 câu trắc nghiệm khách quan Mã đề thi 116 (Thí sinh không sử dụng tài liệu)  2x  Câu 1: Phương trình sin  − 600  = có nghiệm là:   0 A x = ±90 + k180 , k ∈ ℤ B x = 600 + k1800 , k ∈ ℤ C x = 900 + k 2700 , k ∈ ℤ D x = k1800 , k ∈ ℤ Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD Gọi AC ∩ BD = J , AD ∩ BC = K Đẳng thức sai đẳng thức sau ? A ( SAB ) ∩ ( SCD ) = SJ B ( SAD ) ∩ ( SBC ) = SK C ( SAC ) ∩ ( ABCD ) = AC Câu 3: Phương trình cos 2 x + cos x − A x = ± π π D ( SAC ) ∩ ( SBD ) = SJ = có nghiệm là: + k 2π , k ∈ ℤ B x = ± + kπ , k ∈ ℤ D x = ± 2π + kπ , k ∈ ℤ π + kπ , k ∈ ℤ Câu 4: Gọi M tập hợp số có chữ số đôi khác lập từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lấy từ tập M số Tính xác suất để lấy số có tổng chữ số số lẻ ? 48 48 48 48 A B C D 101 105 115 150 C x = ± ( ) Câu 5: Tập nghiệm phương trình sin x cos x − = là:  x = kπ π A  B x = ± + k 2π , k ∈ ℤ , k ∈ ℤ π  x = ± + kπ 6  x = kπ   x = k 2π  C D  , k ∈ ℤ , k ∈ ℤ  x = ± π + k 2π  x = ± π + k 2π   Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I trung điểm SA Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (IBC) : A Tứ giác IBCD B Hình thang IGBC C Hình thang IJCB (J trung điểm SD) D Tam giác IBC Câu 7: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng chúng song song với B Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại C Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song D Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng vô số điểm chung khác Câu 8: Nghiệm phương trình P2 x − P3 x = là: A B C -1 D -1 Câu 9: Cho A ( 2;5 ) Hỏi điểm ảnh A qua phép tịnh tiến theo v (1; ) ? A Q ( 4;7 ) B N (1;6 ) C M ( 3;1) D Q ( 3;7 ) Câu 10: Cho S = 32 x − 80 x + 80 x − 40 x + 10 x − Khi đó, S khai triển nhị thức ? 5 5 A ( x − 1) B (1 − 2x ) C ( x + 1) D ( x − 1) Trang 1/5 - Mã đề thi 116 Câu 11: Cho A ( 3;0 ) Phép quay tâm O góc quay 1800 biến A thành: A M (0; −3) B M (3;0) D M ( −3; 0) C M (0;3) Câu 12: Cho phương trình cos x − m + = Tất giá trị m đề phương trình có nghiệm là: A −1 ≤ m ≤ B −1 ≤ m ≤ C m ≥ D −1 ≤ m ≤ Câu 13: Trong môn học , cô giáo có 30 câu hỏi khác có 15 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình câu hỏi dễ Hỏi cô giáo có cách để lập đề thi từ 30 câu hỏi đó, cho đề có câu hỏi khác đề phải có đủ ba loại câu hỏi ? A 56875 B 56578 C 74125 D 74152 Câu 14: Phương trình sin x + cos x = sin x có nghiệm là: π π π π   x = + k x = + k   18 12 A  , k ∈ ℤ B  , k ∈ ℤ x= π +kπ x = π + k π   24 π π π π    x = 16 + k x = + k C  , k ∈ ℤ D  , k ∈ ℤ x = π +k π x = π + k π   Câu 15: Một hộp có bi xanh, bi đỏ, bi vàng Chọn ngẫu nhiên viên bi cho có đủ ba màu Số cách chọn là: A 3843 B 840 C 3003 D 2170 Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho B ( −3;6 ) v ( 5; −4 ) Tìm tọa độ điểm C cho Tv ( C ) = B ? A C ( −2; −2 ) B C ( −8;10 ) C C ( 8; −10 ) Câu 17: Phương trình sin x + sin x − = có nghiệm là: A x = kπ , k ∈ ℤ C x = π B x = + k 2π , k ∈ ℤ π D x = − D C ( 2; ) + kπ , k ∈ ℤ π + k 2π , k ∈ ℤ π π   Câu 18: Để phương trình 4sin  x +  cos  x −  = a + sin x − cos x có nghiệm, tham số a phải thỏa 3 6   mãn điều kiện : −1 A −2 ≤ a ≤ B C −1 ≤ a ≤ D −3 ≤ a ≤ ≤a≤ 2 Câu 19: Tập nghiệm phương trình tan x + = là: π   −π  A T =  + kπ , k ∈ ℤ  B T =  + kπ , k ∈ ℤ  3    π − π     C T =  + kπ , k ∈ ℤ  D T =  + kπ , k ∈ ℤ  6    Câu 20: Có cách xếp bạn An, Bình, Chi, Dung vào bàn dài gồm chỗ ? A B 12 C 24 D Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy,cho đường thẳng d : x − y + = hai điểm A ( 3; ) , B ( 7;5 ) Tìm điểm M thuộc d cho MA + MB  −9 −7  A  ;  B  2  nhỏ ? 7 9  ;  2 2 9 7  −7 −9  C Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 THPT TR The best or nothing
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Trong tam giác ABC kẻ các đường cao AE, BE; trong tam giác SBC kẻ đường cao BK - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

u.

3: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Trong tam giác ABC kẻ các đường cao AE, BE; trong tam giác SBC kẻ đường cao BK Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = a; gọi M là trung điểm SB - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

u.

19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = a; gọi M là trung điểm SB Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

u.

23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, Ắ góc ABC =60°; cạnh bên SA = SB = SC; mặt bên (SCD) tạo - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

u.

21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, Ắ góc ABC =60°; cạnh bên SA = SB = SC; mặt bên (SCD) tạo Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AD = 2a, AB = a; cạnh bên SA vuông góc - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Thái Bình - TOANMATH.com

ho.

hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AD = 2a, AB = a; cạnh bên SA vuông góc Xem tại trang 4 của tài liệu.