0

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

7 440 3
  • Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:59

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 856 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích A 2π a B 3π a C 12π a D 12π a Câu 2: Đạo hàm hàm số= y log ( x + 1) − ln( x − 1) + x điểm x = 1 1 A B C D + − 3ln 3ln 3 3ln Câu 3: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức C V = Bh D V = Bh Câu 4: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức A V = 2π Bh B V = Bh C V = π Bh D V = Bh 3 Câu 5: Đạo hàm hàm số y = 3x + x A V = B V = Bh Bh (3 x + 1).3x + x A ( x + x)3 B (3 x + 1).3 ln C (3 x + 1).3 D ln Câu 6: Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh a=16cm Một học sinh cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa (với M, N thuộc cạnh BC, P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB) Diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn A 16 cm B cm C 34 cm D 32 cm x3 + x −1 x3 + x x3 + x Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến  A y = x − x + x − B y = x3 − x + x − 2x + 2x −1 C y = D y = x+2 x+3 Câu 8: Hàm số y = − x3 + x + 3mx − nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) m thỏa mãn A m ≤ −1 B m > Câu 9: Cho bảng biến thiên hình vẽ x +∞ y' C m < −1 D −1 < m < -∞ -2 + + +∞ y -∞ Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau? 3x + −2 x + 3x − 3x − B y = C y = D y = A y = x+2 x+3 x+2 x−2 Câu 10: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x −3 2x +1 − x3 + x + A y = B y = C y = D y =x + x + 2x +1 x −1 Trang 1/2 -đề thi 856 Câu 11: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A x = −1 y = B x = y = −2 2x +1 x −1 C x = −1 y = −2 D x = y = Câu 12: Hàm số y = − x3 + x − x − 17 có hai hai cực trị x1 , x2 Khi tổng x12 + x2 − x1 x2 A 49 B 39 C 79 D 69 Câu 13: Trong mệnh đề sau, mệnh đề Sai? A Hàm số y = B Hàm số y = x + + có hai cực trị − x3 + x − có cực trị x+2 C Hàm số y = x3 + x + có cực trị D Hàm số y =−2 x + + cực trị x+2 Câu 14: Giá trị biểu thức log 25 + log 1, bằng: A B C D Câu 15: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn (log x − 1)(log x − 2) = Giá trị biểu thức = P x12 + x2 A B 25 C 36 D 20 Câu 16: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm y =f ( x ) =− x + − đoạn [ −1; 2] lần x+2 lượt A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 17: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 + x − 10 x + đường thẳng = y x − A B C D Câu 18: Hàm số y = ln(− x + x − 6) có tập xác định A ( 0; +∞ ) B ( −∞;0 ) C ( 2;3) D ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 19: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 10 D 3 Câu 20: Cho khối chóp S ABC có SA, SB, SC đôi vuông góc với và= SA a= , SB 2a= , SC 3a Thể tích khối chóp SABC 1 A a B a C a D a 12 B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (2 điểm) Cho hàm= số y x - x − (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) b) Tìm giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt − x + x + − log m = Câu2 (1 điểm) Cho số thực dương x, y thoả mãn x + y + = xy + xy a) Chứng minh ≤ x y ≤ 2 + − b) Tìm giá trị lớn biểu thức P = 2 + x + y + xy Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SD= a a) Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a b) Tính bán kính mặt cầu qua đỉnh hình chóp S.ABCD - Hết -Họ tên học sinh: Số báo danh: A B C Trang 2/2 -đề thi 856 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 123 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 A B 10 C Câu 2: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm y =f ( x ) =− x + − D đoạn [ −1; 2] x+2 A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 3: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích B 12π a C 12π a D 3π a A 2π a Câu 4: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn (log x − 1)(log x − 2) = Giá trị biểu thức = P x12 + x2 A 36 B C 20 Câu 5: Hàm số y = ln(− x + x − 6) có tập xác định A ( 2;3) B ( −∞;0 ) C ( 0; +∞ ) D 25 D ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 6: Thể tích khối lăng trụ có K KIM TRA HC K II Nm hc 2016-2017 S GIO DC V O TO TIN GIANG CHNH THC Mó : 101 Mụn: Toỏn Lp: 12 Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy kim tra: 24/4/2017 ( kim tra cú 06 trang, gm 40 cõu trc nghim v 02 cõu t lun) A PHN TRC NGHIM: (8 im) Cõu 1: Tm phng trỡnh ca mt phng (P) i qua im A(1;-1;-1) v vuụng gúc vi ng ỡùx = - t ùù thng d : ớy = + t ùù ùùợz = -1 + 2t A x - y - 2z - 4=0 B x y 2z + = C x - y + 2z - 4=0 D x - y + 2z + 4=0 e dx x +1 Cõu 2: Tnh I = e2 e B ln(e 2) C ln D ln(e 1) 2 Cõu 3: Tm phng trỡnh tham s ca ng thng i qua im A(1; 2;3) va co vect ch phng u = (-2; 0; 1) A ln ỡ x = 1- t ù ù ù A d : ớy = ù ù ù ù ợz = + t ỡùx = + t ùù B d : ớy = ùù ùùợz = - t ỡ x = + 2t ù ù ù C d : ớy = ù ù ù ù ợz = + t ỡ x = - 2t ù ù ù D d : ớy = ù ù ù ù ợz = + t ỡ x = 14 + 4t ù ù ù Xac inh Cõu 4: Trong khụng gian cho iờ m A(1;1;1) va ng th ng d : ớy = t iờ m ù ù ù ù ợz = -5 - 2t H la hnh chiờ u vuụng goc cua A lờn d A H(2;3;-1) B H(2;-3;-1) C H(-2;-3;-1) D H(2;-3;1) Cõu 5: Tm ho nguyờn ham F(x) cua ham sụ f(x)= sinx A F(x) cos 2x + C B F(x) 2cos x + C C F(x) cos x + C D F(x) cos x + C Cõu 6: Trong khụng gian Oxyz, gi i, j, k l ba vect n v Kh ng inh nao sau õy ung ? 2 A j.k B i.j C i j k D i j k Toỏn - Mó 101 - Trang 1/6 Cõu 7: Din tớch hỡnh phng gii hn bi th ca hm s y f (x) liờn tc trờn on [a;b], trc honh v hai ng thng x a, x b (a < b) c tớnh theo cụng thc sau: b a b A f (x)dx B f (x)dx a b b C f (x)dx D f (x) dx a a Cõu 8: Tm ho nguyờn ham F(x) cua ham sụ f(x) x2 +C x2 Cõu 9: Trong khụng gian Oxyz, cho a i 3j 5k Tm ta a A a 1;3; B a 1; 3;5 C a 1;3;5 A F(x) ln x2 + C B F(x) 2x + C C F(x) D F(x) + C x D a 1; 3;5 Cõu 10: Lp phng trỡnh tham s ca ng thng d i qua im N(-1;2;-3) v song song vi x y+1 1-z ng thng : = = 2 ỡx = -1+2t ỡx = -1+2t ù ù ù ù ù ù A d : y = 2+2t B d : ớy = 2+2t ù ù ù ù ù ù ù ù ợz = -3 -3t ợz = -3 +3t ỡx = -1+2t ỡx = -1+2t ù ù ù ù ù ù C d : y = 2-2t D d : y = 2+2t ù ù ù ù ù ù ù ù ợz = -3 -3t ợz = +3t Cõu 11: Cho s phc z = a + bi vi a, b l s thc Tm mụun ca z A z a b B z a b C z a b D z a b e1 Cõu 12: Tnh I = dx 1x A B C -2 D Cõu 13: Th tớch vt th trũn xoay quay hỡnh phng gii hn bi cỏc ng x = a, x = b, y = 0, (C): y = f(x) khụng õm va liờn tu c trờn oa n [a; b] quanh trc Ox c tnh theo cụng thc? b A f(x) dx a b B f(x) dx a b C f(x) dx a b D f(x) dx a Cõu 14: ng thc no sau õy sai ? b A u(x).v'(x)dx a b b u(x).v(x) a b b v(x).u'(x)dx a b B u(x).v'(x)dx u(x).v(x) a v(x).u'(x)dx a a Toỏn - Mó 101 - Trang 2/6 b C udv a b b u.v a b vdu a b b D vdu = u.v a - udv a a Cõu 15: Cho s phc z = a + bi vi a, b l s thc Tm phõ n thc cua s phc z2 A a + b B a2 + b2 C a b D a2 - b2 Cõu 16: Tớnh I x sin xdx A B C D Cõu 17: Thu gn sụ thc z = i + (2 - 4i) - (3 - 2i), ta c: A z = -1 - i B z = + 3i C z = + 2i D z = -1 - 2i Cõu 18: Cho th hm s y= f(x) Din tớch S cua hỡnh phng (phn gch hỡnh) c tn h b ng biờ u thc nao di õy ? 0 4 0 A S f (x)dx f (x)dx C S f (x)dx f (x)dx B S f (x)dx D S f (x)dx f (x)dx Cõu 19: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, tm phng trỡnh mt phng trung trc ca on thng AB vi A(3; 5; -2) va B(1; 3; 6) A x y z B x y z C x y z D x y z Cõu 20: Tm ho nguyờn ham F(x) cua ham sụ f(x) tan x A F(x) cot x + C B F(x) tan x + C C F(x) tan x x + C D F(x) cot x x + C Cõu 21: Trờn mt phng ta Oxy, hp nhng im biu din s phc z cú phn thc bng l: A ng thng y = B ng trũn tõm O bỏn kớnh bng C ng thng x = -1 D ng thng x = Cõu 22: Cho s phc z = a + bi vi a, b l s thc Tm s phc liờn hp ca z A z a bi B z b C z a bi D z b Toỏn - Mó 101 - Trang 3/6 Cõu 23: Trong khụng gian Oxyz, cho OM 2i 3j k Tm ta im M A M(-2;-3;1) B M(2;3;-1) C M(1;-3;-2) D M(-1;3;2) Cõu 24: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, tm phng trỡnh mt phng (P) i qua im A(0; 2; 4), B(1; 3; 6) va C(-2; 3; 1) A 5x y 3z B 5x 3z 10 D 2x z 10 C 5x y 3z 10 Cõu 25: Tnh I tanxdx A ln 3 B ln 3 C ln D ln Cõu 26: Tnh din tớch hỡnh phng gii hn bi cac ng y x , y 0, x 1, x A B 17 C 15 D 14 Cõu 27: Trong khụng gian Oxyz, mt phng () i qua im M(4; -3; 12) v chn trờn tia Oz mt on di gp ụi cỏc on chn trờn cỏc tia Ox , Oy Tm phng trỡnh mt phng () A x + y + 2z + 14 = B 2x + 2y + z 14 = C x + y + 2z 14 = D 2x + 2y + z + 14 = Cõu 28: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai im A(2; 1; 1), B(0; 3; -1) v im C nm trờn mt phng Oxy cho ba im A, B, C thng hng Tm ta im C A 1;2;0 B 1;2;3 C 1;1;0 D 1;2;1 Cõu 29: Trong m t ph ng Oxy, tn h th tớch trũn xoay sinh bi hỡnh phng gii hn bi 3x ng cong C : y v hai trc ta quay hỡnh phng ú quanh trc Ox x A 24 ln B 25 24ln C 24ln D 24ln Cõu 30: Tnh din tớch hỡnh phng c gii hn bi th cỏc hm s y x ; y = x+4; y = -x+4 (phn gch hỡnh) A 40 B 14 C 28 D 56 Toỏn - Mó 101 - Trang 4/6 Cõu 31: Tm phõ n thc v phn o ca sụ phc: i 2008 i 2009 i 2010 i 2011 i 2012 z 2013 2014 2015 2016 2017 i i i ...Võ Quang Mẫn SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trang) Mã đề thi 210 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (gồm 35 câu)(7,0 điểm) Câu Các khoảng đồng biến hàm số y = −x3 + 3x2 + là: A [0; 2] B (0; 2) C (−∞; 0); (2; +∞) D (−∞; +∞) Câu Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d luôn: A điểm cực trị a < B có hai đường tiệm cận C có hai điểm cực trị a > D có tâm đối xứng Câu Cho < a < Tìm mệnh đề SAI mệnh đề sau: x1 < x2 ax1 < ax2 ax > x < 0 < ax < x > Trục hoành tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = ax √ Câu Cho hàm số y = x2 − 2x + + 2x − x2 đạt giá trị lớn x1 x2 Khi tích x1 x2 bằng: A B C D A B −1 C D C R\{1} D (1; +∞) Câu Tập xác định hàm số y = (x2 − 2x + 1) là: A R B (0; +∞) Câu Một hình trụ có thiết diện qua trục hình vuông, diện tích xung quanh 4π Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình trụ bằng: A 12π B 10π C 8π Câu Giá trị lớn hàm số y = (x + 2)e3x [−3; 0] là: −1 A B C 3e7 e9 Câu Nghiệm phương trình log3 (x + 1) = là: A x = B x = 10 C x = D 6π D D x = Câu Cho tứ diện với cạnh Gọi M1 , M2 tương ứng điểm cạnh BC,CD cho BM1 = 2016M1C,CM2 = 2017M2 D Gọi d1 tổng khoảng cách từ M1 đến mặt ABD, ACD; d2 tổng khoảng cách từ M2 đến mặt ABC, ABD Trong kết luận sau, kết luận đúng? C d1 > d2 D d1 < d2 Câu 10 Khi tăng độ dài tất cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A d1 = d2 = B d1 = d2 = A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần Câu 11 Cho hàm số y = −x3 + 3x2 − có đồ thị (C) Tọa độ giao điểm đồ thị (C) với trục Ox là: A A(−1; 0); B(2; 0) C A(−1; 0); B(−2; 0) B A(1; 0); B(−2; 0) D A(1; 0); B(2; 0) Võ Quang Mẫn Câu 12 Cho x, y số thực dương; m, n số tùy ý Đẳng thức sau sai? A xn yn = (x.y)n B (xm )n = xn.m C xn xm = xn+m D xn ym = (x.y)n.m Câu 13 Cho đường tròn (O; r) nằm mặt phẳng (P) Gọi M điểm không gian cho hình chiếu vuông góc M mặt phẳng (P) thuộc (O; r) Khi đó, tập hợp điểm M là: A Đường thẳng B Mặt nón C Mặt trụ D Hình trụ Câu 14 Điều kiện để điểm A nằm mặt cầu S(O; r) là: r r A OA = B OA = r C OA = D OA = 2r Câu 15 Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AD = 2a, AB = a, tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABCD là: √ √ √ a3 a3 a3 A B C a3 D 3 Câu 16 Điểm cực đại đồ thị hàm số y = x − x + là: 50 50 A (0; 2) B ; ; C D (2; 0) 27 27 Câu 17 Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI? A B C D Hình tạo hai hình hộp chữ nhật ghép với đa diện lồi Hình lập phương đa diện lồi Tứ diện đa diện lồi Hình hộp đa diện lồi Câu 18 Số giao điểm đường cong y = x3 − 2x2 + x − đường thẳng y = − 2x là: A B Câu 19 Cho a số thực dương, rút gọn biểu thức A a Câu 20 Đồ thị hàm số y = A (1; 3) C √ √ a(1− 2) a2(1+ 2) B C D ta được: a5 có tọa độ tâm đối xứng là: 1+x B (−1; 0) C (1; 0) D a3 D (−1; 3) Câu 21 Trong hàm số sau, hàm số hàm số lũy thừa? A y = ln x B y = x2x+1 C y = xπ D y = 2x Câu 22 Số giao điểm đường cong y = x3 − x2 − 2x + y = x2 − x + là: A B C D Câu 23 Cho hàm số y = f (x) liên tục khoảng (a; b) x0 điểm khoảng Khẳng định sau đúng? A B C D Nếu dấu f (x) đổi từ dương sang âm x qua x0 x0 điểm cực tiểu hàm số Nếu dấu f (x) đổi từ âm sang dương x qua x0 x0 điểm cực tiểu đồ thị hàm số Nếu dấu f (x) đổi từ âm sang dương x qua x0 x0 điểm cực tiểu hàm số Nếu f (x) dương x0 x0 điểm cực tiểu đồ thị hàm số Câu 24 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A B C D Tồn số âm có số lôgarit Mọi số thực có số lôgarit Mọi số thực không âm có số lôgarit Mọi số thực dương có số lôgarit Võ Quang Mẫn Câu 25 Cho khối chóp tích V , giảm diện tích đa giác đáy xuống thể tích khối chóp lúc bằng: V V V V B C D Câu 26 Thiết diện qua trục hình trụ (T ) hình vuông có cạnh a Diện tích xung quanh hình trụ (T ) là: D πa2 A 2πa2 B a2 C πa2 Câu 27 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy góc SC đáy 450 Thể tích khối chóp S.ABCD là: √ √ √ a3 a3 a3 B C D a3 A 2x + có đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là: Câu 28 Đồ thị hàm số y = x+2 A x = S GIO DC V O TO THNH PH NNG KIM TRA HC K I - Nm hc 2016 - 2017 Mụn: Toỏn 12 Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( cú 04 trang) CHNH THC Hc sinh lm Phn trc nghim bng cỏch chn v tụ kớn mt ụ trũn trờn Phiu tr li trc nghim tng ng vi phng ỏn tr li ỳng ca mi cõu v lm Phn t lun trờn giy thi Mó 189 H v tờn thớ sinh: Lp: S bỏo danh: Phũng thi : Trng: THPT I PHN TRC NGHIM KHCH QUAN (6,0 im) Cõu 1: Tớnh o hm ca hm s y = p x px C y ' = p x ln p D y ' = p x ln p Cõu 2: Tớnh giỏ tr ca biu thc A = 2log2 - log 0, 001 + log6 + log6 - eln A 14 B C D + log A y ' = x.p x -1 B y ' = Cõu 3: Mt chúp t giỏc u cú bao nhiờu mt phng i xng? A B C Cõu 4: Gi M v m ln lt l giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht (nu cú) ca hm s f ( x ) trờn [ -5; ) Bit hm s f ( x ) liờn tc v cú bng bin thiờn trờn [ -5; ) x -Ơ -5 +Ơ - + f ' (x) f (x) nh hỡnh bờn Hóy chn mnh ỳng D 2 B M = 9; m = D M = 9; m = A M khụng tn ti; m = C M = 6; m = Cõu 5: Bng bin thiờn hỡnh sau ng vi hm s no? x y' -Ơ y A y = - x - 3x - +Ơ + + +Ơ -Ơ B y = x3 - 3x + 3x + C y = x3 - x + Cõu 6: Gii phng trỡnh x+1 = A x = -4 B Vụ nghim C x = D y = - x + 3x + D x = Cõu 7: Cho mt hỡnh tr (T ) v mt hỡnh nún ( N ) cú cựng bỏn kớnh ỏy v di ng sinh Gi S S1 , S ln lt l din tớch xung quanh ca hỡnh tr (T ) v hỡnh nún ( N ) Tớnh t s S2 S S S S A = B = C = D = S2 S2 S2 S2 Cõu 8: Mt lng tr tam giỏc cú bao nhiờu mt? A B C D Cõu 9: Tng cỏc giỏ tr cc i v giỏ tr cc tiu ca hm s f ( x ) = x - x + bng bao nhiờu? A -12 B C D HK1-2016-2017-lp- 12- Trang 1/4 -thi 189 Cõu 10: Mnh no sau õy ỳng? A C s ca logarit phi l mt s nguyờn B C s ca logarit phi l mt s nguyờn dng C C s ca logarit phi l mt s thc dng D C s ca logarit phi l mt s thc dng khỏc Cõu 11: Gii phng trỡnh log ( x - 1) = 33 31 D x = 2 Cõu 12: Mt chúp v mt lng tr cú din tớch ỏy bng v th tớch bng Gi h h, h ' ln lt l chiu cao tng ng ca chúp v lng tr núi trờn Tớnh t s h' h h h h =3 =2 =1 = A B C D h' h' h' h' Cõu 13: Hm s f ( x ) = 16 - x nghch bin trờn khong no? A x = 13 B x = 12 C x = A ( 0; +Ơ ) B ( -2; ) C ( -Ơ; -2 ) D ( -Ơ ; ) Cõu 14: Tỡm to giao im I ca hai ng tim cn ca th hm s y = ổ2 2ử ổ2 A I ỗ ; - ữ B I ỗ ;1ữ ố3 3ứ ố3 ứ Cõu 15: Mnh no sau õy l SAI? a ổ 2ử C I ỗ1; ữ ố 3ứ 2x -1 - 3x ổ 2ử D I ỗ - ; ữ ố 3ứ b ổ1ử ổ1ử A ỗ ữ < ỗ ữ vi a < b ố3ứ ố3ứ C e a > eb vi a > b B ln a < ln b vi < a < b D log a > log b vi < a < b 2 Cõu 16: Cho hm s f ( x ) cú o hm trờn R l f ' ( x ) = - x - Mnh no sau õy ỳng? A Hm s ng bin trờn cỏc khong ( -Ơ; -2 ) v ( 2; +Ơ ) B Hm s ng bin trờn R C Hm s ng bin trờn khong ( -2; ) D Hm s nghch bin trờn R Cõu 17: Cho mt cu ( S ) v mt phng ( P ) ct theo giao truyn l ng trũn ( C ) Tớnh din tớch hỡnh trũn ( C ) Bit bỏn kớnh mt cu ( S ) bng R v khong cỏch t tõm mt cu ( S ) n mt phng ( P ) bng h A 2p R - h B p ( R - h ) C p ( R + h ) D 2p R + h Cõu 18: Mt bỏt din u (tỏm mt u) cú s nh, s mt, s cnh ln lt l: A 12, 6,8 B 12,8, C 6,8,12 D 6,12,8 Cõu 19: Cho hm s y = ax + bx + c vi a Mnh no sau õy ỳng? A th ca hm s luụn ct trc honh ti bn im phõn bit B th ca hm s luụn nhn trc tung lm trc i xng C th ca hm s luụn cú ba im cc tr D th ca hm s luụn nhn gc to lm tõm i xng Cõu 20: Cho chúp S ABC Trờn cnh bờn SA ly hai im M, N cho SM = MN = NA Gi (), () l hai mt phng song song vi mt phng (ABC) v ln lt i qua M , N Khi ú hai mt phng () v () chia chúp thnh phn Nu phn trờn cựng cú th tớch 10 dm3 thỡ th tớch hai phn cũn li ln lt l: A 70 dm v 200 dm3 B 80 dm3 v 180 dm C 70 dm v 190 dm D 80 dm3 v 190 dm HK1-2016-2017-lp- 12- Trang 2/4 -thi 189 Cõu 21: Tỡm xỏc nh D ca hm s y = xp + log ( - x + x + 4) B D = ( 0; ) A D = ( -1; +Ơ ) D D = [ 0; ) C D = ( -1; ) Cõu 22: Cho hm s y = x - x - Mnh no sau õy l SAI? A th ca hm s ct trc honh ti ỳng im ổ 28 B th ca hm s nhn im cú to ỗ ; - ữ lm im cc i ố 27 ứ C th ca hm s khụng cú ng tim cn D th ca hm s nhn im cú to ( 0; -1) lm im cc tr Cõu 23: Cho hỡnh chúp S ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh 2a, cnh bờn SA vuụng gúc vi ỏy v SA = 3a Tớnh th tớch V ca chúp S ABC 3a3 a3 A V = B V = : Hàm số có đồ thị hình bên? A B C D y= − x3 + x − y= − x + x − y = x − x − y= − x − x − -1 O -2 -1 x -3 Câu 19: Khối cầu bán kính 3a tích A 108πa B 9πa C 36πa D 36πa 1 với x số thực dương khác Câu 20: Rút gọn biểu thức P = + + log x log x log8 x 11 11 A P = 6.log x B P = log x C P = log x D P = log x 6 Câu 21: Cho a, b số thực dương thỏa mãn a ≠ 1, ab ≠ 1, log a b = Khi giá trị log ab A −8 B 0,5 C −2 D −0,5 a b x3 − x + x − Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Hàm số nghịch biến khoảng (2; 4) B Hàm số đồng biến khoảng (1; 5) C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) (6; +∞) Câu 23: Cho a số thực dương nhỏ Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A log a > B log a > C log a > log a D log a > log a Câu 24: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) SA = AB = a Khi thể tích V khối cầu sinh mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC 3πa 3πa 3πa V 3πa A V = B V = C.= D V = 32 Câu 22: Cho hàm số y = Trang 2/4 -đề thi 613 Câu 25: Giải phương trình x − 32016 = A x = 1008 B x = 1009 C x = 1010 D Phương trình vô nghiệm Câu 26: Trong hàm số sau, hàm số cực trị? x2 − x + x+2 A y = B y = C y = x − x + D y = − x + x − x + x +1 2x −1 Câu 27: Cho tứ diện ABCD có AB, AC , AD đôi vuông góc với nhau; DA = AC = 4, AB = Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD 41 41 41π 123 A.= B S C S = D S= 41π = π S π 16 Câu 28: Một hình trụ (T) có bán kính đáy r = có khoảng cách hai đáy Khi diện tích xung quanh S (T) thể tích V khối trụ sinh (T) 80π 80π A S 40π, B S 80π, C S = D S 20π, , V 20π = = V = = V 40π = V 80π = = 3 Câu 29: Cho khối chóp có chiều cao a, diện tích đáy b Khi khối chóp tích ba ab ab A B C Câu 30: Đồ thị hàm số y = − x + x + có điểm cực đại? A B C Câu 31: Khối lập phương có cạnh a tích a3 a3 B a C A ba D D D a Câu 32: Gọi m giá trị nhỏ hàm số y =2 x − x − khoảng (1; +∞) Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A m = B m < C m = D m = Câu 33: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a Khi thể tích V khối nón sinh hình nón ngoại tiếp hình chóp S ABCD 2πa 2πa 2πa 2πa B V = C V = D V = A V = 12 Câu 34: Tính đạo hàm hàm số = y ln( x + x + 1) x2 + x + 2x +1 2x +1 D y ' = x + x +1 x + x +1 3x − Câu 35: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [0;3] x+2 −7 A B f ( x) = f ( x) = ; max f ( x) ; max f ( x) = = [0;3] [0;3] [0;3] [0;3] C f ( x) = D f ( x) = −1; max f ( x) = −1; max f ( x) = [0;3] [0;3] [0;3] [0;3] Câu 36: Tìm tập xác định hàm số= y log 2016 (− x + x − 2) A  B (1; 2) C (−∞;1) ∪ (2; +∞) D [1; 2] A y ' = −2 x − x2 + x + B y ' = C y ' = − x3 + mx + (4m − 5) x nghịch biến  A −5 ≤ m ≤ B m = C m = −5 D −5 < m < Câu 38: Cho hàm số y = − x + x − Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng (−2; 0) (2; +∞) B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số có giá trị nhỏ 12 D Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng Câu 39: Tập nghiệm S phương trình log ( x + 2) + log ( x + 2) = Câu 37: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = Trang 3/4 -đề thi 613 A S = {2} B S = {1} C S = { } 243 − D S = ∅ Câu 40: Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy a cạnh bên b Khi diện tích xung quanh S hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' πa 2b 3πab 3πab A S = B S = C S = D.= S 3πab 3 Câu 41: Gọi M giá trị lớn hàm số = y ln( x − 3) − x đoạn [2;5] Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A e3+ M = B M > C e5+ M − 22 = D M + = Câu 42: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Đồ thị hàm số y =x − x − tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số y = −2 x + x − tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số y = tiệm cận đứng x 2x D Đồ thị hàm số y = có tiệm cận ngang đường thẳng y = x −3 Câu 43: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang vuông A D, = SA AD = DC = a, AB = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Khi thể tích khối chóp S ABCD 3a a3 a3 A B a C D Câu 44: Một hình nón (N) có đường cao 4a, bán kính đáy 3a Khi diện tích toàn phần S (N) thể tích V khối nón sinh (N) A S 33π B S 15π = = a , V 24πa = = a , V 36πa C S 12π D S 24π = = a , V 24πa SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 856 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích A 2π a B 3π a C 12π a D 12π a Câu 2: Đạo hàm hàm số= y log ( x + 1) − ln( x − 1) + x điểm x = 1 1 A B C D + − 3ln 3ln 3 3ln Câu 3: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức C V = Bh D V = Bh Câu 4: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h tính công thức A V = 2π Bh B V = Bh C V = π Bh D V = Bh 3 Câu 5: Đạo hàm hàm số y = 3x + x A V = B V = Bh Bh (3 x + 1).3x + x A ( x + x)3 B (3 x + 1).3 ln C (3 x + 1).3 D ln Câu 6: Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh a=16cm Một học sinh cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa (với M, N thuộc cạnh BC, P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB) Diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn A 16 cm B cm C 34 cm D 32 cm x3 + x −1 x3 + x x3 + x Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến  A y = x − x + x − B y = x3 − x + x − 2x + 2x −1 C y = D y = x+2 x+3 Câu 8: Hàm số y = − x3 + x + 3mx − nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) m thỏa mãn A m ≤ −1 B m > Câu 9: Cho bảng biến thiên hình vẽ x +∞ y' C m < −1 D −1 < m < -∞ -2 + + +∞ y -∞ Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau? 3x + −2 x + 3x − 3x − B y = C y = D y = A y = x+2 x+3 x+2 x−2 Câu 10: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x −3 2x +1 − x3 + x + A y = B y = C y = D y =x + x + 2x +1 x −1 Trang 1/2 -đề thi 856 Câu 11: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A x = −1 y = B x = y = −2 2x +1 x −1 C x = −1 y = −2 D x = y = Câu 12: Hàm số y = − x3 + x − x − 17 có hai hai cực trị x1 , x2 Khi tổng x12 + x2 − x1 x2 A 49 B 39 C 79 D 69 Câu 13: Trong mệnh đề sau, mệnh đề Sai? A Hàm số y = B Hàm số y = x + + có hai cực trị − x3 + x − có cực trị x+2 C Hàm số y = x3 + x + có cực trị D Hàm số y =−2 x + + cực trị x+2 Câu 14: Giá trị biểu thức log 25 + log 1, bằng: A B C D Câu 15: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn (log x − 1)(log x − 2) = Giá trị biểu thức = P x12 + x2 A B 25 C 36 D 20 Câu 16: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm y =f ( x ) =− x + − đoạn [ −1; 2] lần x+2 lượt A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 17: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 + x − 10 x + đường thẳng = y x − A B C D Câu 18: Hàm số y = ln(− x + x − 6) có tập xác định A ( 0; +∞ ) B ( −∞;0 ) C ( 2;3) D ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 19: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 10 D 3 Câu 20: Cho khối chóp S ABC có SA, SB, SC đôi vuông góc với và= SA a= , SB 2a= , SC 3a Thể tích khối chóp SABC 1 A a B a C a D a 12 B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (2 điểm) Cho hàm= số y x - x − (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) b) Tìm giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt − x + x + − log m = Câu2 (1 điểm) Cho số thực dương x, y thoả mãn x + y + = xy + xy a) Chứng minh ≤ x y ≤ 2 + − b) Tìm giá trị lớn biểu thức P = 2 + x + y + xy Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SD= a a) Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a b) Tính bán kính mặt cầu qua đỉnh hình chóp S.ABCD - Hết -Họ tên học sinh: Số báo danh: A B C Trang 2/2 -đề thi 856 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 123 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn ( 3x − 3)( 3.3x − 1) = Tổng x1 + x2 A B 10 C ... qua im N (-1 ;2 ;-3 ) v song song vi x y+1 1-z ng thng : = = 2 ỡx = -1 +2t ỡx = -1 +2t ù ù ù ù ù ù A d : y = 2+2t B d : ớy = 2+2t ù ù ù ù ù ù ù ù ợz = -3 -3 t ợz = -3 +3t ỡx = -1 +2t ỡx = -1 +2t ù ù... tờn thớ sinh:S bỏo danh: Toỏn - Mó 101 - Trang 6/6 K KIM TRA HC K II Nm hc 201 6- 2017 S GIO DC V O TO TIN GIANG Mụn: TON P N CHNH THC Lp: 12 Ngy kim tra: 24/4 /2017 (Gm 01 trang) ... - B PHN T LUN: (2 im) Cõu 1: (1,0 iờ m) Ta co: ( Â 5ax + (-2 a + 3b)x - b + c 10x - 7x + = (ax + bx + c) 2x -1 = 2x - 2x - ) (0,5 im) Suy ra: ùỡù a = ù b = -1 ùù ùùợ c = (0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y f(x)  liên tục trên đoạn [a;b], trục hoành và hai đường thẳng x a,  x b (a < b) được tính theo công thức sau:  - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

u.

7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y f(x)  liên tục trên đoạn [a;b], trục hoành và hai đường thẳng x a, x b (a < b) được tính theo công thức sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 18: Cho đồ thị hàm số y= f(x). Diện tích S của hình phẳng (phần gạch trong hình) được tı́nh bằng  biểu thức nào dưới đây ? - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

u.

18: Cho đồ thị hàm số y= f(x). Diện tích S của hình phẳng (phần gạch trong hình) được tı́nh bằng biểu thức nào dưới đây ? Xem tại trang 3 của tài liệu.
A. a+b B. a2 + b2 C. –b D. a 2- b2 - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

a.

+b B. a2 + b2 C. –b D. a 2- b2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 26: Tı́nh diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y x, y 0,  1, x2 . - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

u.

26: Tı́nh diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y x, y 0,  1, x2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 33: Tı́nh diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 1, x 4 2 x2  1. - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang - TOANMATH.com

u.

33: Tı́nh diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 1, x 4 2 x2  1 Xem tại trang 5 của tài liệu.