0

38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac Vinh Phuc thang 5

6 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:34

WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁNĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN – LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – YÊN LẠC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: TOÁN – KHỐI 12 (Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ: 132 (Đề thi có 04 trang) Họ tên thí sinh: …………………………… Số báo danh: …………… Câu 1: Giá trị nhỏ hàm số y   x  x  đoạn [1;6] A 34 B 64 C D Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;3;5), B ( 5; 3; 1) Phương trình mặt cầu đường kính AB A x  y  z  x  z  10  B x  y  z  x  z  19  C x  y  z  x  z  19  D x  y  z  x  z  19  Câu 3: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp Diện tích xung quanh hình nón 3 4 2 3 A S xq  B S xq  C S xq  D S xq  3  x  x  (x  0) Câu 4: Hàm số y   nghịch biến khoảng sau đây? x  (  x  0)  A (0; ) B (0; 2) C ( ; 2) D (2;  )     Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho u (1; 0;1), v (0;1; 2) Tích vô hướng u v     A u.v  B u.v  C u.v  2 D u.v  (0;0; 2) Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x  2)  y  ( z  1)  Tọa độ tâm I mặt cầu (S) A I (2; 0; 1) B I ( 2; 0;1) C I (2; 1) D I (2; 1;3) Câu 7: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA  3a SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S ABCD A 3a B 3a3 C 3a D a Câu 8: Biết  ln (2 x  1).e x dx  a ln  b, với a, b số nguyên Tính tổng a  b A -2 B Câu 9: Tìm  cos x.e A  cos x.e sin x sin x C D dx ? dx   esin x  C C  cos x.esin x dx  esin x  C B  cos x.e sin x dx  e cos x  C D  cos x.esin x dx  sin xe cos x  C Câu 10: Khẳng định sau đồ thị hàm số y  log1 x sai? A Không có tiệm cận B Đi qua điểm (1;0) C Nằm bên phải trục tung D Đi lên từ trái sang phải R Câu 11: Mặt cầu bán kính diện tích Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A  R2 B 4 R C 4 R D 4 R    Câu 12: Tính tích phân I   cos  x   dx 3  1 1 1 A I  B I  C I  2 Câu 13: Cho a   b  , bất đẳng thức sau sai? A log b 2016  log b 2017 B log a b  C log b a  D log 2017 a  log 2017 b Câu 14: Các bậc hai số phức z  25 A Không tồn B x1,2  5 C x1,2  5i D I   1 D x1,2  25i Câu 15: Cho a   b  , bất đẳng thức sau đúng? A a  b B a   b  C b 2  b  e D a 2  a 3 Câu 16: Gọi M điểm biểu diễn số phức z  (2  i ).2i mặt phẳng phứ c Tọa độ M A M (2; 4) B M (4; 2) C M ( 2; 4) D M ( 4; 2)   Câu 17: Cho log a b  , giá trị biểu thức P  log a a b  log b a B P  C P  D P  3 Câu 18: Công thức sai? A  ln xdx   C B  sin xdx   cos x  C x dx C  D  e x dx  e x  C  tan x  C cos x Câu 19: Hình lập phương có cạnh thể tích bao nhiêu? A 81 B 27 C D 12 A P  Câu 20: Tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số y   x  18 x  A ( 3; 79) B (3;79) C (0; 2) D ( 2;0) 2x 1 có phương trình x 1 C y  D x  1 Câu 21: Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B x  Câu 22: Hình trụ có bán kính đáy chiều cao R diện tích toàn phần A 6 R B 2 R C  R D 4 R Câu 23: Đẳng thức sau sai? 2 A  B  83 C  64 D   8 Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2;3), B ( 4; 4; 6) Tọa độ trọng tâm G tam giác OAB  9 A G   ;3;  B G ( 3; 6;9) C G (1; 2;3) D G (1; 2; 3)  2 Câu 25: Hàm số sau không hàm số logarit? Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A y  log x C y  log x B y  x ln D y  ln x y Câu 26: Các nghiệm phức phương trình z  (1  i ) z  5i   x1  1  2i  x1   2i  x1  1  2i  x1   2i A  B  C  D   x2   i  x2  2  i  x2   i  x2    i Câu 27: Hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y  x3  3x  x  B y  x  3x  3x  C y   x3  x  x  D y  x3  x  x  Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , véc tơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) : x  y      A n(1; 2; 0) B n(1; 2;5) C n (1; 2) Câu 29: Hàm số y   x3  x đồng biến khoảng sau đây? A ( ;0) B (0;3) C (0; 2) -2 -1 O x -1 -2  D n(0; 2;5) D ( 2;0) Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2;0), B(0; 4; 2) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy cho tam giác ABM vuông B A M (0; 6;0) B M (0; 6;0) C M (0;12;0) D M (0; 3; 0) Câu 31: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2.9 x  3x 1   m  có hai nghiệm trái dấu A  m  B  m  C m  D  m  1 Câu 32: Tìm nguyên hàm F ( x) hàm số f ( x)  biết F (0)  ln  x 1  x 1  x   1 x   x   ln  x   1 x   x   ln  x   1 x   x   ln  x   1 A F ( x)  x   x   x   ln B F ( x)  x   3 C F ( x)  x   D F ( x)  x   3 6 Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (2; 2; 3), N ( 4; 2;1) Viết phương trình đường thẳng  qua M, song song với ( P ) : x  y  z  cho khoảng cách từ N tới  đạt giá trị nhỏ nhất? x2 y2 z 3 x2 y2 z3 A  : B  :     2 4 1 1 x2 y2 z 3 x2 y2 z 3 C  : D  :     2 8 ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 038 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thi hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên y A y = x3 + 3x + − B y = x − x + C y = − x3 − x + D y = − x + x + 1 x O Câu 2: Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên +∞ x −∞ − − y' +∞ y −∞ 2x −1 2x − B y = − x−2 x+2 x+3 2x − C y = D y = x−2 x−2 A y = Câu Trong tiếp tuyến điểm đồ thị hàm số y = x − x + , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ bằng: A - B C - D Câu Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x − x + điểm phân biệt : A < m < B ≤ m < C < m ≤ D m > Câu Hàm số y = x − 3x + mx đạt cực tiểu x = : A m = B m ≠ C m > D m < Câu Hàm số y = x + (m + 1) x + (m + 1) x + đồng biến tập xác định khi: A m > −1 B −1 ≤ m ≤ C m < Câu Xác định m để hàm số y = D −1 < m < x + (m + 1)x2 + 4x + có độ dài khoảng nghịch biến A m = -2, m = B m = 1, m = C m = 0, m = -1 D m = 2, m = -4 Câu Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = A y = 4x + B y = x – C y = 4x – 4x2 + x −5 x+ D y = 8x +1 Câu Giá trị nhỏ hàm số y = A x0 = - 10 − x − x + đạt x0, tìm x0 B x0 = - C x0 = D x0 = 10 Câu 10 Một hành lang hai nhàcó hình dạng lăng trụ đứng Hai mặt bênABA’B’ ACA’C’ hai kính hình chữ nhật dài 20 m , rộng 5m Gọi x (mét) độ dài cạnh BC Hình lăng trụ tích lớn ? A Thể tích lớn V = 250(m3 ) B Thể tích lớn V = 2(m3 ) C Thể tích lớn V = 50(m3 ) D Thể tích lớn V = 2500(m3 ) x2 − 2x + cắt đường thẳng y = m (x-4) hai x −1 Câu 11 Xác định tất giá trị m để đồ thị hàm số y = điểm phân biệt A m < -2, m > , m ≠1 B m ≠ C ∀ m D – < m < ,m≠0 Câu 12 Tính N = log4932 log214 = m A N = 3m + B N = 3m – C N = 2m − D N = m −1 Câu 13 Cho hàm số f(x) = x + ln x Tính f’(1) A B - 3 C D C -3e2 D.–e2 e − e3 x + x →0 x Câu 14 Tìm giới hạn lim A e2 B 3e2 Câu 15 Tập nghiệm phương trình log (4 − x) − log (4 − x ) =15 là: A {5; -3} B { 971 ; -23} 243 C {35; 3-3} D {-239; 107 } 27 Câu 16 Giải bất phương trình log2(x2 – 4x + 5) ≤ A -7 ≤ x < -1 B -3 ≤ x < -1 < x ≤ C -3 ≤ x ≤ D Vô nghiệm  2(log y x + log x y ) = Câu 17 Giải hệ phương trình   xy = A (4; 16), (2; 4) B (2; 4), (4; 3) Câu 18 Tìm miền xác định hàm số y = A (- ∞ ; 4) B (- ∞ ; 2) C (1; 4), (4; 2) D (2; 4), (4; 2) log (4 − x) −1 C (- ∞ ; 21] D [2; 4) Câu 19 Gọi M = log34 N = log4 Bất đẳng thữc sau đúng? A M > N > B M > > N Câu 20 Tính đạo hàm hàm số y = C > M > N D > M > N e +2 sin x x A e x (sin x − cosx) − cos x sin x B e x (sin x + cosx) − cos x sin x C e x (sin x − cosx) − cos x sin x D e x (sin x − cosx) + cos x sin x Câu 21 Một người gửi tiền vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn năm với lãi suất 7,56% năm Hỏi sau năm người gửi có 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi) ? A sau 10 năm B sau năm C.sau năm D sau 12 năm Câu 22: Tính tích phân I = A π ∫ sin xdx B C 15 D 12 D − 21 Câu 23: Tính tích phân I = A B − 42 C Câu 24: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x3 – 6x2 + 12x – 8, trục tung đường thẳng y = B S = A S = 27 C S = D S = 141 Câu 25: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = ; tiệm cận ngang hai đường thẳng x = 3; x = e + tính bằng: e+ A B ∫ dx x−2 C ln x − e+ D – e Câu 26: Tính thể tích vật thể giới hạn đường: x2 + y – = x + y – = quay quanh trục Ox A B C D Câu 27: Thể tích vật thể tròn xoay tạo quay quanh trục Ox hình giới hạn đường y= x3 ; y = x2 tính công thức sau đây? A B C 347π 21 D 486π 35 Câu 28: Tìm nguyên hàm F(x) hàm số f(x) = cos3x thỏa F( π )=2 A sinx - sin x 3 B sinx - sin x C sinx - sin x - D sinx - sin x – Câu 29: Tính i2009 A.-1 B Câu 30: Tính: C –i D i − 4i − 3i A B 41 8i − 25 25 C - D Câu 31: Tìm dạng lượng giác số phức z = − 3i π π  A z =  cos − i sin ÷ 3  π π   B z =  cos( − ) + i sin( − ) ÷ 3   2π 2π   +i sin C z =  cos ÷ 3   π π  D z =  cos +i sin ÷ 3  Câu 32: Xác định tập hợp ... log b 2016  log b 2017 B log a b  C log b a  D log 2017 a  log 2017 b Câu 14: Các bậc hai số phức z   25 A Không tồn B x1,2  5 C x1,2  5i D I   1 D x1,2  25i Câu 15: Cho a   b ... tháng) hàng năm cao năm trước 5% Hỏi sau 20 năm làm việc liên tục, mức lương công nhân (làm tròn đến hàng đơn vị) đồng/tháng? A 758 0 851 B 7219 858 C 57 00000 D 58 50000 Câu 37: Bên hình tứ diện... liệu; Cán coi thi không giải thích thêm./ Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 5/ 6 - Mã đề thi 132 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT ĐÁP ÁN MÃ
- Xem thêm -

Xem thêm: 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac Vinh Phuc thang 5, 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac Vinh Phuc thang 5,

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là tam giác đều có bán kính - 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc  thang 5

u.

3: Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là tam giác đều có bán kính Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 19: Hình lập phương có cạnh bằng 3 thì thể tích của nó bằng bao nhiêu? - 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc  thang 5

u.

19: Hình lập phương có cạnh bằng 3 thì thể tích của nó bằng bao nhiêu? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 27: Hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào? - 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc  thang 5

u.

27: Hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 34: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình thang vuông tạ iA và - 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc  thang 5

u.

34: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình thang vuông tạ iA và Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 37: Bên trong một hình tứ diện đều cạn ha người ta đặt 4 viên bi giống nhau có bán kính bằn g1 sao cho các viên bi đôi một tiếp xúc nhau và mỗi viên tiếp xúc với 3 mặt của tứ diện - 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc  thang 5

u.

37: Bên trong một hình tứ diện đều cạn ha người ta đặt 4 viên bi giống nhau có bán kính bằn g1 sao cho các viên bi đôi một tiếp xúc nhau và mỗi viên tiếp xúc với 3 mặt của tứ diện Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 48: Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA,M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC - 38. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc  thang 5

u.

48: Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA,M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC Xem tại trang 5 của tài liệu.