0

27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac Vinh Phuc lan 3

5 123 1
  • 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc lan 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:38

WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁNĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN – LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 3-LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có trang) Mã đề thi 123 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Phương trình log  x    có nghiệm A x   B x  3 C x  D x  Câu 2: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng sau đây? A (0; ) B C ( ;0) D ( 1;1) Câu 3: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2m x  2m có ba điểm cực trị A, B, C cho O, A, B, C đỉnh hình thoi (với O gốc tọa độ) A m  B m  C m  1 D m  Câu 4: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân A, BC  2a Hình chiếu vuông góc A ' lên mặt phẳng ( ABC ) trùng với trung điểm O BC Khoảng cách từ O đến AA ' 2a Tính thể tích khối lăng trụ cho 11 A 3a B 6a C 2a D 12 2a3 Câu 5: Gọi M điểm có hoành độ khác 0, thuộc đồ thị (C) hàm số y  x3  3x Tiếp tuyến (C) M cắt (C) điểm thứ hai N (N không trùng với M) Kí hiệu xM , xN thứ tự hoành độ M N Kết luận sau đúng? A xM  xN  B xM  xN  C xM  xN  2 D xM  xN  Câu 6: Lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác vuông cân A, BC  2a , cạnh bên AA '  3a có hai đáy hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy hình trụ ( ) Tính thể tích khối trụ ( ) A  a B 3 a C 3 a3 D 4 a x  x  x  m đồng biến ( ; 2) 1 A m  B m  C m   D m  4 Câu 8: Hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ bên? Câu 7: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  A y   x3  3x  C y   x3  3x  B y   x3  3x  D y  x  3x  x -∞ - y’ + 0 +∞ - +∞ y Câu 9: Phương trình 3x  có nghiệm A x  log 45 B x  log  5 C x  log   9 -∞ D x  log 45 Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 1/5 - Mã đề thi 123 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 10: Tổng tất nghiệm phương trình x  x   x bằng: A B C D 1 Câu 11: Cho hình chóp S ABC có SA  a, SB  2a, SC  3a SA, SB, SC đôi vuông góc Tính thể tích khối chóp S ABC A 2a B 6a C 3a D a Câu 12: Cho  a  , kết luận sau sai? A Hàm số y  log a x xác định liên tục (0;  ) B Đồ thị hàm số y  log a x qua điểm (1;0) C Hàm số y  a x đồng biến D Đồ thị hàm số y  a x nằm hoàn toàn phía trục hoành Câu 13: Đồ thị hàm số y  7 x3  x  cắt trục tung điểm sau đây? A ( 1; 10) B (0;0) C (1; 0) D (0; 2) Câu 14: Hình nón ( ) có đỉnh nằm mặt cầu ( S ) đáy đường tròn lớn ( S ) Tính thể tích khối cầu ( S ) theo l , biết ( ) có đường sinh l A 2 l 3 B 4 l 3 C 2 l x 1 khoảng ( ;0] x 1 A B -1 C Câu 16: Trong bất đẳng thức sau, bất đẳng thức sai? A log  log  B log 1   log 1 e C log 1   log D 3 l 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số y  D 1 D log  Câu 17: Hàm số y  x ln x có điểm cực trị là: A Hàm số cực trị B x  e C x  D x  e Câu 18: Cho  a  Trong đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A log a (a a )  3 B log a (a a )  C log a (a a )  D log a (a a )  Câu 19: Đồ thị hàm số y  3x  x  có dạng dạng sau đây? A H2 H4 H3 H2 H1 B H3 C H4 D H1 x Câu 20: Giá trị lớn hàm số y  x.e đoạn [0 ;2] A 2.e 2 B e C e 1 D Câu 21: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang cân ( AB //CD ) Biết AD  5, AC  5, AC  AD , SA  SB  SC  SD  Tính khoảng cách hai đường thẳng SA, CD Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/5 - Mã đề thi 123 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A 546 187 B 1 Câu 22: Hàm số y   x   C 10 19 D 15 có tập xác định là: A D  C D  [-2; 2] B D  ( ; 2)  (2;  ) D D  ( ; 2]  [2;  ) Câu 23: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 6a , góc mặt bên mặt đáy 450 Tính thể tích khối chóp S ABCD A 12a B 6a C a D 36a Câu 24: Hàm số y  x  x có giá trị nhỏ đoạn [0;2] A B -2 C D  x2  2x   Câu 25: Phương trình log    x   3x có tổng tất nghiệm bằng: x   A B C D Câu 26: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  (m  2) x  3x  3x  có cực trị? A 3  m  2 B m  3 C m  3 D 1  m  Câu 27: Cho a, b  0; m, n  A m a : m b  m a :b  B Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai?  a m n  m an C m a m b  m ab D m a m b  m ab Câu 28: Một công ty điện lực bán điện sinh hoạt cho dân theo hình thức lũy tiến(bậc thang) sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc từ số thứ đến số thứ 10, bậc từ số thứ 11 đến số thứ 20, bậc từ số thứ 21 đến số thứ 30,… Bậc có giá 500 đồng/1 số, giá số bậc thứ n  tăng so với giá số bậc thứ n 2,5% Gia đình ông A sử dụng hết 847 số tháng 1, hỏi tháng ông A phải đóng tiền? (Kết làm tròn đến hàng phần trăm) A x  1431392,85 B x  1419455,83 C x  1914455,82 D x  1542672,87 Câu 29: Tập tất giá trị tham số m để qua điểm M (2; m) kẻ ba tiếp tuyến phân biệt đến đồ thị hàm số y  x3  x A m  (5; 4) B m  ( 2;3) C m  ( 5; 4) D m  (4;5) Câu 30: Hàm số y   x  x  có điểm cực đại A y  B x  C x  D x  1 Câu 31: Cho đường thẳng a mặt phẳng ( P ) , đường thẳng b đối xứng với đường thẳng a qua mặt phẳng ( P ) Khi b  a ? A Khi a  ( P )   B Khi a,( P)  900   C Khi a, ( P)  450 D Khi a //( P ) Câu 32: Cho  a  , bất đẳng thức ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ Đề số 027 x −3 là: 2x +1 C y = − Câu Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = B x = − D y = 2x − có đồ thị (C) Khẳng định sau đúng? −x+2 A Đường tiệm cận đứng y=2, tiệm cận ngang x =-2 Câu Cho hàm số y = B.Tiệm cận ngang y=2, tiệm cận đứng x=2 C Đồ thị cắt trục tung (0; −1 ) D Hàm số đồng biến R Câu Số điểm cực trị hàm số y = x + x là: A B.1 C.2 D.3 Câu Đường cong sau đồ thị hàm số cho đây? A y = x − x + B y = − x + 3x + C y = x − x + Câu Phương trình tiếp tuyến hàm số y = A y = −3 x − B y = −3 x + 13 D y = x3 − 3x + x −1 điểm có hoành độ -3 là: x+2 C y = 3x + 13 D y = x + Câu Kí hiệu M giá trị lớn nhất, m giá trị nhỏ hàm số y = giá trị M m là: A M= , m=-3 D M= , m=3 2x − đoạn [ 0;2] , x +1 B M= − , m=3 C M= − , m=-3 1/8 Câu Cho hàm số y = x − 3mx (với m tham số) Khẳng định sau đúng? A.Với giá trị m, hàm số đạt cực tiểu x=0, đạt cực đại x=m B.Với giá trị m, hàm số đạt cực đại x =0, đạt cực tiểu x=m C.Với giá trị m, hàm số đạt cực trị x =0 x=m D.Các khẳng định sai Câu Bảng biến thiên sau ' y x− ∞ +∞ -2 + + +∞ y −∞ bảng biến thiên hàm số đây? 2x + 2x + A y = B y = x−2 x+2 2x + − 2x + C y = D y = x+2 −x+2 Câu Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A.1 B 2x + 3x − x − C.3 là: D.4 (2m + 1) x + (với m tham số) đồng biến khoảng xác định mx − giá trị tham số m là: −1 1 A m < B m > − C − < m 0 2 Câu 11 Một người cần làm thùng nhôm, có dạng hình lăng trụ đứng có đáy Câu 10 Để hàm số y = hình vuông Biết thể tích thùng cần đóng 4m3, thùng có nắp đáy ( nắp đậy phía trên) Biết giá nhôm 550.000 đồng/ m2 Để đóng thùng người cần số tiền mua nhôm là: A 5.500.000 (đồng) B 6000.000 (đồng) C 6.600.000 (đồng) Câu 12 Đạo hàm hàm số y = 22 x+3 là: D 7.200.000 (đồng) A 2.22 x+3.ln B 22 x+3.ln 2 x+2 D ( x + 3) C 2.22 x+3 Câu 13 Nghiệm phương trình x = là: A x = B x = Câu 14 Rút gọn P = (a A.P= a4 25 ) B P=a5 C x = log D x = log ta C P= a2 D P= a3 2/8 Câu 15 Khẳng định sau sai? A Hàm số y = x đồng biến R C Hàm số y = x nhận giá trị dương B Hàm số y = log x có tập xác định ( 0;+∞ ) D Hàm số y = log x nhận giá trị dương Câu 16 Cho hàm số f ( x ) = ln( x + 1) Giá trị f’(1) bằng: A B C D.2 Câu 17 Giải phương trình log x + log ( x − 1) =1 Bạn Nam giải sau: Bước 1: Điều kiện xác định: x >0, x ≠ log x + log ( x − 1) =1 Bước 2: ⇔ log x + log ( x − 1) =1 ⇔ x2-x-2=0 Bước 3: Giải đối chiếu điều kiện, phương trình có nghiệm nhất: x=2 Khẳng định sau đúng? A Lời giải B Bước sai, bước C Bước1đúng, bước sai D Bước1 bước đúng, bước sai Câu 18 Cho ≠ a, b > x, y > Khẳng định sau đúng? A log a x log a x = y log a y 1 = x log a x D log b x = log b a log a x B log a C log a ( x + y ) = log a x + log a y Câu 19 Khẳng định sau sai? x 2 A.Hàm số y =   nghịch biến R 3 x x 2 3 B Đồ thị hai hàm số y =   y =   đối xứng với qua trục hoành 3 2 x 2 C Đồ Thị hàm số y =   phía trục hoành 3 x x 2 3 D Đồ thị hai hàm số y =   y =   nhận trục hoành làm tiệm cận ngang 3 2 Câu20 Cho log 30 = a , log 30 = b Khi log 30 0,5 biểu diển qua a b là: A b−a B 1− b − a 3a C a + b −1 D a 3b Câu21 Một người gữi tiết kiệm với số tiền ban đầu 100 triệu đồng với lải suất 8,4%/năm lải năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người thu 200 triệu đồng? A Năm B năm C 10 năm D 11 năm Câu22 Khẳng định sau sai? A ∫ 0dx = C B ∫ x dx = ln x + C 3/8 x x C ∫ e dx = e + C D ∫ x dx = x5 +C x Câu23 Cho tích phân I= ∫ a dx (a dương, a khác 1) Khẳng định sau đúng? A I = ax ln a B I = a x ln a 2 C x.a x −1 D a x +1 x +1 Câu24 Với C số, nguyên hàm hàm số f ( x) = x + là: B F ( x ) = x + x + C A F ( x) = x + C C F ( x ) = x + x + C 3 D F ( x) = x + C π Câu25 Tích phân I= x(sin x + 2)dx bằng: ∫ A π2 +1 Câu26 Biết B π2 +1 ∫ f ( x)dx = cos x + tan x + C xác định bởi: A − sin x + cos x B sin x − C π2 -1 (C số, x ≠ cos x D π2 -1 π + kπ , k ∈ Ζ ) Khi f(x) C sin x + ln cos x D − sin x + ln cos x Câu27 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = ( x − 6) y = x − x bằng: A S = ... 14 15 16 17 18 19 20 D C D A B C D B D C ĐÁP ÁN 21 D 22 B 23 D 24 B 25 C 26 B 27 D 28 B 29 A 30 D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C A B D A C A D D A A A C C A A B... ;   3 3 3     3 Câu 45: Trong hình nón () nội tiếp mặt cầu ( S ) bán kính R ( () có đỉnh thu c ( S ) đáy đường tròn nằm hoàn toàn ( S ) ), tìm thể tích lớn () 32  R3 64 R3 D 81...  3a Thể tích khối lăng B a C 6a R thể tích D 12a Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 3/ 5 - Mã đề thi 1 23 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac Vinh Phuc lan 3, 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac Vinh Phuc lan 3,

Hình ảnh liên quan

ABC sao cho ,O ABC là các đỉnh của một hình thoi (với O là gốc tọa độ). - 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc lan 3

sao.

cho ,O ABC là các đỉnh của một hình thoi (với O là gốc tọa độ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 11: Cho hình chóp S ABC. có SA a SB,  2, a SC  3a và SA SB SC ,, đôi một vuông góc - 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc lan 3

u.

11: Cho hình chóp S ABC. có SA a SB,  2, a SC  3a và SA SB SC ,, đôi một vuông góc Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 23: Cho hình chóp đều S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh 6 a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 0 - 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc lan 3

u.

23: Cho hình chóp đều S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh 6 a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 0 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 36: Cho hình chóp đều S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, đường cao của hình chóp bằng a - 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc lan 3

u.

36: Cho hình chóp đều S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, đường cao của hình chóp bằng a Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 50: Hình lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt? - 27. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Yen Lac  Vinh Phuc lan 3

u.

50: Hình lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt? Xem tại trang 5 của tài liệu.