Giáo án địa lí lớp 5 cả năm đẹp

63 280 0
Giáo án địa lí lớp 5 cả năm đẹp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng Tit 1: VIT NAM - T NC CHNG TA I MC TIấU: - Mụ t s lc c v trớ v gii hn nc Vit Nam : + Trờn bỏn o ụng Dng, thuc khu vc ụng Nam Vit Nam va cú t lin, va cú bin, o v qun o + Nhng nc giỏp phn t lin nc ta: TQ, Lo,CPC + Ghi nh din tớch phn t lin Vit Nam: khong 330.000 km2 + Ch phn t lin VN trờn bn ( lc ) II CHUN B: Giỏo viờn: + Bn a lớ t nhiờn Vit Nam + Qu a cu (cho mi nhúm) + b bỡa tm nh ghi: Phỳ Quc, Cụn o, Hong Sa, Trng Sa, Trung Quc, Lo, CPC Hc sinh: SGK III CC HOT NG DY HC: Hot ng dy Hot ng hc Hỏt Khi ng: Bi c: - Kim tra SGK, dựng hc v hng - Hc sinh nghe hng dn dn phng phỏp hc b mụn 3.Bi mi: - Tit a lớ u tiờn ca lp s giỳp cỏc em - Hc sinh nghe tỡm hiu nhng nột s lc v v trớ, gii hn, hỡnh dng t nc thõn yờu ca chỳng ta V trớ a lớ v gii hn * Hot ng 1: (lm vic cỏ nhõn hoc theo - Hot ng nhúm ụi, lp cp) Phng phỏp: Bỳt m, ging gii, trc quan Bc 1: Giỏo viờn yờu cu hc sinh quan sỏt - Hc sinh quan sỏt v tr li hỡnh 1/ SGK v tr li vo phiu hc - t nc Vit Nam gm cú nhng b phn - t lin, bin, o v qun no ? o - Ch v trớ t lin nc ta trờn lc - Phn t lin nc ta giỏp vi nhng nc - Trung Quc, Lo, Cam-puno ? chia - Bin bao bc phớa no phn t lin ca - ụng, nam v tõy nam nc ta ? - K tờn mt s o v qun o ca nc ta ? - o: Cỏt B, Bch Long V, Phỳ Quc, Cụn o - Qun o Hong Sa, Trng Sa Giỏo viờn cht ý Bc 2: Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -1- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng + Yờu cu HS xỏc nh v trớ Vit Nam trờn + HS ch v trớ Vit Nam trờn bn bn v trỡnh by kt qu lm vic trc lp + GV sa cha v giỳp HS hon thin cõu tr li Bc 3: + Yờu cu hc sinh xỏc nh v trớ Vit Nam + Hc sinh lờn bng ch v trớ qu a cu nc ta trờn qu a cu - V trớ nc ta cú thun li gỡ cho vic giao - Va gn vo lc a Chõu A lu vi cỏc nc khỏc ? va cú vựng bin thụng vi D nờn cú nhiu thun li vic giao lu vi cỏc nc bng ng b v ng bin Giỏo viờn cht ý ( SGV/ 78) Hỡnh dng v din tớch: * Hot ng 2: ( lm vic theo nhúm) - Hot ng nhúm, cỏ nhõn, lp Phng phỏp: Tho lun nhúm, ging gii Bc 1: + T chc cho hc sinh lm vic theo nhúm + Hc sinh tho lun - Phn t lin nc ta cú c im gỡ ? - Hp ngang , chy di v cú ng b bin cong nh ch S - T bc vo nam, phn t lin nc ta di - 1650 km bao nhiờu km ? - Ni hp ngang nht l bao nhiờu km? - Cha y 50 km - Din tớch lónh th nc ta khong bao nhiờu - 330.000 km2 km2 ? - So sỏnh din tớch nc ta vi mt s nc cú +So sỏnh: bng s liu S.Campuchia < S.Lo < S.Vit Nam < S.Nht < S.Trung Quc Bc 2: + Giỏo viờn sa cha v giỳp hon thin cõu + Hc sinh trỡnh by tr li - Nhúm khỏc b sung Giỏo viờn cht ý -HS hỡnh thnh ghi nh - Hot ng cỏ nhõn, nhúm, * Hot ng 3: Cng c -Gi HS c phn túm tt lp -2 HS c Phng phỏp: Trũ chi hc tp, tho lun nhúm - T chc trũ chi Tip sc: Dỏn bỡa vo - Hc sinh tham gia theo lc khung nhúm, mi nhúm em - Giỏo viờn khen thng i thng cuc - Hc sinh ỏnh giỏ, nhn xột Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -2- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng Tng kt - dn dũ: - Chun b: a hỡnh v khoỏng sn _Lng nghe - Nhn xột tit hc Tit : A HèNH V KHONG SN I Mc tiờu: - Nờu c c im chớnh ca a hỡnh: phn t lin ca VN, ắ din tớch l i nỳi v ẳ din tớch ng bng - Nờu tờn mt s khoỏng sn chớnh ca VN: than, st, a-pa-tớt, du m, khớ t nhiờn, - Ch cỏc dóy nỳi v ng bng ln trờn bn (lc ũ): dóy Hong Liờn Sn, Trng Sn; ng bng Bc B, ng bng Nam B, ng bng duyờn hi Trung - Ch c mt s m khoỏng sn chớnh trờn bn (lc ): than Qung Ninh, st Thỏi Nguyờn, a-pa-tớt Lo Cai, du m, khớ t nhiờn vựng bin phớa nam, II Chun b: - Thy: Bn t nhiờn Vit Nam v khoỏng sn Vit Nam - Trũ: SGK III Cỏc hot ng: HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH - Hỏt Khi ng: Bi c: - Yờu cu HS nờu v trớ, gii hn v hỡnh - HS tr li dng nc ta - Nhn xột - Nhn xột, ghi im Gii thiu bi mi: Tit a lớ hụm giỳp cỏc em tip tc tỡm - Hc sinh nghe hiu nhng c im chớnh v a hỡnh v khoỏng sn ca nc ta Phỏt trin cỏc hot ng: a hỡnh - Hot ng cỏ nhõn, lp * Hot ng 1: (lm vic cỏ nhõn) Phng phỏp: Bỳt m, ging gii, trc quan, hi ỏp - Yờu cu hc sinh c mc 1, quan sỏt hỡnh - Hc sinh c, quan sỏt v tr 1/SGK v tr li vo phiu li - Ch v trớ ca vựng i nỳi v ng bng - Hc sinh ch trờn lc trờn lc hỡnh - K tờn v ch v trớ trờn lc cỏc dóy nỳi - Hng TB - N: Dóy Hong Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -3- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng chớnh nc ta Trong ú, dóy no cú hng Liờn Sn, Trng Sn tõy bc - ụng nam? Nhng dóy nỳi no cú - Hng vũng cung: Dóy gm hng vũng cung? cỏc cỏnh cung Sụng Gm, Ngõn Sn, Bc Sn, ụng Triu - K tờn v ch v trớ cỏc ng bng ln - ng bng sụng Hng Bc nc ta b v ng bng sụng Cu Long Nam b - Nờu mt s c im chớnh ca a hỡnh - Trờn phn t lin nc ta ,3/4 nc ta din tớch l i nỳi nhng ch yu l i nỳi thp, 1/4 din tớch l ng bng v phn ln l ng bng chõu th c cỏc sụng ngũi bi p phự sa Giỏo viờn sa ý v cht ý - Lờn trỡnh by, ch bn , lc Khoỏng sn * Hot ng 2: (Lm vic theo nhúm) Phng phỏp: Tho lun, trc quan, ging - Hot ng cỏ nhõn, nhúm, gii, bỳt m lp - K tờn mt s loi khoỏng sn nc ta? + than, st, ng, thic, a-pa-tit, bụ-xit - Hon thnh bng sau: Tờn khoỏng sn Kớ hiu Ni phõn b chớnh Than A-pa-tit St Bụ-xit Du m - Giỏo viờn sa cha v hon thin cõu tr li Giỏo viờn kt lun : Nc ta cú nhiu loi khoỏng sn nh : than, du m, khớ t nhiờn,st, ng , thic, a-pa-tit, bụ-xit * Hot ng 3: ( lm vic c lp) PP: Thc hnh, trc quan, hi ỏp - Treo bn : + a lớ t nhiờn VN v Khoỏn sn VN - Gi tng cp HS lờn bng, mi cp 1cõu: Cụng dng - i din nhúm tr li - Hc sinh khỏc b sung - Hot ng nhúm ụi, lp - HS lờn bng v thc hnh ch theo cp VD: Ch trờn bn : + Dóy nỳi Hong Liờn Sn + ng bng Bc b Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -4- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng + Ni cú m a-pa-tit + Khu vc cú nhiu du m - Tuyờn dng, khen cp ch ỳng v nhanh Tng kt ý - Hc sinh khỏc nhn xột, sa sai - Nờu li nhng nột chớnh v: + a hỡnh Vit Nam + Khoỏng sn Vit Nam Tng kt - dn dũ: - Chun b: Khớ hu - Nhn xột tit hc - Lng nghe Tit : KH HU I Mc tiờu: - Nờu c mt s c im chớnh ca khớ hu VN: + Khớ hu nhit i m giú + Cú s khỏc gia hai min: Bc cú ụng lnh, ma phựn; Nam núng quanh nm vi hai ma, khụ rừ rt - Nhn bit nh hng ca khớ hu ti i sng v sn xut ca nhõn dõn ta, nh hng tớch cc: cõy ci xanh tt quanh nm, sn phm nụng nghip a dng; nh hng tiờu cc: thiờn tai, l lc, hn hỏn, - Ch ranh gii khớ hu Bc - Nam (dóy nỳi Bch Mó) trờn bn (lc ) - Nhn xột c bng s liu khớ hu mc n gin II Cỏc hot ng: HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH - Hỏt Khi ng: Bi c: a hỡnh v khoỏng sn - Nờu yờu cu kim tra: 1/ Nờu c im v a hỡnh nc ta -HS TL,kt hp ch lc ,bn 2/ Nc ta cú nhng khoỏng sn ch yu no - Lp nhn xột, t ỏnh giỏ v vựng phõn b ca chỳng õu? Giỏo viờn nhn xột Bi mi: Tit a lớ hụm s giỳp cỏc em tip tc - Hc sinh nghe tỡm hiu v nhng c im ca khớ hu 1.Nc ta cú khớ hunhit i giú - Hot ng nhúm, lp * Hot ng 1: (lm vic theo nhúm) PP: Tho lun nhúm, trc quan, hi ỏp + Bc 1: T chc cho cỏc nhúm tho lun - HS tho lun, qs lc 1, Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -5- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng tỡm hiu theo cỏc cõu hi: quan sỏt qu a cu, c SGK v tr li: - Ch v trớ ca Vit Nam trờn qu a cu? - Hc sinh ch - Nc ta nm i khớ hu no? - Nhit i - i khớ hu ú, nc ta cú khớ hu núng - Núi chung l núng, tr mt s hay lnh? vựng nỳi cao thng mỏt m quanh nm -Nờu c im ca khớ hu nhit i giú - Vỡ nm v trớ gn bin, nc ta vựng cú giú - Hon thnh bng sau : Thi gian giú thi Thỏng Thỏng Hng giú chớnh Lu ý : Thỏng : i din cho giú ụng bc Thỏng i din cho giú tõy nam hoc ụng nam + Bc 2: - Sa cha cõu tr li ca hc sinh - Nhúm trỡnh by, b sung - Gi mt s hc sinh lờn bng ch hng giú - Hc sinh ch bn thỏng v hng giú thỏng trờn Bn Khớ hu VN hoc H1 + Bc 3: ( i vi HS khỏ, gii ) - Yờu cu hc sinh in mi tờn vo s - Tho lun v thi in xem sau rốn luyn k nng xỏc lp mi quan h nhúm no nhanh v ỳng a lớ - Gii thớch s nột _GV kt lun : Nc ta cú khớ hu nhit i giú : nhit cao, giú v ma thay i theo Khớ hu gia cỏc cú s khỏc - Hot ng cỏ nhõn, lp * H 2: (lm vic cỏ nhõn hoc nhúm ụi ) PP: Hi ỏp, trc quan, thc hnh + Bc 1: - Treo bn t nhiờn VN v gii thiu - Hc sinh lờn bng ch dóy nỳi Dóy nỳi Bch Mó l ranh gii khớ hu Bch Mó gia Bc v Nam - Phỏt PHT:Tỡm s khỏc gia khớ hu - HS lm vic cỏ nhõn tr Bc v Nam v: li: - S chờnh lch nhit : +S chờnh lch nhit thỏng v + Cỏc khớ hu a im Giỏo viờn: Phan Vn Biờn Nhit trung bỡnh ( C ) Thỏng Thỏng7 -6- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp H Ni TP H Chớ Minh Trng tiu hc Kim ng 16 26 29 27 - Cỏc khớ hu: + Min Bc: h v ụng + Min Nam: ma v khụ - Vỡ cú s khỏc ú? - Do lónh th kộo di v nhiu ni nỳi sỏt tn bin - Ch trờn lc H.1 ni cú khớ hu - Hc sinh ch ụng v ni núng quanh nm + Bc 2: - Giỏo viờn sa cha, hon thin - HS trỡnh by, b sung, nhn xột Cht ý: Khớ hu nc ta cú s khỏc bit - Lp li gia Bc v MN MB cú ụng lnh, ma phựn ; Nam núng quanh nm vi ma v khụ rừ rt - Hot ng lp nh hng ca khớ hu * Hot ng 3: (lm vic c lp) PP: Hi ỏp, ging gii, trc quan - Khớ hu cú nh hng gỡ ti i sng v - Tớch cc: cõy ci xanh tt sn xut ca nhõn dõn ta? quanh nm - Tiờu cc: m ln gõy nhiu sõu bnh, nm mc, nh hng ca l lt, hn hỏn, bóo Nhn xột, ỏnh giỏ, giỏo dc t tng - Hc sinh trng by tranh nh v hu qu ca l lt, hn hỏn * Hot ng 4: Cng c - Hot ng nhúm bn, lp Phng phỏp: Trũ chi, thc hnh - Yờu cu HS in mi tờn vo s sau - Tho lun v thi in xem rốn luyn KN xỏc lp mi quan h a lớ nhúm no nhanh v ỳng - Gii thớch s nột Tng kt - dn dũ: - Xem li bi _Lng nghe - Chun b: Sụng ngũi - Nhn xột tit hc SễNG NGềI I Mc tiờu: - Nờu c mt s c im chớnh v vai trũ ca sụng ngũi VN: + Mng li sụng ngũi dy t + Sụng ngũi cú lng nc thay i theo ( ma thng cú l ln) v cú nhiu phự sa Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -7- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng + Sụng ngũi cú vai trũ quan trng sn xut v i sng: bi p phự sa, cung cp nc, tụm cỏ, ngun thy in, - Xỏc lp c mi quan h a lớ n gin gia khớ hu v sụng ngũi: nc sụng lờn, xung theo mựa; ma thng cú l ln; khụ nc sụng h thp - Ch c v trớ mt s sụng: sụng Hũng, Thỏi Bỡnh, Tin, Hu, ng Nai, Mó, C trờn bn ( lc ) II Chun b: - GV: Lc sụng ngũi - HS: Sỏch giỏo khoa II Cỏc hot ng: HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH - Hỏt Khi ng: Bi c: Khớ hu - Nờu cõu hi + Trỡnh by s nột v c im khớ hu - Hc sinh tr li (kốm ch lc nc ta? , bn ) + Nờu lý khin khớ hu Nam -Bc khỏc - Nhn xột rừ rt? + Khớ hu nhit i giú nh hng nh th no n i sng sn xut ca nhõn dõn ta? Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ bi mi: Gii thiu : Sụng ngũi nc ta cú c im gỡ? Tit a - Hc sinh nghe lý hụm s giỳp cỏc em tr li cõu hi ú. Nc ta cú mng li sụng ngũi dy - Hot ng cỏ nhõn, lp c * H 1: (lm vic cỏ nhõn hoc thao cp) PP: Trc quan, bỳt m, ging gii + Bc 1: - Phỏt phiu hc - MiHS nghiờn cu SGK, tr li: + Nc ta cú nhiu hay ớt sụng? - Nhiu sụng + K tờn v ch trờn lc H.1 v trớ mt - Min Bc: sụng Hng, sụng , s sụng Vit Nam? Bc v sụng Cu, sụng Thỏi Bỡnh Nam cú nhng sụng ln no? - Min Nam: sụng Tin, sụng Hu, sụng ng Nai - Min Trung cú sụng nhiu nhng phn ln l sụng nh, ngn, dc ln hn c l sụng C, sụng Mó, sụng Rng + Vỡ sụng Trung thng ngn v - Vỡ v trớ Trung hp, nỳi Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -8- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng dc? + Bc 2: - Sa cha v giỳp hc sinh hon thin cõu tr li Cht ý: Mng li sụng ngũi nc ta dy c v phõn b rng khp trờn c nc Sụng ngũi nc ta cú lng nc thay i theo v cú nhiu phự sa * Hot ng 2:quan sỏt tranh Phng phỏp: Tho lun nhúm, trc quan, thc hnh + Bc 1: Phỏt phiu giao vic - Hon thnh bng sau: Ch nc Thi gian (t thỏng sụng n thỏng) gn bin - Hc sinh trỡnh by - Ch trờn Bn a lớ t nhiờn Vit Nam cỏc sụng chớnh - Lp li - Hot ng nhúm, lp - Hc sinh c SGK, quan sỏt hỡnh 2, 3, tho lun v tr li: c im nh hng ti i sng v sn xut Mựa l Mựa cn + Bc 2: - Sa cha, hon thin cõu tr li Cht ý: S thay i ch nc theo s thay i ca ch ma theo gõy nờn, gõy nhiu khú khn cho i sng v sn xut v giao thụng trờn sụng, hot ng ca nh mỏy thy in, mng v i sng ng bo ven sụng - Mu nc sụng l cn nh th no? Ti sao? - i din nhúm trỡnh by - Nhúm khỏc b sung - Lp li - Thng cú mu rt c nc cú cha nhiu bựn, cỏt (phự sa) vo l Mựa cn nc hn Cht ý: 3/4 din tớch t lin nc ta l - Nghe i nỳi, dc ln Nc ta li cú nhiu ma v ma ln trung theo mựa, ó lm cho nhiu lp t trờn mt b bo mũn a xung lũng sụng lm sụng cú nhiu phự sa song t nỳi ngy cng xu i Nu rng b mt thỡ t cng b bo mũn mnh - Bi p nờn nhiu ng bng, Vai trũ ca sụng ngũi * Hot ng 3: (lm vic c lp) cung cp nc cho ng rung v l ng Gt quan trng,cungcp nhiu tụm cỏ v l ngun thy in rt ln Giỏo viờn: Phan Vn Biờn -9- Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng Phng phỏp: Hi ỏp, ging gii, trc quan, thc hnh - Ch trờn bn t nhiờn Vit Nam: + V trớ ng bng ln v nhng sụng bi p nờn chỳng + V trớ nh mỏy thy in Hũa Bỡnh v Tr An * Hot ng 4: Cng c Phng phỏp: Trũ chi, thc hnh, tho lun nhúm - Nhn xột, ỏnh giỏ Tng kt - dn dũ: - Chun b: Vựng bin nc ta - Nhn xột tit hc - Hc sinh ch trờn bn - Hot ng nhúm, lp - Thi ghộp tờn sụng vo v trớ sụng trờn lc -Lng nghe Tit : VNG BIN NC TA I Mc tiờu: - Nờu c mt s c im v vai trũ ca vựng bin nc ta: + Vựng bin VN l mt b phn ca Bin ụng + vựng bin VN, nc khụng bao gi úng bng + Bin cú vai trũ iu hũa khớ hu, l ng giao thụng quan trng v cung cp ngun ti nguyờn to ln - Ch c mt s im du lch, ngh mỏt ven bin ni ting: H Long, Nha Trang, Vng Tu, trờn bn ( lc ) II Chun b: - GV: Lc vựng bin nc ta - HS: SGK III Cỏc hot ng: HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH Hỏt Khi ng: Bi c: Sụng ngũi - Hc sinh trỡnh by - Hi hc sinh mt s kin thc v kim + c im sụng ngũi VN tra mt s k nng + Ch v trớ cỏc sụng ln + Nờu vai trũ ca sụng ngũi Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ - Nhn xột bi mi: Tit L hụm tip tc giỳp chỳng ta - Hc sinh nghe tỡm hiu nhng c im ca bin nc ta - Hot ng lp Vựng bin nc ta * Hot ng 1: (lm vic c lp) PP: Trc quan, hi ỏp, ging gii _Gv va ch vựng bin nc ta(trờn Bn - Theo dừi Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 10 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng 10 cõu hi: - a hỡnh Chõu Phi cú c im gỡ? - Khớ hu Chõu Phi cú gỡ khỏc so vi cỏc Chõu lc ó hc? Vỡ sao? - Kt lun : + a hỡnh chõu Phi tng i cao , khớ hu núng, khụ bc nht th gii +Cú quang cnh t nhiờn : tng rm nhit i, rng tha v xavan, hoang mc Cỏc quang cnh rng tha v xa-van, hoang mc cú din tớch ln nht th gii Hot ng : Cng c Phng phỏp: Thi ua, tho lun nhúm - a s th hin c im v mi quan h gia cỏc yu t cnh quan v yờu cu hc sinh in + Tng kt thi ua - c phn túm tt Tng kt - dn dũ: - Hc bi - Chun b: Chõu Phi (tt) - Nhn xột tit hc - Lng nghe Hot ng nhúm, lp + Tho lun, in ni dung vo s / SGK v ỏnh mi tờn ni cỏc ụ + Nhúm nhanh, ỳng thng cuc - HS c túm tt - Lng nghe ******************************************************** Th Sỏu, ngy .thỏng nm 2010 TUN:26 Tit 26 : CHU PHI (tt) I Mc tiờu: - Nêu đưc mt s đc đim vè dân cư hoạt đng sản xuát ca ngưi dân châu Phi: + Châu lc c ch yu dân cư ch yu ngưi da đen + Trng cay công nghip nhit đới khai thác khoáng sản - Nêu đưc mt s đc đim ni bt ca Ai Cp: nn văn minh c đại, ni ting v công trình kin trc c - Ch dc đ tên nước, tên th đo ca Ai Cp Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 49 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng II Chun b: + GV: Bn kinh t Chõu Phi -Mt s tranh nh v dõn c, hot ng sn xut ca ngi dõn Chõu Phi + HS: SGK III Cỏc hot ng: TG HOT NG CA G 1 Khi ng: Bi c: Chõu Phi HOT NG CA HC SINH + Hỏt - Nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi: 34 Gii thiu : Nờu mc tiờu bi hc Phỏt trin cỏc hot ng: Hot ng 1: Dõn c Chõu Phi Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt - Dõn c Chõu Phi thuc chng tc no? - Chng tc no cú s dõn ụng nht? 8 - Nhn xột, kt lun Hot ng 2: Hot ng kinh t Phng phỏp: S dng bn , hi ỏp - c ghi nh - TLCH SGK - Nhn xột - Lng nghe Hot ng lp - Da en ụng nht - Da trng - Lai gia da en v da trng + Quan sỏt hỡnh v TLCH/ SGK Hot ng cỏ nhõn, lp + Lm bi mc 4/ SGK + Trỡnh by kt qu, ch bn treo tng cỏc vựng khai thỏc khoỏng sn, cỏc cõy trng v vt nuụi ch yu ca Chõu Phi Hot ng lp + Nhn xột Hot ng 3: Tỡm hiu k hn v c im kinh t Phng phỏp: Hi ỏp, s dng bn + Kinh t Chõu Phi cú c im gỡ khỏc so vi cỏc Chõu Lc ó hc? + Kinh t chm phỏt trin, ch trung vo trng cõy cụng nghip nhit i v khai thỏc khoỏng sn xut khu - Khú khn: thiu n, thiu mc, bnh dch nguy him - Vỡ kinh t chm phỏt trin, ớt chỳ ý trng cõy lng thc + i sng ngi dõn Chõu Phi + K tờn v ch trờn bn cỏc nc cũn cú nhng khú khn gỡ? Vỡ cú nn kinh t phỏt trin hn c sao? Chõu Phi Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 50 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng Hot ng nhúm + Cht + TL cõu hi mc 5/ SGK + Trỡnh by kt qu, ch bn treo Hot ng 4: Ai Cp tng dũng sụng Nin, v trớ, gii hn Phng phỏp: Tho lun nhúm, ca Ai Cp s dng bn - Lng nghe Kt lun : + Ai Cp nm Bc Phi, cu ni gia chõu , Au, Phi + Thiờn nhiờn : cú sụng Nin chy qua, l ngun cung cp nc quan trng, cú ng bng chõu th mu m + Kinh t- xó hi : t c xa cú nn minh sụng Nin, ni ting Hot ng lp v cụng trỡnh kin trỳc c; l + c ghi nh nc cú nn kinh t phỏt trin chõu Phi, ni ting v du lch, sn xut bụng v khai thỏc khoỏng - Lng nghe sn Hot ng 5: Cng c Phng phỏp: Hi ỏp Tng kt - dn dũ: - Hc bi - Chun b: Chõu M - Nhn xột tit hc *********************************************************** Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 TUN:27 Tit 27: CHU M I Mc tiờu: - Mô tả sơ lưc đưc vị trí giới hạn lãnh th châu M: nằm bán cầu Tây, bao gm Bắc M, Trung M Nam M - Nờu đưc mt s đc đim v địa hình, khí hu: Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 51 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng + Địa hình châu M t Tây sang đông: ni cao, đng bằng, ni thp cao nguyên + Châu M c nhièu đới khí hạu: nhit đới, ôn đới, hàn đới - S dng địa cầu, lưc đ, đng nhn bit vị trí, giới hạn , lãnh th châu M - Ch đt tên dãy ni, cao nguyên, sông, đng lớn ca châu M đ, lưc đ II Chun b: + GV: - Cỏc hỡnh ca bi SGK Qu a cu hoc bn th gii - Bn t nhiờn chõu M Tranh nh hoc bi vit v rng A-ma-dụn + HS: SGK III Cỏc hot ng: TG HOT NG CA GV HOT NG CA HC SINH 1 Khi ng: + Hỏt Bi c: Chõu Phi (tt) - c ghi nh v tr li cõu hi - Nhn xột, ỏnh giỏ - Nhn xột Gii thiu bi mi: Nờu mc tiờu bi hc - Lng nghe 32 Phỏt trin cỏc hot ng: Hot ng nhúm, lp Hot ng 1: V trớ a lớ v gii hn Phng phỏp: Tho lun nhúm, quan sỏt, thc hnh - Giỏo viờn gii thiu trờn qu a - Hc sinh quan sỏt qu a cu v tr cu v s phõn chia hai bỏn cu li cỏc cõu hi mc SGK ụng, Tõy - i din cỏc nhúm HS tr li cõu - Giỏo viờn sa cha v giỳp hc hi - Hc sinh khỏc b sung sinh hon thin cõu tr li * Kt lun: Chõu M l chõu lc - Lng nghe nht nm bỏn cu Tõy, bao gm : Bc M, Trung M v Nam M Chõu M cú din tớch ng th hai cỏc chõu lc trờn th gii Hot ng nhúm, lp Hot ng 2: c im t nhiờn - Cỏc nhúm quan sỏt hỡnh 1, hỡnh 2, Phng phỏp: Tho lun nhúm, c SGK ri tho lun theo cỏc cõu quan sỏt, thc hnh hi gi ý : - Giỏo viờn sa cha v giỳp hc - Quan sỏt hỡnh 2, ri tỡm trờn hỡnh sinh hon thin phn trỡnh by cỏc ch a, b, c, d, , e, v cho bit - Giỏo viờn t chc cho hc sinh cỏc nh ú c chp Bc M, gii thiu bng tranh nh hoc Trung M hay Nam M bng li v vựng rng A-ma-dụn - Nhn xột v a hỡnh chõu M Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 52 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng * Kt lun: a hỡnh chõu M thay i t tõy sang ụng : Dc b bin phớa tõy l dóy nỳi cao v s Coúc-i-e v An-ột ; gia l nhng ng bng ln : ng bng Trung tõm v ng bng A-ma-dụn ; phớa ụng l cỏc nỳi thp v cao nguyờn : A-pa-lỏt v Bra-xin - Nờu tờn v ch trờn lc hỡnh v trớ: + Hai h thng nỳi phớa Tõy chõu M + Hai dóy nỳi thp phớa ụng chõu M + Hai ng bng ln ca chõu M + Hai sụng ln chõu M - i din cỏc nhúm HS tr li cõu hi - Hc sinh khỏc b sung - Hc sinh ch trờn bn t nhiờn chõu M v trớ nhng dóy nỳi, ng bng v sụng ln chõu M Hot ng lp - HS nờu - HS khỏc b sung Hot ng : Cng c - Chõu M cú nhng i khớ hu no ? - Ti chõu M cú nhiu i khớ hu - Nờu tỏc dng ca rng rm A- HS c ma-dụn - c ghi nh - Lng nghe Tng kt - dn dũ: - Hc bi - Chun b: Chõu M (tt) - Nhn xột tit hc Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 TUN:28 Tit 28 : CHU M (tt) I Mc tiờu: - Nêu đưc mt s đc đim v dân cư kinh t châu M: + Dân cư ch yu ngưi c ngun gc nhp cư + Bắc M c nèn kinh t phát trin cao Trung M Nam M Bắc M c nn công nghip, nông nghp hin đại Trung Nam M ch yu sản xut nông sản khai thác khoáng sản đ xut khu Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 53 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng - Nêu đưc mt s đc đim kinh té ca Hoa Kì: c nn kihn t phát trin với nhiu ngành công nghip dng hàng đầu thé giới nong sản xut khu lớn nht th giới - Ch đc đ tên th đô ca Hoa Kì - S dng tranh, ảnh, đ, lưc đ đ nhn bit mt s đc đim ca dân cư hoạt đông sản xut ca ngưi dân chau M II Chun b: + GV: - Cỏc hỡnh ca bi SGK - Bn kinh t chõu M - Mt s tranh nh v hot ng kinh t chõu M ( nu cú) + HS: SGK III Cỏc hot ng: TG HOT NG CA GV HOT NG CA HC SINH 1 Khi ng: + Hỏt Bi c: Chõu M (T1) - Hc sinh tr li cỏc cõu hi - Tr li cõu hi SGK SGK - Nhn xột - ỏnh gớa, nhn xột Bi mi: - Lng nghe Gii thiu : Nờu mc tiờu bi 39 Phỏt trin cỏc hot ng: 12 Hot ng 1: Dõn c chõu M Hot ng cỏ nhõn Phng phỏp: m thoi, thc - Hc sinh da vo bng s liu hnh bi 17 v ni dung mc 3, tr li cỏc cõu hi sau: +Chõu M ng th my v s dõn cỏc chõu lc ? + Ngi dõn t cỏc chõu lc no ó n chõu M sinh sng ? - GV sa cha v giỳp HS hon + Dõn c chõu M sng trung thin cõu tr li õu? - GV gii thớch thờm: dõn c - i din HS bỏo cỏo trc lp trung ụng ỳc ụng ca - Nhn xột , gúp ý chõu M vỡ õy l ni dõn nhp - Theo dừi c n sng u tiờn ; sau ú h mi di chuyn sang phn phớa tõy - Kt lun : Chõu M ng th - Lng nghe v s dõn cỏc chõu lc v 12 phn ln dõn c chõu M l dõn Hot ng nhúm, lp nhp c Hot ng 2: Hot ng kinh - Hc sinh nhúm quan sỏt hỡnh t 4, c SGK ri tho lun nhúm theo Phng phỏp: Tho lun nhúm, cỏc cõu hi gi ý sau: Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 54 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng thc hnh, quan sỏt 11 + K tờn mt s cõy trng v vt nuụi chõu M + K tờn mt s ngnh cụng nghip chớnh chõu M + So sỏnh s khỏc v kinh t gia Bc M vi Trung M v Nam M - i din cỏc nhúm HS tr li cõu hi - Giỏo viờn sa cha v giỳp hc - Hc sinh b sung sinh hon thin cõu tr li - Cỏc nhúm trng by tranh nh v gii thiu v hot ng KT chõu M Kt lun: Bc M cú nn kinh t (nu cú) phỏt trin, cụng nghip hin i; - Lng nghe cũn Trung M v Nam M sn xut nụng phm nhit i v cụng nghip khai khoỏng Hot ng 3: Hoa Kỡ Hot ng nhúm ụi Phng phỏp: Tho lun nhúm, - Hc sinh ch cho xem v trớ trc quan, m thoi ca Hoa Kỡ v th ụ Oa-sinh-tn trờn lc H - Hc sinh núi vi v mt s c im ni bt ca Hoa Kỡ (theo th t: v trớ, din tớch, dõn s ng th my trờn th gii), c im kinh t, sn phm cụng nghip v nụng nghip ni ting - Giỏo viờn sa cha v giỳp hc - Mt s hc sinh lờn trỡnh by kt sinh hon thin cõu tr li Kt lun: Hoa Kỡ nm Bc M qu lm vic trc lp ,l mt nhng nc cú nn - Theo dừi kinh t phỏt trin nht th gii Hoa Kỡ ni ting v sn xut in - Lng nghe vi cụng ngh cao v nụng phm nh go, tht, rau Hot ng 4: Cng c Phng phỏp: Hi ỏp Hot ng lp - c li ghi nh Tng kt - dn dũ: - Hc bi - Chun b: Chõu i Dng v - Lng nghe chõu Nam Cc - Nhn xột tit hc Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 55 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng TUN:29 Tit 29 : CHU I DNG V CHU NAM CC I Mc tiờu: - Xác định vị trí địa lí, giới hạn mt s đc đim ni bt ca châu Đại Dương, châu Nam Cc: + Châu Đại Dương nằm Nam bán cầu gm lc địa Ô-xtrây-li-a đảo, quần đảo trung tâm Tây Nam Thái Bình Dương + Châu Nam Cc nằm vng địa cc + Đc đim ca Ô-xtrây-li-a : khí hu khô hạn, thc vt, đng vt đc đáo - Châu Nam Cc châu lc lạnh nht th giới - S dng Địa cầu đ nhn bit vị trí địa lí, giới hạn lãnh th châu Đại Dương, châu Nam Cc - Nêu đưc mt s đc đim v dan cư, hoạt đng sản xut ca châu Đại Dương: + Châu lc c s dân nht châu lc + Ni ting th giới v xut khu lông cu, len, thịt bò sữa; phát trin công nghip lưng, khai khoáng, luỵn kim, II Chun b: + GV: - Bn t nhiờn chõu i Dng v chõu Nam Cc Qu a cu Tranh nh v thiờn nhiờn, dõn c ca chõu i Dng v chõu Nam Cc + HS: SGK III Cỏc hot ng: TG HOT NG CA GV HOT NG CA HC SINH 1 Khi ng: + Hỏt Bi c: Chõu M (tt) - Tr li cỏc cõu hi SGK - Nhn xột, ỏnh giỏ - Nhõn xột Bi mi: Gii thiu : Nờu mc tiờu bi - Lng nghe 39 hc Hot ng cỏ nhõn Phỏt trin cỏc hot ng: - HS da vo lc , kờnh ch Hot ng 1: V trớ a lớ, gii SGK hn - Tr li cõu hi: Chõu i Dng Phng phỏp: S dng lc , gm nhng phn t no? thc hnh - Lm cỏc cõu hi ca mc a SGK - HS trỡnh by kt qu, ch bn * Giỏo viờn gii thiu v trớ, gii treo tng v v trớ, gii hn ca chõu hn chõu i Dng trờn qu a i Dng cu Chỳ ý v trớ cú ng tuyn i qua lc a ễ-xtrõy-li-a, v trớ ca cỏc o v qun o ch yu nm vựng cỏc v Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 56 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng thp Hot ng cỏ nhõn Hot ng : c im t nhiờn Phng phỏp: Quan sỏt, phõn tớch bng - Hc sinh da vo tranh nh, SGK, hon thnh bng sau: Khớ hu Thc, ng vt Lc a ễxtrõy-li-a Cỏc o v qun o - Hs trỡnh by kt qu v chun xỏc kin thc, gm gn cỏc bc tranh (nu cú) vo v trớ ca chỳng trờn bn Hot ng lp Hot ng 3: Dõn c v hot ng kinh t Phng phỏp: Hi ỏp - HS da vo SGK, tr li cỏc cõu hi: - V s dõn, chõu i Dng cú gỡ khỏc cỏc chõu lc ó hc? - Dõn c lc a ễ-xtrõy-li-a v cỏc o cú gỡ khỏc nhau? - Trỡnh by c im KT ca ễ- Nhn xột, kt lun Hot ng 4: Chõu Nam xtrõy-li-a Cc Hot ng nhúm Phng phỏp: Tho lun nhúm, - Hc sinh da vo lc , SGK, s dng lc tranh nh tr li cỏc cõu hi sau: + Cỏc cõu hi ca mc SGK + Khớ hu v ng vt chõu Nam Cc cú gỡ khỏc cỏc chõu lc khỏc? - Nhn xột, kt lun - Hc sinh trỡnh by kt qu, ch bn v v trớ, gii hn ca chõu Nam Hot ng 5: Cng c Cc Phng phỏp: m thoi Tng kt - dn dũ: Hot ng lp - Chun b: Cỏc i Dng trờn - c li ghi nh th gii - Lng nghe - Nhn xột tit hc Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 57 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng Th sỏu, ngy .thỏng nm 2010 TUN: 30 Tit 30 : CC I DNG TRấN TH GII I Mc tiờu: - Ghi nhớ tên đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, n Đ Dương Bắc băng Dương Thái Bình Dương đại dương lớn nht - Nhn bit nêu đưc vị trí tng đại dương đ( lưc đ), hoc địa cầu - S dng bảng s liu đ(lưc đ) đ tìm mt s đc đim ni bt v din tích, đ sâu đại dương II Chun b: + GV: - Cỏc hỡnh ca bi SGK - Bn th gii + HS: SGK III Cỏc hot ng: TG HOT NG CA GV HOT NG CA HC SINH 1 Khi ng: + Hỏt Bi c: Chõu i dng v chõu Nam Cc - Tr li cõu hi SGK - ỏnh gớa, nhn xột - Nhn xột Bi mi: Nờu mc tiờu bi hc Cỏc i dng trờn th gii - Lng nghe 39 Phỏt trin cỏc hot ng: 18 Hot ng 1: Trờn Trỏi t cú Hot ng cỏ nhõn ny i dng? Chỳng õu? Phng phỏp: Tho lun nhúm - Lm vic theo cp ụi, thc hnh, trc quan - Hc sinh quan sỏt hỡnh 1, hỡnh 2, hỡnh SGK, ri hon thnh bng sau vo giy S th t id Thỏi Bỡnh D n ng ng D ng i Tõy D ng B c B ng D ng Giỏo viờn: Phan Vn Biờn Giỏp v i chõu l c - 58 - Giỏp v i i d ng Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng - Giỏo viờn sa cha v giỳp hc - s hc sinh lờn bng trỡnh by kt sinh hon thin phn trỡnh by qa lm vic trc lp ng thi ch 18 v trớ cỏc i dng trờn qu a cu Hot ng 2: Mi i dng hoc bn th gii cú c im gỡ? Lm vic theo nhúm Phng phỏp: Tho lun nhúm, thc hnh - Hc sinh nhúm da vo bng s liu, tho lun theo gi ý - Hc sinh nhúm da vo bng sau: s liu, tho lun theo yờu cu + Xp cỏc i dng theo th t - i din cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu t ln n nh v din tớch lm vic nhúm trc lp + sõu ln nht thuc v i - Hc sinh khỏc b sung dng no? + i dng no cú nhit trung bỡnh nc bin thp nht? Gii thớch ti nc bin ú li lnh nh vy? - Theo dừi - Giỏo viờn sa cha v giỳp hc sinh hon thin phn trỡnh by - HS khỏ, gii thc hin - Giỏo viờn yờu cu mt s hc sinh ch trờn qu a cu hoc bn th gii v trớ v mụ t tng i dng theo th t: v trớ a lớ, - Lng nghe din tớch, sõu Kt lun: Trờn b mt Trỏi t cú i dng, ú Thỏi Bỡnh Dng l i dng cú din tớch ln nht v cng chớnh l i Hot ng lp dng cú sõu trung bỡnh ln - c ghi nh nht Hot ng 3: Cng c - Lng nghe Phng phỏp: Hi ỏp Tng kt - dn dũ: - Chun b: ễn cui nm - Nhn xột tit hc Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 59 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng ******************************************************* Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 TUN: 31 Tit 31 : ễN TP CUI NM I Mc tiờu: - Tìm đưc châu lc, đại dương nước VN đ th giới - H thng mt s đc đim v điu kin t nhiên(vị trí địa lí, đc đim thiên nhiên), dân cư, hoạt đng kinh t ( mt s sản phm công nghip, sản phm nông nghip) ca châu lc: châu á, châu Âu, châu Phi, châu M, châu Đại Dương, châu Nam Cc.) II Chun b: + GV: - Phiu hc in cõu 2, cõu SGK - Bn th gii + HS: SGK III Cỏc hot ng: TG HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 1 Khi ng: + Hỏt Bi c: Cỏc i dng trờn th gii - Tr li cõu hi SGK - Nhn xột - ỏnh gớa, nhn xột Gii thiu bi mi: Nờu mc - Lng nghe tiờu bi hc : ễn cui nm 39 Phỏt trin cỏc hot ng: Lm vic cỏ nhõn hoc c lp 18 Hot ng 1: ễn phn mt PP: Tho lun nhúm, thc hnh * HS lm vic theo yờu cu ca GV Bc 1: * Phng ỏn 1: Nu cú phiu hc phỏt cho tng hc sinh thỡ hc sinh s hon thnh phiu hc * Phng ỏn 2: Nu ch cú bn th gii thỡ giỏo viờn gi mt s hc sinh lờn bng ch cỏc chõu lc, cỏc i dng v nc Vit Nam trờn bn - Giỏo viờn t chc cho hc sinh chi trũ chi: i ỏp nhanh tng t nh bi giỳp cỏc em nh tờn mt s quc gia ó hc v bit chỳng thuc chõu no trũ chi ny mi nhúm gm - Theo dừi hc sinh Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 60 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp 18 Trng tiu hc Kim ng Bc 2: Lm vic theo nhúm Bc 1: - Giỏo viờn iu chnh phn lm vic ca hc sinh cho ỳng - Hc sinh cỏc nhúm tho lun v Hot ng 2: ễn phn II hon thnh cõu SGK Phng phỏp: Tho lun nhúm, Bc 2: thc hnh - i din cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu lm vic nhúm trc lp - HS in ỳng cỏc kin thc vo bng * Lu ý: cõu 4, cú th mi nhúm phi in c im ca c chõu lc, nhng cng cú th ch in - Giỏo viờn k sn bng thng kờ chõu lc m bo thi gian (nh cõu SGK) lờn bng Hot ng lp - Nờu nhng ni dung va ụn Hot ng 3: Cng c Phng phỏp: m thoi Tng kt - dn dũ: - ễn nhng bi ó hc - Chun b: Thi HKII - Nhn xột tit hc - Lng nghe ************************************************************ Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 TUN: 32 TIT 32: ễN TP CUI NM I-MC TIấU: - Tìm đưc châu lc, đại dương nước VN đ th giới - H thng mt s đc đim v điu kin t nhiên(vị trí địa lí, đc đim thiên nhiên), dân cư, hoạt đng kinh t ( mt s sản phm công nghip, sản phm nông nghip) ca châu lc: châu á, châu Âu, châu Phi, châu M, châu Đại Dương, châu Nam Cc.) II-CHUN B: -Túm tt ni dung cỏc bi III-HOT NG DY - HC: 1-n nh: - Hỏt vui 2-Kim tra: - Gv kim tra s chun b ca hS - Gv nhn xột ỏnh giỏ 3-Bi mi: Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 61 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng HOT NG DY /GV gii thiu ni dung ụn - Yờu cu HS nờu tờn cỏc bi ó hc - GV chia Hs thnh nhúm - GV giao nhim v mi nhúm chõu + Nờu v trớ a lý v gii hn ca: Chõu Chõu Au Chõu Phi Chõu M Chõu i Dng + Nờu c im kinh t ca tng chõu lc - GV m bng ph túm tt - GV nhn xột chung 4-Cng c: 5-Dn dũ: HOT NG HC -HS nờu cỏc bi ó hc: +Chõu +Chõu Au v mt s nc +Chõu Phi +Chõu M +Chõu i Dng-Chõu Nam Cc +Cỏc i dng -Cỏc nhúm c thm phn vic ca nhúm -Cỏc nhúm suy ngh-trỡnh by -Cỏc nhúm nhn xột ln - Hs cỏc nhúm tng kt cỏc iu ó thu hoch - Gv nhn xột ỏnh giỏ - Nhn xột tit ụn - Chun b:KTHK2 **************************************************************** Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 TUN: 33 TIT 33: KIM TRA HC Kè B kim tra BGH hoc t ******************************************************** Th sỏu, ngy.thỏng nm 2010 TUN: 34-35 Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 62 - Nm hc: 2014- 2015 Giỏo ỏn a lớ lp Trng tiu hc Kim ng TIT 34 + 35 Phn dnh cho a lý a phng Giỏo viờn: Phan Vn Biờn - 63 - Nm hc: 2014- 2015 ... độ: +Sự chênh lệch nhiệt độ tháng + Các mùa khí hậu Địa điểm Giáo viên: Phan Văn Biên Nhiệt độ trung bình ( C ) Tháng Tháng7 -6- Năm học: 2014- 20 15 Giáo án địa lí lớp Hà Nội TP Hồ Chí Minh Trường... lược đồ 1, Giáo viên: Phan Văn Biên -5- Năm học: 2014- 20 15 Giáo án địa lí lớp Trường tiểu học Kim Đồng để tìm hiểu theo câu hỏi: quan sát địa cầu, đọc SGK trả lời: - Chỉ vị trí Việt Nam Địa cầu?... thắng - Học sinh đánh giá, nhận xét Giáo viên: Phan Văn Biên -2- Năm học: 2014- 20 15 Giáo án địa lí lớp Trường tiểu học Kim Đồng Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bị: Địa hình khoáng sản” _Lắng nghe

Ngày đăng: 13/10/2017, 15:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan