0

Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

25 2,314 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 21:01

Giỏo ỏn tng hp lp A Nm hc 2017 - 2018 Tun 7: Th hai ngy thỏng 10 nm 2017 Ting Vit: TIT 1, 2: M R ( Thit k trang 204) ***************************************** Toỏn KIM TRA I MC TIấU : Kin thc: Tp trung vo ỏnh giỏ : - Nhn bit s lng phm vi 10 c vit cỏc s, nhn bit th t mi s v so sỏnh cỏc s dóy s t - 10 - Nhn bit hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc K nng: Rốn HS k nng t lm bi cỏ nhõn tt hn Thỏi : Giỏo dc lũng say mờ, yờu thớch mụn Toỏn II CHUN B: - GV: Bi kim tra ca HS trờn giy in sn Mi em t - HS: Bỳt chỡ, ty II HOT NG DY HC: Cho HS lm bi kim tra Mc tiờu: HS lm bi GV ỏnh giỏ c s nhn bit s lng phm vi 10 c vit cỏc s, nhn bit th t mi s v so sỏnh cỏc s dóy s t - 10 Cỏch thc hin: - GV phỏt cho HS - Giỏo viờn c yờu cu ca bi - Hc sinh lm bi 35 phỳt v thu bi * bi: Bi 1: S Bi 2: S ? Tờn GV 4 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp A Nm hc 2017 - 2018 Bi 3: Vit cỏc s 9, 3, 1, 8, 4: a) Theo th t t n ln: b) Theo th t t ln n bộ: Bi4: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan