Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

25 2.4K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 21:01

Giỏo ỏn tng hp lp A Nm hc 2017 - 2018 Tun 7: Th hai ngy thỏng 10 nm 2017 Ting Vit: TIT 1, 2: M R ( Thit k trang 204) ***************************************** Toỏn KIM TRA I MC TIấU : Kin thc: Tp trung vo ỏnh giỏ : - Nhn bit s lng phm vi 10 c vit cỏc s, nhn bit th t mi s v so sỏnh cỏc s dóy s t - 10 - Nhn bit hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc K nng: Rốn HS k nng t lm bi cỏ nhõn tt hn Thỏi : Giỏo dc lũng say mờ, yờu thớch mụn Toỏn II CHUN B: - GV: Bi kim tra ca HS trờn giy in sn Mi em t - HS: Bỳt chỡ, ty II HOT NG DY HC: Cho HS lm bi kim tra Mc tiờu: HS lm bi GV ỏnh giỏ c s nhn bit s lng phm vi 10 c vit cỏc s, nhn bit th t mi s v so sỏnh cỏc s dóy s t - 10 Cỏch thc hin: - GV phỏt cho HS - Giỏo viờn c yờu cu ca bi - Hc sinh lm bi 35 phỳt v thu bi * bi: Bi 1: S Bi 2: S ? Tờn GV 4 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp A Nm hc 2017 - 2018 Bi 3: Vit cỏc s 9, 3, 1, 8, 4: a) Theo th t t n ln: b) Theo th t t ln n bộ: Bi4: >, ,

Hình ảnh liên quan

-1 HS lờn bảng, dưới lớp làm bảng con: - Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1.

HS lờn bảng, dưới lớp làm bảng con: Xem tại trang 10 của tài liệu.
-HS làm bài vào vở. 2 HS lờn bảng  1    2    1 - Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

l.

àm bài vào vở. 2 HS lờn bảng 1 2 1 Xem tại trang 17 của tài liệu.
− Gọi HS lờn bảng thực hành làm từng thao tỏc. - Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

HS lờn bảng thực hành làm từng thao tỏc Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • III/ Hoạt động tiếp nối

 • * Mục tiêu : Học sinh biết ứng xử phù hợp trong mọi tình huống .

  • Bài 5: a: - GV nêu yêu cầu.

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan