Tuần 1 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

23 4.9K 125

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2017, 14:51

Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 TUN 1: Th hai ngy 29 thỏng nm 2016 Ting Vit: BI 1: TING TCH LI RA TNG TING (TIT 1, 2) ( Sỏch thit k trang 57- 61) - Toán: Tiết học I- Mục tiêu: - To khụng khớ vui v lp, HS t gii thiu v mỡnh - Bớc đầu biết yêu cầu cần đạt đợc học tập toán - Bc u lm quen vi sỏch giỏo khoa, dựng hc tp, nhng hot ng gi hc toỏn - Giỏo dc hc sinh lũng yờu thớch mụn Toỏn II CHUN B: Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp trũ chi, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - Giỏo viờn: SGK, SGV, b dựng Toỏn ca GV v ca HS - Hc sinh: SGK, v, VBT Toỏn, bng con, phn, gi lau, bỳt chỡ, sỏp mu, thc k, b dựng Toỏn ca HS III- Các hoạt động dạy học: A Hot ng ng: ( phỳt) - Cho HS chi trũ chi: Thi k tờn cỏc dựng em cú cp ca mỡnh - GV nhn xột trũ chi, tuyờn dng v gii thiu vo bi, ghi tờn bi: Tit hc u tiờn - HS b ht dựng cp k - Vi HS nhc li B- Hot ng hỡnh thnh kin thc mi v thc hnh ( 30 phỳt): 1- Hot ng 1( phỳt): Gii thiu sỏch Toỏn lp H v tờn GV Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 * Mc tiờu: HS bit s dng sỏch toỏn lp * Cỏch tin hnh: - Cho HS m sỏch toỏn - HD hc sinh m sỏch n trang cú tit hc u tiờn + Giỏo viờn gii thiu ngn gn v sỏch toỏn - T bỡa n bi Tit hc u tiờn - Sau tit hc u tiờn mi tit hc cú phiu, tờn ca bi hc t u trang (Cho hc sinh xem phn bi hc v phn thc hnh) Trong tit hc Toỏn HS phi lm vic, ghi nh kin thc mi, phi lm bi theo hng dn ca GV Khi s dng sỏch cn nh nhng, cn thn gi sỏch c lõu bn, khụng nhu nỏt - Cho HS thc hnh gp sỏch, m sỏch v hng dn cỏch gi gỡn sỏch - Gi HS nhn xột, GV nhn xột - GV kt lun: Trong cỏc tit hc Toỏn nht thit phi cú SGK Toỏn hc 2- Hot ng (8 phỳt) : Gii thiu mt s hot ng hc Toỏn 1: * Mc tiờu: hc sinh lm quen vi mt s hot ng hc toỏn lp * Cỏch tin hnh: - Cho HS m sỏch toỏn n bi "Tit hc u tiờn", quan sỏt tranh v chia nhúm cho HS tho lun nhúm ( phỳt) xem HS lp thng cú nhng hot ng no, bng cỏch no, s dng nhng dng c no cỏc tit hc Toỏn? - Cỏc nhúm lờn chia s trc lp - Gi HS nhn xột, GV nhn xột - GV kt lun: GV gii thiu cỏc dựng hc toỏn cn phi cú hc mụn Toỏn - HS ly sỏch toỏn - HS m sỏch n trang cú tit hc u tiờn - HS lng nghe v quan sỏt sỏch - HS thc hnh cỏ nhõn gp, m sỏch - HS nhn xột - Tho lun nhúm v chia s: + Hot ng th, hot ng cỏ nhõn, hot ng nhúm + Cỏc dựng hc toỏn cn phi cú: que tớnh, bng con, v bi Toỏn, sỏch giỏo khoa, v, bỳt, phn, gi lau + HS kim tra dựng hc ca mỡnh cú ỳng yờu cu ca GV khụng - GV gii thiu qua cỏc hot ng tho lun th, tho lun nhúm Trong tit hc cú GV phi gii thiu, gii thớch (H1) cú HS lm quen vi que tớnh (H2) cú phi hc nhúm (H4) Tuy nhiờn hc toỏn thỡ hc CN l quan trng nht, HS nờn t hc bi, t lm v t H v tờn GV Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 kim tra theo hng dn ca GV Cho hc sinh ngh gión tit 3- Hoạt động ( phỳt): Yờu cu cn t hc toỏn * Mc tiờu: Hc sinh c cỏc yờu cu cn t sau hc toỏn * Cỏch tin hnh: Cho HS tho lun nhúm tr li cõu hi: - Học toán em biết c nhng gỡ? - Chia nhúm cho HS tho lun nhúm ( phỳt) - Gi HS chia s trc lp - Gi HS nhn xột, GV nhn xột - GV kt lun: Học toán em biết: - m, c s, vit s, so sỏnh hai s - Lm tớnh cng, tớnh tr - Nhỡn hỡnh v nờu c bi toỏn, ri vit c phộp tớnh gii - Bit gii cỏc bi toỏn - Bit o di, bit xem lch * Liờn h: + Vy hc toỏn em s bit c nhng gỡ ? + Mun hc toỏn gii cỏc em phi lm gỡ ? - GV cựng HS nhn xột, tuyờn dng C- Hoạt động ( phỳt) : Gii thiu b dựng hc Toỏn * Mc tiờu: Hc sinh bit s dng b dựng hc toỏn ca HS * Cỏch tin hnh: Cho HS ly b dựng hc Toỏn GV hi: ? Trong b dựng hc toỏn ca em cú nhng dựng gỡ? ? Que tớnh lm gỡ? Giới thiệu đồ dùng học toán ca HS - Y/c HS ly b dựng hc toỏn - GV ly tng dựng b dựng gi lờn v nờu H v tờn GV - HS mỳa, hỏt th - HS chỳ ý nghe v hot ng cp ụi sau ú chia s trc lp - HS tr li, HS khỏc nhn xột - Phải học đều, học thuộc bài, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ - HS lm theo yờu cu ca GV - HS nghe v ly dựng theo yờu cu Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 tờn gi v yêu cầu học sinh lấy b dựng ca mỡnh ri nờu tờn gi - Gii thiu cho HS bit dựng ú lm gỡ ? - Gi HS nhn xột - GV cht: Trong cỏc tit hc toỏn cỏc em nht thit cn phi s dng b dựng hc toỏn nh que tớnh, hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏcNh cú nhng dựng ny m cỏc em s khỏm phỏ v chim lnh c cỏc kin thc mi nh hỡnh thnh cỏc bng cng, tr - HD HS cỏch m, ct v bo qun hp dựng D Hot ng tip ni : ( phỳt) - HS thực hành cỏ nhõn trc lp, HS khỏc nhn xột - HS lng nghe GV - HS chơi (2 lần) - Trũ chi: Thi cỏch ly v ct dựng - Nhn xột trũ chi, tuyờn dng - Chun b cho tit hc sau: Mi em mang 5, chic cc v 5, chic thỡa hc bi: Nhiu hn, ớt hn -Th dc BI 1: N NH T CHC LP TRề CHI I MC TIấU: - Ph bin ni quy luyn, biờn ch t hc tp, chn cỏn s b mụn Yờu cu HS bit c nhng quy nh c bn thc hin cỏc gi th dc - Chi trũ chi: Dit cỏc vt cú hi II CHUN B: 1/ Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp nờu , phng phỏp ging gii, phng phỏp trũ chi, phng phỏp luyn thc hnh 2/ a im, phng tin - a im: Trờn sõn trng - Phng tin: cũi, k sõn chi trũ chi - Trang phc gn gng Nghiờm tỳc gi hc - m bo an ton gi hc m bo v sinh sõn Ni dung L A/ Hot ng ng: - GV hp HS thnh hng dc, sau ú cho quay sang thnh hng ngang Ph bin ni dung v yờu cu bi hc H v tờn GV Phng phỏp t chc dy hc i hỡnh x x x x x x x x x x x x GV - GV hp HS thnh hng dc, sau ú Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - ng v tay v hỏt - Gim chõn ti ch B/ Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: 1) Biờn ch t nhúm luyn, chn cỏn s mụn hc phi cú sc khe, nhanh nhn, thụng minh 22 2) Ph bin ni quy luyn v ph bin ni dung yờu cu mụn hc: 3) Lm quen trũ chi: Dit cỏc vt cú hi - Cỏch chi: + Khi GV gi tờn cỏc vt cú ớch nh: trõu, bũ, ln, g, ngan, ngng, dờ, , v.v thỡ tt c HS im lng Nu em no hụ: Dit l b pht, phi lũ cũ mt vũng xung quanh cỏc bn + Khi GV gi tờn cỏc vt cú hi nh: rui, mui, chut, giỏn, kin, mi v.v thỡ tt c HS ũng hụ to Dit ! Dit ! Dit ! v tay gi lm ng tỏc p rui, mui III/ Hot ng tip ni: 1/ Th lng - Lp mt s ng tỏc th lng: ng v tay v hỏt 11 2/ GV cựng HS h thng li bi 3/ GV nhn xột gi hc V hc thuc trũ chi ó hc cho quay sang thnh hng ngang Ph bin ni dung v yờu cu bi hc i hỡnh x x x x x x x x x x GV - GV hng dn HS ng - HS ng tớch cc i hỡnh x x x x x x x x x x x x GV - GV phõn cụng t nhúm luyn, chn cỏn s mụn hc - GV Ph bin ni quy luyn v ph bin ni dung yờu cu mụn hc: Phi hp ngoi sõn di s iu khin ca GV Qun ỏo, trang phc phi gn gng lờn lp i giy hoc dộp cú quai hu, vo lp phi xin phộp Khi GV cho phộp mi c ra, vo lp i hỡnh x x x x x x x x x x x x GV - GV nờu tờn trũ chi, hi HS tr li xem nhng vt no cú hi, cú ớch Thng nht vi c lp gi n tờn cỏc vt cú hi thỡ ng hụ to Dit ! Dit ! Dit !, cũn tờn cỏc vt cú ớch thỡ ng im, hụ Dit ! l sai - GV gi tờn mt s vt cho HS lm quen dn vi cỏch chi - HS chỳ ý lng nghe hụ chớnh xỏc vi yờu cu ca GV i hỡnh x x x x x x x x x x x x GV - GV hng dn HS th lng - HS th lng tớch cc - GV hp lp v cựng HS cg c bi hc - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh theo quy nh H v tờn GV Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 Th ba ngy 29 thỏng nm 2017 Tiếng Việt: Bài 1: Tiếng Tách lời tiếng (Tiết 3, 4) ( Sách thiết kế trang 67 - 70) Toỏn NHIU HN T HN I- Mục tiêu: - HS nắm đợc cách so sánh số lợng nhóm đồ vật, biết sử dụng từ nhiều hơn, để so sánh nhóm đồ vật - Giỏo dc hc sinh lũng yờu thớch mụn Toỏn * Giỏo dc k nng sng: HS biết sử dụng từ nhiều hơn, để so sánh so sỏnh cỏc s lng vtcú cuc sng hng ngy II CHUN B: Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp trũ chi, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - Giỏo viờn: s cc, s thỡa, SGK, cỏc phiu hc v phúng to tranh SGK trang - Hc sinh: SGK, tranh số nhóm đồ vật nh cc, thỡa ó chun b nh III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: A Hot ng ng: ( phỳt): - Cho HS chi trũ chi: Ai chm ngoan hn * Mc tiờu: To hng thỳ cho HS trc bc vo bi mi v kt ni bi * Cỏch tin hnh: Cho cỏ nhõn tng hc - Hot ng cỏ nhõn: HS ly cỏc sinh cỏc vt ó chun b t hụm trc Ai ly nhanh nht v mang nhiu vt ó chun b t hụm trc tht vt nht l ngi chin thng nhanh - GV cựng HS quan sỏt, nhn xột v gii H v tờn GV Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - Vi HS nhc li thiu vo bi (ghi tờn bi lờn bng) B- Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( 15 phỳt): Gii thiu nhiu hn ớt hn * Mc tiờu: HS bit so sỏnh s lng vt ca nhúm vt * Cỏch tin hnh: + Bc 1: Tri nghim: - GV đa cốc thìa - Yều cầu HS lên đặt thìa vào cốc + Bc 2: Phõn tớch , khỏm phỏ rỳt bi hc: Còn cốc cha có thìa ? + GV: Khi đặt vào cốc thìa cốc cha có thìa, ta nói "số cốc nhiều số thìa" - Cho HS nhắc lại "số cốc nhiều số thìa" + GV nói tiếp: Khi đặt vào cốc thìa không thìa để đặt vào cốc lại, ta nói "số thìa số cốc" - Gọi vài HS nêu "số cốc nhiều số thìa" nêu "số thìa nhiều số cốc" - Tng t GV cho HS s s bỳt chỡ v thc k so sỏnh s bỳt chỡ vi s thc k - GV kt lun: Vy s lng cỏc nhúm vt no tha thỡ nhúm ú cú s lng vt nhiu hn, s lng cỏc nhúm vt no b thiu thỡ nhúm ú cú s lng H v tờn GV - HS thc hnh - HS vào cốc cha có thìa - số HS nhắc lại - số HS nhắc lại "số thìa nhiều số cốc - vài HS nêu - HS thc hnh Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 vt ớt hn Giãn tiết 3- Hot ng thc hnh ( 15 phỳt): Lm vic vi SGK * Mc tiờu: HS bit s dng t nhiu hn, ớt hn so sỏnh cỏc vt * Cỏch tin hnh: - GV a cỏc phiu cú v cỏc hỡnh SGK trang Cho HS tho lun v ni theo nhúm + Hớng dẫn cách ni v so sánh: Nm hc 2017 - - Chú ý nghe - Nối đồ vật với đồ vật - Nhóm có đối tợng bị thừa nhóm có số lợng nhiều nhóm có số lợng - Làm việc CN v chia s - Cho hs quan sát phần so trc lp sánh H1: Số thỏ nhiều số cà rốt, số củ cà rốt số thỏ H2: Số vung nhiều số nồi, số nồi số vung H3: Số rắc cắm số ổ - GV nhận xét, chỉnh sửa, cht cắm số ổ cắm nhiều 4- Hot ng tip ni(2 p) số rắc cắm Trò chơi: Ai thụng minh * Mc tiờu: Cng c khỏi nim v nhiu hn, ớt hn * Cách tin hnh: - Chia lp - HS chơi theo hớng dẫn i, mi i bn chi Cỏc bn GV chi s tỡm lp, quan sát nêu nhanh xem "nhóm có số lợng nhiều hơn, nhóm hơn" - Nhóm nêu nhanh Trng Tiu hc H v tờn GV Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 thắng - Nhận xét trũ chi, nhn xột chung học - V nh thực hành so sánh nhóm đối tợng có số lợng khác -o c: EM L HC SINH LP MT I MC TIấU : HS bc u bit c : Tr em tui c i hc Bit tờn trng, tờn lp, tờn thy giỏo, cụ giỏo v mt s bn lp Bit t gii thiu mỡnh v nhng iu mỡnh thớch trc lp mt cỏch mnh dn - Bit quyn v bn phn ca tr em l c i hc v phi hc tt Vui thớch c i hc * Tớch hp ton phn II CHUN B : Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp quan sỏt, phng phỏp trũ chi, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - GV: Tranh ảnh Cụng c Quc t v Quyn tr em: cỏc iu 7, 8, 28 - HS: V bi o c Cỏc bi hỏt : Em yờu trng em, Bi ca i hc, i ti trng III CC HOT NG DY HC: 1.Hot ng ng: (3) - Cho HS hỏt bi: Em yờu trng em - GV nhn xột, tuyờn dng v gii thiu vo bi, ghi tờn bi B Hot ng hỡnh thnh kin thc mi H v tờn GV Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 TG HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH TIT 1: 10 Hot ng : Trũ chi: Vũng trũn gii thiu * Mc tiờu: Giỳp HS gii thiu mỡnh v nh tờn cỏc bn lp * Cỏch tin hnh : mt em lờn trc lp t gii thiu tờn mỡnh v núi mun lm quen vi cỏc bn Em ngi k s lờn tip tc t gii thiu mỡnh, ln lt n em cui *Tho lun chung: * Vd : Tụi tờn l Qunh, tụi mun lm quen vi cỏc bn - Bn ngi k lờn trc lp : tụi tờn l Gia Bo Tụi mun lm quen vi tt c cỏc bn Ln lt n ht - Gii thiu mỡnh vi mi ngi v c quen bit thờm nhiu bn - GV hi : Tc giỳp em iu gỡ ? - Em cm thy nh th no c gii thiu tờn mỡnh v nghe bn t - Sung sng t ho em l mt a tr cú tờn h gii thiu - Cú bn no lp trựng vi tờn ca em khụng? - Em hóy k tờn mt s bn nhúm *Kt lun: Mi ngi u cú h v tờn, tr em sinh cú quyn cú h tờn H dựng gi hc vui chi - HS lng nghe Hot ng : Tho lun cp ụi * Mc tiờu : Hc sinh t gii thiu v s thớch ca mỡnh T ho l mt a tr cú h tờn - Hc sinh hot ng nhúm bn núi v nhng s thớch ca mỡnh 10 * Cỏch tin hnh: - Cho Hc sinh t gii thiu nhúm ngi - Khụng hon ton ging em - Hi : Nhng iu cỏc bn thớch cú hon ton ging em khụng ? * GV kt lun : Mi ngi u cú nhng iu mỡnh thớch v khụng thớch Nhng iu ú cú th ging hoc H v tờn GV 10 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 khỏc gia ngi ny v ngi khỏc Chỳng ta cn phi tụn trng nhng s thớch riờng ca ngi khỏc, bn khỏc - Cho HS hỏt bi: Bi ca i hc - Cho HS gión tit C Hot ng luyn thc hnh: Tho lun nhúm *Mc tiờu: Hc sinh k v ngy u tiờn i hc ca mỡnh T ho l Hc sinh lp Mt 10 * Cỏch tin hnh: - Giỏo viờn cho HS m v BT, quan sỏt tranh BT3, Giỏo viờn hi : + Em ó mong ch, chun b cho ngy i hc u tiờn nh th no? + B m v mi ngi gia ỡnh ó quan tõm em nh th no ? + Em cú thy vui c i hc? Em cú yờu trng lp ca em khụng? + Em s lm gỡ xng ỏng l Hc sinh lp Mt? Hi hp , chun b d cn thit B m mua sm y cp sỏch, ỏo qun cho em i hc Rt vui, yờu quý trng lp - Chm ngoan, hc gii - Hc sinh lờn chia s trc lp - Gi vi Hc sinh da theo tranh k li chuyn * Giỏo viờn Kt lun : Vo lp Mt em s cú thờm nhiu bn mi, thy cụ giỏo mi, em s hc c nhiu iu mi l, bit c bit vit v lm toỏn na - c i hc l nim vui, l quyn li ca tr em - Em rt vui v t ho vỡ mỡnh l Hc sinh lp Mt Em v cỏc bn s c gng hc tht gii,tht ngoan - HS lng nghe D Hot ng tip ni (5) - Nhn xột tuyờn dng hc sinh hot ng tt H v tờn GV 11 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 *Liờn h:Qua bi hc ny cỏc em cn phi on kt,thõn ỏi vi cỏc bn v thc hin tt li dy ca Bỏc H - Cho HS hỏt bi: i ti trng Th t ngy 30 thỏng nm 2017 Ting Vit tiếng giống (Tiết 5, 6) ( Sách thiết kế trang 76) Toán: Hình vuông - Hình tròn I- Mục tiêu: - Nhận bit nêu tên hình vuông, hình tròn Bớc đầu nhận hình vuông, hình tròn từ vật thật HS làm tập 1, 2, Giỏo dc HS lũng yờu thớch mụn Toỏn II CHUN B: Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp trũ chi, phng phỏp quan sỏt, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - Giỏo viờn: SGK, cỏc phiu hc v phúng to tranh SGK trang 7, 8, số hình vuông, hình tròn ( gỗ, nhựa) có màu sắc, kích cỡ khác - số vật thật có mặt hình vuông, hình tròn - Hc sinh: SGK, sỏp mu, b dựng Toỏn cú cỏc hỡnh vuụng v hỡnh trũn III- Các hoạt động dạy - học: A Hot ng ng: ( phỳt): - HS hỏt - Cho HS hỏt bi : Qu - GV nhn xột, gii thiu vo bi, 12 Trng Tiu hc H v tờn GV Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 ghi tờn bi: Hỡnh vuụng, hỡnh trũn B Hot ng hỡnh thnh kin thc mi ( 15 phỳt) a/ Hot ng 1: Gii thiu hỡnh vuụng: * Mc tiờu : ( phỳt) - HS nhn v nờu ỳng tờn ca Hỡnh vuụng * Cỏch tin hnh : - GV giơ bìa hình vuông cho HS xem nói: " Đây hình vuông" - GV ớnh cỏc hỡnh vuụng cỏc v trớ ng, thng, nghiờng, lch v cỏc kớch c, mu sc khỏc HS nhn bit c hỡnh vuụng v hi: õy l hỡnh gỡ? + Em biết đồ vật có dạng hình vuông ? - GV cựng HS nhn xột, tuyờn dng - Cho HS tìm gài hình vuông - Nhn xột, TD b/ Hot ng : ( phỳt) Gii thiu hỡnh trũn: * Mc tiờu : - HS nhn v nờu ỳng tờn ca Hỡnh trũn * Cỏch tin hnh : - GV giơ bìa hình tròn nói:" Đây hình tròn" - Cho HS tỡm v nờu tờn cỏc vt cú dng hỡnh trũn - Vi HS nhc li - HS quan sát mẫu, nhc li: õy l hỡnh vuụng - HS quan sỏt hỡnh nói: " Đây hình vuông" - Viên gạch hoa, khăn mùi xoa - Nhn xột - HS sử dụng hộp đồ dùng - HS nhn xột - HS quan sỏt mu, nhc li: õy l hỡnh trũn - Bánh xe đạp, miệng cốc, miệng chậu - HS quan sỏt hỡnh nói: " Đây hình vuông" - HS sử dụng đồ dùng - GV ớnh cỏc hỡnh trũn cỏc v trớ ng, thng, nghiờng, lch v cỏc kớch c, mu sc khỏc HS nhn bit c hỡnh vuụng v hi: õy l hỡnh gỡ? - Cho HS tỡm v gài hình tròn H v tờn GV 13 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - GV cựng HS nhn xột, tuyờn dng c/ Hot ng : Lm vic vi SGK: ( phỳt) * Mc tiờu - HS nhn dng v nờu ỳng tờn ca hỡnh vuụng, hỡnh trũn qua tranh v, qua cỏc vt tht * Cỏch tin hnh : GV treo tranh v phúng to SGK trang 7, cho HS quan sỏt, tho lun nhúm ụi v chia s trc lp gi tờn c cỏc hỡnh cú tranh - GV cựng HS nhn xột, cht ý ỳng - GV kt lun C Hot ng thc hnh: ( 15 phỳt) Cho HS lm cỏc bi 1, 2, phiu bi * Mc tiờu: Cng c cho HS nhận dng hình vuông, hình tròn từ tranh v v cỏc vật thật * Cỏch tin hnh: - Cho HS lm ln lt tng bi v GV quan sỏt, h tr hc sinh cn Bài - GV nêu yêu cầu giao việc - Lu ý HS không tô chờm ngoài, hỡnh cui lt t cỏc em tụ cỏc mu khỏc H v tờn GV - HS mở SGK toán - HS dùng bút màu tô vào hình vuông - Hot ng cp ụi: quan sỏt tranh SGK, tho lun v chia s trc lp: HS lờn ch v gi tờn cỏc hỡnh tranh + Bn nh ang v hỡnh vuụng + Chic khn tay cú dng hỡnh vuụng + Viờn gch lỏt nn cú dng hỡnh vuụng +Bỏnh xe cú dng hỡnh trũn + Cỏi mõm cú dng hỡnh trũn + Bn gỏi ang v hỡnh trũn + HS tô màu vào hình tròn + HS tô màu cỏ nhõn vo phiu hc theo HD ca GV 14 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - Theo dõi uốn nắn Bài 2: - HD tơng tự Lu ý: dựng cỏc mu khỏc tụ - HS thực hành Bài - HD giao việc Lu ý: Tô không chờm ngoài, hình tô màu - GV theo dõi uốn nắn - Gv chm s bi ca HS, nhn xột 4- Hot ng tip ni: ( - HS chơi trò chơi phỳt) Trũ chi: Nhanh mt, nhanh tay - GV a số hình khác gi qu cho HS thi tìm hình vuông, hình tròn - Nhận xét chung tiết học - Chuẩn bị cho tiết 4: Hỡnh tam giỏc -K nng sng Thứ năm ngày 31 tháng năm 2017 Tiếng Việt: tiếng khác - (Tiết 7, 8) ( Sách thiết kế trang 79) -Toỏn Hình tam giác I- Mục tiêu - Nhận biết đợc hình tam giác, nói tên hình tam giác H v tờn GV 15 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 Nm hc 2017 - - Bớc đầu nhận hình tam giác từ vật thật - Giỏo dc HS lũng yờu thớch mụn Toỏn II CHUN B: Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp quan sỏt, phng phỏp trũ chi, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - Giỏo viờn: SGK, cỏc phiu hc v phúng to tranh SGK trang 9, số hình tam giác bng bỡa hoc g nha có màu sắc, kích cỡ khác - số vật thật có mặt hình tam giác - Hc sinh: SGK, sỏp mu, b dựng Toỏn cú cỏc hỡnh tam giỏc III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: A/ Hot ng ng: phỳt ? Cho HS chi trũ chi: Tỡm ỳng, tỡm nhanh cỏc vt cú dng hỡnh trũn, hỡnh vuụng? - GV cựng HS nhn xột, tuyờn dng v gii thiu vo bi, ghi tờn bi B Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( 15 phỳt): Gii thiu hỡnh tam giỏc: * Mc tiờu : ( phỳt) - HS nhn v nờu ỳng tờn ca hỡnh tam giỏc * Cỏch tin hnh : - GV giơ bìa hình vuông cho HS xem nói: " Đây hỡnh tam giỏc " - GV ớnh cỏc hỡnh vuụng cỏc v trớ ng, thng, nghiờng, lch v cỏc kớch c, mu sc khỏc HS nhn bit c hỡnh tam giỏc v hi: õy l hỡnh gỡ? + Em biết đồ vật có dạng hình vuông ? - GV cựng HS nhn xột, tuyờn dng 16 H v tờn GV - HS chi trũ chi - HS nhc li tờn bi HS quan sỏt hỡnh nói: " Đây hình tam giỏc " - Hình nón, ê ke - HS sử dụng hộp đồ Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - Cho HS tìm gài hình tam giác - Nhn xột, TD + Hãy nêu tên đồ vật có hình dạng giống hình tam giác? + GV gắn số loại hình lên bảng cho HS tìm hình tam giác - GV cựng HS nhn xột dùng gài nói hình tam giác - HS thực tìm hình - Cho HS xem hỡnh tam giác SGK - HS quan sát - Lớp trởng điều khiển - Cho HS nghỉ tiết C- Hot ng thc hnh xp hỡnh: ( 15 phỳt): * Mc tiờu : - HS nhn ỳng hỡnh tam giỏc t cỏc hỡnh mỡnh ó ghộp Phỏt trin úc t duy, sỏng to cho HS HS s nhn bit c cỏc hỡnh ó hc qua cỏc vt tht hng ngy * Cỏch tin hnh : - Cho HS xp theo nhúm - Hớng dẫn HS dùng hình tam giác, hỡnh vuụng, hỡnh trũn có màu sắc khác để xếp hình thnh cỏc hỡnh theo trớ tng tng ca mỡnh - Cho HS lờn chia s trc lp: giới thiệu nêu tên hình nhúm xếp - GV nhận xét tuyên dơng - GV kt lun D- Hot ng tip ni: (2 Phỳt) - Cho HS chi trũ chi: "Nh Toỏn hc nh tui" * Mc tiờu: Cng c cho HS v k nng nhn bit cỏc hỡnh ó hc - Cách chơi: H v tờn GV - HS nhn xột - HS thực hành xếp hình đặt tên cho hình - HS nêu - VD: Hình nhúm em xếp hình nhà 17 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - Chia lp i, mi i ngi chi Cỏc em tỡm b dựng toỏn ca mỡnh tht ỳng, tht nhanh cỏc hỡnh tam giỏc gúc, cỏc hỡnh vuụng, hỡnh trũn mt gúc gắn lên bảng em chọn nhanh thắng - GV nhn xột, tuyên dơng - Nhận xét chung học - HS M1, M2: V tìm đồ vận có hình tam giác lớp, nhà - HS M3, M4 v xp thnh cỏc hình ó hc thnh cỏc hỡnh cú i sng hng ngy - HS đại diện cho i lên chơi - HS tìm nêu theo yêu cầu -Thủ công Giới thiệu số loại giấy bìa dụng cụ thủ công I Mục tiêu - HS biết số loại giấy, bìa dụng cụ học thủ công( thớc kẻ, bút chì, kéo,hồ dán) để học thủ công - Bit thờm s vt liu khỏc cú th thay th giy, bỡa, lm th cụng nh: giy bỏo, bỏo, giy v HS, lỏ cõy - Biết sử dụng đồ dùng thủ công - Rèn kỹ khéo léo có óc sáng tạo II Chuẩn bị Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp quan sỏt, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - GV: Các loại giấy bìa, màu, kéo, thớc, h dỏn - HS: giấy bìa, màu, kéo, h dỏn thớc, v th cụng III Các hoạt động dạy - học Hoạt động thầy H v tờn GV Hoạt động trò 18 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 A / Hot ng ng: ( phỳt) - Cho HS chi trũ chi: Thi k tờn cỏc dựng hc ca em - Thi k tờn cỏc dựng hc - GV nhn xột trũ chi, tuyờn dng v gii thiu vo bi, ghi tờn bi B Hot ng hỡnh thnh kin thc mi ( 15 phỳt) : Giới thiệu giấy, bìa, thc k, bỳt chỡ, kộo, h dỏn * Mc tiờu: - HS biết số loại giấy, bìa dụng cụ học thủ công( thớc kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công * Cỏch tin hnh: - GV gii thiu cỏc dng c hc mụn th cụng: Giy, bỡa ợc làm từ tre nứa, bồ đề - Phân biệt giấy, bìa (quyển vở, sách): - Giấy phần bên vở, bìa dày - Giới thiệu giấy màu thủ công - Giới thiệu dụng cụ làm thủ công + Thớc kẻ: Có đánh vạch số đợc làm nhựa dùng để kẻ đờng thẳng + Bút chì: Dùng để viết, vẽ, kẻ + kéo: Gv mô tả nêu công dụng + Hồ dán: Đợc nấu từ gạo, bột sắn dùng để dán giấy GV kt lun: hc c tit th cụng chỳng ta cn cú cỏc dựng hc nh: giy mu, giy ụ li, keo, kộo, v th cụng - Cho HS gión tit C/ Hoạt động thc hnh: ( 10 H v tờn GV - HS quan sát - HS đa đồ dùng môn thủ công - HS lấy giấy màu, bút chì, thớc kẻ, kéo, hồ dán - HS nêu tác dụng - HS nhắc lại nội dung - Học sinh hát -HS ly dựng theo yờu cu ca GV 19 Trng Tiu hc Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 phỳt) Cho hs lấy dụng cụ cần cho tiết học thủ công * Mc tiờu: Hỡnh thnh thúi quen cho HS hc Th cụng phi cú cỏc dựng hc nh số loại giấy, bìa dụng cụ học thủ công( thớc kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học Thủ công * Cỏch tin hnh: - Yêu cầu hs lấy dụng cụ cần cho tiết học thủ công - GV kim tra, nhn xột, nhc nh cỏc em cũn thiu hay tỏc phong ly dựng cũn chm Hot ng tip ni : ( phỳt) - Nhận xét ý thức tổ chức kỷ luật hs học - Chuẩn bị giấy màu có kẻ ô, hồ dán sau học tit 2: Xộ dỏn hỡnh ch nht K nng sng -Thứ sáu ngày tháng năm 2017 Tiếng Việt: Tách tiếng thanh ngang hai phần - Đánh vần (Tiết 9, 10) ( Sách thiết kế trang 87) T nhiờn xó hi C TH CHNG TA I.MC CH YấU CU: - HS nhận phần thể : đầu , mình, chân tay số phận bên nh tóc, tai, mắt, mũi, miệng, lng, bụng 20 Trng Tiu hc H v tờn GV Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 Nm hc 2017 - - HS M3, M4 phân biệt đợc bên phải, bên trái thể - HS yêu thích môn học * GD K nng sng: - HS cú ý thc bit v cú k nng bit yờu quý, chm súc bn thõn, bit n ung, th dc cỏch khoa hc c th phỏt trin khe mnh II CHUN B : Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp quan sỏt, phng phỏp trũ chi, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - GV: Tranh ảnh - HS: Sỏch giỏo khoa III HOT NG DY HC: Hoạt động thầy A/ Hot ụng ng: (2) - Cho HS chi trũ chi: Lm theo li tụi núi * Mc tiờu: To hng thỳ cho HS trc bc vo bi mi v kt ni bi * Cỏch tin hnh: - GV gi HS lờn ch cỏc b phn m GV gi tờn VD: GV núi : Mt thỡ HS phi ch ỳng mt Hoạt động trò - HS tham gia chi - HS nhn xột - GV nhn xột trũ chi, tuyờn dng v gii thiu vo bi, ghi tờn bi B Hot ng hỡnh thnh kin - HS quan sát thc mi ( 15 phỳt) : a.Hoạt động : Thảo luận nhóm đôi (7-8) *Mục tiêu : Gọi tên phận bên thể - Hot ng cỏ nhõn * Cỏch tiến hành : - Cho HS Quan sát hình tr sgk thay phiên nói tên phận bên - Chia s trc lp - HS khỏc nhn xột thể 21 Trng Tiu hc H v tờn GV Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 - Gọi số em xung phong nói tên phận bên thể -> GVKL b Hoạt động : Quan sát tranh (10) *Mục tiêu : Học sinh quan sát tranh nhận biết thể gồm phần *Tiến hành : - Cho HS quan sát hình tr 5, tho lun nhúm ụi : - M1, M2: nêu nội dung tranh vẽ, hoạt động tranh - Cho M3, M4: lần lựợt diễn lại hoạt động nh bạn hình sgk - GV cho HS nói thể gồm phần ? - GVKL : Cơ thể gồm phần : đầu, mình, chân tay - Hot ng cp ụi - Cỏ nhõn chia s trc lp Nhn xột Cả lớp quan sát Nhn xột HS tr li Lớp giải lao -HS lm theo yờu GV C Hoạt động 3: Tập thể dục (5-7) *Mục tiêu : Gây hứng thú rèn - HS chi trũ chi luyện sức khoẻ * Cỏch tiến hành : - GV hớng dẫn HS hát => Làm mẫu => Cả lớp vừa tập vừa hát : " Cúi mỏi lng - GVKL : Muốn thể khoẻ mạnh phát triển tốt cần tập thể dục ngày Hot ng tip ni :(5) - Tổ chức trò chơi : Ai nhanh , +GV nêu tên phận bên thể , HS nhanh 22 Trng Tiu hc H v tờn GV Nm hc 2017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2018 vào thể VD mũi - GV HS hệ thống nội dung Liên hệ giáo dục HS hng ngy n ung v ngh ngi khoa hc c th phỏt trin khe mnh cú sc khe hc tt hn - GV nhận xét chung học Dặn HS ôn bài, chuẩn bị K nng sng: Ngy 28/8/2017 H v tờn GV 23 Trng Tiu hc ... Phải học đều, học thuộc bài, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ - HS lm theo yờu cu ca GV - HS nghe v ly dựng theo yờu cu Trng Tiu hc Nm hc 2 017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2 018 tờn gi v yêu cầu học sinh. .. Hc sinh lp Mt Em v cỏc bn s c gng hc tht gii,tht ngoan - HS lng nghe D Hot ng tip ni (5) - Nhn xột tuyờn dng hc sinh hot ng tt H v tờn GV 11 Trng Tiu hc Nm hc 2 017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2 018 ... nhn xột thể 21 Trng Tiu hc H v tờn GV Nm hc 2 017 - Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2 018 - Gọi số em xung phong nói tên phận bên thể -> GVKL b Hoạt động : Quan sát tranh (10 ) *Mục tiêu : Học sinh quan sát

Hình ảnh liên quan

Hình vuông - Hình tròn - Tuần 1 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hình vu.

ông - Hình tròn Xem tại trang 12 của tài liệu.
- GV đưa ra 1 số hình khác nhau trong giỏ quà. cho HS thi tìm  hình vuông, hình tròn.   - Tuần 1 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a.

ra 1 số hình khác nhau trong giỏ quà. cho HS thi tìm hình vuông, hình tròn. Xem tại trang 15 của tài liệu.
hình đó học thành cỏc hỡnh cú trong đời sống hằng ngày… - Tuần 1 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

h.

ình đó học thành cỏc hỡnh cú trong đời sống hằng ngày… Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Cho HS Quan sát hình tr 4 sgk thay phiên nói tên các bộ phận bên  ngoài của cơ thể. - Tuần 1 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

ho.

HS Quan sát hình tr 4 sgk thay phiên nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan