0

Tuần 2 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 3,920 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 20:55

Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 TUN Th hai ngy 04 thỏng nm 2017 Tp c k chuyn AI Cể LI ? I MC TIấU: A Tp c: c thnh ting: - c ỳng cỏc t, ting khú: khuu, nguch, Cụ- rột- ti, En- ri- cụ, lm cho, nn nút, ni gin, nờn, lỏt sau, n ni, lỏt na, xin li, núi, vui lũng - Ngt, ngh hi ỳng sau du chm, du phy v gia cỏc cm t - c trụi chy ton bi v bc u bit c phõn bit li ngi dn chuyn vi li cỏc nhõn vt c- hiu: - Hiu ngha cỏc t khú bi: kiờu cng, hi hn, can m, ngõy - Hiu ngha ca cõu chuyn: Phi bit nhng nhn bn ngh tt v bn, dng cm nhn li trút c x khụng tt vi bn (Tr li c cỏc cõu hi SGK ) Giỏo dc: Cú ý thc luyn c, ham hc B K chuyn: - Da vo trớ nh v tranh minh ho k li c tng on v ton b cõu chuyn theo li k ca mỡnh Khi k bit phi hp c ch, nột mt v ging iu phự hp vi din bin, ni dung cõu chuyn II CHUN B Phng phỏp: Quan sỏt tranh v TLCH, nờu , tho lun nhúm, sm vai dựng: - Giỏo viờn: Tranh minh bi c SGK, bng ph vit sn kh th, bi th cn luyn c v hc thuc lũng - Hc sinh: Sỏch giỏo khoa III.CC HOT NG DY HC TP C: TIT HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng (3 phỳt) - Trng ban ngh cho lp hỏt bi: Lp chỳng ta on kt - Giỏo viờn nhn xột - Giỏo viờn kt ni vi bi hc Hot ng luyn c: ( 17 phỳt) Mc tiờu: c ỳng cỏc t ng, cõu, on bi Cỏch tin hnh: a Luyn c: Vic 1.c mu: - Giỏo viờn c mu ton bi mt lt Nguyn Hng Nhi - Theo dừi c Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Vic Luyn c kt hp gii ngha t: * c tng cõu: - Yờu cu hc sinh c tng cõu - Hc sinh c tng cõu mi on mi on - Giỏo viờn chnh sa li phỏt õm cho - Hc sinh luyn c li hc sinh - Yờu cu hc sinh c tng cõu - Hc sinh tip ni c tng cõu c c bi bi * c tng on v gii ngha t: - Yờu cu hc sinh c tng on - Hc sinh c tng on bi theo bi hng dn ca giỏo viờn - hc sinh c on 1, lp c thm Lu ý: - Sa cỏch ngt ging cõu - Hc sinh luyn c li khú: Tụi ang thỡ/ Cụ - rột - ti tụi,/ lm cho cõy bỳt rt xu // ( Sa cõu cho em: Tun Vit, Lan) - Tỡm t trỏi ngha vi: kiờu cng - T trỏi ngha vi: kiờu cng l: khiờm tn - Núi thờm: kiờu cng l t cho mỡnh hn ngi khỏc * Hng dn c on 2,3, 4, - Hc sinh c on 2, 3, 4, - Hc sinh luyn c cỏch i thoi - Con hiu th no l hi hn - Hc sinh gii thớch - Con hiu th no l can m - Hc sinh gii thớch hoc t cõu - Con hiu th no l ngõy *GV KL: Bi ny chỳng ta c vi ging - Hc sinh tip ni c tng on thong th, rừ rng Ging c thay i c bi linh hot, th hin ỳng thỏi ca Cụ ột ti l bit li, cu hũa; Thỏi bc tc ca En ri cụ lỳc hiu lm v thng bn, tha th cho bn lỳc hiu s tht * Luyn c theo nhúm: - Mi nhúm hc sinh ln lt c tng on c bi - nhúm tip ni c bi trc lp - Nhúm khỏc nghe v chnh sa cho * c ng thanh: - C lp c ng on 3; Hot ng tỡm hiu bi: ( 12 phỳt) Mc tiờu: HS nm c ni dung bi thụng qua vic tr li cỏc cõu hi Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Cỏch tin hnh: - Giỏo viờn yờu cu - Cõu chuyn k v ai? - Vỡ bn nh gin nhau? Nm hc 2017 - 2018 - hc sinh c thnh ting on 1, - Lp c thm on 1, - K v En- ri- cụ v Cụ- rột- ti - Vỡ Cụ- rột- ti vụ tỡnh chm vo khuu tay En- ri- cụ, lm cõy bỳt ca En- ri- cụ nguych ng rt xu Hiu lm bn c ý lm hng bi vit ca mỡnh, En- ricụ tc gin v tr thự Cụ- rột- ti bng cỏch y vo khuu tay ca bn - Giỏo viờn: Vỡ hiu lm m bn nh gin Cõu chuyn tip din nh th no, chỳng ta cựng tỡm hiu tip on - hc sinh c on - Vỡ En- ri- cụ hi hn, mun xin li Cụ- rột- ti? Vỡ En- ri- cụ hiu lm Cụ- rột- ti ? - En- ri- cụ cú can m xin li - Khụng can m Cụ- rột- ti khụng? * En- ri- cụ thy hi hn v vic lm ca mỡnh nhng khụng can m xin li Cụ- rột- ti Mun bit chuyn gỡ s sy tip theo, chỳng ta cựng tỡm hiu tip on 4; - Hc sinh c on 4; - bn ó lm lnh vi sao? - Hc sinh tr li - B ó trỏch En- ri- cụ nh th no? - B ó trỏch En- ri- cụ l ngi cú li ó khụng xin li bn trc li cũn gi thc ỏnh bn - Cú bn núi mc dự cú li nhng En- -HS trao i Chia s trc lp ri- cụ cú im ỏng khen Em hóy + Bit thng bn bn vt v, bit hi tỡm im ỏng khen ca En- ri- cụ? hn cú li v bit cm ng trc tỡnh ( Cho HS tho lun cp ụi, chỳ ý k cm ca bn dnh cho mỡnh nng H nhúm : em Hũa ) - Cũn Cụ- rột- ti cú gỡ ỏng khen? - Cụ- rột- ti l ngi bn tt, bit quý trng tỡnh bn, bit tha th cho bn bn mc li, bit ch ng lm lnh vi bn Hot ng ni tip: ( phỳt) - Nhn xột tit hc - V nh hc thuc lũng cõu chuyn gi sau hc tit k chuyn: Cu thụng minhc bi v xem trc bi Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Hai bn tay em TIT Hot ng luyn c din cm ( 12 phỳt) * Mc tiờu: HS c din cm on 3,4,5 bi ( trng tõm din cm on 3) * Cỏch tin hnh: - Giỏo viờn yờu cu - hc sinh khỏ c on 3; 4; - C lp theo dừi bi sỏch giỏo khoa * Chia thnh nhúm nh, mi nhúm - Cỏc nhúm luyn c theo vai hc sinh - Thi c gia cỏc nhúm (2 - nhúm thi) - Nhn xột, tuyờn dng Lu ý ging c vi HS M2 ( on 3) - Giỏo viờn nhn xột, tuyờn dng hc sinh hc tt K CHUYN Hot ngthc hnh k chuyn (20 phỳt) * Mc tiờu: HS k li c tng on ca cõu chuyn da theo tranh minh * Cỏch tin hnh: a Hng dn k tng on ca cõu -Gi HS c yờu cu ca phn k chuyn chuyn theo tranh - Da vo cỏc tranh minh ho, k li tng - Giỏo viờn yờu cu on ca cõu chuyn Ai cú li bng li ca em - Cõu chuyn sỏch giỏo khoa - K bng li ca em c k bng li ca ai? * Vy cú ngha k, phi úng vai l ngi dn chuyn Mun vy, em cn chuyn li ca En- ri- cụ thnh li ca mỡnh - Yờu cu hc sinh c phn k mu - hc sinh c bi - Lp theo dừi - hc sinh k ni dung bc tranh b Hng dn HS k chuyn trc lp: - Chia hc sinh thnh cỏc nhúm hc - Mi hc sinh k on bi, cỏc sinh hc sinh nhúm nghe v chnh sa li - GV YC HS quan sỏt ln lt tranh cho minh on ca cõu chuyn, nhm - n nhúm k trc lp theo hỡnh k chuyn nhúm Chia s trc thc tip ni, mi hc sinh nhúm k lp on k on chuyn tng ng vi tranh minh ho Lu ý ging k ca nhõn vt i vi HS - Ln lt tng nhúm k, cỏc hc sinh M1, M2.( ) lp nhn xột v ni dung, cỏch din Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 t, cỏch th hin ca mi bn nhúm -Gv Tuyờn dng hc sinh k tt Hot ng ni tip: ( 3phỳt) - Qua c v tỡm hiu cõu chuyn, em - Bạn bè phải biết nhờng nhịn rỳt c iu gỡ? nhau, yêu thơng, nghĩ tốt - Nhn xột tit hc V k cho ngi thõn nghe iu chnh Toỏn TIT TR CC S Cể BA CH S (cú nh mt ln) I MC TIấU Kin thc: - Bit cỏch thc hin phộp tr cỏc s cú ch s (cú nh mt ln hng chc hoc hng trm) - Vn dng c vo gii bi toỏn cú li ( cú mt phộp tớnh tr ) K nng: Rốn k nng gii tớnh Giỏo dc : Cn thn, t giỏc lm bi * Bi cn lm: bi (ct 1, 2, 3), bi (ct 1, 2, 3), bi II CHUN B 1.Phng phỏp: Hi ỏp, dy hc hp tỏc, tho lun, dựng: - GV: Bng ph - HS: Bng con, SGK, v ghi bi III CC HOT NG DY -HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng( phỳt) - Chi trũ chi: in ỳng, in nhanh -HS thc hin theo HD ca ngi qun trũ -Nhn xột -GV kt ni vi ni dung bi hc Hot ng hỡnh thnh kin kin mi: ( 15 phỳt) Mc tiờu: Bit thc hin phộp tr cú nh mt ln Cỏch tin hnh: Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Vic 1: Hng dn thc hin phộp tớnh tr cỏc s cú ch s (cú nh mt ln): a Phộp tr: 432 - 215 = -HS lờn bng t tớnh v tớnh, lp lm nhỏp - Giỏo viờn vit phộp tớnh lờn bng - t tớnh nh th no? - Hc sinh phỏt biu - Chỳng ta bt u tớnh hng no? - T hng n v - khụng tr c 5, ta lm th no? - Mn chc ca chc thnh 12; 12 Lu ý cỏch nh sang hng chc i vi = vit nh em Thỏi Sn, - Giỏo viờn cht li bc tớnh trờn - hc sinh nờu tng bc trc lp C Nờu cỏch nh sang hng chc, thụng lp theo dừi v nhn xột thng nh xung di b Phộp tr: 627 - 143 = - Tin hnh cỏc bc tng t phn a - So sỏnh phộp tớnh - Phộp tr: 432 215 = 217 l phộp tr cú nh ln hng chc - Phộp tr: 627 - 143 = 484 l phộp tr cú nh ln hng trm Chỳ ý cho HS i tng M1 thc hin phộp tr cú nh1ln sang hng trm -GV cht kin thc: - V phộp tr cú nh ln hng chc - Hs nhc li - V phộp tr cú nh ln hng trm Luyn tp- thc hnh (17phỳt) Mc tiờu: Cng c cỏch thc hin phộp tớnh tr, gii toỏn cú li Cỏch tin hnh: - Nờu yờu cu ca bi Bi 1: ( Lm bng ) - Hc sinh nờu rừ cỏch lm - Hc sinh nhn xột - Giỏo viờn YC nhn xột - Giỏo viờn nhn xột bi ca hc sinh Bi 2: ( Lm v ) - Nờu yờu cu bi - Tho lun nhúm ụi - Cha bi, ỏnh giỏ - Chia s cỏch lm cựng bn Bi 3: Phõn tớch bi toỏn - Hc sinh c bi - Tng s tem ca bn l bao nhiờu? -Tng s tem ca2 bn l 335 tem - Trong ú bn Bỡnh cú bao nhiờu - Trong ú bn Bỡnh cú 128 tem tem? - Bi toỏn yờu cu tỡm gỡ? - Tỡm s tem ca bn Hoa - HS lm v Trao i Thng nht Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Gii Bn Hoa su tm c s tem l: 335 - 128 = 207 ( tem ) ỏp s: 207 tem - Hc sinh c thm túm tt - on dõy di 243 cm - 27 cm - on dõy cũn li di bao nhiờu xng - ti - một? - Da vo túm tt c thnh toỏn - Hc sinh lm bi Gii on dõy cũn li di l: 243 - 27 = 216 ( cm) ỏp s: 216 cm - Chm, cha bi Bi 4:( Lm nhỏp - HSKG ) Yờu cu: - on dõy di bao nhiờu xng-ti - một? - ó ct i bao nhiờu xng - ti - một? - Bi toỏn yờu cu tỡm gỡ? - Cha bi 3.Hot ng kt ni (1phỳt) - Nhc li ni dung bi hc + - em nhc li V luyn thờm v phộp tớnh tr cỏc s cú + Lng nghe ch s (cú nh mt ln) iu chnh o c KNH YấU BC H ( tit 2) I MC TIấU Kin thc: Hc sinh bit: - Bỏc H l v lónh t v i, cú cụng lao to ln vi t nc, vi dõn tc - Tỡnh cm gia Thiu nhi vi Bỏc H - Thiu nhi cn lm gỡ t lũng kớnh yờu Bỏc K nng: Hc sinh ghi nh v thc hin iu Bỏc H dy Thiu niờn, Nhi ng Giỏo dc: Hc sinh cú tỡnh cm kớnh yờu v bit n Bỏc H II CHUN B 1.Phng phỏp: Nờu , trũ chi, dựng: - Giỏo viờn: iu Bỏc H dy Thiu niờn, Nhi ng - Hc sinh: Su tm tranh, th, truyn v Bỏc H III.CC HOT NG DY HC: HOT NG CA GV Nguyn Hng Nhi HOT NG CA HS Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 1.Hot ng ng ( phỳt) C lp hỏt mỳa bi Hoa thm dõng Bỏc nhc v li: H Hi - Gv khen kt ni vi ni dung bi hc HS ghi tờn bi Hot ng thc hnh (25 phỳt) - Tho lun nhúm tr li Vic 1: Hc sinh t liờn h - Giỏo viờn a cõu hi: + Em ó thc hin nhng iu no - Hc sinh suy ngh Chia s trc iu Bỏc H dy thiu niờn, nhi lp ng - Hc sinh khỏc b sung + Cũn iu no em cha thc hin tt? Ti sao? + Em d nh s lm gỡ thi - -Hs tr li gian ti ? Chỳ ý HS cha thc hin tt iu Bỏc dy (em Phựng Nam, Trớ) -Gv tuyờn dng HS cú ý thc cao vic thc hin ni quy trng , lp Vic 2: Hc sinh trỡnh by, gii thiu t liu (tranh nh, bi bỏo, cõu chuyn, bi th, bi hỏt, ca dao ) ó su tm c v Bỏc H, v Bỏc H vi thiu nhi v cỏc tm gng chỏu ngoan Bỏc H - Giỏo viờn yờu cu - Hc sinh, nhúm hc sinh trỡnh by kt qu su tm c di cỏc hỡnh thc nh: hỏt, k chuyn, c th, gii thiu tranh nh - Hc sinh c lp tho lun, nhn xột v kt qu su tm ca cỏc bn - Giỏo viờn khen hc sinh, nhúm hc sinh chun b, su tm tt Vic 3: Trũ chi phúng viờn: - Giỏo viờn yờu cu - s hc sinh lp thay úng vai phúng viờn phng cỏc bn lp v Bỏc H, v Bỏc H vi thiu nhi - Vớ d cú th hi: + Bn vui lũng cho bit Bỏc H cũn cú nhng tờn no na? Chỳ ý giỳp HS cũn nhỳt nhỏt + Quờ Bỏc õu? Hot ng chia s thụng tin ( em Quõn, + Bỏc sinh vo ngy, thỏng, nm no? Lng) Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Thiu nhi chỳng ta cn lm gỡ t lũng kớnh yờu Bỏc + Vỡ thiu nhi li yờu quý Bỏc H? + Bn hóy c mt cõu ca dao núi v Bỏc H? + Hỏt bi hoc c mt bi th núi v Bỏc H? + Bỏc H c bn tuyờn ngụn c lp no? õu? Hs nờu li phn ghi nh * Kt lun chung: 3.Hot ng tip ni (3 phỳt) - Giỏo viờn túm tt ni dung, tng kt gi hc - Lp c ng thanh: Thỏp Mi p nht bụng sen - Nhn xột, ỏnh giỏ tit hc ,dn dũ Vit Nam p nht cú tờn Bỏc H iu chnh Th ba ngy 05 thỏng nm 2017 Tp c Cễ GIO T HON I MC TIấU: c thnh ting: - c ỳng: nún, lp, khoan thai, lm, khỳc khớch, ngng lớu, ln, nỳng nớnh - Ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu v gia cỏc cm t - c trụi chy v bc u bit c bi vi ging chm dói, vui v, thớch thỳ c hiu: - Hiu ngha ca cỏc t bi: Khoan thai, khỳc khớch, tnh khụ, trõm bu, nỳng nớnh - Hiu ni dung ca bi: Bi t trũ chi lp hc rt ng nghnh ca cỏc bn nh, bc l tỡnh cm yờu quý cụ giỏo v c m tr thnh cụ giỏo.( tr li c cỏc cõu hi SGK ) 3.Giỏo dc: Hc sinh cú ý thc chi cỏc trũ chi lnh mnh II CHUN B 1.Phng phỏp: Quan sỏt tranh v tr li cõu hi, PP gii ngha t, Tho lun 2. dựng : - Giỏo viờn: SGK, (Tranh SGK phúng to) - Hc sinh: sỏch giỏo khoa Nguyn Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 III.CC HOT NG DY HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng (3 phỳt) - Lp hỏt bi Bi phn - Thi c ỳng c hay v tr li cõu hi 3; 4SGK - HS c bi Ai cú li v tr li cõu hi 3; - Nhn xột; Gii thiu bi Hot ng luyn c: ( 12 phỳt) Mc tiờu: c ỳng cỏc t ng, cõu, on bi Cỏch tin hnh Vic Luyn c: a c mu: - GV c ton bi vi ging - Hc sinh c thm theo nh nhng, tỡnh cm, thớch thỳ b HD c kt hp gii ngha t: * c tng cõu, luyn phỏt õm t khú, d - HS c tng cõu bi (c ln: ln) Chỳ ý rốn c ỳng cõu di cho em Thng, - Giỏo viờn sa li phỏt õm * c tng on, v gii ngha t khú: - hc sinh c on ln - hc sinh c on ln - HS c xong on ln, GV hi: - Th no l khoan thai? Tỡm t trỏi ngha - Khoan thai l thong th, nh vi khoan thai? nhng Trỏi ngha l vi vng, hp - Ci khỳc khớch l nh th no? - Ting ci nh, phỏt liờn tc th - t cõu vi khỳc khớch? hin s thớch thỳ - HS t t cõu - Em hỡnh dung th no l mt tnh khụ? - Khuụn mt khụng biu hin thỏi - Gii ngha t : " trõm bu " tỡnh cm gỡ? - Cõy cựng h vi bng, mc nhiu - Gii ngha t nỳng nớnh Nam B -Núi v mỏ ca em mp mp * Luyn c theo nhúm: - Yờu cu luyn c theo nhúm bn - Cỏc nhúm bn luyn c bi * Lp c ng c bi Hot ng tỡm hiu bi: ( 10 phỳt) Mc tiờu: HS nm c ni dung bi thụng qua vic tr li cỏc cõu hi Cỏch tin hnh: - Yờu cu hc sinh c li bi - Bn nh ang chi trũ chi gỡ? Nguyn Hng Nhi - HS c li c bi Lp c thm - Chi trũ chi lp hc (úng vai cụ 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Chi trũ chi Kt bn Yờu cu HS bit cỏch chi v tham gia chi mt cỏch ch ng II CHUN B: - a im: Trờn sõn trng, v sinh sch s, bo m an ton luyn - Phng tin: Chun b cũi, k sõn cho trũ chi Kt bn III HOT NG DY-HC: HOT NG CA THY NH LNG Phn m u - GV nhn lp (tip tc giỳp cỏn 2p s hp, bỏo cỏo) ph bin nụ dung, yờu cu gi hc - GV cho HS ng v chi trũ 3p chi Lm theo hiu lnh 2-Phn c bn - Tp i u theo 1-4 hng dc + GV cho lp i thng theo nhp, ri i u theo nhp hụ 1-2, 1-2, Chỳ ý ng tỏc phi hp gia chõn v tay, trỏnh tỡnh trng hc sinh i cựng chõn cựng tay, nờuc cú phi un nn - ễn ng tỏc i king gút hai tay chng hụng (dang ngang) - Chi trũ chi Kt bn + GV HD cỏch chi, lut chi, 3-Phn kt thỳc - Cho HS i chm xung quanh vũng trũn v tay v hỏt - GV h thng bi v nhn xột gi hc HOT NG CA TRề - Lp trng hp, im s, bỏo cỏo GV - HS gim chõn ti ch, m to theo nhp, chy nh nhng theo nhp v tham gia trũ chi theo yờu cu ca GV 10p - HS thc hnh i thng, i u theo nhp hụ ca GV 12p - HS ụn cỏc ng tỏc theo ch dn ca GV 5p - HS tham gia chi trũ chi 2p 1p - HS i chm thnh vũng trũn v hỏt - HS chỳ ý lng nghe iu chnh: Nguyn Hng Nhi 23 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Th nm ngy thỏng nm 2017 Chớnh t TIT 4: Cễ GIO T HON I MC TIấU Kin thc: - Nghe - Vit ỳng bi chớnh t: on Bộ treo nún rớu rớt ỏnh ; trỡnh by ỳng hỡnh thc bi xuụi - Lm ỳng BT (2) a/ b K nng: Cú ý thc vit ỳng, p Giỏo dc: Luụn cú ý thc rốn ch vit II CHUN B Phng phỏp: PP giao tip, Trũ chi, Tho lun dựng dy hc - Giỏo viờn: SGK - Hc sinh: SGK,v chớnh t, bng n õy III.CC HOT NG DY -HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng (3 phỳt) - Hỏt bi: ( Vi ni dung M ca em trng l coo giỏo mn thng ) - Lp vit bng con: nghuch ngoc, khuu tay, xu h, cỏ su, sụng sõu, xõu kim - Nhn xột - Kt ni ni dung bi Hot ng chun b vit chớnh t: ( phỳt) Mc tiờu: HS nm c ni dung bi chớnh t v cỏch vit cỏc t khú, d ln, phõn bit s/x Cỏch tin hnh: Hng dn vit chớnh t: a Trao i v ni dung on vit: - Giỏo viờn c on SGK mt - Theo dừi giỏo viờn c ln - Tỡm nhng hỡnh nh cho thy Bộ bt Tho lun theo cp Nờu ý kin chc cụ giỏo? - B mt nhỏnh trõm bu lm thc, a mt nhỡn ỏm hc trũ, tay cm nhỏnh trõm bu nhp nhp trờn bng ỏnh tng ting cho ỏm hc trũ ỏnh theo - Hỡnh nh my a em cú gỡ ng nghnh, - Chỳng chng hai tay nhỡn ch, rớu rớt ỏng yờu? ỏnh theo b Hng dn cỏch trỡnh by: - on cú my cõu? Nguyn Hng Nhi - Cú cõu 24 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Ch u cõu vit th no? - Ngoi ch u cõu, bi cũn ch no phi vit hoa? Vỡ sao? c Hng dn vit t khú: - Trong bi cú cỏc ch no khú vit? - Ch u cõu phi vit hoa - Ch Bộ, Vỡ ú l tờn riờng - Hc sinh nờu: Treo nún, trõm bu, cụ giỏo, rớu rớt - Hc sinh vit bng Hot ng vit chớnh t: ( 15 phỳt) Mc tiờu: Nghe vit chớnh xỏc, trỡnh by ỳng on ca bi Cỏch tin hnh: - GV c cho HS vit theo ỳng yờu cu - HS vit bi vo v - Yờu cu hc sinh vit - Lu ý: GV theo dừi, un nn cao nột - HS i v, t cha li bng bỳt chỡ khuyt cho em Minh, Tin, vo cui bi chộp - GV c li ton bi (c ln cho hc sinh soỏt li.) Hot ng nhn xột, ỏnh giỏ bi vit: ( phỳt) Mc tiờu: Giỳp HS nhn li sai bi chớnh t, bit sa li v ghi nh lut chớnh t Cỏch tin hnh: - Giỏo viờn chm mt s v, nhn xột v - HS np bi ch vit, li Hot ng lm bi chớnh t: ( phỳt) Mc tiờu: Lm ỳng cỏc bi tp, phõn bit Cỏch tin hnh: Bi 2b:Yờu cu hc sinh c bi - Hc sinh c bi sỏch - Hc sinh lm ming- HS khỏc nhn xột Chỳ ý: Sa li núi, vit n/l cho em * Vớ d: Gn bú, hn gn C gng, Hoa, gng sc - Theo dừi, nhn xột Nn chi nng n Khn qung khng khớt Hot ng ni tip: ( phỳt) - HS ghi nh, khc sõu lut chớnh t.Nhn xột tit hc - V nh chun b bi sau - Thc hin nh - Ghi nh cỏc t tỡm c, vit sai li tr lờn vit li bi iu chnh: Nguyn Hng Nhi 25 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Toỏn TIT 9: ễN TP CC BNG CHIA I MC TIấU: Giỳp HS: - Cng c k nng thc hnh tớnh bng chia ó hc - Thc hnh chia nhm cỏc phộp chia cú s b chia l s trũn trm - Gii bi toỏn cú li bng mt phộp chia - Giỏo dc H chm ch hc II CHUN B Phng phỏp: Nờu , Thc hnh Luyn 2. dựng: - GV: Phiu hc - HS: Bng III CC HOT NG DAY- HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng ( phỳt) -Trũ chi: Ai nhanh- Ai ỳng HS tham gia chi - Giỏo viờn nhn xột, gii thiu bi 2.Hot ng thc hnh (30 phỳt) Mc tiờu: Giỳp hs nh li cỏc bng chia ó hc lp Thc hnh chia nhm cỏc phộp chia cú s b chia l s trũn trm, Cỏch tin hnh: - c cỏc bng nhõn * Vic 1: ễn cỏc bng chia - GV t chc cho HS thi c cỏc bng - Tuyờn dng bn thuc, nh bi tt chia ó hc 2,3,4,5 Bi 1:( HS lm ming ) a Giỏo viờn ngh trng ban hc - Hc sinh thi hc thuc lũng cỏc bng t chc cho cỏc bn c bng nhõn chia 2; 3; 4; Chỳ ý : gi Lan, Sn, c li bng chia - Hc sinh ni tip lm ming bi v chia - GV nhn xột Vic 2: Thc hin chia nhm vi s trũn trm: -HS trao i tỡm cỏch nhm nhanh, chớnh Bi 2: xỏc Chia s cỏch nhm trc lp - Giỏo viờn hng dn nhm - Hc sinh nhm 200 : =? a) 400: = 200 b) 800 : = 400 Nhm: trm : = trm 600: = 200 300 :3 = 100 Vy: 200 : = 100 400 : =100 800: = 200 Nguyn Hng Nhi 26 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Hc sinh nhn xột - Gv cht Bi 3: ( Lm phiu hc ) - Hng dn HS thc hin: x + 10 = 12 + 10 = 22 - Chm, cha bi - Cht cỏch tớnh giỏ tr ca biu thc Bi 3: (Lm v ) - Giỏo viờn hng dn phõn tớch - Lp lm v phn a, c - Thc hin phn cũn li - Hc sinh c bi - Hc sinh trao i nhúm ụi - Hs chia s cỏch lm trc lp -Thng nht Gii - Cha bi, thng nht cỏc bc gii bi S cc mi hp cú l 24 : = (cỏi) /S: cỏi cc Bi 4: - Hc sinh c bi - Trũ chi: Ni ỳng, ni nhanh -Gv ngh trng ban hc t chc -Trng ban hc iu hnh cho cỏc bn lờn tham gia trũ chụi -HS tham gia chi -Tng kt trũ chi -Tuyờn dng -Gv cht ni dung Hot ng tip ni ( phỳt) - HS c li mt s phộp tớnh ca bng - Lng nghe, ghi nh v thc hin chia - V ụn luyn thờm v bng nhõn, chia ó hc - Nhn xột tit hc iu chnh: Tp lm VIT N I MC TIấU: - Bc u vit c n xin vo i TNTP H Chớ Minh da theo mu n ca bi n xin vo i ( SGK tr 9) - GV yu cu tt c HS c k bi n xin vo i trc hc bi TLV II CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, Phõn tớch ngụng ng, Luyn thc hnh Nguyn Hng Nhi 27 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 dựng: - GV: Mu n - HS: Giấy ri để HS viết đơn III CC HOT NG DY HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng: ( phỳt) - C lp hỏt bi: i ca - Gii thiu bi Hot ng thc hnh: ( 35 phỳt) Mc tiờu: HS nh li cỏch trỡnh by mt lỏ n xin vo i Cỏch tin hnh: Vic 1: Cng c cỏch vit n -GV yờu cu HS c li n xin cp HS c bi lm ca mỡnh th c sỏch.( HS M3, M2) - Nhn xột - B sung - Yờu cu HS nhc li trỡnh t mt lỏ - Tiờu ,(tờn TNTPHCM) n - i im, ngy, thỏng, nm - Tờn ca n: n xin - Tờn ngi hoc t chc nhn n - H, tờn, ngy, nm sinh ca ngi vit n, ngi vit n l HS lp no - Trỡnh by lý vit n Lu ý : Gi em Lan, Hoa nờu li trỡnh - Li ca ngi vit n t t mt lỏ n c nguyn vng - GV lu ý : Ni dung , (lý do) mi - Ch ký ca ngi vit n ngi cú mt lý khỏc Vic 2: Tp núi theo ni dung n - Gi s HS núi trc lp v lỏ n ca mỡnh theo cỏc ni dung c th - HS nờu ó ghi trờn bng - Nhn xột v sa li cho HS Vic 2: HD vit n xin vo i Mc tiờu: Da vo mu n ca bi c n xin vo i mi HS vit c mt lỏ n xin vo i Cỏch tin hnh: -c v nờu yờu cu - GV yờu cu HS c -1 HS nờu li trỡnh t lỏ n Hóy nờu li nhng ni dung chớnh ca - HS trỡnh by vo phiu ri n xin vo i -GV gi ý cỏch to lp cõu, cu trỳc ng - HS trỡnh by ming Lp nhn xột phỏp vit Nguyn Hng Nhi 28 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -GV gi HS trỡnh by by vit -GV cựng c lp nhn xột sa cha sa cha Chỳ ý ni dung chớnh ca lỏ n (HS - HS ni tip tr li, mi HS nờu hn ch, M1 : Hoa , Ninh, ) ni dung chớnh ca n Hot ng tip ni: ( phỳt) - Giao nhim v - Nhn xột tit hc - Nờu li trỡnh t mt lỏ n - V nh ụn li bi - Hon chnh li lỏ n iu chnh: TH DC: ễN BI TP RẩN LUYN T TH,KNV C BN TRề CHI TèM NGI CH HUY I.MC TIấU -ễn mt s k nng i hỡnh i ng ó hc lp ó hc -Rốn thc hin ng tỏc nhanh ,trt t, theo ỳng i hỡnh luyn -Thc hin trũ chi Nhúm ba nhúm bychi v tham gia chi ỳng lut II.A IM- PHNG TIN - Sõn trng hoc lp hc ,v sinh sch s ,an ton - 1cũi ,k sõn cho trũ chi III NI DUNG V PHNG PHP LấN LP NI DUNG THI GIAN 1/ Phn m u : 5p - Tp hp lp ph bin ni dung , yờu cu gi hc, GV theo dừi giỳp lp trng - Gim chõn ti ch v m theo nhp - Chy nh nhng dc theo sõn trng :40-50m */ Trũ chi :Lm theo hiu lnh 2/Phn c bn : 22p */ễn hp hng dc quay phi, Nguyn Hng Nhi 29 CCH T CHC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 quay trỏi, ng nghiờm, ng ngh, bit cỏch dn hng, dn hng, cỏch cho bỏo cỏo ,xin phộp vo lp - GV nờu tờn ng tỏc, lm mu - GV hụ khu lnh cho HS - HS GV theo un nn sa sai * Phõn cụng t nhúm luyn -Hc sinh thi dua theo cỏc t */ Trũ chi :Nhúm ba nhúm by - GV nờu tờn v gi HS nhc li lut chi - Cho lp chi th v chi chớnh thc - GV nhn xột tuyờn dng cỏi nhõn v th */ ễn li mt s ng tỏc i hỡnh i ng ó hc nh: - Tp hp hng dc ,dúng hng, dim s ,quay phi,trỏi ,ng nghiờm (ngh)dn hng, dn hng mi ng tỏc 1-2 ln 3/ Phn kt thỳc : 6p - i thng theo nhp v hỏt - GV giỳp HS h thng li bi - Nhn xột , ỏnh giỏ , dn dũ Nguyn Hng Nhi 30 X X X X X X X X X X X X X X X X x X X x x x x x x x x x x x x x Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 iu chnh: Th sỏu ngy thỏng nm 2017 Toỏn TIT 10: LUYN TP I.MC TIấU Kin thc: - Bit tớnh giỏ tr biu thc cú phộp nhõn, phộp chia - Cng c biu tng v 1/4 - Vn dng c vo gii toỏn cú li ( cú mt phộp nhõn) K nng: Rốn k nng tớnh cho hc sinh Giỏo dc: Cn thn lm bi * Bi cn lm: Bi 1, bi 2, bi II CHUN B 1.Phng phỏp: Hi ỏp; Tho lun; Luyn tp, thc hnh 2. dựng dy hc: - Giỏo viờn: + SGK, Th s, du phộp tớnh Nguyn Hng Nhi 31 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Hc sinh: Bng III.CC HOT NG DY HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng:( phỳt) - Trũ chi Ghộp th -Hai i tham gia chi x4 x5 - Tuyờn dng i nhanh, ỳng 15 : 18 : 12 : 32 : - Gii thiu bi 2.Hot ng thc hnh: ( 35 phỳt) Mc tiờu: HS bit tớnh giỏ tr ca biu thc cú khộp nhõn, phộp chia v dng c vo gii toỏn cú li vn( cú mt phộp nhõn) Cỏch tin hnh Cng c k nng tớnh giỏ tr biu thc: Bi 1: (lm bng con) - Giỏo viờn ghi: x + = Cú cỏch tớnh l: Cỏch 1: x + = 15 + = 17 Cỏch : x + = x = 25 - Trong cỏch tớnh trờn cỏch no ỳng, cỏch no sai, vỡ sao? - Trong biu thc cú du phộp tớnh nhõn ( chia) v cng hoc tr ta lm phộp tớnh no trc? - Giỏo viờn ghi: 20 x : = - Yờu cu hc sinh nờu cỏch lm -Thc hin bng - Nhn xột -Nờu cỏch cỏch tớnh khỏc - Cỏch ỳng, cỏch sai vỡ cỏch lm phộp tớnh cng trc phộp tớnh nhõn - Nhõn ( chia ) lm trc, cng (tr ) lm sau - Hc sinh nờu cỏch lm v thc hin tớnh -Gv cht - Hc sinh lm bng Bi ( Chia s theo cp) *Trao i theo cp - hc sinh c - Hc sinh quan sỏt tranh SGK - Hỡnh no ó khoanh vo 1/4 s - Hỡnh a vỡ cú 12 vt, chia lm vt , vỡ sao? phn bng thỡ mi phn cú Hỡnh a ó khoanh vo - Hỡnh b khoanh vo mt phn my s - ,vỡ cú 12 con, chia thnh phn vt, vỡ sao? Chỳ ý cỏch tỡm , ca mt s ( em lan, bng thỡ mi phn c vt, Mai, ) hỡnh b khoanh vt Nguyn Hng Nhi 32 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp - Mun tỡm Nm hc 2017 - 2018 ca mt s em lm ? - Hs tr li -GV cht Bi 3; (lm v) - Yờu cu hc sinh c bi - hc sinh c bi - Trao i theo cp phõn tớch bi toỏn HS hi: HS tr li: + Bi toỏn cho bit gỡ? + Mi bn cú hc sinh +Bi toỏn yờu cu tỡm gỡ? +4 bn nh vy cú bao nhiờu hc sinh? + Mun bit bn nh vy cú bao nhiờu - Lp lm v ụ ly hc sinh bn lm ? Gii - Giỏo viờn yờu cu S hc sinh bn l : x = ( hc sinh ) ỏp s: hc sinh - Gv ỏnh giỏ Hot ng ni tip:( phỳt) - Nờu cỏch tớnh giỏ tr ca biu thc - Hc sinh nờu - V nh luyn li cỏc bi iu chnh: GP TU THU HAI NG KHểI I.MC TIấU: - HS bit cỏch gp tu thu hai ng khúi - Gp c tu thu hai ng khúi ỳng quy trỡnh k thut -*Vi HS khộo tay - Gp c tu thy hai ng khúi Cỏc np gp tng i thng, phng Tu thy i cõn i -Yờu thớch tớnh thm m v k thut gp hỡnh II CHUN B: 1.Phng phỏp: Trc quan, Quan sỏt, Luyn theo mu 2. dựng -Mu tu thu hai ng khúi c gp bng giy cú kớch thc ln HS c lp quan sỏt c -Quy trỡnh gp tu thu hai ng khúi bng giy cú v hỡnh minh ho cho tng bc -Giy mu, kộo , h dỏn Nguyn Hng Nhi 33 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 III HOT NG DY- HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng (3 phỳt) - Hỏt - Kim tra dựng ca HS - Gii thiu bi - Hc sinh hỏt - Hc sinh em dựng hc trờn bn, giỏo viờn thc hin ni dung kim tra hc sinh 2.Hot ng hỡnh thnh kin thc (29 phỳt) *Mc tiờu HS bit cỏch gp tu thu hai ng khúi * Cỏch tin hnh: - HS thc hnh gp tu thu hai ng khúi -Lm tu thu hai ng khúi gm cú my bc? -Nờu cỏch thc hin bc 1? -Khi thc hin bc cn chỳ ý iu gỡ? Bc 1: Gp, ct t giy hỡnh vuụng Chỳ ý: Trong bc cn gp v ct cho bn cnh hỡnh vuụng thng v bng thỡ hỡnh gp mi p Sau mi ln gp, cn mit k cỏc ng gp cho thng -Nờu cỏch thc hin bc ? Bc :Gp ly im gia v hai ng du gp gia hỡnh vuụng Gp t giy hỡnh vuụng lm bn phn bng ly im O v hai ng du gp gia hỡnh vuụng M t giy c,H2 -Nờu cỏch thc hin bc ? Bc : Gp thnh tu th hai ng khúi -t t giy hỡnh vuụng lờn bn, mt k ụ phớa trờn.Gp ln lt bn nh ca hỡnh vuụng vo cho bn nh tip giỏp im O v cỏc cnh gp nm ỳng ng du gp gia hỡnh ta c H3 Nguyn Hng Nhi 34 -Hc sinh nờu cỏch thc hin bc ? -Lm tu thu hai ng khúi gm cú bc Bc 1: Gp, ct t giy hỡnh vuụng - Hc sinh cn chỳ ý: Trong bc cn gp v ct cho bn cnh hỡnh vuụng hng v bng thỡ hỡnh gp mi p Sau mi ln gp, cn mit k cỏc ng gp cho thng Bc :Gp ly im gia v hai ng du gp gia hỡnh vuụng Bc : Gp thnh tu th hai ng khúi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -Lt H3 mt sau v tip tc gp ln lt bn nh ca hỡnh vuụng vo im O, c H4 -Lt mt sau v tip tc gp ln lt bn nh ca H4 vo im O c H5 - Lt H5 mt sau, c H6 -Trờn H6 cú bn ụ vuụng Mi ụ vuụng cú hai tam giỏc Cho ngún tay tr vo khe gia ca mt ụ vuụng v dựng ngún cỏi y ụ vuụng ú lờn Cng lm nh vy vi ụ vuụng i din c hai ng khúi ca tu thu nh H7 -Lng hai ngún tay tr vo phớa di ụ vuụng cũn li kộo sang hai phớa ng thi dựng ngún cỏi v ngún gia ca hai tay ộp vo s c tu thu hai ng khúi nh H8 - Gi hc sinh thc hin cỏc thao tỏc gp tu thu hai ng khúi , sau ú dựng bỳt mu trang trớ tu v xung quanh cho p + Hc sinh thc hin trng by sn phm lờn bn, hot ng ca giỏo viờn n tng bn nhn xột gúp ý - Gi i din hc sinh nhúm trỡnh by sn phm trờn bng, c lp quan sỏt , nhnxột -GV gi HS lờn bng thao tỏc li cỏc bc gp tu thu hai ng khúi -GV cho HS gp tu thu hai ng khúi bng giy, GV quan sỏt, un nn cho nhng em gp cha ỳng , giỳp nhng em cũn lỳng tỳng cỏc em hon thnh sn phm 3.Hot ng tip ni (3 phỳt) -GV t chc cho HS trng by sn phm -GV v HS nhn xột cỏc sn phm c trng by trờn bng -GV ỏnh giỏ kt qu thc hnh ca HS - Dn hc sinh v nh thc hin gp Nguyn Hng Nhi 35 -HS trng by sn phm theo nhúm - Vi HS khộo tay - Gp c tu thy hai ng khúi cỏc np gp tng i thng , phng Tu thy i cõn i -3HS thc hin cỏc thao tỏc gp tu thu hai ng khúi , c lp theo dừi - HS gp tu thu hai ng khúi bng giy Gp xong , dựng bỳt mu trang trớ tu v xung quanh cho p -3HS thc hin cỏc thao tỏc gp tu thu hai ng khúi, c lp theo dừi -HS nhn xột cỏc sn phm c trng by trờn bng - Hc sinh lng nghe hot ng ca giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ tit hc - Hc sinh ghi nh dn dũ ca hc sinh -HS trng by sn phm -Bỡnh chn sn phm p, khen - Luyn gp tu thy ng khúi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 hỡnh theo thao tỏc ó hc trờn lp cho thnh tho - Dn hc sinh xen v chun b bi tit sau Bi gp ch iu chnh: T nhiờn v Xó hi ( Dy theo chng trỡnh VNEN) SINH HOT TP TH: I MC TIấU: Giỳp HS: - Nm c u - khuyt im tun - Phỏt huy u im, khc phc nhc im - Bit c phng hng tun ti - GD HS cú tinh thn on kt, giỳp ln - Bit c truyn thng nh trng - Thc hin an ton giao thụng i ng II CHUN B: - GV: Nm c u khuyt im ca HS tun - HS: Cỏc mng chun b ni dung III CC HOT NG CHNH: Lp hỏt ng ca Lp bỏo cỏo hot ng tun: - Cỏc trng ban lờn nhn xột cỏc thnh viờn ban mỡnh ph trỏch - Thnh viờn cỏc ban úng gúp ý kin - Cỏc Trng ban Hc tp, N np, Sc khe V sinh, Vn ngh - TDTT bỏo cỏo v hot ng ca ban v xp loi tng thnh viờn - CTHTQ lờn nhn xột chung cỏc Ban v cựng PCT hi ý, xp loi thi ua cỏc dóy ngh tuyờn dng, phờ bỡnh thnh viờn ca lp - GV nhn xột chung: + N np: Nguyn Hng Nhi 36 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Hc tp: Phng hng tun sau: - Tip tc thi ua: Hc tt, thc hin tt n np, võng li thy cụ, núi li hay lm vic tt Tuyờn dng Phờ bỡnh: - Tuyờn dng: - Phờ bỡnh : Nguyn Hng Nhi 37 Trng Tiu hc ... Hng Nhi Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 20 17 - 20 18 Gii Bn Hoa su tm c s tem l: 33 5 - 128 = 20 7 ( tem ) ỏp s: 20 7 tem - Hc sinh c thm túm tt - on dõy di 24 3 cm - 27 cm - on dõy cũn li di bao nhiờu... Nhm: trm : = trm 600: = 20 0 30 0 :3 = 100 Vy: 20 0 : = 100 400 : =100 800: = 20 0 Nguyn Hng Nhi 26 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 20 17 - 20 18 - Hc sinh nhn xột - Gv cht Bi 3: ( Lm phiu hc ) - Hng... v chi trũ 3p chi Lm theo hiu lnh 2- Phn c bn - Tp i u theo 1-4 hng dc + GV cho lp i thng theo nhp, ri i u theo nhp hụ 1 -2, 1 -2, Chỳ ý ng tỏc phi hp gia chõn v tay, trỏnh tỡnh trng hc sinh i cựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 2 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

a. Phộp trừ: 43 2- 215 = -HS lờn bảng đặt tớnh và tớnh, lớp làm nhỏp. - Tuần 2 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a..

Phộp trừ: 43 2- 215 = -HS lờn bảng đặt tớnh và tớnh, lớp làm nhỏp Xem tại trang 6 của tài liệu.
+ Viết sẵn tờn riờng và cõu ứng dụng trờn bảng lớp:   - Học sinh: Vở tập viết. - Tuần 2 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ết sẵn tờn riờng và cõu ứng dụng trờn bảng lớp: - Học sinh: Vở tập viết Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Học sinh: Bảng con - Tuần 2 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

sinh: Bảng con Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan