0

Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 2,761 20
  • Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 16:33

Giỏo ỏn lp TUN Ngy son 23/9/2017 Nm hc 2017 - 2018 Th hai ngy 25 thỏng nm 2017 Tập đọc Những hạt thóc giống I mục tiêu: - Kin thc: c rnh mch, trụi chy; bit c vi ging k chm rói, phõn bit li cỏc nhõn vt vi li ngi k chuyn - Hiu ND: Ca ngi chỳ Chụm trung thc, dng cm, dỏm núi lờn s tht (tr li c cỏc cõu hi 1,2, 3) * HS nng khiu tr li c CH4 (SGK ) * GDKNS : Xỏc nh giỏ tr ; Nhn thc v bn thõn; T phờ phỏn ii chuẩn bị: GV: Tranh minh ho SGK iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) - HS c bi th Tre Vit Nam Luyn c: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit nhn din on vn, c ỳng, c rnh mch, trụi chy v gii ngha c mt s t ng * Cỏch tin hnh: - Gi HS khỏ c bi + Bi chia lm my on? Hot ng ca hc sinh HS thc hin yờu cu HS ghi u bi vo v - HS c bi, c lp c thm - Bi chia lm on: -on 1:Ngy xa b trng pht -on 1:Cú chỳ ny mm c -on 1:Moi ngi ca ta -on 4:Ri vua dừng dc hin minh - HS c ni tip on -4 HS c ni tip on ln + Tỡm t ng c d nhm ln? -gieo trng, ny mm, luc k , dừng dc, lo lng, sng s, luc k, - HS c ni tip on ln - HS c ni tip on ln + Phỏt hiờn nhng t ng khú hiu? - b h, sng s, dừng dc , hin - HS luyn c theo cp minh - GV hng dn cỏch c bi - c mu - HS luyn c theo cp ton bi - HS lng nghe GV c mu * KL: 3.Tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi hc, nờu c ni dung on, bi * Cỏch tin hnh: - HS c on + Nh Vua chn ngi nh th no HS c bi v tr li cõu hi Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 truyn ngụi -Nh Vua mun chn ngi trung thc + Nh Vua lm cỏch no tỡm dc truyn ngụi ngi trung thc? - Vua phỏt cho mi ngi mt thỳng thúc ó luc k v gieo trng v hn: Ai thu c nhiu thúc nht thỡ c truyn ngụi + on cho ta thy iu gỡ? nh vua chn ngi trung rhc ni ngụi - HS c on 2: - HS c v tr li cõu hi + Theo lnh Vua chỳ Chụm ó lm gỡ? - Chụm ó gieo trng, dc cụng chm Kt qu sao? súc nhng ht khụng ny mm + n k np thúc cho Vua, chuyn gỡ ó - Mi ngi nụ nc ch thúc v kinh sy ra? thnh np cho Vua Chụm khụng cú thúc, em lo lng n trc Vua thnh tht qựy tõu: Tõu b h khụng lm cho thúc ny mm c + Hnh ng ca chỳ Chụm cú gỡ khỏc - Chụm dng cm dỏm núi s tht, mi ngi? khụng s b trng pht - HS c on 3,4 - HS c v tr li cõu hi + Thỏi ca mi ngi nh th no - Mi ngi sng s, ngc nhiờn, s nghe Chụm núi s tht? hói thay cho Chụm, s Chụm s b Sng s: Ngõy vỡ ngc nhiờn trng pht - HS c on cui bi -1 HS c c lp tho lun + Nghe Chụm núi nh vy, Vua ó núi th - Vua ó núi cho mi ngi thúc ging no? ó luc k thỡ lm mc dc Mi ngi cú thúc np thỡ khụng phI thúc Vua ban + Vua khen cu Chụm nhng gỡ? -Vua khen Chụm trung thc, dng cm + Cu Chụm c hng nhng gỡ - Cu c Vua nhng ngụI bỏu v tớnh tht th, dng cm ca mỡnh? tr thnh ụng Vua hin minh + Theo em vỡ ngi trung thc li - Vỡ ngi trung thc bao gi cng núi ỏng quý? tht, khụng vỡ li ớch ca riờng mỡnh m núi di lm hi vic chung + on 2,3,4 núi lờn iu gỡ? Cu Chụm l ngi trung thc dỏm núi lờn s tht + Cõu chuyn cú ý ngha nh th no? * Cõu chuyn ca ngi cu Chụm trung thc, dng cmnúi lờn s tht v cu c hng hnh phỳc GDKNS : Chỳng ta phi cú c tớnh HS ghi vo v nhc li ni dung trung thc v dng cm nú lờn s tht cỏc tỡnh ng x GV ghi ni dung lờn bng * KL: Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm ton bi, th hin ging c phự hp vi ni dung bi * Cỏch tin hnh: - Gi HS c ni tip c bi - HS c ni tip ton bi, c lp theo dừi cỏch c GV hng dn HS luyn c mt on - HS theo dừi tỡm cỏch c hay bi: "Chụm lo lng n trc vua t thúc ging ca ta." - HS luyn c theo cp - Yờu cu HS luyn c theo cp - 3,4 HS thi c din cm, c lp bỡnh - GV nhn xột chung chn bn c hay nht * KL: Hot ng tip ni: (5p) + Nhn xột gi hc - Lng nghe + Dn HS v c bi v chun b bi sau: - Ghi nh G trng v Cỏo iuchnh Toán Tiết 21: Luyện tập I mục tiêu: - Kin thc: Bit s ngy ca tng thỏng nm, ca nm nhun v nm khụng nhun -K nng: Chuyn i c n v o ngy, gi, phỳt, giõy - Xỏc nh c mt nm cho trc thuc th k no - Lm BT 1,2,3 - Thỏi : Giỏo dc hc sinh bit tỡm mt phn my ca mt s ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: -Ni dung bng bi 1, k sn trờn bng ph, nu cú th - HS: V BT, SGK, iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 * Mc tiờu: Hs hỏt kt hp vi ng - HS hỏt to hng thỳ hc cho hs v gii thiu vo bi hc * Cỏch tin hnh: Hot ng thc hnh: (30-32p) * Mc tiờu: Bit s ngy ca tng thỏng nm, ca nm nhun v nm khụng nhun - Chuyn i c n v o ngy, gi, phỳt, giõy - Xỏc nh c mt nm cho trc thuc th k no * Cỏch tin hnh: Bi - Hs c yờu cu ca bi -GV yờu cu HS t lm bi -1 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm bi vo VBT -GV yờu cu HS nhn xột bi lm trờn -HS nhn xột bi bn v i chộo v bng ca bn, sau ú nhn xột HS kim tra bi ca -GV yờu cu HS nờu li: Nhng thỏng -Nhng thỏng cú 30 ngy l 4, 6, 9, no cú 30 ngy ? Nhng thỏng no cú 31 11 ngy ? Thỏng cú bao nhiờu ngy ? - Nhng thỏng cú 31 ngy l 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 - Thỏng cú 28 ngy hoc 29 ngy -GV gii thiu: Nhng nm m thỏng -HS nghe GV gii thiu, sau ú lm cú 28 ngy gi l nm thng Mt nm tip phn b ca bi thng cú 365 ngy Nhng nm, thỏng cú 29 ngy gi l nm nhun Mt nm nhun cú 366 ngy C nm thỡ cú mt nm nhun Vớ d nm 2000 l nm nhun thỡ n nm 2004 l nm nhun, nm 2008 l nm nhun Bi 2: Vit s thớch hp vo ch trng? - HS c yờu cu bi -GV yờu cu HS t i n v, sau ú gi -2 HS lờn bng HS c lp lm bi mt s HS gii thớch cỏch i ca mỡnh vo VBT ngy = 72 gi phỳt = 30 giõy gi = 240 phỳt ; gi 10 phỳt = 190 phỳt phỳt = 480 giõy ; phỳt giõy = 125 giõy ngy = gi ; phỳt 20 giõy= 260 giõy gi = 15 phỳt Bi 3: -GV yờu cu HS c bi v t lm bi Giỏo viờn: -Hs nhn xột, sa bi Hc sinh c yờu cu ca bi -Vua Quang Trung i phỏ quõn Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Thanh nm 1789 Nm ú thuc th -GV cú th yờu cu HS nờu cỏch tớnh s k th XVIII nm t vua Quang Trung i phỏ quõn -Thc hin phộp tr, ly s nm hin Thanh n nay tr i nm vua Quang Trung i phỏ quõn Thanh Vớ d: 2006 1789 -GV yờu cu HS t lm bi phn b, sau ú = 217 (nm) cha bi Nguyn Trói sinh nm: 1980 600 = 1380 Nm ú thuc th k XIV Hot ng tip ni: (3p) -GV tng kt gi hc, dn HS v nh lm bi v chun b bi sau iu chnh: Th ba ngy 26 thỏng nm 2017 Chính tả Những hạt thóc giống I mục tiêu: - Kin thc: Nghe - vit ỳng ỳng v trỡnh by ỳng bi chớnh t sch s, bit trỡnh by on cú li nhõn vt; khụng mc quỏ nm li bi - K nng: Lm ỳng BT(2) b hoc bi chớnh t phng ng Gv son - Thỏi : HS khỏ gii t gii c cõu BT (3) ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: Bng ph, Bi 2a vit sn trờn bng ph - HS: VBT ting vit iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) * Mc tiờu: To khụng khớ phn khi, thoi mỏi cho gi hc * Cỏch tin hnh: C lp cựng ng - HS cựng hỏt kt hp vi ng dy va hỏt kt hp vi ng Chun b vit chớnh t: (7p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi CT,vit c cỏc t khú, d ln v cỏc hin tng chớnh t Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 * Cỏch tin hnh: HS - Gv c bi vit +Nh vua chn ngi ntn ni ngụi? - Hs theo dừi - Nh vua chn ngi trung thc ni ngụi +Vỡ ngi trung thc l ngi ỏng - Vỡ ngi trung thc dỏm núi lờn s quý? thc - GV hi HS bi ny cú t no m - HS tr li: y p, trung thc, truyn cỏc em thng hay vit sai ? ngụi, ụn tn - Gv c tng t khú cho hs vit vo - Hs luyn vit t khú vo bng bng - GV c bi cho HS nghe trc - HS nghe vit bi * KL: Vit bi chớnh t: (12p) * Mc tiờu: Hs vit tt bi chớnh t * Cỏch tin hnh: GV c bi chớnh t - Hs vit bi vo v *C/Y: nhc nh hs ngi vit ỳng t th * KL: ỏnh giỏ v nhn xột bi: (5p) * Mc tiờu: Giỳp hs t ỏnh giỏ c bi vit ca mỡnh v ca bn * Cỏch tin hnh: GV thu mt s v, hs i v ỏnh giỏ v nhn xột bi vit - i v soỏt bi theo cp HS i v cho bn cựng nhn xột, ỏnh giỏ bi CT ca bn * KL: Lm bi chớnh t: (8p) * Mc tiờu: Giỳp hS phõn bit c "ln" v gii c cõu sgk * Cỏch tin hnh: Bi 2b: Tỡm nhng ch b b trng hon chnh cỏc on di õy Bit rng - hs c bi b Nhng ch b b trng cú en hoc eng - Hs lm bi vo v, hs i din cha - T chc cho hs lm bi cỏ nhõn,3 hs bi lm vo bng nhúm Cỏc t cn in : b chen chõn len qua leng keng - Gi hs c cõu ó in hon ỏo len mu en khen em chnh - hs c to on ó in hon - Cha bi, nhn xột chnh Bi 3: Cõu - T chc cho hs c thm cõu , tỡm - hs c bi Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 li gii - Hs c thm on th, tỡm li gii ca cõu b Con nũng nc - Gv nhn xột, khen ngi hs * KL: Hot ng tip ni:(3p) GV h thng ni dung bi Hs theo dừi Nhc nhng HS vit sai chớnh t ghi nh khụng vit sai nhng t ó hc HTL cõu li ngi thõn iu chnh: Toán Tiết 22: tìm số TRUNG BìNH CộNG I mục tiêu: - Kin thc: Bc u hiu bit v s trung bỡnh cng ca nhiu s - K nng: Bit tỡm s trung bỡnh cng ca 2, 3, s Cn lm BT (a, b, c), bi - Thỏi : Giỏo dc hc sinh bit cỏch tớnh s trung bỡnh cng ca nhiu s ii chuẩn bị: - GV: Hỡnh v v bi toỏn a, b phn bi hc SGK vit sn trờn bng ph hoc bng giy - HS: V BT, bng con, iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn 1.Khi ng:(3p) -Chi trũ chi Chuyn in - GV chuyn ý vo bi mi Hỡnh thnh kin thc mi:(15p) * Mc tiờu:HS bc u nhn bit c s trung bỡnh cng ca nhiu s * Cỏch tin hnh: a.Gii thiu s trung bỡnh cng v cỏch tỡm s trung bỡnh cng: * Bi toỏn - GV yờu cu HS c toỏn + Cú tt c bao nhiờu lớt du ? + Nu rút u s du y vo can thỡ mi can cú bao nhiờu lớt du ? - GV yờu cu HS trỡnh by li gii bi toỏn Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh - HS c - Cú tt c + = 10 lớt du - Mi can cú 10 : = lớt du -1 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm bi vo nhỏp Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -GV gii thiu: Can th nht cú lớt du, can th hai cú lớt du Nu rút u s du ny vo hai can thỡ mi can cú lớt du, ta núi trung bỡnh mi can cú lớt du S c gi l s trung bỡnh cng ca hai s v + Can th nht cú lớt du, can th hai cú lớt du, vy trung bỡnh mi can cú my lớt du ? + S trung bỡnh cng ca v l my ? + Da vo cỏch gii thớch ca bi toỏn trờn bn no cú th nờu cỏch tỡm s trung bỡnh cng ca v ? -HD nhn xột rỳt tng bc tỡm: +Bc th nht bi toỏn trờn, chỳng ta tớnh gỡ ? + tớnh s lớt du rút u vo mi can, chỳng ta lm gỡ ? +Nh vy, tỡm s du trung bỡnh mi can chỳng ta ó ly tng s du chia cho s can +Tng + cú my s hng ? + tỡm s trung bỡnh cng ca hai s v chỳng ta tớnh tng ca hai s ri ly tng chia cho 2, chớnh l s cỏc s hng ca tng + * Quy tc; -HS nghe ging -Trung bỡnh mi can cú lớt du -S trung bỡnh cng ca v l -HS suy ngh, tho lun vi tỡm theo yờu cu -Tớnh tng s du c hai can du -Thc hin phộp chia tng s du cho can - Cú s hng * Mun tỡm s TBC ca nhiu s, ta tớnh tng cỏc s ú, ri chia tng ú cho cỏc s hng * Bi toỏn 2: -HS c bi: + Bi toỏn cho ta bit nhng gỡ ? -S hc sinh ca ba lp ln lt l 25 hc sinh, 27 hc sinh, 32 hc sinh +Bi toỏn hi gỡ ? -Trung bỡnh mi lp cú bao nhiờu hc sinh ? +Em hiu cõu hi ca bi toỏn nh th -Nu chia u s hc sinh cho ba lp no ? thỡ mi lp cú bao nhiờu hc sinh -1 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm bi vo nhỏp - HS lờn bng, lp lm bi vo nhỏp Gii: Tng s HS ca lp l: 25+ 27+ 32 = 84 (HS) Trung bỡnh mi lp cú: 84: = 28 (HS) ỏp s: 28 HS Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -GV nhn xột bi lm ca HS v hi: + Ba s 25, 27, 32 cú trung bỡnh cng l bao nhiờu ? +Mun tỡm s trung bỡnh cng ca ba s 25,27, 32 ta lm th no ? + Hóy tớnh trung bỡnh cng ca cỏc s 32, 48, 64, 72 * GV yờu cu HS tỡm s trung bỡnh cng ca mt vi trng hp khỏc * KL: Hot ng thc hnh:(15p) * Mc tiờu: HS cỏch tớnh trung bỡnh cng ca nhiu s * Cỏch tin hnh: Bi -GV yờu cu HS c bi, sau ú t lm bi -L 28 -Ta tớnh tng ca ba s ri ly tng va tỡm c chia cho -Trung bỡnh cng l (32 + 48 + 64 + 72) : = 54 - Hs c yờu cu -3 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm vo VBT a S TB cng ca 42 v 52 l: (42+ 52): = 47 -GV cha bi Lu ý HS ch cn vit b S TB cng ca 36, 42 v 57 l: biu thc tớnh s trung bỡnh cng l (36+ 42+ 57): = 45 c, khụng bt buc vit cõu tr li c S TB cng ca 34, 43, 52 v 39 l: (34+ 43+ 52+ 39): = 42 ỏp s: Bi Hc sinh c yờu cu + Bi toỏn cho bit gỡ ? -S kg cõn nng ca bn bn Mai, Hoa, Hng, Thinh + Bi toỏn yờu cu chỳng ta tớnh gỡ ? -S ki-lụ-gam trung bỡnh cõn nng ca mi bn -1 HS lờn bng, HS lp lm vo VBT Bi gii : C bn em cõn nng l : 36+38+40+34=148(kg) TB mi em cõn nng l 148 : = 37 (kg) -GV nhn xột, đánh giá HS ỏp s : 37 kg * KL: -HS c lp Hot ng tip ni:(3p) -GV tng kt gi hc, dn HS v nh lm bi v chun b bi: Luyn iu chnh: Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 _ Th t ngy 27 thỏng nm 2017 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - tự trọng I mục tiêu: - Kin thc: Bit thờm mt s t ng (gm c thnh ng, tc ng v t Hỏn Vit thụng dng) v ch im Trung thc - T trng (BT4) ; - K nng: Tỡm c 1,2 t ng ngha, trỏi ngha vi t trung thc v t cõu vi mt t tỡm c (BT1, BT2) ; nm c ngha t t trng (BT3) - Thỏi : HS tớnh trung thc, t trng ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: T in, hoc trang photo cho nhúm HS Giy kh to v bỳt d Bng ph vit sn bi Bng ph Th mt ci, mt mu - HS: V BT, bỳt, iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng:(3p) - HS c lp hỏt Hot ng thc hnh:(28p) * Mc tiờu: HS hiu c ngha ca t, ng, cỏc cõu thnh ng, tc ng thuc ch im trờn.Tỡm c t cựng ngha, trỏi ngha * Cỏch tin hnh: Bi 1: Tỡm t cựng ngha, trỏi ngha vi t : trung thc - Hs c bi - T chc cho hs lm bi theo nhúm, ghi - Hs lm bi theo nhúm T cựng ngha vi Trung T trỏi ngha vi kt qu vo bng nhúm thc thng thn, thng tớnh, thng, chõn tht, tht th, tht lũng, chớnh trc, bc trc Trung thc gian di, xo trỏ, gian ln, lu manh, gian manh, la bp, la o - i din nhúm dỏn bng, trỡnh by - i din nhúm cha bi - HS gi th mt ci (ỳng), mt mu (sai) vi mi trng hp - Kt lun v cỏc t ỳng Bi 2: t cõu - hs c bi - T chc cho hs lm vo v - Hs nờu ming cõu t c - Gi hs ni tip c cõu t c - Chỳng ta khụng nờn gian di Giỏo viờn: 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Gi HS nhc li ND bi - Ti cn n phi hp cht bộo ng vt, vi cha cht bộo thc vt? -Dn HS v nh hc thuc mc Bn cn bit, n ung hp lý, khụng nờn n mn v cn n mui i-t -Chun b bi n nhiu rau - Nhn xột tit hc iu chnh: _ Khoa hc N NHIU RAU V QU CHN S DNG THC PHM SCH V AN TON I MC TIấU: -Kin thc: Bit c hng ngy cn n nhiu rau v qu chớn, s dng thc phm sch v an ton - K nng: + Mt s tiờu chun ca thc phm sch v an ton (gi c cht dinh dng; c nuụi, trng, bo qun v ch bin hp v sinh; khụng b nhim khun, hoỏ cht; khụng gõy ng c hoc gõy hi lõu di cho sc kho ngi) + Mt s bin phỏp thc hin v sinh an ton thc phm (chn thc n ti, sch, cú giỏ tr dinh dng, khụng cú mu sc, mựi v l; dựng nc sch thc phm, dng c v nu n; nu chớn thc n, nu xong nờn n ngay; bo qun ỳng cỏch nhng thc n cha dựng ht) - Thỏi : + T nhn thc v li ớch ca cỏc loi rau, qu chớn + Nhn din v la chn thc phm sch v an ton * Mi quan h gia ngi vi mụi trng : Con ngi cn n khụng khớ, thc n, nc ung t mụi trng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: -Cỏc hỡnh minh ho trang 22, 23 / SGK (phúng to nu cú iu kin) -Mt s rau cũn ti, bú rau b hộo, hp sa mi v hp sa lõu ó b g, t phiu cú ghi sn cỏc cõu hi -HS: SGK, bỳt, phiu hc III CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh 30 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp 1.Khi ng: (5p) + Ti cn n phi hp cht bộo ng vt v cht bộo thc vt? + Vỡ phi n mui i-t v khụng nwn n mn? -GV nhn xột, khen/ ng viờn 2.Bi mi: (25p) a Gii thiu bi: - Ti hng ngy chỳng ta cn n nhiu rau v qu chớn, s dng thc phm sch v an ton b Tỡm hiu bi: H1: Tỡm hiu lớ cn n nhiu rau v qu chớn hng ngy Bc 1: -Yờu cu HS xem li s thỏp dinh dng cõn i v nhn xột xem cỏc loi rau v qu chớn c khuyờn dựng vi liu lng nh th no? Bc 2: GV t chc cho c lp tr li cõu hi: + K tờn mt s loi rau, qu cỏc em n hng ngy? + n rau v qu chớn hng ngy cú li ớch gỡ? Nm hc 2017 - 2018 - m bo cung cp cỏc loi cht bộo cho c th - Vỡ nu thiu i-t, c th s kộm phỏt trin c v th lc v trớ tu 1.ch li ca vic n rau v qu chớn - HS c li thỏp dinh dng v tr li: C rau v qu chớn u cn c n vi s lng nhiu hn nhúm thc n cha cht m, cht bộo - Rau ci, mung, mp, ci bp, cam, xoi, chui, - n nhiu rau v qu chớn vi-tamin, cht khoỏng cn thit cho c th Cỏc cht x ra, qu cũn giỳp chng tỏo * Kt lun: n phi hp nhiu loi bún rau, qu vi-ta-min, cht khoỏng cn thit cho c th Cỏc cht x rau, qu cũn giỳp chng tỏo bún Vỡ vy hng ngy chỳng ta nờn chỳ ý n nhiu rau v hoa qu H2: Xỏc nh tiờu chun thc Tiờu chun thc phm sch v an phm sch v an ton: ton: ** GV yờu cu HS c mc Bn cn *HS c bi hc, quan sỏt hỡnh cựng tho bit, quan sỏt hỡnh 3,4 tho lun lun nhúm ụi cõu hi: - Theo bn th no l thc phm sch - Nờu: v an ton? + Thc phm c coi l sch v an ton cn c nuụi trng theo qui trỡnh v sinh + Cỏc khõu thu hoch, chuyờn ch, bo quan v ch bin hp v sinh + Thc phmphi gi c cht dinh dng + Khụng ụi thiu, khụng nhim hoỏ cht, Giỏo viờn: 31 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 khụng gõy ng c lõu di cho sc kho * GV nhn xột, cht, khen/ ng ngi s dng viờn H3: Tho lun v cỏc bin phỏp Cỏc bin phỏp gi v sinh an ton gi v sinh an ton thc phm: thc phm: Bc 1:Chia lp thnh nhúm, mi *Tho lun cựng bn nhúm thc hin nhim v * i din trỡnh by Nhúm1: Tho lun v: * Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung + Hóy nờu cỏch chn thc n ti, - Thc n ti, sch l thc n cú giỏ tr sch dinh dng, khụng b ụi, thiu, hộo, ỳa, mc, + Lm th no nhn thc n ụi, - Rau mm nhn, cú mu hi vng l rau b hộo? ỳa, tht thõm cú mựi l, khụng dớnh l tht ó b ụi Nhúm2: + Khi mua hp em cn chỳ ý iu - Khi mua hp cn chỳ ý n hn s gỡ? dng, khụng dựng nhng loi hp b thng, phng, han g Nhúm3: + Ti phi s dng nc sch - Vỡ nh vy mi m bo thc n v dng thc phm v dng c nu n? c nu n ó c sch s + Nu chớn thc n cú li gỡ? - Nu chớn thc n giỳp ta n ngon ming, khụng b au bng, khụng b ng c, m Bc 2: Lm vic c lp bo v sinh - GV nhn xột, cht kin thc -HS c lp Hot ng tip ni:(5p) -Gi HS c li mc Bn cn bit - K tờn mt s loi rau, qu cỏc em n hng ngy? - HS v nh hc v Chun b bi Mt s cỏch bo.HS v nh tỡm hiu xem gia ỡnh mỡnh lm cỏch no bo qun thc n tt -Nhn xột tit hc iu chnh: _ o c BIT BY T í KIN (tit 1) I MC TIấU: Giỏo viờn: 32 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -Kin thc: Bit c tr em cn phi c by t ý kin v nhng cú liờn quan n tr em -K nng: Bc u bit by t ý kin ca bn thõn v lng nghe, tụn trng ý kin ca ngi khỏc (Khụng yờu cu hc sinh la chn phng ỏn phõn võn cỏc tỡnh by t thỏi ca mỡnh v cỏc ý kin: tỏn thnh, phõn võn hay khụng tỏn thnh m ch cú hai phng ỏn: tỏn thnh v khụng tỏn thnh) - Tr em cú quyn c by t ý kin v nhng cú liờn quan n tr em - Thỏi : Mnh dn by t ý kin ca bn thõn, bit lng nghe, tụn trng ý kin ca ngi khỏc v th hin s t tin * BVMT: Tr em cú quyn c by t ý kin v nhng cú liờn quan n tr em, ú cú mụi trng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, úng vai, tho lun nhúm.chi trũ chi, Phng tin: -GV:- SGK o c lp - Mt vi bc tranh hoc vt dựng cho hot ng ng - HS:- Mi HS chun b tm bỡa nh mu , xanh v trng - Mt s dựng húa trang din tiu phm III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1.Khi ng: (5p) + Nhc li phn ghi nh bi Vt khú hc + Gii quyt tỡnh bi (SGK/7) - GV nhn xột, tuyờn dng 2.Hỡnh thnh kin thc mi: (12p) *Tỡm hiu bi: *Khi ng: Trũ chi Din t - GV nờu cỏch chi - t chc cho HS chi: GV chia HS thnh 4- nhúm v giao cho mi nhúm vt hoc bc tranh Mi nhúm ngi thnh vũng trũn v ln lt tng ngi nhúm va cm vt hoc bc tranh quan sỏt, va nờu nhn xột ca mỡnh v vt, bc tranh ú - Hi: í kin ca c nhúm v vt, bc tranh cú ging khụng? - GV kt lun: Mi ngi cú th cú ý kin nhn xột khỏc v cựng mt s vt Giỏo viờn: 33 - HS hỏt - HS thc hin yờu cu - HS chi - HS tr li Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 H1: Tho lun nhúm: (Cõu 1, 2SGK/9) - GV chia HS thnh nhúm v giao - HS tho lun nhúm nhim v cho mi nhúm tho lun v mt - i din tng nhúm trỡnh by tỡnh cõu - Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung VD: -> Em s gp cụ giỏo xin cụ giao Nhúm 1: Em s lm gỡ nu em c cho vic khỏc phự hp hn vi sc phõn cụng lm vic khụng phự hp vi kho v s thớch -> Em xin phộp cụ giỏo c k li kh nng? khụng b hiu lm Nhúm 2: Em s lm gỡ b cụ giỏo -> Em trỡnh by suy ngh ca mỡnh v xin b m cho i xem xic hiu lm v phờ bỡnh? Nhúm 3: Em s lm gỡ nu ch nht ny b m cho em i chi cụng viờn nhng -> Em núi vi ngi t chc nguyn vng v kh nng ca mỡnh em li mun i xem xic? Nhúm 4: Em s lm gỡ mun c tham gia vo mt hot ng no ú ca lp, ca trng nhng cha c phõn mi ngi s khụng bit n nhng mong mun, kh nng ca mỡnh cụng? - GV nờu yờu cu cõu 2: + iu gỡ s xy nu em khụng c by t ý kin v nhng vic cú liờn quan n bn thõn em, n lp em? - GV kt lun: + Trong mi tỡnh hung, em nờn núi rừ mi ngi xung quanh hiu v kh nng, nhu cu, mong mun, ý kin ca em iu ú cú li cho em v cho tt c mi ngi Nu em khụng by t ý kin ca mỡnh, mi ngi cú th s khụng hi v a nhng quyt nh khụng phự hp vi nhu cu, mong mun ca em núi riờng v ca tr em núi chung + Mi ngi, mi tr em cú quyn cú ý - HS tng nhúm ụi tho lun v chn kin riờng v cn by t ý kin ca mỡnh ý ỳng bng cỏch gi th mt ci (ỳng), mt mu (sai) v mi ú cú mụi trng Thc hnh:(13p) * Tho lun theo nhúm ụi - HS nờu cu bi Bi - HS tho lun cp ụi lm bi - Yờu cu HS tho lun cp ụi lm bi - Gi i din cỏc cp bỏo cỏo kt qu, c lp nhn xột, b sung - GV kt lun: Vic lm ca bn Dung l Giỏo viờn: 34 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 ỳng, vỡ bn ó bit by t mong mun, nguyn vng ca mỡnh Cũn vic lm ca bn Hng v Khỏnh l khụng ỳng * By t ý kin - HS biu l thỏi theo cỏch ó quy Bi c - GV ph bin cho HS cỏch by t thỏi - Vi HS gii thớch thụng qua cỏc tm bỡa mu: + Mu : Biu l thỏi tỏn thnh + Mu xanh: Biu l thỏi phn i - GV ln lt nờu tng ý kin bi (SGK/10) - GV yờu cu HS gii thớch lớ - GV kt lun: - HS tr li Cỏc ý kin a, b, c, d l ỳng í kin () l sai vỡ tr em cũn nh tui nờn mong mun ca cỏc em nhiu li khụng cú - HS nờu: Trung thc l c tớnh quý li cho s phỏt trin ca chớnh cỏc em nht ca ngi / Cn sng trung hoc khụng phự hp vi hon cnh thc thc t ca gia ỡnh, ca t nc - HS c lp thc hin v nờu ý kin - Hi: Em hóy cho bit mụi trng xung quanh trng em cú m bo v sinh an ton hay khụng, gia ỡnh em cú n hp v sinh khụng - GV kt lun: cú c mụi trng hp v sinh, chỳng ta cn cú ý thc bo v v bit nờu ý kin vi nhng ngi xung quanh cựng thc hin tt nh mỡnh Hot ụng tip ni:(5p) - Cõu chuyn ny mun núi vi em iu gỡ? - Giao v nh chun b yờu cu bi + Em hóy vit, v, k chuyn hoc cựng cỏc bn nhúm xõy dng mt tiu phm v quyn c tham gia ý kin ca tr em - Nhn xột tit hc iu chnh: _ K thut KHU THNG (tit 2) I MC TIấU: Giỏo viờn: 35 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Kin thc: Bit cỏch cm vi, cm kim, lờn kim, xung kim khõu -K nng: Bit cỏch khõu v khõu c cỏc mi khõu thng Cỏc mi khõu cú th cha cỏch u ng khõu cú th b dỳm -Thỏi : Bit cỏch cm vi, cm kim, lờn kim, xung kim khõu * Bit cỏch khõu v khõu c cỏc mi khõu thng Cỏc mi khõu cú th cha cỏch u ng khõu cú th b dỳm II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, Phng tin: -GV: - Tranh quy trỡnh khõu thng - Mu khõu thng c khõu bng len trờn cỏc vi khỏc mu v mt s sn phm c khõu bng mi khõu thmg - Vt liu v dng c cn thit: HS: - Mnh vi si bụng trng hoc mu kớch 20 30cm - Len (hoc si) khỏc mu vi vi - Kim khõu len (kim khõu c to), thc may, kộo, phn vch III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) - C lp cựng hỏt - Kim tra dng c hc 2.Bi mi: (27p) a.Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b.Hng dn cỏch lm: * HS thc hnh khõu thng - Chun b dựng hc - HS lng nghe - Gi HS nhc li k thut khõu thng - HS nờu Gi em lờn bng thc hin khõu mt vi - HS lờn bng lm mi khõu thng kim tra cỏch cm vi, cm kim, vch du - GV nhn xột, nhc li k thut khõu mi thng theo cỏc bc: - HS thc hnh + Bc 1: Vch du ng khõu + Bc 2: Khõu cỏc mi khõu thng theo - HS thc hnh cỏ nhõn ng du - GV nhc li v hng dn thờm cỏch kt - HS trỡnh by sn phm thỳc ng khõu Cú th yờu cu HS va - HS t ỏnh giỏ theo tiờu chun nhc li va thc hin cỏc thao tỏc GV un nn, hng dn thờm - HS thc hnh cỏ nhõn - GV ch dn thờm cho cỏc HS cũn lỳng Giỏo viờn: 36 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 tỳng * ỏnh giỏ kt qu hc ca HS - GV t chc HS trng by sn phm thc - HS trng by sp hnh - GV nờu cỏc tiờu chun ỏnh giỏ sn phm: + ng vch du thng v cỏch u cnh di ca mnh vi + Cỏc mi khõu tng i u v bng nhau, khụng b dỳm v thng theo ng vch du + Hon thnh ỳng thi gian quy nh - GV gi ý cho HS trang trớ sn phm v chn nhng sn phm p khen - HS t i sp cựng ỏnh giỏ sp ca bn nhm ng viờn, khớch l cỏc em - ỏnh giỏ sn phm ca HS Hot ng tip ni:(5p) - Nhn xột v s chun b, tinh thn hc ca HS - Chun b vt liu, dng c theo SGK hc bi Khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng iu chnh: _ Lch s NC TA DI CH ễ H CA CC TRIU I PHONG KIN PHNG BC I MC TIấU: - Kin thc: Bit c thi gian ụ h ca phong kin phng Bc i vi t nc ta: t nm 179 TCN n nm 938 - K nng: Nờu ụi nột v i sng cc nhc ca nhõn dõn ta di ỏch ụ h ca cỏc triu i phong kin phng Bc (mt vi im hớnh, s gin v vic nhõn dõn ta phi cng np nhng sn vt quớ, i lao dch, b cng bc theo phong tc ca ngi Hỏn): - Thỏi : - Nhõn dõn ta phi cng np sn vt quớ - Bn ụ h a ngi Hỏn sang ln vi dõn ta, bt nhõn dõn ta phi hc ch Hỏn, sng theo phong tc ca ngi Hỏn Giỏo viờn: 37 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 * GDTTHCM: Nhõn dõn ta khụng cam chu lm nụ l, liờn tc ng lờn ngha ỏnh ui quõn xõm lc, gi gỡn nn c lp II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: GV: Bn k hoch bi hc HS: SGK, v, III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn 1.Khi ng: (5p) + Nc u Lc i hon cnh no? + Thnh tu ln nht ca nc u Lc l gỡ? -GV nhn xột, khen/ng viờn 2.Bi mi: (27p) a.Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b.Tỡm hiu bi: H1: Lm vic cỏ nhõn: -GV yờu cu HS c SGK tSau Triu ca ngi Hỏn + Sau thụn tớnh c nc ta, cỏc triu i PK PB ó thi hnh nhng chớnh sỏch ỏp bc búc lt no i vi nhõn dõn ta nh th no? -GV a bng ( trng, cha in ni dung) so sỏnh tỡnh hỡnh nc ta trc v sau b cỏc triu i phong kin phng Bc ụ h -GV gii thớch cỏc khỏi nim ch quyn, hoỏ Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh - Nm 218, quõn Tn trn xung xõm lc cỏc nc phng Nam - K thut ch to n bn c nhiu mi tờn v vic xõy dng thnh C Loa Nc ta b PKPB ụ h: -HS c +Chỳng chia nc ta thnh nhiu qun, huyn ngi Hỏn cai qun Bt dõn ta lờn rng sn voi, tờ giỏc .a ngi Hỏn sang ln vi dõn ta, bt dõn ta phi theo phong tc ca ngi Hỏn -HS in ni dung vo cỏc ụ trng nh bng phiu bi Sau ú HS bỏo cỏo kt qu lm vic ca mỡnh trc lp -HS khỏc nhn xột, b sung Thi Trc nm T nm 179 gian 179 TCN TCN n nm 938 Cỏc mt Ch quyn L mt Tr thnh nc c qun, huyn lp ca PKPB Kinh t c lp v B ph thuc t ch Vn hoỏ Cú phong Phi theo tc phong tc ca quỏn riờng ngi Hỏn, 38 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 hc ch Hỏn nhng nhõn dõn ta gi gỡn bn sc dõn tc Cỏc cuc ngha ln ca nhõn dõn ta: - HS tho lun lm bi Thi gian Cỏc cuc ngha Nm 40 Kn Hai B Trng Nm 248 Kn B Triu Nm 542 Kn Lý Bớ Nm 550 Kn Triu Q.Phc Nm 722 Kn Mai T Loan Nm 776 Kn Phựng Hn Nm 905 Kn Khỳc T Du Nm 931 Kn Dng. Ngh Nm 938 C thng B ng - Nhn xột, kt lun Hot ng2: nhúm: - GV phỏt PBT cho cỏc nhúm 4, cho HS c SGKv in cỏc thụng tin v cỏc cuc ngha -GV a bng thng kờ cú (cú ghi thi gian din cỏc cuc ngha, ct ghi cỏc cuc ngha trng ), yờu cu HS tho lun, bỏo cỏo kt qu, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung -GV nhn xột v kt lun: Nc ta b bn phong kin phng Bc ụ h sut gn mt ngn nm, cỏc cuc ngha ca nhõn dõn ta liờn tip n Chin thng Bch ng nm 938 ó m mt thi kỡ c lp lõu di ca dõn tc ta Hot ng tip ni:(5p) - GV cng c ND bi hc - Nờu ụi nột v i sng cc nhc ca nhõn dõn ta di ỏch ụ h ca cỏc triu i phong kin phng Bc -V xem li bi v chun b bi ngha hai B trng -Nhn xột tit hc iu chnh: _ a lớ TRUNG DU BC B I MC TIấU: - Kin thc: Nờu c mt s c im tiờu biu v a hỡnh ca trung du Bc B: Vựng i vi nh trũn, sn thoi, xp cnh nh bỏt ỳp - K nng: Nờu c mt s hot ng sn xut ch yu ca ngi dõn trung du Bc B: - Thỏi : - Trng chố v cõy n qu l nhng th mnh ca vựng trung du Giỏo viờn: 39 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Trng rng c y mnh * BVMT: Nờu tỏc dng ca vic trng rng trung du Bc B: che ph i, ngn cn tỡnh trng t ang b xu i * KNS: Nờu c qui trỡnh ch bin chố II CHUN B: Phng phỏp:Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: -Bn hnh chớnh Vit Nam -Bn a lớ t nhiờn Vit Nam - HS: -Tranh, nh vựng trung du Bc Bo III T CHC CC HOT NG dY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1.Khi ng: (3p)HS cựng hỏt + Ngi dõn Hong Liờn Sn lm nhng ngh gỡ? Ngh no l ngh chớnh? + K tờn mt s khoỏng sn Hong Liờn Sn? - Nhn xột, khen/ ng viờn 2.Bi mi: (7p) a.Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b.Tỡm hiu bi: H1: Cỏ nhõn: -Yờu cu HS c mc SGK, quan sỏt tranh, nh vựng trung du Bc B v tr li cỏc cõu hi sau: + Vựng trung du l vựng nỳi, vựng i hay ng bng? + Cỏc i õy nh th no? - Hỏt - Ngi dõn Hong Liờn Sn lm nhng ngh trng ngụ, chố, trng rau v cõy n qu Ngh nụng lngh chớnh ca h - Hong Lin Sn cú mt s khoỏng sn: a-pa-tớt, ng, chỡ, km, 1.Vựng i vi nh trũn, sn thoi: - HS c SGK v quan sỏt tranh 1,2,4 - Mt vựng i - Cỏc i vi cỏc nh trũn, sn thoi, xp cnh + Mụ t s lc vựng trung du - Nm gia nỳi v ng bng l mt vỡng i vi cỏc nh trũn, sn thoi, gi l trung du + Nờu nhng nột riờng bit ca vựng - Mang nhng du hiu va ca ng trung du Bc B? bng va ca nỳi -GV cho HS ch trờn bn hnh chớnh Vit Nam treo tng cỏc tnh Thỏi Nguyờn, Phỳ Th, Vnh Phỳc, Bc Giang Nhng tnh cú vựng i trung du H2: Nhúm: 2.Chố v cõy n qu trung du: -GV cho HS da vo kờnh ch v kờnh -HS c SGK v quan sỏt tranh, nh hỡnh mc SGK v tho lun - Tho lun theo nhúm Giỏo viờn: 40 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nhúm theo cõu hi gi ý sau: - Bỏo cỏo kt qu + Trung du Bc B thớch hp cho vic - Vựng trung du thun li cho vic phỏt trng nhng loi cõy gỡ? trin cõy n qu: cam, chanh, da, vi, + Hỡnh 1, cho bit nhng cõy trng - i chố Thỏi nguyờn, trang tri vi no cú Thỏi Nguyờn v Bc Giang? Bc Giang + Xỏc nh v trớ hai a phng ny - 1HS lờn ch bn trờn bn a lớ t nhiờn Vit Nam + Em bit gỡ v chố Thỏi Nguyờn? - Thỏi Nguyờn l ni ni ting cú chố thm ngon + Chố õy c trng lm gỡ? - phc v cho nhu cu nc v xut khu + Trong nhng nm gn õy, trung du - Trong nhng nm gn õy, trung du Bc B ó xut hin trang tri chuyờn Bc B ó xut hin trang tri chuyờn trng loi cõy gỡ? trng cõy n qu t kinh t cao + Quan sỏt hỡnh v nờu quy trỡnh ch - Chố c hỏi i v ngi ta em bin chố phõn loi, ri vũ, sy khụ mang úng gúi hoc úng hp * Nhn xột H3: C lp: 3.Hot ng trng rng v cõy cụng nghip: GV cho HS c lp quan sỏt tranh, nh -HS c lp quan sỏt tranh,nh i trc + Vỡ vựng trung du Bc B li cú - Vỡ rng b khai thỏc cn kit t nhng ni t trng, i trc? phỏ rng lm nng ry trng trt v khai thỏc g ba bói, + khc phc tỡnh trng ny, ngi - Trng cõy cụng nghip lõu nm (keo, dõn ni õy ó trng nhng loi cõy gỡ? du, s, ) v cõy n qu + Da vo bng s liu, nhn xột v - Din tớch ngy cng tng din tớch rng mi trng Phỳ Th -HS nhn xột, b sung nhng nm gn õy -GV liờn h vi thc t giỏo dc cho HS ý thc bo v rng v tham gia trng cõy: t phỏ rng ba bói lm cho din tớch t trng, i trc m rng ti nguyờn rng b mt, t b xúi mũn, l lt tng ; cn phi bo v rng, trng thờm rng ni t trng Hot ng tip ni:(5p) -Cho HS c bi hc SGK -2 HS c -Hóy mụ t vựng trung du Bc B -HS tr li -Nờu tỏc dng ca vic trng rng vựng trung du Bc B -V nh hc bi.Chun b bi tit sau: Tõy Nguyờn Giỏo viờn: 41 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Nhn xột tit hc iu chnh: Th dc I HèNH I NG - TRề CHI "BT MT BT Dấ" I YấU CU CN T: -Kin thc: Thc hin c hp hng ngang, dúng thng hng ngang, im s im s v quay sau c bn ỳng -K nng: Trũ chi"Bt mt bt dờ" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi - Thỏi : Yờu thớch mụn hc, cú ý thc t rốn luyn sc khe II CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, hot ng nhúm Phng tin: - GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi - HS: giy dộp, III T CHC CC HOT NG DY HC: NI DUNG I.Chun b: - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu cu bi hc - Trũ chi"Tỡm ngi ch huy" nh lng Phng phỏp v hỡnh thc t chc 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX II.C bn: - ễn hp hng ngang, dúng hng, im s v quay sau + GV iu khin, lp Cú nhn xột sa cha sai sút cho HS + Chia t luyn, t trng iu khin.GV quan sỏt,nhn xột sa cha sai sút cho HS cỏc t * Tp c lp GV iu khin cng c - Trũ chi"Bt mt bt dờ" GV nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi v lutchi.Sau ú cho c lp cựng chi Giỏo viờn: 42 2-3p XXXXXXXX XXXXXXXX 3p 1-3p 2p 5-6p X X X X X O O X X X X X Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 X III.Kt thỳc: -Cho HS chy thng mt vũng quanh sõn trng, chuyn thnh i chm, va i va th lng -GV cựng HS h thng bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ kt qu gi hc 2-3p X 1-2p 1-2p X X X X X X X X X X X X iu chnh: Th dc I U VềNG PHI, VềNG TRI TRề CHI "B KHN" I MC TIấU: - Kin thc: Bit cỏch i u vũng phi, vũng trỏi dỳng hng v ng li (Chỳ ý: T tun tr i b ni dung i chõn i u sai nhp Lp cú nhiu HS nng khiu GV cú th gii thiu ni dung ny) - Trũ chi"B khn" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, hot ng nhúm Phng tin: - GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi - HS: Giy ep ỳng c trng mụn hc III T CHC CC HOT NG DY HC: NI DUNG I.Chun b: - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu cu bi hc - Chy theo hng dc quanh sõn trng(200 - 300m) - Trũ chi"Lm theo hiu lnh" Giỏo viờn: nh lng PH/phỏp v hỡnh thc t chc 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 43 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp II.C bn: - ễn i u vũng phi, vũng trỏi, ng li +GV iu khin lp tp, cú quan sỏt sa cha sai sút cho HS + Chia t luyn t trng iu khin.GV quan sỏt, nhn xột, sa cha sai sút cho HS cỏc t + Tp hp c lp, cho tng t thi ua trỡnh din.GV quan sỏt, nhn xột, sa cha sai sút, biu dng thi ua - Trũ chi"B khn" GV nờu tờn trũ chi, gii thớch li cỏch chi v lut chi Sau ú cho c lp cựng chi III.Kt thỳc: - GV cho c lp va hỏt va v tay theo nhp - GV cựng HS h thng bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ kt qu gi hc v giao bi v nh Nm hc 2017 - 2018 2-3p XXXXXXXX XXXXXXXX 4-5p 2-3p X X X X X O O X X X X X 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX iu chnh: Giỏo viờn: 44 Trng Tiu hc ... ó trng -Lp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C -Lp 4A trng c 35 cõy, lp 4B trng c 28 cõy, lp 5A trng c 45 cõy, lp 5B trng c 40 cõy, lp 5C trng c 23 cõy -Khi lp cú lp tham gia trng cõy, ú l 5A, 5B, 5C -Cú lp trng... l: biu thc tớnh s trung bỡnh cng l (36+ 42 + 57 ): = 45 c, khụng bt buc vit cõu tr li c S TB cng ca 34, 43 , 52 v 39 l: ( 34+ 43 + 52 + 39): = 42 ỏp s: Bi Hc sinh c yờu cu + Bi toỏn cho bit gỡ ? -S... cng l (32 + 48 + 64 + 72) : = 54 - Hs c yờu cu -3 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm vo VBT a S TB cng ca 42 v 52 l: (42 + 52 ): = 47 -GV cha bi Lu ý HS ch cn vit b S TB cng ca 36, 42 v 57 l: biu thc tớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan